Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Grekland

Senaste uppdatering: 28-04-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Grekland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Grekland? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Grekland erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Grekland eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Äktenskap kan bara upplösas av domstol genom en slutlig dom på äktenskapsskillnad. Det kan ske på två sätt:

 1. Om makarna är överens om att upplösa äktenskapet, kan de lämna in en gemensam ansökan till en distriktsdomstol för mindre tvistemål (Monomelís Protodikío) , som bara har en domare. Ärendet handläggs som ett vanligt ansökningsärende, inte som ett tvistemål. Makarna måste ha varit gifta i minst ett år.
 2. Om bara en av makarna vill skiljas, kan han eller hon väcka talan vid en distriktsdomstol för större tvistemål (Polimelís Protodikío) , som består av flera domare, och begära att äktenskapet upplöses.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Grunderna för äktenskapsskillnad är (gäller dock inte vid gemensam ansökan) :

 1. En djup söndring i äktenskapet som orsakats av den svarande maken eller båda makarna, så att fortsatt äktenskap på goda grunder antas vara outhärdligt för den make som ansökt om skilsmässa. Om inte den svarande maken kan bevisa motsatsen, antar man att djup söndring råder vid tvegifte, äktenskapsbrott eller om den svarande maken har övergivit eller försökt döda den make som ansökt om skilsmässa. Om makarna har levt åtskilda under minst fyra år anses söndringen obestridlig. De kan då begära äktenskapsskillnad även om det är den make som ansöker om skilsmässa som har orsakat söndringen.
 2. Om en av makarna har förklarats saknad och sannolikt död kan den andra maken kräva att få äktenskapsskillnad.

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?

Om äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad upphör makarnas skyldighet att leva och fatta beslut tillsammans. Den av makarna som har tagit den andra makens efternamn återtar i regel sitt eget namn, om han eller hon inte önskar behålla den andra makens efternamn på grund av att han eller hon skaffat sig professionellt eller konstnärligt anseende under den andre makens efternamn. Makarnas ansvar för gemensamma skyldigheter upphör. Makarna kan fritt gifta om sig. Under äktenskapet kan makarna inte ställa anspråk mot varandra, men i och med skilsmässan kan sådana anspråk ställas. Släktskap som genom äktenskapet uppstått mellan makarnas släktingar fortsätter dock att existera även efter det att äktenskapet har upplösts.

Till börjanTill början

b) fördelningen av makarnas egendom?

Vid en äktenskapsskillnad har en make rätt till den lösa egendom som tillhör honom eller henne, eller som förmodas tillhöra honom eller henne, även om egendomen har nyttjats av båda makarna eller bara av den andra maken, om inte den andra maken kan bevisa att han eller hon i själva verket äger egendomen. Det gäller även egendom som är nödvändig för den andra makens behov. Om den av makarna som innehar egendomen vägrar att överlåta den till den make som är rätt ägare, kan ägaren väcka talan enligt sakrättsliga, besittningsrättsliga eller obligationsrättliga regler. I fråga om den gemensamma bostaden, kan ägaren väcka talan enligt sakrättsliga eller obligationsrättsliga regler mot den make som nyttjar bostaden. Eventuell egendomsgemenskap upphör i och med en äktenskapsskillnad, och var och en av makarna får det som tillkommer honom eller henne enligt bestämmelserna om fördelning av gemensam egendom. Om en av makarna under äktenskapets gång har förvärvat fast egendom, kan den andra maken göra anspråk på att den ska delas.

c) makarnas gemensamma, underåriga barn?

När äktenskapet har upplösts kan domstolen reglera vårdnaden om barnen på följande sätt:

a) Ena föräldern får vårdnaden.

b) Föräldrarna får gemensam vårdnad.

c) Vårdnaden fördelas mellan föräldrarna.

d) En utomstående får vårdnaden.

Föräldrarna fortsätter efter skilsmässan att vara underhållsskyldiga gentemot underåriga barn som inte har inkomst från arbete eller kapital eller vilkas tillgångar inte är tillräckliga för den egna försörjningen.

Till börjanTill början

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken?

En f.d. make som inte kan försörja sig själv med egna inkomster eller tillgångar har rätt till underhåll i följande fall:

 1. Om han eller hon vid tiden för äktenskapsskillnaden av ålders- eller hälsoskäl inte kan börja eller fortsätta att utöva ett arbete och därigenom försörja sig.
 2. Om han eller hon har vårdnaden om ett underårigt barn och av den anledningen är förhindrad att utöva ett arbete.
 3. Om han eller hon inte hittar något lämpligt fast arbete eller är i behov av yrkesutbildning. Underhållsskyldigheten varar under dessa omständigheter högst tre år från dagen för äktenskapsskillnaden.
 4. I andra fall om det vid tiden för äktenskapsskillnaden anses skäligt att bevilja underhåll.

