Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse > Irland

Seneste opdatering : 02-05-2005
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - Irland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse? 1.
2. Hvad anses for skilsmissegrund? 2.
3. Hvad er de retlige følger af en skilsmisse med hensyn til: 3.
a) de personlige relationer mellem ægtefællerne? (f.eks. efternavnet) ? a)
b) bodeling? b)
c) ægtefællernes mindreårige børn? (f.eks. forældremyndighed og underholdspligt? (se "Forældremyndighed - Irland") c)
d) forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag? (Se "Underholdspligt – Irland") d)
4. Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis? 4.
5. Hvad er betingelserne for at opnå separation? 5.
6. Hvad er de retlige følger af separation? 6.
7. Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis? 7.
8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab? 8.
9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af et ægteskab? 9.
10. Eksisterer der alternative udenretslige midler til løsning af spørgsmål i relation til skilsmisse? 10.
11. Til hvilken instans skal jeg indgive min begæring om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring? 11.
12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? 13.
14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt i Irland? 14.
15. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 15.
16. Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Irland, eller som er af forskellig nationalitet? 16.

 

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse?

En eller begge ægtefæller har domicil i Irland på datoen for sagens indledning.

ELLER

En eller begge ægtefæller har haft sit sædvanlige opholdssted i Irland i et helt år umiddelbart forud for denne dato

"Section 39(1) (a) & (b) " i familieloven af 1996 (Family Law (Divorce) Act, 1996).

2. Hvad anses for skilsmissegrund?

 1. At ægtefællerne på tidspunktet for sagens indledning har levet adskilt fra hinanden i en periode på - eller perioder på tilsammen - mindst fire år i de foregående fem år,
  OG
 2. at der ikke er nogen rimelig udsigt til, at ægtefællerne kan forsones
  OG
 3. at sådanne midler til underhold, som retten (Circuit Court sammen med High Court - "Section 38 [1]) " finder relevante, er til stede eller vil tilflyde ægtefællen og eventuelle ydelsesberettigede familiemedlemmer.

Lovens "section 5(1) ".

3. Hvad er de retlige følger af en skilsmisse med hensyn til:

a) de personlige relationer mellem ægtefællerne? (f.eks. efternavnet) ?
Oplysninger foreligger ikke
b) bodeling?
Oplysninger foreligger ikke
c) ægtefællernes mindreårige børn? (f.eks. forældremyndighed og underholdspligt? (se "Forældremyndighed - Irland")
Oplysninger foreligger ikke
d) forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag? (Se "Underholdspligt – Irland")
 1. Det ægteskab, der er genstand for dommen, opløses dermed, og en part i dette ægteskab kan gifte sig på ny – "Section 10(1) ".
 2. I forbindelse med afsigelsen af en skilsmissedom kan retten afsige en boreguleringskendelse – Lovens "section 14(1) ". Formuen kan sælges, deles ligeligt eller individuelt eller overføres til en af parterne alene.
 3. I forbindelse med afsigelsen af en skilsmissedom kan retten give de instrukser, den finder hensigtsmæssige, hvad angår eventuelle ydelsesberettigede mindreårige familiemedlemmers velfærd, forældremyndigheden til disse eller retten til samvær med disse - Lovens "section 5(2) ". Barnets velfærd er af største betydning.
 4. I forbindelse med afsigelsen af en skilsmissedom kan retten afsige en kendelse om underholdsbidrag til fordel for den ene eller den anden af ægtefællerne, som vil ophøre, hvis den ydelsesberettigede ægtefælle gifter sig på ny – Lovens "section 13".

Retten kan også afsige en pensionsreguleringskendelse til fordel for den ene eller den anden af ægtefællerne – Lovens "section 17".

TopTop

4. Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis?

Separation er i praktisk forstand ensbetydende med skilsmisse med alle dens følger bortset fra retten til at gifte sig på ny og opretholdelsen af rettigheder i henhold til arveloven af 1965 (Succession Act, 1965).

5. Hvad er betingelserne for at opnå separation?

En eller flere af følgende grunde:

 1. utroskab
 2. urimelig adfærd og grusomhed
 3. unddragelse af samlivet i et år
 4. det, at parterne har levet adskilt i et år, og begge ægtefæller samtykker i indgivelsen af en separationsbegæring
 5. det, at parterne har levet adskilt i tre år
 6. det, at ægtefællerne ikke har haft noget ægteskabeligt samkvem i et år - "section 2" i lov om separation og reform af familieretten af 1989 (Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989)

6. Hvad er de retlige følger af separation?

Se svar 4 ovenfor. Separation kan ikke forvandles til skilsmisse og er ikke en forhåndsbetingelse for skilsmisse. Forekomsten af en separationsdom vil dog kunne løfte noget af bevisbyrden i forbindelse med en skilsmissebegæring.

7. Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis?

Det betyder, at begge parter i et omstødt ægteskab er stillet, som om han/hun aldrig havde været gift med hinanden.

8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?

En af følgende betingelser skal være opfyldt:

TopTop

 • En eller begge ægtefæller havde domicil i Irland på datoen for sagens indledning.
 • En eller begge ægtefæller har haft sit sædvanlige opholdssted i Irland i et år på denne dato.
 • Den ene eller den anden ægtefælle døde inden denne dato

og

 • havde domicil i Irland på dødstidspunktet eller
 • havde haft sit sædvanlige opholdssted i Irland i et år på denne dato.

9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af et ægteskab?

Ægteskabet anses for, aldrig at have eksisteret. Begge parter kan frit gifte sig på ny.

10. Eksisterer der alternative udenretslige midler til løsning af spørgsmål i relation til skilsmisse?

Der kan indgås forlig om økonomiske og formuemæssige spørgsmål vedrørende ydelsesberettigede børn gennem mægling uden rettens mellemkomst, men retten kan alene afsige dom om separation eller skilsmisse.

11. Til hvilken instans skal jeg indgive min begæring om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring?

Circuit Court har sammen med High Court kompetence til at pådømme sager om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab.

Begæring om skilsmisse/separation ved Circuit Court indgives i form af en stævning (Civil Bill) til den relevante Circuit Court's dommerkontor, og proceduren reguleres af "Order 59 Rule 4" i "Circuit Court Rules 2001" (Circuit Court's procesordning).

TopTop

Begæring om skilsmisse/separation ved High Court indgives i form af en stævning (Special Summons) , som udtages af rettens dommerkontor. Proceduren reguleres af "Order 70A" i "Rules of the Superior Courts" (de overordnede domstoles procesordning) ("S.1 No. 343 of 1997"). Begæring om omstødelse af ægteskab ved High Court sker i form at en stævning (petition) , der indgives til rettens dommerkontor. Proceduren reguleres af "Order 70" i "Rules of the Superior Courts".

12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Ja - gennem Legal Aid Board med forbehold af en trangsvurdering.

13. Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab?

High Court's afgørelse af en anke over en beslutning truffet af Circuit Court i sager om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab er endelig og upåankelig - "section 39" i retsplejeloven af 1936 (Courts of Justice Act, 1936).

Alle High Court's beslutninger kan ankes til Supreme Court i sager om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som indledes ved High Court.

14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt i Irland?

Der skal indgives en begæring til retten (Circuit Court eller High Court) i Irland i henhold til "section 29(d) /(e) " i familieloven af 1995. Begæringen til High Court indgives i form af en stævning (Special Summons).

15. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

De irske domstole - nemlig High Court eller Circuit Court - afgør som følge af skilsmissens forfatningsmæssige status i Irland, hvorvidt en skilsmissedom afsagt i udlandet kan anerkendes i Irland.

16. Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Irland, eller som er af forskellig nationalitet?

Betingelserne for at opnå skilsmisse i Irland er nævnt i punkt 1 ovenfor. En ægtefælle, der ikke bor i Irland, og som ikke er irsk, kan indgive begæring om skilsmisse i Irland, såfremt han/hun opfylder en eller begge betingelser, der er fastsat i "section 39(1) (a) & (b) ", i familieloven (skilsmisse) af 1996 (Family Law (Divorce) Act, 1996). Irske domstoles kompetence i skilsmissesager er baseret på bopæl og ikke nationalitet.

Yderligere oplysninger

« Skilsmisse - Generelle oplysninger | Irland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 02-05-2005

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige