Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Īrija

Pēdējo reizi atjaunots: 23-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Īrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir priekšnoteikumi, lai laulība varētu tikt šķirta? 1.
2. Kādos gadījumos laulība var tikt šķirta? 2.
3. Kādas ir laulības šķiršanas sekas: 3.
a) laulāto personiskajās attiecībās; a)
b) mantas sadales jautājumos laulāto starpā; b)
c) attiecībā uz nepilngadīgajiem bērniem; (skatīt tēmu “Vecāku atbildība - Īrija”) c)
d) attiecībā uz pienākumu maksāt uzturlīdzekļus (uzturēt) bijušam laulātajam. (Skatīt tēmu “Uzturlīdzekļu (uzturēšanas) prasības - Īrija”) d)
4. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulāto atšķiršana”? 4.
5. Kādi ir priekšnoteikumi laulāto atšķiršanai? 5.
6. Kādas ir laulāto atšķiršanas tiesiskās sekas? 6.
7. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulības atzīšana par spēkā neesošu”? 7.
8. Kādos gadījumos laulība var tikt atzīta par spēkā neesošu? 8.
9. Kādas ir laulības neesamības tiesiskās sekas? 9.
10. Vai pastāv alternatīvas ārpustiesas iespējas, kad nevēršoties tiesā, var tikt atrisināti laulības šķiršanas jautājumi? 10.
11. Kur lai es iesniedzu pieteikumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu? Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādus dokumentus ir nepieciešams pievienot pieteikumam? 11.
12. Vai man var tikt sniegta juridiskā palīdzību, lai varētu tikt segtas lietas izmaksas? 12.
13. Vai nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu ir iespējams pārsūdzēt 13.
14. Kas man jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu varētu atzītu Īrijā? 14.
15. Kurā tiesā man jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu atzīšanu? Kāda ir procesuālā kārtība šajos gadījumos? 15.
16. Kurš likums ir piemērojams laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo Īrijā vai viņiem ir dažādu valstu pilsonības? 16.

 

1. Kādi ir priekšnoteikumi, lai laulība varētu tikt šķirta?

Vienam no laulātajiem domicils ir Īrijā lietas ierosināšanas datumā.

VAI

Viens no laulātajiem jau vienu gadu pirms attiecīgā datuma bija Īrijas iedzīvotājs.

1996.gada Ģimenes tiesību (Laulības šķiršanas) akta 39.panta 1.a) un 1.b) apakšpunkti.

2. Kādos gadījumos laulība var tikt šķirta?

 1. Līdz lietas ierosināšanas datumam pēdējo piecu gadu laikā laulātie ir dzīvojuši atsevišķi vismaz četrus gadus vai laika posmus, kas kopā veido četrus gadus,
  UN
 2. Nepastāv pamatotas izredzes laulāto samierināšanai,
  UN
 3. Noteikumi, kādus tiesa (Apgabala tiesa paralēli Augstai tiesai – 38.panta 1.punkts) uzskata par atbilstošiem, vai kuri tiks piemēroti laulātajiem un visiem viņu apgādībā esošajiem ģimenes locekļiem.

Akta 5.panta 1.punkts.

3. Kādas ir laulības šķiršanas sekas:

a) laulāto personiskajās attiecībās;

Nav

b) mantas sadales jautājumos laulāto starpā;

Nav

c) attiecībā uz nepilngadīgajiem bērniem; (skatīt tēmu “Vecāku atbildība - Īrija”)

Nav

d) attiecībā uz pienākumu maksāt uzturlīdzekļus (uzturēt) bijušam laulātajam. (Skatīt tēmu “Uzturlīdzekļu (uzturēšanas) prasības - Īrija”)
 1. Laulība, kas ir sprieduma priekšmets, ar šo tiek šķirta, un laulībā iesaistītās puses var slēgt jaunu laulību – 10. panta 1.punkts;
 2. Pieņemot spriedumu par laulības šķiršanu, tiesa var pieņemt lēmumu par mantas sadali – Akta 14.panta 1.punkts – mantu var pārdot, sadalīt vienādās daļās vai vai nodot kādai no pusēm;
 3. Pieņemot spriedumu par laulības šķiršanu, tiesa var sniegt norādījumus, ko tā uzskata par atbilstošiem, par labklājību, aizbildnību vai saskarsmes tiesībām attiecībā uz ģimenes apgādībā esošo nepilngadīgo personu – Akta 5.panta 2.punkts. Bērna labklājība ir ļoti svarīga;
 4. Pieņemot spriedumu par laulības šķiršanu, tiesa var pieņemt rīkojumu par uzturlīdzekļiem (uzturu) par labu kādam no laulātajiem, kas izbeidzas līdz ar brīdi, kad uzturlīdzekļu saņēmējs stājas jaunā laulībā – Akta 13.pants. Tiesa var izdot arī pensijas pielāgošanas rīkojumu par labu kādam no laulātajiem – Akta 17.pants.

4. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulāto atšķiršana”?

Laulāto atšķiršana (judicial separation) praktiski nozīmē laulības šķiršanu un visas no tās izrietošās sekas, izņemot tiesības uz jaunas laulības noslēgšanu un tiesību saglabāšanu, kas noteiktas 1965.gada Mantojuma aktā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Kādi ir priekšnoteikumi laulāto atšķiršanai?

Viens vai vairāki no norādītajiem:

 1. Laulātā neuzticība
 2. nesaprātīga uzvedība un cietsirdība
 3. laulātā pamešana uz vienu gadu
 4. dzīvošana šķirti vienu gadu, ja ir iesniegts abu laulāto kopīgs pieteikums
 5. dzīvošana šķirti 3 gadus
 6. normālu laulības attiecību trūkums vienu gadu – 1989.gada Laulāto atšķiršanas un Ģimenes tiesību reformas akta 2.pants.

6. Kādas ir laulāto atšķiršanas tiesiskās sekas?

Skat. iepriekš 4.atbildi. Laulāto atšķiršanu nevar pārvērst par laulības šķiršanu un tā nav laulības šķiršanas priekšnosacījums. Tomēr iepriekš pieņemts lēmums par laulāto atšķiršanu var kalpot kā pierādījums, iesniedzot prasību par laulības šķiršanu.

7. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulības atzīšana par spēkā neesošu”?

Tas nozīmē, ka katrs no bijušajiem laulātajiem, kuru laulība atzīta par spēkā neesošu, ir tādā statusā it kā viņš/viņa viens ar otru nekad nebūtu bijuši laulāti.

8. Kādos gadījumos laulība var tikt atzīta par spēkā neesošu?

Ir nepieciešams viens no uzskaitītajiem iemesliem:

 • vienam no laulātajiem ir domicils Īrijā lietas ierosināšanas datumā
 • viens no laulātajiem jau vienu gadu pirms attiecīgā datuma ir bijis Īrijas iedzīvotājs
 • viens no laulātajiem ir miris pirms attiecīgā datuma

un

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • nāves brīdī viņam/viņai bija domicils Īrijā vai
 • vienu gadu pirms attiecīgā datuma bija Īrijas iedzīvotājs.

9. Kādas ir laulības neesamības tiesiskās sekas?

Laulība tiek uzskatīta par tādu, kas nekad nav pastāvējusi. Abas puses var brīvi slēgt jaunu laulību.

10. Vai pastāv alternatīvas ārpustiesas iespējas, kad nevēršoties tiesā, var tikt atrisināti laulības šķiršanas jautājumi?

Par finanšu un mantas jautājumiem un jautājumiem par apgādībā esošajiem nepilngadīgajiem pēcnācējiem var rast kompromisu, izmantojot mediāciju, nevēršoties pēc palīdzības tiesā, bet tikai tiesa var pieņemt lēmumu par laulāto atšķiršanu vai laulības šķiršanu.

11. Kur lai es iesniedzu pieteikumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu? Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādus dokumentus ir nepieciešams pievienot pieteikumam?

Apgabala tiesas paralēli ar Augsto tiesu ir kompetentas izlemt pieteikumus par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu.

Lietu par pieteikumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu Apgabala tiesā ierosina, iesniedzot civilprasību (Civil Bill) attiecīgajā Apgabala tiesā. Šo kārtību nosaka 2001.gada Apgabala tiesu nolikuma 4.noteikuma 59.rīkojums.

Lietu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu Augstajā tiesā ierosina ar īpašu pavēsti (Special Summons), ko izdod Centrālais birojs. Šo kārtību nosaka Augsto tiesu nolikuma 70. A rīkojums (1.daļa Nr. 343., 1997.g.). Lietu par laulības atzīšanu par spēkā neesošu Augstajā tiesā ierosina, iesniedzot pieteikumu (Petition) Centrālajā birojā. Šo kārtību nosaka Augsto tiesu nolikuma 70.rīkojums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

12. Vai man var tikt sniegta juridiskā palīdzību, lai varētu tikt segtas lietas izmaksas?

Jā, vēršoties Juridiskās palīdzības pārvaldē, kas izvērtē līdzekļu nepieciešamību.

13. Vai nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu ir iespējams pārsūdzēt

Augstās tiesas lēmums pēc apelācijas no Apgabala tiesas par lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības neesamību ir galīgs un nav pārsūdzams – 1936.gada Tiesu akta 39.pants.

Apelācijas par visiem Augstās tiesas lēmumiem lietās par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības neesamību, kas tiek ierosinātas Augstajā tiesā, ir iesniedzamas Augstākajā tiesā.

14. Kas man jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu varētu atzītu Īrijā?

Jāvēršas tiesā (Apgabala vai Augstajā) Īrijā saskaņā ar 1995.gada Ģimenes tiesību akta 29.panta d) un e) apakšpunktiem pēc īpašas deklarācijas izsniegšanas. Pieteikums ir iesniedzams Apgabala tiesā, izmantojot civilprasību (Civil Bill). Pieteikums Augstajā tiesā ir jāiesniedz, izmantojot īpašo pavēsti (Special Summons).

15. Kurā tiesā man jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu atzīšanu? Kāda ir procesuālā kārtība šajos gadījumos?

Laulības šķiršanas konstitucionālā statusa dēļ Īrijas tiesas noteiks, vai ārvalstīs panāktu laulības šķiršanu var vai nevar atzīt Īrijā – t.i., Augstā tiesa vai Apgabala Tiesa.

16. Kurš likums ir piemērojams laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo Īrijā vai viņiem ir dažādu valstu pilsonības?

Noteikumi laulības šķiršanas iegūšanai Īrijā ir minēti iepriekš 1. punktā. Laulātais, kas nedzīvo Īrijā, vai, kas nav īrs, var iesniegt pieteikumu par laulības šķiršanu Īrijā, ja viņš/viņa atbilst noteikumiem, kas izklāstīti 1996.gada Ģimenes tiesību (laulības šķiršanas) akta 39.panta 1.a un 1.b apakšpunktos. Īrijā laulības šķiršanas lietu piekritību nosaka dzīvesvieta, nevis pilsonība.

Cita informācija

 • Tiesu dienests Īrijā English
 • Oasis : Informācija par publiskajiem dienestiem English

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Īrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 23-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste