Evropská komise > ESS > Rozvod > Irsko

Poslední aktualizace: 19-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Irsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou podmínky rozvodu? 1.
2. Jaké jsou důvody k rozvodu? 2.
3. Jaké jsou důsledky rozvodu ve vztahu k: 3.
a) osobním vztahům mezi manželi (například příjmení)? a)
b) rozdělení majetku manželů? b)
c) nezletilým dětem manželů (např. rodičovská zodpovědnost a nároky na výživné)? (viz „Rodičovská zodpovědnost – Irsko”) c)
d) vyživovací povinnosti vůči druhému z manželů? (Viz “Vyživovací povinnost – Irsko”) d)
4. Co se v praxi rozumí právním pojmem „rozluka“? 4.
5. Jaké jsou podmínky rozluky? 5.
6. Jaké jsou právní důsledky rozluky? 6.
7. Co se v praxi rozumí pojmem „prohlášení manželství za neplatné“? 7.
8. Jaké jsou podmínky pro prohlášení manželství za neplatné? 8.
9. Jaké jsou právní důsledky prohlášení manželství za neplatné? 9.
10. Existují alternativní mimosoudní prostředky určené k řešení otázek týkajících se rozvodu, aniž by bylo nutné obracet se na soud? 10.
11. Kde mám podat žádost o rozvod / rozluku / prohlášení manželství za neplatné? Jaké náležitosti musí být splněny a jaké dokumenty bych měl/-a přiložit ke své žádosti? 11.
12. Mohu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení? 12.
13. Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o rozvodu / rozluce / prohlášení manželství za neplatné? 13.
14. Jak mám postupovat, aby bylo rozhodnutí o rozvodu / rozluce / prohlášení manželství za neplatné vydané v jiném členském státě uznáno v Irsku? 14.
15. Na jaký soud se mám v Irsku obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozhodnutí o rozvodu / rozluce / prohlášení manželství za neplatné vydaného příslušným soudem v jiném členském státě? Jaké řízení se v těchto případech použije? 15.
16. Které právo použije soud v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí v Irsku nebo kteří jsou státními příslušníky různých zemí? 16.

 

1. Jaké jsou podmínky rozvodu?

Kterýkoli z manželů měl v době zahájení řízení domicil v Irsku.

NEBO

Kterýkoli z manželů měl v Irsku obvyklé bydliště po dobu jednoho roku bezprostředně předcházejícího uvedenému datu.

Paragraf 39 odst.1 písm. a) a b) zákona o rodinném právu (rozvodu) z roku 1996 (Family Law (Divorce) Act, 1996).

2. Jaké jsou důvody k rozvodu?

 1. V době zahájení řízení žili manželé odděleně nejméně po dobu čtyř let nebo po několik období, která v součtu trvala nejméně čtyři roky, a to během pěti let před uvedeným datem,

  A

 2. Není přiměřeně možné předpokládat, že se manželé usmíří,

  A

 3. Byla nebo bude uzavřena dohoda o manželích a jakýchkoli závislých členech rodiny, kterou bude soud (obvodní soud společně s Vrchním soudem – paragraf 38 odst.1) považovat za vhodnou

Paragraf 5 odst.1 citovaného zákona.

3. Jaké jsou důsledky rozvodu ve vztahu k:

a) osobním vztahům mezi manželi (například příjmení)?

Není k dispozici

b) rozdělení majetku manželů?

Není k dispozici

c) nezletilým dětem manželů (např. rodičovská zodpovědnost a nároky na výživné)? (viz „Rodičovská zodpovědnost – Irsko”)

Není k dispozici

NahoruNahoru

d) vyživovací povinnosti vůči druhému z manželů? (Viz “Vyživovací povinnost – Irsko”)
 1. Manželství, které je předmětem dotčeného rozhodnutí, je tímto rozhodnutím zrušeno a kterýkoli z manželů může uzavřít nové manželství – paragraf 10 odst.1
 2. Při vydání rozhodnutí o rozvodu může soud nařídit úpravu majetkových vztahů – paragraf 14 odst.1 citovaného zákona – majetek může být prodán, rozdělen rovným dílem nebo na různé podíly nebo převeden na jméno jedné ze stran
 3. Při vydání rozhodnutí o rozvodu může soud stanovit pokyny, které bude považovat za vhodné, týkající se prospěchu a opatrovnictví jakéhokoli nezletilého závislého člena rodiny nebo přístupu k němu – paragraf 5 odst. 2 citovaného zákona. Soud musí zohlednit především prospěch dítěte
 4. Při vydání rozhodnutí o rozvodu může soud vydat příkaz k placení výživného ve prospěch kteréhokoli z manželů s tím, že tato povinnost zanikne v okamžiku, kdy příjemce uzavře nové manželství – paragraf 13 citovaného zákona

  Soud může rovněž vydat příkaz k vyrovnání důchodu ve prospěch kteréhokoli z manželů – paragraf 17 citovaného zákona.

4. Co se v praxi rozumí právním pojmem „rozluka“?

Rozlukou se v praxi rozumí rozvod se všemi s ním souvisejícími důsledky, s výjimkou práva uzavřít nové manželství a zachování práv podle dědického zákona z roku 1965 (Succession Act, 1965).

NahoruNahoru

5. Jaké jsou podmínky rozluky?

Důvodem k rozluce může být kterákoli z následujících skutečností:

 1. nevěra
 2. nepřiměřené chování a krutost
 3. opuštění druhého z manželů na dobu 1 roku
 4. skutečnost, že manželé žili odděleně po dobu 1 roku, pokud oba s rozvodem souhlasí
 5. skutečnost, že manželé žili odděleně po dobu 3 let
 6. skutečnost, že spolu manželé neudržovali běžný manželský vztah po dobu 1 roku – paragraf 2 zákona o rozluce a reformě rodinného práva z roku 1989 (Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989)

6. Jaké jsou právní důsledky rozluky?

Viz odpověď č. 4 výše. Rozluku nelze změnit na rozvod a není předběžnou podmínkou rozvodu. Avšak skutečnost, že bylo vydáno rozhodnutí o rozluce, může sloužit jako důkaz o některých skutečnostech uváděných v žádosti o rozvod.

7. Co se v praxi rozumí pojmem „prohlášení manželství za neplatné“?

Je-li manželství prohlášeno za neplatné, má se za to, že ani jedna z dotčených stran nežila nikdy v manželství s druhou stranou.

8. Jaké jsou podmínky pro prohlášení manželství za neplatné?

Požaduje se jedna z následujících skutečností:

 • Kterýkoli z manželů měl v době zahájení řízení domicil v Irsku
 • Kterýkoli z manželů měl obvyklé bydliště v Irsku po dobu 1 roku bezprostředně předcházejícího uvedenému datu
 • Kterýkoli z manželů před tímto datem zemřel

a

NahoruNahoru

 • měl v okamžiku úmrtí domicil v Irsku nebo
 • měl obvyklé bydliště v Irsku po dobu 1 roku bezprostředně předcházejícího tomuto datu.

9. Jaké jsou právní důsledky prohlášení manželství za neplatné?

Má se za to, že manželství nikdy neexistovalo. Každá ze stran může uzavřít nové manželství.

10. Existují alternativní mimosoudní prostředky určené k řešení otázek týkajících se rozvodu, aniž by bylo nutné obracet se na soud?

Finanční a majetkové záležitosti a záležitosti týkající se závislých potomků mohou být řešeny prostřednictvím mediace, aniž by bylo nutné obrátit se na soud, avšak rozhodnutí o rozluce nebo rozvodu může vydat pouze soud.

11. Kde mám podat žádost o rozvod / rozluku / prohlášení manželství za neplatné? Jaké náležitosti musí být splněny a jaké dokumenty bych měl/-a přiložit ke své žádosti?

K rozhodování o žádostech o rozvod / rozluku / prohlášení manželství za neplatné je příslušný obvodní soud, společně s Vrchním soudem.

Žádost o rozvod /rozluku u obvodního soudu se podává prostřednictvím soudního podání Civil Bill u příslušné kanceláře obvodního soudu a příslušné řízení je upraveno čl. 59 odst. 4 jednacího řádu obvodního soudu z roku 2001.

Žádost o rozvod / rozluku u vrchního soudu se zahajuje prostřednictvím soudního podání Special Summons vydaného ústřední kanceláří soudu. Toto řízení je upraveno článkem 70A jednacího řádu vyšších soudů (S.1 č. 343 z roku 1997). Žádost o prohlášení manželství za neplatné se podává formou Petition v ústřední kanceláři soudu. Příslušné řízení je upraveno článkem 70 jednacího řádu vyšších soudů.

NahoruNahoru

12. Mohu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení?

Ano – prostřednictvím Výboru pro právní pomoc, v závislosti na hodnocení finanční situace.

13. Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o rozvodu / rozluce / prohlášení manželství za neplatné?

Rozhodnutí Vrchního soudu o odvolání proti rozhodnutí obvodního soudu vydanému v řízení o rozvodu / rozluce / prohlášení manželství za neplatné je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek– paragraf 39 zákona o soudech z roku 1936.

Proti veškerým rozhodnutím Vrchního soudu vydaným v řízení o rozvodu / rozluce / prohlášení manželství za neplatné zahájeném u tohoto soudu je možné podat odvolání k Nejvyššímu soudu.

14. Jak mám postupovat, aby bylo rozhodnutí o rozvodu / rozluce / prohlášení manželství za neplatné vydané v jiném členském státě uznáno v Irsku?

Je nutné podat žádost o uznání konkrétního rozhodnutí k příslušnému irskému soudu (obvodnímu nebo Vrchnímu soudu) podle paragrafu 29 písm. d) nebo e) zákona o rodinném právu z roku 1995. Žádost k obvodnímu soudu se podává prostřednictvím soudního podání Civil bill. Žádost k Vrchnímu soudu se podává prostřednictvím Special Summons.

15. Na jaký soud se mám v Irsku obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozhodnutí o rozvodu / rozluce / prohlášení manželství za neplatné vydaného příslušným soudem v jiném členském státě? Jaké řízení se v těchto případech použije?

S ohledem na ústavní statut rozvodu rozhodne o tom, zda dotčené rozhodnutí může být v Irsku uznáno, příslušný irský soud – je tedy třeba se obrátit na Vrchní nebo obvodní soud.

16. Které právo použije soud v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí v Irsku nebo kteří jsou státními příslušníky různých zemí?

Podmínky rozvodu jsou uvedeny v odstavci 1 výše. Ten z manželů, který nežije v Irsku nebo není státním příslušníkem Irska, může požádat v Irsku žádost o rozvod, pokud splňuje některou z podmínek uvedených v paragrafu 39 odst.1 písm. a) a b) zákona o rodinném právu (rozvodu) z roku 1996. Příslušnost irských soudů k rozvodovému řízení se určuje na základě trvalého bydliště, nikoli na základě státní příslušnosti.

Bližší informace

 • Irská soudní služba (Courts Service Ireland English)
 • Oasis English: informace o veřejných službách

« Rozvod - Obecné informace | Irsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 19-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království