Underhållet kan dock vägras eller begränsas om det finns vägande skäl, till exempel om äktenskapet varade en kort tid, om den som ansöker om underhåll har vållat äktenskapsskillnaden eller om han eller hon själv har framkallat underhållsbehovet. Rätten till underhåll upphör om den underhållsberättigade gifter om sig, flyttar ihop med någon annan eller avlider.

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ?

Hemskillnad innebär att makarnas samlevnad har upphört utan att äktenskapet har upplösts genom äktenskapsskillnad. Enligt grekisk lag är detta ett skäl för äktenskapsskillnad på grund av djup söndring.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Antingen att makarna lever åtskilda och inte längre tänker leva ihop som man och hustru eller, om de bor tillsammans, en av dem vill upphöra med samlevnaden och parförhållandet och klippa av de känslomässiga band som knyter dem samman.

Till börjanTill början

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Om den äktenskapliga samlevnaden har upphört och saken är brådskande eller det råder överhängande fara, kan någon av makarna ansöka vid distriktsdomstolen för mindre tvistemål om att domstolen provisoriskt ska besluta om rätten att nyttja den gemensamma bostaden, om att den andra maken ska flytta från bostaden och om vilken egendom som han eller hon får ta med sig till sin nya bostad. Domstolen kan också provisoriskt besluta vem av makarna som ska ha vårdnaden om underåriga barn och om umgängesrätt med barnen samt om underhåll till underåriga eller myndiga barn och till den make som inte har möjlighet att försörja sig genom eget arbete eller egna tillgångar. Någon av makarna kan också ansöka om att dessa frågor ska avgöras genom slutligt domstolsavgörande hos distriktsdomstolen för mindre tvistemål (artikel 681B i civilprocesslagen).

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Annullering av äktenskap innebär att ett äktenskap på grund av ogiltighet förlorar sina rättsverkningar. Beslut om annullering fattas av domstol. Barn som fötts inom ett äktenskap som annullerats anses dock fortfarande som födda inom äktenskapet.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Ett äktenskap kan annulleras om vissa äktenskapsvillkor inte var uppfyllda, om det fanns ett ovillkorligt hinder mot äktenskapet eller om äktenskapet var ogiltigt på grund av villfarelse eller tvång.

Till börjanTill början

Äktenskapsvillkoren anses inte vara uppfyllda om någon av makarna inte gett sitt samtycke personligen till giftermålet eller om samtycket varit villkorat eller omfattats av en tidsfrist; om makarna är underåriga och tillstånd från domstol saknas; om någon av makarna varit omyndigförklarad; om någon av makarna har en av domstol utsedd förmyndare som inte samtyckt till äktenskapet och tillstånd från domstol saknas; om någon av makarna vid äktenskapets ingående inte förstod innebörden i handlingen eller inte var vid sina sinnens fulla bruk. Ovillkorliga äktenskapshinder är om makarna är släkt i rakt upp- eller nedstigande led eller släkt på sidolinjen intill fjärde led, om de är släkt genom giftermål i rakt upp- eller nedstigande led eller släkt på sidolinjen intill tredje led, om någon av makarna begått tvegifte eller om ett adoptionsförhållande föreligger mellan makarna.

I vissa fall kan ogiltigheten avhjälpas efter äktenskapets ingående. Om makarna fullständigt och frivilligt ger sitt samtycke till äktenskapet, om underåriga makar beviljas dispens av domstol eller om en underårig make erkänner äktenskapet då han eller hon fyller 18 år. Vidare avhjälps ogiltigheten om en omyndigförklarad make återfår sin rättshandlingsförmåga och samtycker till äktenskapet, om en förmyndare eller domstol godkänner äktenskapet eller om den som står under förmyndare samtycker till äktenskapet så snart han eller hon är i stånd till det. Slutligen kan ogiltigheten avhjälpas om den som handlat i villfarelse eller under tvång erkänner äktenskapet efter det att villfarelsen eller tvånget upphört. Äktenskap anses aldrig ha ingåtts om samtycke till äktenskapet inte har lämnats inför borgmästare och vittnen (vid borgerlig vigsel) eller om vigsel har förrättats av en annan person än en präst som tillhör den grekisk-ortodoxa kyrkan eller något annat trossamfund som är erkänt i Grekland. I sådana fall saknar äktenskapet rättsverkningar och vem som helst som har ett intresse av saken kan väcka talan om ogiltigförklaring.

Till börjanTill början

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

I princip upphävs äktenskapet med retroaktiv verkan. Det gäller alla makarnas personliga förhållanden, familje- och förmögenhetsförhållanden. Makarnas arvsrätt gentemot varandra upphör med retroaktiv verkan. Dessutom blir samtliga rättshandlingar ogiltiga som makarna ingått i egenskap av äkta makar med godtroende utomstående. Det kan gälla rättshandlingar som krävs för den äktenskapliga samlevnaden eller för förvaltningen av den andra makens egendom. Annars gäller samma regler för egendomsförhållandena vid annullering som vid äktenskapsskillnad. Om den ena eller båda makarna vid äktenskapets ingående inte kände till att äktenskapet var ogiltigt, gäller annulleringen endast för framtiden. Om däremot den ena maken vid äktenskapets ingående inte kände till att äktenskapet var ogiltigt, medan den andra maken visste det, har den förstnämnda rätt till underhåll från den andra maken (eller hans eller hennes arvingar). Samma bestämmelser om underhåll som gäller vid äktenskapsskillnad tillämpas. Även en make som tvingas till äktenskap genom hot, på ett lagvidrigt sätt eller i strid med tro och heder har rätt till underhåll om äktenskapet annulleras eller upplöses genom den andra makens dödsfall.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Nej.

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga?

Dom på äktenskapsskillnad på grund av djup söndring eller på grund av att ena maken förklarats saknad meddelas av distriktsdomstolarna för större tvistemål. De beslutar också om annullering av äktenskap och om förklaring att ett äktenskap aldrig existerat. Sådana mål handläggs enligt rättegångsreglerna för familjemål.

Till börjanTill början

Dom på äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan meddelas av distriktsdomstolarna för mindre tvistemål. Sådana mål handläggs enligt reglerna för ansökningsärenden. Behörig är domstolen på den ort där makarna har gemensam hemvist eller där de senast hade gemensam hemvist, om en av dem fortfarande bor kvar där, eller där svaranden har hemvist eller, vid gemensam ansökan, där någon av makarna har hemvist, eller där den make som ansöker om skilsmässa hade hemvist minst ett år innan talan väcktes (eller sex månader om det är en grekisk medborgare eller om båda makarna är grekiska medborgare). Eventuella motkrav (genkäromål) prövas av samma domstol. Talan om underhållsskyldighet kan föras tillsammans med talan om äktenskapsskillnad, om annullering eller om förklaring att ett äktenskap aldrig existerat vid en distriktsdomstol för större tvistemål. Handläggningen sker som familjemål. Talan om föräldraansvar och umgängesrätt kan föras tillsammans med ansökan om äktenskapsskillnad vid en distriktsdomstol för mindre tvistemål. Handläggningen sker som för ett ansökningsärende.

Ansökan ska lämnas till domstolens kansli. En kanslist bestämmer datum för rättegången och antecknar det på kopiorna av ansökan. Sökandens advokat instruerar domstolens stämningsman att delge svaranden en kopia med dagen för domstolsförhandling och en kallelse till den dag och plats som domstolen har bestämt. Ansökan ska delges svaranden 60 dagar före rättegången om han eller hon bor eller vistas i Grekland, och 90 dagar före rättegången om svaranden bor eller vistas utomlands eller har okänd hemvist. Om delgivning ska ske till en person i utlandet med känd hemvist tillämpas EU-förordningen nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur eller andra bilaterala eller multilaterala delgivningskonventioner.

Till börjanTill början

Den lag som ska tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden, på äktenskapsskillnad och på hemskillnad är i fallande ordning:

 1. lagen i det land där båda makarna senast varit medborgare under äktenskapet, förutsatt att en av dem har behållit detta medborgarskap,
 2. lagen i det land där makarna haft sin senaste gemensamma hemvist under äktenskapet, eller
 3. lagen i det land till vilket makarna har närmast anknytning.

Den lag som ska tillämpas på förhållandet mellan föräldrar och barn är i fallande ordning:

 1. lagen i det land där båda makarna senast varit medborgare,
 2. lagen i det land där makarna haft sin senaste gemensamma hemvist, eller
 3. lagen i det land där barnet är medborgare. Om barnet har både grekiskt och utländskt medborgarskap tillämpas grekisk lag. Om barnet har dubbelt utländskt medborgarskap tillämpas lagen i det land till vilket barnet har närmast anknytning.

Grekisk processrätt tillämpas vid rättegångar i Grekland, men EG-rätten och andra internationella rättsregler har företräde (artikel 28 i den grekiska konstitutionen). Advokater som företräder parterna måste ha en särskild fullmakt och inställa sig vid domstolen tillsammans med den part som de företräder. Äktenskapsbevis, civilståndsintyg och andra handlingar måste visas upp för rätten. Vittnesförhör och plädering äger rum inför rätta. Vid mål om äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan krävs att makarna förklarar att de vill upplösa äktenskapet vid två förhandlingar med minst sex månaders mellanrum. De måste också lämna in en skriftlig överenskommelse om vårdnaden om och umgänget med barnen till domstolen. För parternas uttalanden gäller fri bevisvärdering. Det är förbjudet att som bevismaterial använda edsavläggelse, barnens vittnesmål och det faktum att vittnen och sakkunniga inte avlägger ed. Domstolen ska försöka få makarna att förlikas. Svarandens utevaro hindrar inte att målet handläggs. Om den ena parten dör före den slutliga domen avskrivs målet. Vid talan om annullering av äktenskap, som även kan väckas av åklagare, uppmanas åklagaren att yttra sig. Om den ena parten dör vilandeförklaras målet, men talan kan fullföljas av arvingarna. Talan om annullering eller om förklaring att ett äktenskap aldrig existerat som väcks av åklagare riktas mot båda makarna och, om en av makarna har avlidit, mot den avlidnes arvingar.

Till börjanTill början

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Ja, under vissa omständigheter. Alla som kan visa att de inte klarar att betala rättegångskostnaderna utan att få svårigheter att försörja sig själva och sin familj kan beviljas rättshjälp, under förutsättning att talan inte är uppenbart ogrundad eller olämplig. Ansökan ska lämnas in till den domstol där målet prövas eller kommer att prövas; vid distriktsdomstolarna för större tvistemål ska ansökan lämnas till ordföranden. I ärenden som avgörs utan rättegångsförhandling ska ansökan lämnas till fredsdomaren på sökandens hemort.

Ansökan ska innehålla en kort redogörelse för ärendet, vilka bevis som kommer att åberopas och intyg som visar att villkoren för rättshjälp är uppfyllda. Ansökan ska åtföljas av:

 1. Ett intyg (som utfärdas gratis av borgmästaren eller ordföranden i hemkommunen) med uppgifter om den sökandes ekonomiska situation, familjeförhållanden och yrke.
 2. Ett intyg från skattemyndigheten (utfärdas gratis) , av vilket det framgår att den sökande under den senaste treårsperioden har lämnat in en deklaration om inkomstskatt och andra direkta skatter och att deklarationen har kontrollerats och godkänts av skattemyndigheten.
 3. För utländska medborgare: ett intyg från justitieministeriet (utfärdas gratis) , av vilket det framgår att det främmande landet beviljar rättshjälp till grekiska medborgare i samma situation.

Domstolen beslutar om ansökan efter att ha kallat svaranden. Förfarandet är kostnadsfritt. Advokater måste inte vara närvarande. Om domstolen finner det sannolikt att villkoren för rättshjälp är uppfyllda, beviljas ansökan. Rättshjälp beviljas för varje mål för sig, men gäller å andra sidan i alla instanser och även verkställighet av domen. Den som beviljats rättshjälp befrias tillfälligt från skyldigheten att betala domstolsavgifter och rättegångskostnader i allmänhet, det vill säga arvoden till notarier och stämningsmän, ersättning till vittnen och sakkunniga, arvoden till advokater och andra juridiska ombud, och från skyldigheten att ställa säkerhet för dessa kostnader. Tillfällig betalningsbefrielse kan också lämnas för endast en del av dessa kostnader.

Till börjanTill början

Beviljandet av rättshjälp påverkar inte skyldigheten att betala motpartens rättegångskostnader. På sökandens begäran kan domstolen i beslutet om rättshjälp eller vid ett senare tillfälle utse en advokat, en notarie eller en stämningsman med uppdrag att hjälpa sökanden. De måste acceptera uppdraget, och beslutet tjänar som fullmakt för uppdraget.

Rättshjälpen upphör om mottagaren avlider, men handlingar som inte kan skjutas upp får utföras enligt tidigare givna instruktioner. Rättshjälp kan också dras in eller begränsas efter beslut av domstol som fattats antingen på domstolens eget initiativ eller på yrkande av åklagare, om det visar sig att villkoren för att bevilja rättshjälp aldrig var uppfyllda eller har ändrats. Betalning av rättegångskostnader regleras i artiklarna 190–193 i civilprocesslagen.

Om domen innebär att rättshjälpstagarens motpart ska betala rättegångskostnaderna, får han eller hon betala rättshjälpstagarens egna kostnader, arvoden till advokater eller andra juridiska ombud och ersättning till domstolens personal. Beloppen drivs in enligt vanliga regler. Om rättshjälpstagaren ska betala rättegångskostnaderna, drivs beloppen in på samma sätt, så fort det har konstaterats att något av villkoren för rättshjälp inte längre är uppfyllda. Om rättshjälp har beviljats på grundval av osant intygande eller oriktiga uppgifter, beslutar domstolen om indragning av rättshjälpen och ålägger böter. Böterna tillfaller juristfonden. Rättshjälpstagaren måste dessutom betala tillbaka de belopp som täcktes av rättshjälpen och kan åtalas.

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

Ja. En dom på äktenskapsskillnad, annullering av äktenskap eller förklaring att ett äktenskap aldrig har existerat kan överklagas av den förlorande parten till appellationsdomstol (Efetío). Överklagande ska ske inom trettio dagar från domens delgivning, om den som överklagar bor i Grekland, och inom sextio dagar om han eller hon bor i ett annat land eller har okänd hemvist. Om domen inte delges ska överklagandet ske inom tre år från domens offentliggörande. Om den part som får överklaga avlider, börjar överklagandefristen löpa då domen delges den avlidnes arvingar eller testamentstagare.

Till börjanTill början

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Grekland?

Enligt rådets förordning 1347/2000 ska en dom från en EU-medlemsstat erkännas i de övriga medlemsstaterna utan att något särskilt förfarande behöver anlitas. Den som vill att en dom om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap ska erkännas i Grekland ska lämna in en ansökan till distriktsdomstolen för mindre tvistemål på den ort där motparten bor eller där domen ska verkställas. Ansökan ska innehålla:

 1. En kopia av domen som uppfyller de villkor som är nödvändiga för att dess äkthet ska kunna fastställas.
 2. Ett sådant intyg som avses i artikel 33 i förordningen med uppgifter om den domstol som meddelade domen, om äktenskapet, om domen meddelades i båda parternas närvaro eller inte, om domen går att överklaga eller inte, om rättshjälp har beviljats med mera.
 3. Om det rör sig om en dom meddelad i någon av parternas utevaro (en s.k. tredskodom) : originalet eller en bestyrkt kopia av den handling som visar att stämningsansökan eller motsvarande handling har delgivits den uteblivna parten eller en handling som visar att svaranden otvetydigt har godtagit domen.

Domstolen fastställer datum för förhandlingen. En kopia av ansökan delges motparten tillsammans med en handling som anger datumet och en kallelse till förhandlingen. Domstolen får inte ompröva domen i sak. Domstolen får däremot kontrollera om det skulle strida mot grunderna för den grekiska rättsordningen att erkänna domen. Den får också kontrollera om en utebliven part har delgivits stämningsansökan eller motsvarande handling i tillräckligt god tid och på ett sådant sätt att han eller hon kunnat förbereda sitt svaromål eller om den uteblivne otvetydigt har godtagit domen. Slutligen får domstolen kontrollera om domen är oförenlig med en tidigare dom som uppfyller de nödvändiga villkoren för erkännande i Grekland och som har meddelats i Grekland eller i en annan medlemsstat eller i ett land utanför EU. Om dessa villkor är uppfyllda, erkänner domstolen domen.

Till börjanTill början

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Grekland erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Om en part vill begära omprövning av ett grekiskt beslut om att erkänna en dom från en annan EU-medlemsstat, ska han eller hon vända sig till appellationsdomstol, som omprövar underrättens avgörande. Överklagande ska ske inom en månad från beslutets delgivning eller inom två månader om motparten bor i en annan medlemsstat än den där erkännandet skedde. Fristen får inte förlängas på grund av långt avstånd. Om motparten inte infinner sig, måste domstolen vilandeförklara målet så att det kan fastställas motparten har kallats till rättegången i tillräckligt god tid för att kunna förbereda sitt svaromål, eller att alla nödvändiga åtgärder i detta syfte har vidtagits. Appellationsdomstolens beslut kan överklagas till kassationsdomstolen (Ários Págos; jfr. det svenska ordet ”areopag”).

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Grekland eller har olika medborgarskap?

Den lag som ska tillämpas på äktenskapsskillnad är i fallande ordning:

 1. lagen i det land där båda makarna senast varit medborgare under äktenskapet, förutsatt att en av dem har behållit detta medborgarskap,
 2. lagen i det land där makarna haft sin senaste gemensamma hemvist under äktenskapet, eller
 3. lagen i det land till vilket makarna har närmast anknytning.

Grekisk processrätt tillämpas vid rättegångar i Grekland, men EG-rätten har företräde (artikel 28 i den grekiska konstitutionen).

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Grekland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 28-04-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket