Европейска комисия > ЕСМ > Развод > Международно право

Последна актуализация: 28-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Развод - Международно право

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Процедури за признаване на решенията за развод на международно равнище

Най-важната международна конвенция в тази област е Хагската конвенция от 1970 г. English - français, касаеща признаването на разводите и на съдебните раздели.

Целта на тази конвенция е да улесни, при определени условия, признаването в една държава, страна по конвенцията, на разводите и съдебните раздели, получени по законов ред в друга държава, страна по конвенцията.

Конвенцията не се прилага към отношенията между държавите-членки на Съюза, които, с изключение на Дания, се регулират от Регламент № 1347/2000. Повече информация по този въпрос можете да намерите в раздел „Развод – право на Общността“.

От друга страна, тя се прилага към отношенията между държавите-членки, които са я ратифицирали (до момента 8), и страните, нечленуващи в Съюза, които са страни по споразумението (до момента 8).

Целта на конвенцията е да определи:

 • кои съдилища са компетентни да вземат решения в процедури по развод,
 • как развод, даден в една държава-членка по споразумението, следва да бъде признат от властите в други държави-членки по споразумението.

Конвенцията се отнася само до признаването на решенията относно развода и съдебната раздяла. Решенията по разделянето на собствеността или настойничеството върху децата не се покриват от нея.

Двустранни споразумения

Някои държави-членки са подписали и двустранни споразумения с нечленуващи в ЕС страни относно признаването на разводите.

За да получите повече информация, щракнете върху флага на съответната държава-членка.

Документи за справка

 • Регламент No 1347/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност за деца на двамата съпрузи
 • Конвенция English - français относно признаването на разводите и съдебните раздели (Хагска конференция по международно частно право)

« Развод - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 28-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство