Euroopa Komisjon > EGV > Abielulahutus > Iirimaa

Viimati muudetud: 20-06-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Abielulahutus - Iirimaa

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Mis on lahutuse saamise eeltingimused? 1.
2. Millistel põhjustel abielu lahutatakse? 2.
3. Kuidas mõjutab lahutus: 3.
a) abikaasade vahelisi suhteid (nt perekonnanimi)? a)
b) vara jagamist abikaasade vahel? b)
c) abikaasade alaealisi lapsi (nt vanemlikku vastutust ja elatisraha nõudeid? Vt “Vanemlik vastutus Iirimaal”) c)
d) teisele abielupoolele elatisraha maksmise kohustust? (Vt “Elatisraha nõuded Iirimaal”) d)
4. Milles seisneb õigusmõiste “lahuselu” praktiline tähendus? 4.
5. Mis on lahuselu õiguslikud tingimused? 5.
6. Millised on lahuselu õiguslikud tagajärjed? 6.
7. Milles seisneb mõiste “abielu kehtetuks tunnistamine” praktiline tähendus? 7.
8. Millistel tingimustel tunnistatakse abielu kehtetuks? 8.
9. Millised on abielu kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed? 9.
10. Kas abielulahutusega seotud küsimuste lahendamiseks on muid, kohtuväliseid võimalusi? 10.
11. Kuhu ma peaksin abielulahutuse/lahuselu/abielu kehtetuks tunnistamise avalduse sisse andma? Milliseid vorminõudeid tuleb täita ja millised dokumendid tuleks avaldusele lisada? 11.
12. Kas ma võin saada menetluse kulude katteks tasuta õigusabi? 12.
13. Kas abielulahutuse/lahuselu/abielu kehtetuks tunnistamisega seotud otsust saab edasi kaevata? 13.
14. Mida mul tuleks teha, et teise liikmesriigi kohtu otsust abielulahutuse/ lahuselu/abielu kehtetuks tunnistamise kohta Iirimaal tunnustataks? 14.
15. Millisesse kohtusse mul tuleks teise liikmesriigi kohtus tehtud abielulahutuse/lahuselu/abielu kehtetuks tunnistamise otsuse tunnustamise vastustamiseks pöörduda? Milliseid menetlusi sellistel puhkudel järgitakse? 15.
16. Millist lahutusseadusandlust kohaldab kohus lahutusprotsessil abikaasade vahel, kes ei ela Iirimaal või kellel on erinev kodakondsus? 16.

 

1. Mis on lahutuse saamise eeltingimused?

Ükskõik kumb asjaomastest abikaasadest asus menetluse algatamise kuupäeval alaliselt Iirimaal.

VÕI

Ükskõik kumma abikaasa peamine elukoht oli selle kuupäevaga lõppenud aastase ajavahemiku kestel olnud Iirimaal.

1996. aasta perekonnaseaduse (abielulahutuse seaduse) § 39 lõike 1 punktid a ja b.

2. Millistel põhjustel abielu lahutatakse?

 1. Menetluse algatamise kuupäevaks olid abikaasad viimasest viiest aastast elanud lahus kas järjest või vaheaegadega vähemalt neli aastat,

  JA

 2. ei ole mõistlikku alust eeldada abikaasade leppimist,

  JA

 3. abikaasade ja kõigi ülalpeetavate perekonnaliikmete suhtes on tehtud või tehakse selline korraldus, nagu kohus (ringkonnakohus koos kõrgema kohtuga (High Court) – § 38 lõige 1) vajalikuks peab

Seaduse artikli 5 lõige 1.

3. Kuidas mõjutab lahutus:

a) abikaasade vahelisi suhteid (nt perekonnanimi)?

Andmed puuduvad

b) vara jagamist abikaasade vahel?

Andmed puuduvad

c) abikaasade alaealisi lapsi (nt vanemlikku vastutust ja elatisraha nõudeid? Vt “Vanemlik vastutus Iirimaal”)

Andmed puuduvad

ÜlesÜles

d) teisele abielupoolele elatisraha maksmise kohustust? (Vt “Elatisraha nõuded Iirimaal”)
 1. Otsuse objekt, abielu, on sellega lahutatud ja nimetatud abielu pooled võivad uuesti abielluda – § 10 lõige 1.
 2. Abielulahutuse otsuse tegemisel võib kohus teha vara puudutavaid korraldusi (seaduse § 14 lõige 1): vara võib müüa, jagada võrdselt või individuaalselt või anda ühe poole ainuomandusse.
 3. Koos abielulahutuse otsusega võib kohus anda omal äranägemisel juhiseid, mis puudutavad asjaomase perekonna iga väikelapsest ülalpeetava perekonnaliikme heaolu, eestkostet või suhtlusõigust – seaduse § 5 lõige 2. Esmatähtis on lapse heaolu.
 4. Abielulahutuse otsuse tegemisel võib kohus teha kummagi abikaasa kasuks elatisraha maksmise otsuse, mis kaotab kehtivuse, kui elatisraha saaja uuesti abiellub – seaduse § 13.

  Veel võib kohus teha kummagi abikaasa kasuks pensioni korrigeerimise otsuse – seaduse § 17.

4. Milles seisneb õigusmõiste “lahuselu” praktiline tähendus?

Lahuselu tähendab tegelikkuses lahutust koos kõigi selle tagajärgedega, välja arvatud õigus uuesti abielluda ja 1965. aasta pärimisseadusega (Succession Act) sätestatud õiguste säilimine.

5. Mis on lahuselu õiguslikud tingimused?

Vähemalt üks alljärgnevatest:

 1. abielurikkumine;
 2. julmus ja ebamõistlik käitumine;
 3. hülgamine üheks aastaks;
 4. lahus elamine ühe aasta jooksul ja mõlema abikaasa avaldusega nõustumine;
 5. lahus elamine kolme aasta jooksul;
 6. normaalsete abielusuhete puudumine ühe aasta jooksul – 1989. aasta kohtuliku lahuselu ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (Judicial Separation and Family Law Reform Act) § 2.

6. Millised on lahuselu õiguslikud tagajärjed?

Vt ülaltoodud 4. vastus. Lahuselu ei saa muuta lahutuseks ja see ei ole lahutuse eeltingimus. Samas võib aga eelnev kohtu otsus lahuselu kohta tähendada mõningate lahutusavalduse rahuldamiseks vajalike tingimuste täitmist.

ÜlesÜles

7. Milles seisneb mõiste “abielu kehtetuks tunnistamine” praktiline tähendus?

See tähendab, nagu ei oleks kehtetuks tunnistatud abielu kumbki pool kunagi teise poolega abielus olnud.

8. Millistel tingimustel tunnistatakse abielu kehtetuks?

Peab olema täidetud üks alljärgnevatest tingimustest:

 • üks abielupooltest asus menetluse algatamise kuupäeval alaliselt Iirimaal;
 • ühe abielupoole peamine elukoht oli olnud selle päevaga lõppenud üheaastase ajavahemiku jooksul Iirimaal;
 • üks abielupooltest suri enne seda kuupäeva;

ja

 • asus surres alaliselt Iirimaal või
 • tema peamine elukoht oli olnud selle päevaga lõppenud üheaastase ajavahemiku jooksul Iirimaal.

9. Millised on abielu kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed?

Loetakse, nagu poleks abielu kunagi sõlmitud. Mõlemad abikaasad võivad uuesti abielluda.

10. Kas abielulahutusega seotud küsimuste lahendamiseks on muid, kohtuväliseid võimalusi?

Rahalistes ja varalistes küsimustes ning ülalpeetava järeltulijaga seotud küsimustes võib vahetalitaja abil kokku leppida ilma kohtusse pöördumata, kuid lahutuse või lahuselu otsuse saab teha üksnes kohus.

11. Kuhu ma peaksin abielulahutuse/lahuselu/abielu kehtetuks tunnistamise avalduse sisse andma? Milliseid vorminõudeid tuleb täita ja millised dokumendid tuleks avaldusele lisada?

Ringkonnakohus ja kõrgem kohus on pädevad abielulahutuse/lahuselu/abielu kehtetuks tunnistamise avalduste asjus otsuseid langetama.

ÜlesÜles

Abielulahutuse/lahuselu avaldusele antakse asjaomases ringkonnakohtus seaduslik käik tsiviilhagiga (Civil Bill) ja vastava menetluse aluseks on 2001. aasta ringkonnakohtu reglemendi (Circuit Court Rules) korralduse 59 eeskiri 4.

Kõrgemas kohtus antakse abielulahutuse/lahuselu avaldusele seaduslik käik keskkantselei väljastatava spetsiaalse kohtukutsega. Menetluse aluseks on kõrgema astme kohtute reglemendi (Rules of the Superior Courts) korraldus 70A (S.1 nr 343, 1997). Kõrgema kohtu otsuse kehtetuks tunnistamise avaldusele antakse seaduslik käik kohtu keskkantseleile avalduse esitamisega. Menetluse aluseks on kõrgema astme kohtute reglemendi korraldus 70.

12. Kas ma võin saada menetluse kulude katteks tasuta õigusabi?

Jah – Tasuta Õigusabi Ameti (Legal Aid Board) kaudu ja elatusvahendite hindamise põhjal.

13. Kas abielulahutuse/lahuselu/abielu kehtetuks tunnistamisega seotud otsust saab edasi kaevata?

Ringkonnakohtu poolt abielulahutuse/lahuselu/abielu kehtetuks tunnistamise asjas tehtud otsuse peale esitatud apellatsioonikaebuse kohta langetatud ülemkohtu otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele – 1936. aasta kohtute seaduse (Courts of Justice Act) § 39.

Kõigi kõrgemas kohtus algatatud abielulahutuse/lahuselu/abielu kehtetuks tunnistamise menetluste otsuseid saab ülemkohtusse edasi kaevata.

14. Mida mul tuleks teha, et teise liikmesriigi kohtu otsust abielulahutuse/ lahuselu/abielu kehtetuks tunnistamise kohta Iirimaal tunnustataks?

Pöörduge konkreetse otsuse saamiseks Iirimaa ringkonnakohtu või kõrgema kohtu poole vastavalt 1995. aasta perekonnaseaduse § 29 lõigetele d ja e. Ringkonnakohtusse esitatakse avaldus tsiviilhagi kujul. Kõrgemasse kohtusse esitatakse avaldus eri-kohtukutse vormis.

15. Millisesse kohtusse mul tuleks teise liikmesriigi kohtus tehtud abielulahutuse/lahuselu/abielu kehtetuks tunnistamise otsuse tunnustamise vastustamiseks pöörduda? Milliseid menetlusi sellistel puhkudel järgitakse?

Lahutuse põhiseadusliku staatuse tõttu otsustavad Iirimaa kohtud, s.t kõrgem kohus või ringkonnakohus, kas välisriigis antud abielulahutust võib Iirimaal tunnustada.

16. Millist lahutusseadusandlust kohaldab kohus lahutusprotsessil abikaasade vahel, kes ei ela Iirimaal või kellel on erinev kodakondsus?

Iirimaal lahutuse saamise eeltingimused on toodud eespool 1. küsimuse all. Abielupool, kes ei ela Iirimaal või ei ole iirlane, võib Iirimaal lahust taotleda, kui ta vastab ühele 1996. aasta perekonnaseaduse (abielulahutuse seaduse) § 39 lõike 1 punktides a ja b esitatud tingimustest. Abielulahutuste kohtualluvus Iirimaal tuleneb mitte kodakondsusest, vaid elukohast.

Täiendav informatsioon

 • Courts Service Ireland English
 • Oasis : Information on Public Services English

« Abielulahutus - Üldteave | Iirimaa - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 20-06-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik