Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Διαζύγιο > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Διαζύγιο - Διεθνές δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Διαδικασίες αναγνώρισης των αποφάσεων διαζυγίου στο διεθνές επίπεδο.

Η σημαντικότερη διεθνής σύμβαση στον τομέα αυτό είναι η σύμβαση της Χάγης (en - fr) του 1970 για την αναγνώριση αποφάσεων διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού.

Στόχος αυτής της σύμβασης είναι να εξασφαλίσει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την αναγνώριση μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών των αποφάσεων διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού που έχουν εκδοθεί νομίμως σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος.

Η σύμβαση δεν εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, εκτός της Δανίας, οι οποίες διέπονται από τον κανονισμό αριθ. 1347/2000. Για σχετικές πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα « Διαζύγιο - Κοινοτικό δίκαιο ».

Αντιθέτως, εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών που την έχουν κυρώσει (8 μέχρι σήμερα) και των τρίτων κρατών που συμμετέχουν στη σύμβαση (8 μέχρι σήμερα).

Στόχος της σύμβασης είναι ο προσδιορισμός :

 • των δικαστηρίων που είναι αρμόδια για την εκδίκαση διαδικασίας διαζυγίου,
 • του τρόπου με τον οποίο τα διαζύγια που εκδίδονται σε συμβαλλόμενο κράτος πρέπει να αναγνωρίζονται από τις αρχές των υπολοίπων συμβαλλομένων κρατών.
Η σύμβαση αφορά αποκλειστικά τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων και την αναγνώριση των αποφάσεων διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού. Δεν διέπει τις αποφάσεις που αφορούν τις περιουσιακές συνέπειες του διαζυγίου ή την επιμέλεια των τέκνων.

Διμερείς συμβάσεις

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν συνάψει επίσης διμερείς συμβάσεις με τρίτες χώρες για την αναγνώριση των αποφάσεων διαζυγίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στις σημαίες των κρατών μελών.

Έγγραφο αναφοράς

 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαϊου 2000, περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας έναντι των κοινών τέκνων των συζύγων
 • Σύμβαση (en - fr) για την αναγνώριση αποφάσεων διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)

« Διαζύγιο - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο