Euroopan komissio > EOV > Avioero > Irlanti

Uusin päivitys: 02-05-2005
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Avioero - Irlanti

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada? 1.
2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet? 2.
3. Mitä laillisia vaikutuksia avioerolla on: 3.
a) aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin (esim. sukunimeen) ? a)
b) omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä? b)
c) puolisoiden alaikäisiin lapsiin (esim. huoltajuus- ja elatusvaateet? (Ks. Lapsen huolto – Irlantic)
d) toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua? (Ks. Elatusvaateet – Irlantid)
4. Mitä lakitermi "asumusero" käytännössä tarkoittaa? 4.
5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy? 5.
6. Mitä laillisia vaikutuksia asumuserolla on? 6.
7. Mitä lakitermi "avioliiton mitätöinti" käytännössä tarkoittaa? 7.
8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä? 8.
9. Mitä laillisia vaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on? 9.
10. Mitä vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi on olemassa? 10.
11. Minne avioero-/asumusero-/mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää? 11.
12. Voiko asian hoitamiseen saada oikeusapua? 12.
13. Voiko avioero-/asumusero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta? 13.
14. Millä tavoin tulee menetellä jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/asumusero-/mitätöintipäätös tunnustetaan Irlannissa? 14.
15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero-/asumusero-/mitätöintipäätöksen tunnustamista Irlannissa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 15.
16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin, kun puolisot eivät asu Irlannissa tai ovat muun maan kansalaisia? 16.

 

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada?

Jos jommallakummalla puolisoista on menettelyn alkaessa kotipaikka Irlannissa

TAI

jos jompikumpi puolisoista on asunut Irlannissa vähintään vuoden ajan välittömästi ennen menettelyn aloittamista.

Vuoden 1996 avioerolaki – Family Law (Divorce) Act, 1996 – ja sen 39 pykälän 1 kohdan a ja b alakohta.

2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet?

(a) Puolisot ovat asuneet erillään yhtäjaksoisesti tai yhteensä neljä vuotta menettelyn aloittamista edeltävien viiden vuoden aikana.

JA

(b) Puolisoiden ei enää ole mahdollista päästä sovintoon keskenään.

JA

(c) Puolisoiden ja perheen huollettavien lasten osalta tehdään tai on tehty toimivaltaisen tuomioistuimen (joka on Circuit Court yhdessä High Courtin kanssa avioerolain 38 pykälän 1 kohdan mukaisesti) asianmukaisiksi katsomat elatusjärjestelyt.

Avioerolain 5 pykälän 1 kohta.

3. Mitä laillisia vaikutuksia avioerolla on:

a) aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin (esim. sukunimeen) ?

Tietoja ei ole saatavilla.

b) omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä?

Tietoja ei ole saatavilla.

c) puolisoiden alaikäisiin lapsiin (esim. huoltajuus- ja elatusvaateet? (Ks. Lapsen huolto – Irlanti)

Tietoja ei ole saatavilla.

Sivun alkuunSivun alkuun

d) toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua? (Ks. Elatusvaateet – Irlanti)
 1. Kun avioliitto on oikeuden päätöksellä purettu, puolisot ovat vapaita avioitumaan uudelleen (10 pykälän 1 kohta).
 2. Avioeropäätöksen yhteydessä tuomioistuin voi antaa omaisuuden jakamista koskevan määräyksen (avioerolain 14 pykälän 1 kohta) tai omaisuus voidaan myydä, tasata tai siirtää kokonaan jommankumman osapuolen nimiin.
 3. Avioeropäätöksen yhteydessä tuomioistuin voi antaa muita määräyksiä, joita se pitää tarpeellisina huollettavien lasten hyvinvoinnin, huollon tai tapaamisoikeuden kannalta (avioerolain 5 pykälän 2 kohta). Tärkeintä on turvata lasten hyvinvointi.
 4. Avioeropäätöksen yhteydessä tuomioistuin voi tehdä jommankumman puolison hyväksi elatusapupäätöksen, joka raukeaa elatusapuun oikeutetun puolison avioituessa uudelleen (avioerolain 13 pykälä).
  Tuomioistuin voi myös määrätä eläkkeen jakamisesta jommankumman puolison hyväksi (avioerolain 17 pykälä).

4. Mitä lakitermi "asumusero" käytännössä tarkoittaa?

Oikeuden päätöksellä vahvistetulla asumuserolla on samat käytännön seuraukset kuin avioerolla lukuun ottamatta avioitumisoikeutta ja vuoden 1965 perimyslain (Succession Act, 1965) mukaisten oikeuksien säilymistä.

5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy?

Yksi tai useampi seuraavista ehdoista:

 1. aviorikos
 2. kohtuuton käytös ja julmuus
 3. vastaaja on hylännyt puolisonsa vähintään vuoden ajaksi
 4. puolisot ovat asuneet erillään vähintään vuoden ajan ja kumpikin suostuu asumuseroon
 5. puolisot ovat asuneet erillään vähintään kolmen vuoden ajan
 6. puolisoilla ei ole ollut vuoteen normaalia aviosuhdetta – vuonna 1989 annettu asumuserolain ja perhelain muutoslaki (Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989) , 2 pykälä.

6. Mitä laillisia vaikutuksia asumuserolla on?

Ks. edellä kohta 4. Asumuseroa ei voi muuntaa avioeroksi eikä se ole avioeron edellytys. Voimassa oleva asumuseropäätös voi kuitenkin kelvata todisteeksi avioeroa haettaessa.

Sivun alkuunSivun alkuun

7. Mitä lakitermi "avioliiton mitätöinti" käytännössä tarkoittaa?

Se tarkoittaa, että mitätöidyn avioliiton osapuolia kohdellaan ikään kuin he eivät koskaan olisi olleet naimisissa keskenään.

8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä?

Avioliiton mitätöintiä voi hakea Irlannissa, jos yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • jommallakummalla puolisoista on menettelyn alkaessa kotipaikka Irlannissa
 • jompikumpi puolisoista on asunut Irlannissa vuoden ajan välittömästi ennen menettelyn alkamista
 • jompikumpi puolisoista kuolee ennen menettelyn alkamista

ja

 • tällä oli kuollessaan kotipaikka Irlannissa tai
 • tämä oli asunut Irlannissa vähintään vuoden ajan välittömästi ennen kuolemaansa.

9. Mitä laillisia vaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on?

Avioliiton ei katsota koskaan olleen voimassa. Kumpikin osapuoli on vapaa avioitumaan uudelleen.

10. Mitä vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi on olemassa?

Taloudelliset asiat ja omaisuuden jako sekä huollettaviin lapsiin liittyvät kysymykset voidaan ratkaista sovittelussa turvautumatta tuomioistuimeen, mutta varsinaisen asumusero- tai avioeropäätöksen voi tehdä vain tuomioistuin.

11. Minne avioero-/asumusero-/mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää?

Circuit Court on toimivaltainen ratkaisemaan avioero-/asumusero- ja mitätöintihakemukset yhdessä High Courtin kanssa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Circuit Courtissa avioero- tai asumuserohakemus pannaan vireille asianomaisen tuomioistuimen kansliassa nostetulla yksityisoikeudellisella kanteella (Civil Bill) , ja menettelyssä noudatetaan tuomioistuimen työjärjestyksen (Circuit Court Rules 2001) 59 artiklan 4 kohtaa.

High Courtissa avioero- tai asumuserohakemus pannaan vireille haastehakemuksella (Special Summons) , jonka perusteella keskuskanslia antaa haasteen. Menettelysäännöt vahvistetaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten työjärjestyksen (Rules of the Superior Courts) kohdassa 70A (S.1 No. 343, 1997). High Courtissa avioliiton mitätöintiin johtava prosessi aloitetaan jättämällä hakemus keskuskansliaan. Menettely kuvaillaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten työjärjestyksen kohdassa 70.

12. Voiko asian hoitamiseen saada oikeusapua?

Kyllä – oikeusapulautakunnan kautta, kunhan tulo- ja varallisuusehdot täyttyvät.

13. Voiko avioero-/asumusero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta?

Päätös, jonka High Court tekee Circuit Courtissa myönnetystä avioero-, asumusero- tai mitätöintipäätöksestä jätetystä valituksesta, on lopullinen ja sitova, eikä siihen voida hakea muutosta – vuoden 1936 tuomioistuinlaki (Courts of Justice Act, 1936) , 39 pykälä.

Kaikkiin päätöksiin, joita High Court tekee avioeroa, asumuseroa ja avioliiton mitätöintiä koskevissa menettelyissä, voi hakea muutosta Supreme Courtista.

14. Millä tavoin tulee menetellä jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/asumusero-/mitätöintipäätös tunnustetaan Irlannissa?

Irlannissa olevalle tuomioistuimelle (Circuit Court tai High Court) lähetetään vuoden 1995 perhelain 29 pykälän d ja e kohdan mukainen hakemus, jossa pyydetään päätöksen tunnustamista. Circuit Courtissa asia pannaan vireille yksityisoikeudellisella kanteella. High Courtissa tunnustamista pyydetään haastehakemuksella.

15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero-/asumusero-/mitätöintipäätöksen tunnustamista Irlannissa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Koska avioerolla on valtiosääntöoikeudellinen asema, on Irlannin tuomioistuinten asia ratkaista, voidaanko toisessa valtiossa myönnetty avioero tunnustaa Irlannissa. Asiassa toimivaltaisia tuomioistuimia ovat High Court ja Circuit Court

16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin, kun puolisot eivät asu Irlannissa tai ovat muun maan kansalaisia?

Avioeron myöntämisedellytykset määritellään Irlannin avioerolain 1 pykälässä. Puoliso, joka ei asu Irlannissa tai joka ei ole Irlannin kansalainen, voi hakea avioeroa Irlannissa, jos hän täyttää vuoden 1996 avioerolain 39 pykälän 1 kohdan a tai b alakohdassa mainitut edellytykset. Irlannin avioerolakia sovelletaan asuinpaikan eikä kansallisuuden perusteella.

Lisätietoja« Avioero - Yleistä | Irlanti - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 02-05-2005

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta