Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Διαζύγιο > Ιρλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 02-05-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Διαζύγιο - Ιρλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαζυγίου ; 1.
2. Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου ; 2.
3. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου όσον αφορά: 3.
α) τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των συζύγων (π.χ. το επώνυμο) ; α)
β) τη διανομή της περιουσίας μεταξύ των συζύγων; β)
γ) τα ανήλικα τέκνα των συζύγων (π.χ. τη γονική μέριμνα και τις αξιώσεις διατροφής; (βλ. “Γονική μέριμνα - Ιρλανδία”) γ)
δ) την υποχρέωση καταβολής διατροφής προς τον άλλο σύζυγο (Βλ. “Αξιώσεις διατροφής - Ιρλανδία”) δ)
4. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος « δικαστικός χωρισμός » ; 4.
5. Ποιοι είναι οι λόγοι δικαστικού χωρισμού ; 5.
6. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του δικαστικού χωρισμού ; 6.
7. Τι σημαίνει στην πράξη ο όρος « ακύρωση του γάμου » ; 7.
8. Ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης του γάμου ; 8.
9. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες της ακύρωσης του γάμου ; 9.
10. Yπάρχουν εναλλακτικοί εξωδικαστικοί τρόποι επίλυσης των θεμάτων που αφορούν το διαζύγιο χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη ; 10.
11. Πού πρέπει να απευθύνω την αίτηση διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου ; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να ακολουθήσω και ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου ; 11.
12. Μπορώ να τύχω του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας ; 12.
13. Είναι δυνατόν να ασκηθούν ένδικα μέσα κατά απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου ; 13.
14. Τι πρέπει να κάνω για την αναγνώριση απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ; 14.
15. Σε ποιο δικαστήριο της Ιρλανδίας πρέπει να προσφύγω για να αντιταχθώ στην αναγνώριση απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ; Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές ; 15.
16. Ποιο δίκαιο εφαρμόζει το δικαστήριο σε διαδικασία διαζυγίου μεταξύ συζύγων που δεν ζουν στην Ιρλανδία ή έχουν διαφορετική εθνικότητα ; 16.

 

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαζυγίου ;

Ο ένας τουλάχιστον σύζυγος πρέπει να έχει κατοικία (domicile) στην Ιρλανδία κατά την ημερομηνία άσκησης της αγωγής.

Ή

Ο ένας τουλάχιστον των συζύγων πρέπει να έχει συνήθη διαμονή στην Ιρλανδία καθόλο το αμέσως προηγούμενο της άσκησης της αγωγής έτος.

Τμήμα 39 (1) (α) & (β) του νόμου περί οικογενειακού δικαίου - διαζυγίου (Family Law (Divorce) Act, 1996).

2. Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου ;

(α) Κατά την ημερομηνία άσκησης της αγωγής, η έγγαμη συμβίωση πρέπει να έχει διακοπεί επί συνεχή περίοδο τεσσάρων ετών ή διαδοχικές περιόδους τεσσάρων συνολικά ετών εντός της προηγούμενης πενταετίας,

ΚΑΙ

(β) Να μην υπάρχει εύλογη προοπτική συμφιλίωσης μεταξύ των συζύγων,

ΚΑΙ

(γ) Να έχουν ληφθεί ή να πρόκειται να ληφθούν όλα τα μέτρα τα οποία το δικαστήριο (συντρέχουσα αρμοδιότητα του Circuit Court και του High Court – Τμήμα 38 [1]) κρίνει ενδεδειγμένα για τους συζύγους και για τυχόν άλλα μέλη της οικογένειας που τους βαρύνουν

Τμήμα 5 (1) του νόμου.

3. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου όσον αφορά:

α) τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των συζύγων (π.χ. το επώνυμο) ;

Δεν δόθηκε απάντηση.

β) τη διανομή της περιουσίας μεταξύ των συζύγων;

Δεν δόθηκε απάντηση.

γ) τα ανήλικα τέκνα των συζύγων (π.χ. τη γονική μέριμνα και τις αξιώσεις διατροφής; (βλ. “Γονική μέριμνα - Ιρλανδία”)

Δεν δόθηκε απάντηση.

δ) την υποχρέωση καταβολής διατροφής προς τον άλλο σύζυγο (Βλ. “Αξιώσεις διατροφής - Ιρλανδία”)

α) Ο γάμος, ο οποίος αποτελεί το αντικείμενο της απόφασης, λύεται με την έκδοσή της και οι πρώην σύζυγοι μπορούν να συνάψουν νέο γάμο - Τμήμα 10 (1)

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

β) Κατά την έκδοση της απόφασης διαζυγίου, το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει το θέμα της περιουσίας – Τμήμα 14 (1) του νόμου Η περιουσία μπορεί να πωληθεί, να διανεμηθεί σε ιδανικά ή πραγματικά μερίδια ή να μεταβιβαστεί σε οποιονδήποτε από τους συζύγους

γ) Κατά την έκδοση της απόφασης διαζυγίου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κρίνει σκόπιμες όσον αφορά την καλή διαβίωση, την επιμέλεια, ή το δικαίωμα επικοινωνίας με τυχόν ανήλικα μέλη της οικογένειας που βαρύνουν τους συζύγους - Τμήμα 5 (2) του νόμου. Απόλυτη προτεραιότητα δίδεται στο συμφέρον του τέκνου

δ) Κατά την έκδοση της απόφασης διαζυγίου, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει διατροφή υπέρ οποιουδήποτε από τους συζύγους, η οποία θα παύσει να οφείλεται μόλις ο δικαιούχος συνάψει νέο γάμο – Τμήμα 13 του νόμου

Tο δικαστήριο μπορεί επίσης να αναπροσαρμόσει τη διατροφή υπέρ οποιουδήποτε από τους συζύγους - Τμήμα 17 του νόμου.

4. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος « δικαστικός χωρισμός » ;

Ή έννοια του δικαστικού χωρισμού είναι πρακτικά ταυτόσημη με την έννοια του διαζυγίου από όλες τις απόψεις, εκτός από το δικαίωμα τέλεσης νέου γάμου και τη διατήρηση των κληρονομικών δικαιωμάτων δυνάμει του νόμου περί καθολικής διαδοχής (Succession Act, 1965).

5. Ποιοι είναι οι λόγοι δικαστικού χωρισμού ;

Ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους:

α) μοιχεία

β) παράλογη συμπεριφορά και σκληρότητα

γ) εγκατάλειψη επί 1 έτος

δ) διάσταση επί 1 έτος, εφόσον συναινούν και οι δύο σύζυγοι

ε) διάσταση επί 3 έτη

στ) ανυπαρξία κανονικών συζυγικών σχέσεων επί 1 έτος – Τμήμα 2 του νόμου περί δικαστικού χωρισμού και μεταρρύθμισης του οικογενειακού δικαίου (Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989)

6. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του δικαστικού χωρισμού ;

Βλ. απάντηση 4 ανωτέρω. Ο δικαστικός χωρισμός δεν μπορεί να μετατραπεί σε διαζύγιο και δεν αποτελεί προϋπόθεση για το διαζύγιο. Εντούτοις, η προϋπαρξη απόφασης δικαστικού χωρισμού ενδέχεται να αποτελεί απόδειξη για ορισμένους από τους λόγους στους οποίους θεμελιώνεται η αίτηση διαζυγίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Τι σημαίνει στην πράξη ο όρος « ακύρωση του γάμου » ;

Σημαίνει ότι κάθε σύζυγος θεωρείται ότι δεν είχε συνάψει ποτέ γάμο με τον άλλο.

8. Ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης του γάμου ;

Πρέπει να πληρούται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ο ένας τουλάχιστον των συζύγων να είχε κατοικία (domicile) στην Ιρλανδία την ημερομηνία άσκησης της αγωγής
 • Ο ένας τουλάχιστον των συζύγων να είχε συνήθη διαμονή στην Ιρλανδία επί 1 έτος προ της ημερομηνίας αυτής
 • Ο ένας τουλάχιστον των συζύγων να έχει αποβιώσει την ημερομηνία αυτή

  και

 • να είχε κατοικία (domicile) στην Ιρλανδία την ημερομηνία θανάτου ή
 • να είχε συνήθη διαμονή στην Ιρλανδία επί 1 έτος προ της ημερομηνίας αυτής.

9. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες της ακύρωσης του γάμου ;

Ο γάμος θεωρείται σαν να μην υπήρξε ποτέ και κάθε σύζυγος είναι ελεύθερος να συνάψει νέο γάμο.

10. Yπάρχουν εναλλακτικοί εξωδικαστικοί τρόποι επίλυσης των θεμάτων που αφορούν το διαζύγιο χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη ;

Τα οικονομικά και περιουσιακά θέματα, καθώς και τα θέματα σχετικά με τα τέκνα που βαρύνουν τους συζύγους μπορούν να επιλυθούν συμβιβαστικά μέσω διαμεσολάβησης χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη, αλλά η απόφαση δικαστικού χωρισμού ή διαζυγίου μπορεί να εκδοθεί μόνον από δικαστήριο.

11. Πού πρέπει να απευθύνω την αίτηση διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου ; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να ακολουθήσω και ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου ;

Για τις αιτήσεις διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης υπάρχει συντρέχουσα αρμοδιότητα του Circuit Court και του High Court

Η αγωγή διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού ενώπιον του Circuit Court ασκείται με την κατάθεση δικογράφου (Civil Bill) στο αρμόδιο γραφείο του δικαστηρίου. Η διαδικασία διέπεται από τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού του δικαστηρίου (Order 59 Rule 4 of the Circuit Court Rules 2001).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η αγωγή διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού ενώπιον του High Court ασκείται με την κατάθεση ειδικού δικογράφου κλήσης (Special Summons) το οποίο εκδίδεται από την κεντρική γραμματεία. Η διαδικασία διέπεται από τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού του δικαστηρίου (Order 70A of the Rules of the Superior Courts (S 1 No 343 of 1997). Η αγωγή ακύρωσης ενώπιον του High Court ασκείται με την κατάθεση αίτησης (Petition) στην κεντρική γραμματεία. Η διαδικασία διέπεται από τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού του δικαστηρίου (Order 70 of the Rules of the Superior Courts).

12. Μπορώ να τύχω του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας ;

Ναι – Μέσω του Καθεστώτος Δικαστικής Αρωγής για Αστικές Υποθέσεις – εφόσον δεν διαθέτετε επαρκή οικονομικά μέσα.

13. Είναι δυνατόν να ασκηθούν ένδικα μέσα κατά απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου ;

Η απόφαση του High Court που εκδίδεται επί ενδίκου μέσου κατά απόφασης του Circuit Court σε διαδικασία διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακυρότητας είναι οριστική και τελεσίδικη και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα – τμήμα 39 του νόμου Courts of Justice Act, 1936.

Οι αποφάσεις του High Court επί αιτήσεων διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακυρότητας υπόκεινται σε ένδικα μέσα ενώπιιον του Supreme Court

14. Τι πρέπει να κάνω για την αναγνώριση απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

Συμφώνως προς το τμήμα 29 (δ) (ε) του νόμου Family Law Act 1995, η αναγνώριση πρέπει να ζητηθεί από το Circuit Court ή το High Court Ενώπιον του Circuit Court, η διαδικασία κινείται με την κατάθεση δικογράφου αγωγής (Civil bill) , ενώ ενώπιον του High Court με την κατάθεση ειδικού δικογράφου κλήσης (Special Summons).

15. Σε ποιο δικαστήριο της Ιρλανδίας πρέπει να προσφύγω για να αντιταχθώ στην αναγνώριση απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ; Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές ;

Λόγω του συνταγματικού καθεστώτος του διαζυγίου, τα ιρλανδικά δικαστήρια– δηλ. το High Court ή το Circuit Court, είναι αρμόδια να καθορίσουν κατά πόσον το διαζύγιο που εκδόθηκε στο εξωτερικό μπορεί να αναγνωριστεί στην Ιρλανδία.

16. Ποιο δίκαιο εφαρμόζει το δικαστήριο σε διαδικασία διαζυγίου μεταξύ συζύγων που δεν ζουν στην Ιρλανδία ή έχουν διαφορετική εθνικότητα ;

Οι προϋποθέσεις έκδοσης διαζυγίου στην Ιρλανδία εκτίθενται ανωτέρω, στην παράγραφο 1. Ο σύζυγος που δεν ζει στην Ιρλανδία ή δεν είναι Ιρλανδός μπορεί να ζητήσει την έκδοση διαζυγίου στην Ιρλανδία, εφόσον πληροί κάποια από τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στο τμήμα 39 (1) (α) & (β) του νόμου Family Law (Divorce) Act, 1996. Η δικαιοδοσία επί θεμάτων διαζυγίου σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο κρίνεται βάσει της διαμονής και όχι της εθνικότητας.

Πρόσθετες πληροφορίες

« Διαζύγιο - Γενικές Πληροφορίες | Ιρλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 02-05-2005

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο