Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Internationellt erkännande av skilsmässodomar

Den viktigaste internationella konventionen på detta område är Haagkonventionen (en - fr) från 1970 om erkännande av äktenskapsskillnader och hemskillnader.

Syftet med konventionen är att se till att konventionsstaterna erkänner varandras domar om skilsmässa och hemskillnad.

Konventionen gäller inte mellan EU:s medlemsstater (med undantag för Danmark). Mellan dem gäller i stället förordning nr 1347/2000. Du hittar information om förordningen genom att klicka på ikonen Äktenskapsskillnad - Gemenskapsrätt.

Konventionen gäller däremot mellan de (hittills) åtta medlemsstater och åtta länder utanför EU som har ratificerat den.

Konventionens syfte är att ange

 • vilket lands domstolar som är behöriga att döma till äktenskapsskillnad, och
 • när en skilsmässodom från en konventionsstat ska erkännas av de övriga konventionsstaterna.
Konventionen gäller bara domstolars behörighet och erkännande av domar om skilsmässa och hemskillnad. Domstolsavgöranden om makarnas egendom eller vårdnad om barn omfattas inte.

Bilaterala konventioner

En del medlemsstater har också slutit bilaterala konventioner om erkännande av äktenskapsskillnader med länder utanför EU.

Vill du veta mer? Klicka på medlemsstaternas flaggor.

Referensdokument

 • Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn
 • Konvention (en - fr) om erkännande av äktenskapsskillnader och hemskillnader (Haagkonferensen för internationell privaträtt)

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket