Európska komisia > EJS > Rozvod > Grécko

Posledná úprava: 02-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Grécko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky na získanie rozvodu? 1.
2. Aké sú dôvody pre rozvod? 2.
3. Aké sú právne následky rozvodu pokiaľ ide o: 3.
a) osobné vzťahy medzi manželmi? a)
b) rozdelenie majetku manželov? b)
c) maloleté deti manželov? c)
d) povinnosť platiť výživné manželovi(-ke) ? d)
4. Čo znamená právny výraz "súdna rozluka" v praxi? 4.
5. Aké podmienky sú potrebné na súdnu rozluku? 5.
6. Aké sú právne následky súdnej rozluky? 6.
7. Čo znamená výraz “vyhlásenie manželstva za neplatné" v praxi? 7.
8. Aké podmienky sú potrebné vyhlásenie manželstva za neplatné? 8.
9. Aké sú právne následky vyhlásenia manželstva za neplatné? 9.
10. Aké sú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez súdneho konania? 10.
11. Kde mám podať žiadosť o (návrh na) rozvod - vyhlásenie manželstva za neplatné? Aké formality je potrebné dodržať a aké dokumenty mám priložiť ku žiadosti? 11.
12. Môžem získať bezplatnú právnu pomoc na náhradu súdnych trov? 12.
13. Je možné v Grécku podať odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode/vyhlásení manželstva za neplatné? 13.
14. Čo mám urobiť, aby bolo rozhodnutie o rozvode/vyhlásení manželstva za neplatné vydané súdom v inom členskom štáte EÚ uznané v Grécku? 14.
15. Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak chcem namietať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/vyhlásení manželstva za neplatné, ktoré bolo vydané súdom v inom členskom štáte EÚ? Aký procesný postup je potrebné uplatniť v týchto prípadoch? 15.
16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v prípade rozvodového konania medzi manželmi, ktorí nežijú v Grécku alebo ktorí sú inej štátnej príslušnosti? 16.

 

1. Aké sú podmienky na získanie rozvodu?

Na zrušenie manželstva rozvodom je potrebné konečné súdne rozhodnutie. Manželstvo je možné zrušiť najmä:

 1. Rozvodom so súhlasom oboch strán, kedy obidvaja manželia súhlasia so zrušením ich manželstva podaním spoločnej žiadosti príslušnému miestnemu Jednočlennému súdu prvého stupňa a pritom postupujú dobrovoľným procesným postupom bez spochybňovania konania za predpokladu, že ich manželstvo trvalo aspoň jeden rok.
 2. Sporným rozvodom, kedy na základe istých dôvodov jeden z manželov alebo obidvaja predložili každý samostatný návrh pred príslušný miestny Viacčlenný súd prvého stupňa, v ktorom žiadajú o zrušenie ich manželstva.

2. Aké sú dôvody pre rozvod?

Dôvody na rozvod (v prípade rozvodu bez súhlasu oboch strán) sú:

 1. Tvrdenie, že citové odcudzenie zapríčinené odporcom alebo medzi obidvoma manželmi nadobudlo taký rozmer, že pokračovanie ich manželstva je pre navrhovateľa neznesiteľné a toto tvrdenie sa predpokladá, ak odporca nedokáže opak, v prípade bigamie, cudzoložstva, opustenia navrhovateľa alebo intrigovaniu proti navrhovateľovi zo strany odporcu. V prípade, že manželia nežijú spolu počas nepretržitého obdobia aspoň 4 rokov, vzniká neodvrátiteľná prezumpcia citového odcudzenia a o rozvod možno požiadať aj ak sú príčiny citového odcudzenia spojené s navrhovateľom a
 2. Neprítomnosť jedného z manželov, kedy môže druhý manžel požiadať o rozvod.

3. Aké sú právne následky rozvodu pokiaľ ide o:

a) osobné vzťahy medzi manželmi?

V prípade zrušenia manželstva rozvodom povinnosť manželov spolunažívať a rozhodovať spoločne zaniká; manžel, ktorý prevzal priezvisko druhého manžela spravidla začne opäť používať svoje vlastné priezvisko, pokiaľ si tento manžel neželá naďalej používať manželské priezvisko, pretože nadobudol profesionálnu alebo umeleckú povesť s manželským priezviskom; znížená zodpovednosť manželov pri vykonávaní svojich vzájomných povinností zaniká; zaniká zákaz bigamie a uplynie prerušenie stavu, počas ktorého jeden manžel nie je oprávnený žalovať druhého. Príbuzenstvo, ktoré sa vytvorilo vďaka manželstvu medzi krvnými príbuznými jedného manžela a krvnými príbuznými druhého manžela bude po rozvode manželstva zachované.

HoreHore

b) rozdelenie majetku manželov?

V prípade rozvodu je každý z manželov oprávnený získať naspäť hnuteľný majetok, ktorý mu patrí alebo o ktorom sa predpokladá, že mu patrí, aj keď ho používajú obidvaja manželia alebo len druhý manžel, ak druhý manžel nie je schopný vyvrátiť tento predpoklad, bez toho, aby skutočnosť, že vec je potrebná pre potreby obidvoch manželov spôsobila akékoľvek obmedzenie. Ak manžel, ktorý má vec v držbe odmietne vrátiť ju skutočnému vlastníkovi, proti tomuto manželovi môžu byť podané vecné žaloby, majetkové žaloby alebo zmluvné žaloby. Čo sa týka manželského domova, po zrušení manželstva je majiteľ domova oprávnený vzniesť všetky vecné a zmluvné žaloby proti druhému manželovi, ktorý domov užíva. Ak sa majetok nachádza v spoluvlastníctve, takéto spoluvlastníctvo sa rozvodom skončí a každý z manželov dostane časť majetku, ktorá mu patrí podľa ustanovení o ukončení spoluvlastníctva a rozdelenia vecí v spoluvlastníctve. Nakoniec, majetok nadobudnutý jedným z manželov počas manželstva spôsobuje vznik práva pre druhého manžela žiadať o jeho rozdelenie.

c) maloleté deti manželov?

Po zrušení manželstva rozvodom súd stanoví spôsob, akým sa bude vykonávať rodičovská starostlivosť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. pridelením rodičovskej starostlivosti jednému z rodičov,
 2. pridelením rodičovskej starostlivosti obidvom rodičom spoločne,
 3. rozdelením rodičovskej starostlivosti medzi rodičov a
 4. pridelením rodičovskej starostlivosti tretej strane.

V súvislosti s povinnosťou rodičov poskytovať výživné svojim deťom, ktoré nemajú žiaden príjem z pracovnej činnosti alebo z majetku alebo ak tieto príjmy nepostačujú na ich zabezpečenie, táto povinnosť naďalej existuje aj po zrušení manželstva rozvodom.

HoreHore

d) povinnosť platiť výživné manželovi(-ke) ?

Po zrušení manželstva rozvodom, ak jeden z bývalých manželov nie je schopný zabezpečiť sa zo svojho príjmu alebo majetku, má tento manžel právo žiadať od druhého manžela výživné:

 1. ak je v čase vydania rozhodnutia o rozvode a potom vo veku alebo v zdravotnom stave, ktorý neumožňuje prinútiť ho k začatiu alebo k pokračovaniu vykonávania povolania, ktorým by vhodne zabezpečil svoju výživu.
 2. ak sa stará o neplnoleté dieťa a z tohto dôvodu nie je schopný vykonávať vhodné povolanie,
 3. ak nemôže nájsť stabilné, vhodné zamestnanie alebo potrebuje odborné vzdelanie, v obidvoch prípadoch počas obdobia, ktoré nemôžte prekročiť tri roky odo dňa vydania rozhodnutia o rozvode a
 4. vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých sa pridelenie výživného po vydaní rozhodnutia o rozvode vyžaduje na základe zhovievavosti.

Výživné môže byť zamietnuté alebo obmedzené, ak si to vyžadujú vážne okolnosti, najmä ak bolo manželstvo krátke alebo ak príjemca rozvod spôsobil alebo sa nechal úmyselne upadnúť do stavu núdze. Právo na výživné zaniká, ak príjemca opäť uzavrie manželstvo alebo ak trvalo žije s inou osobou a správa sa k tejto osobe ako k manželovi alebo po smrti príjemcu.

4. Čo znamená právny výraz "súdna rozluka" v praxi?

V praxi tento výraz znamená, že aj keď nebolo manželstvo medzi dvoma osobami zrušené rozvodom, manželia spolu nežijú ako manželský pár. Podľa gréckeho práva je toto dôvod na rozvod, keďže tu vzniká citové odcudzenie.

HoreHore

5. Aké podmienky sú potrebné na súdnu rozluku?

Jeden z manželov musí žiť mimo manželskej domácnosti s cieľom ukončiť ich spoločný manželský život alebo obidvaja manželia môžu žiť pod spoločnou strechou, ale jeden z nich chce ukončiť ich spoločný manželský život a prestane sa správať ako polovica páru, narušujúc citové väzby, ktoré ho dovtedy spájali so svojim partnerom do takej miery, že manželia žijú v odlúčení.

6. Aké sú právne následky súdnej rozluky?

Ak manželia prestanú spoločne žiť ako manželský pár, každý z manželov je oprávnený podať žiadosť o vydanie súdneho príkazu pred príslušný miestny Jednočlenný súd prvého stupňa, ak hrozí bezodkladné alebo bezprostredné nebezpečenstvo s cieľom: stanoviť používanie manželskej domácnosti; prikázať, aby sa druhý manžel vysťahoval z manželskej domácnosti; označiť hnuteľný majetok, ktorý si má druhý manžel zobrať so sebou na založenie novej domácnosti; dočasne stanoviť, ktorému z manželov bude pridelená rodičovská starostlivosť maloletých detí a kontakt s druhým manželom; a dočasne stanoviť výživné pre maloleté deti a za istých podmienok pre dospelé deti ako aj pre druhého toho z manželov, ktorý sa nie je schopný uživiť svojou prácou alebo zo svojho majetku. Každý z manželov má právo požiadať, aby súd vo svojom rozhodnutí upravil tie isté otázky podaním návrhu pred miestny Jednočlenný súd prvého stupňa v súlade s konaním ustanoveným v článku 681B Gréckeho zákonníka o občianskom súdnom konaní.

HoreHore

7. Čo znamená výraz “vyhlásenie manželstva za neplatné" v praxi?

Vyhlásenie manželstva za neplatné znamená, že manželstvo, ktoré vytváralo právne účinky stratilo vyhlásením konečným súdnym rozhodnutím z dôvodu nedostatku všetky právne účinky, s jedinou výnimkou týkajúcou sa detí, narodených počas manželstva, ktoré bolo neskôr vyhlásené za neplatné. Tieto deti si môžu ponechať postavenie detí narodených počas manželstva.

8. Aké podmienky sú potrebné vyhlásenie manželstva za neplatné?

Vyhlásiť manželstvo za neplatné je možné za predpokladu, že manželstvo je buď neplatné od začiatku z dôvodu nesplnenia jednej z podmienok, ktoré sa vyžadujú na uzavretie platného manželstva alebo z dôvodu existencie niektorej prekážky alebo ak je manželstvo zrušiteľné z dôvodu omylu alebo nátlaku.

Podmienky na uzavretie platného manželstva nie sú splnené ak nie sú prehlásenia snúbencov prednesené osobne alebo podliehajú nejakej podmienke alebo lehote; ak sú snúbenci neplnoletí a nedostali povolenie od súdu; ak je jeden zo snúbencov predmetom súdneho zákazu, ak je jeden z nich pod súdnou ochranou a súdny opatrovník neudelil svoj súhlas alebo súd nevydal potrebné povolenie; a ak jeden zo snúbencov si nebol počas svadobného obradu vedomý svojho konania alebo nebol schopný logicky uvažovať z dôvodu psychickej poruchy. Prekážka, ktorá môže spôsobiť vyhlásenie manželstva za neplatné existuje v prípade pokrvných príbuzných v priamej línii bez obmedzenia a v bočných líniách do štvrtého stupňa, príbuzenstvo v priamej línii bez obmedzenia a v bočných líniách do tretieho stupňa a v prípade bigamie alebo adopcie.

HoreHore

Manželstvo prestane byť zrušiteľné, ak po uzavretí manželstva obidvaja manželia plne a slobodne s manželstvom súhlasia; ak súd neskôr udelí maloletým snúbencom povolenia alebo ak maloletý manžel potvrdí manželstvo po dovŕšení 18 roku; ak manžel, ktorý bol technicky neschopný uzavrieť manželstvo sa stane schopným a manželstvo potvrdí; ak súdny opatrovateľ alebo súd alebo osoba pod súdnou ochranou nadobudne schopnosť uzavrieť manželstvo potvrdí toto manželstvo a manželstvo taktiež prestane byť zrušiteľné, ak osoba, ktorá bola uvedená do omylu alebo uzavrela manželstvo pod nátlakom potvrdí manželstvo po takomto nátlaku alebo omyle. Okrem toho manželstvo je taktiež neplatné, ak nebolo uzavreté pred starostom a svedkami v prípade občianskej svadby alebo v prípade cirkevnej svadby ak nebolo celebrované kňazom Východnej pravoslávnej cirkvi alebo predstaviteľom iného vyznania alebo náboženstva praktizovaného v Grécku. V tomto prípade manželstvo nevytvára právne následky a neexistenciu tohto manželstva môže potvrdiť prehlasovacím návrhom ktorákoľvek strana s právnym záujmom.

9. Aké sú právne následky vyhlásenia manželstva za neplatné?

Po prvé sú právne účinky manželstva pozastavené so spätnou platnosťou. Otázka spätnej platnosti sa týka všetkých vzťahov medzi manželmi bez ohľadu na to či ide o vzťahy osobné, rodinné alebo majetkové. Preto vyhlásenie manželstva za neplatné vedie k zrušeniu dedičného práva od začiatku (ex tunc) jedného manžela voči druhému v súvislosti s majetkom druhého manžela v prípade dedičského konania bez testamentu. Všetky právne úkony manželov s tretími stranami sa rušia, ak boli tieto právne úkony vykonané v mene manželov buď na základe potrieb ich spoločného manželského života, alebo ako právne úkony potrebné na spravovanie majetku druhého manžela, bez toho, aby bola dotknutá dobrá viera tretích strán, ktoré tieto právne úkony s manželmi uzavreli. Okrem toho, to čo platí v prípade rozvodu pre hnuteľný majetok a majetok nadobudnutý počas manželstva každým z manželov taktiež platí v prípade vyhlásenia manželstva za neplatné. Ak si neboli manželia alebo aspoň jeden z nich v čase uzavretia manželstva vedomí neplatnosti, vyhlásenie manželstva za neplatné bude mať pre mať pre nich účinky do budúcnosti, zatiaľ čo manžel, ktorý si nebol vedomý tejto neplatnosti, v čase uzavretia manželstva, bude mať právo na výživné v súlade s ustanoveniami platnými v prípade rozvodu, ktoré sa budú uplatňovať podobne, v neprospech druhého manžela, ktorý si bol vedomý neplatnosti a v neprospech jeho dedičov, ak tento manžel zomrel po vyhlásení manželstva za neplatné. Manžel, ktorý bol nútený uzavrieť manželstvo pod nátlakom, nezákonným spôsobom alebo v rozpore so zaužívanými zvykmi bude mať rovnaké právo v prípade vyhlásenia manželstva za neplatné alebo jeho zrušenia úmrtím druhého manžela.

HoreHore

10. Aké sú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez súdneho konania?

Žiadne.

11. Kde mám podať žiadosť o (návrh na) rozvod - vyhlásenie manželstva za neplatné? Aké formality je potrebné dodržať a aké dokumenty mám priložiť ku žiadosti?

Viacčlenný súd prvého stupňa má kompetenciu zrušiť manželstvo vyhlásením rozvodu na základe citového odcudzenia týkajúceho sa jedného alebo obidvoch manželov, z dôvodu neprítomnosti alebo vyhlásiť manželstvo za neplatné alebo za zrušiteľné alebo potvrdiť neexistenciu neexistujúceho manželstva, v súlade s konaním vo veciach manželských sporov.

V prípade rozvodu so súhlasom obidvoch strán je kompetentný Jednočlenný súd prvého stupňa v súlade s dobrovoľným konaním. Miestny príslušný súd je súd v mieste, v ktorom majú obidve strany trvalé bydlisko alebo posledné trvalé bydlisko, ak jeden z nich v tomto mieste ešte stále prebýva alebo v mieste trvalého bydliska odporcu alebo v prípade spoločného návrhu v mieste trvalého bydliska každého z manželov alebo trvalého bydliska navrhovateľa aspoň rok pred súdnym konaním alebo šesť mesiacov pred súdnym konaním, ak ide o gréckeho občana alebo ak majú obidvaja manželia grécke občianstvo. Pred tými istými súdmi je možné taktiež podať protinávrh. Žiadosti o výživné je možné pripojiť a bude o nich rozhodnuté spolu so žiadosťou o rozvod, vyhlásením manželstva za neplatné alebo potvrdením neexistujúceho manželstva miestnym Viacčlenným súdom prvého stupňa v súlade s konaním vo veciach manželských sporov v závislosti od obmedzení, ktoré platia pri tomto konaní. Žiadosti o pridelenie rodičovskej starostlivosti a o upravenie kontaktu s deťmi je možné pripojiť k tej istej žiadosti o rozvod predloženej Jednočlennému súdu prvého stupňa, ktoré budú rozhodnuté v súlade s dobrovoľným konaním.

HoreHore

Spis žiadosti sa predkladá na podateľni súdu, dátum pojednávania stanovuje súdny úradník, ktorému sa predložia kópie priloženého spisu, oprávnený advokát vydá za navrhovateľa príkaz určený príslušnému súdnemu doručovateľovi predvolaní doručiť odporcovi kópiu dátumu súdneho pojednávania, predvolanie v deň stanovený súdom na miesto pojednávania a spis žiadosti. Spis sa doručuje odporcovi, ktorý má prechodné alebo trvalé bydlisko v Grécku 60 dní pred dňom pojednávania a ak má táto osoba prechodné alebo trvalé bydlisko v zahraničí alebo miesto jej bydliska nie je známe, 90 dní pred pojednávaním. Ak je potrebné doručiť dokumenty do zahraničia osobe, ktorej adresa je známa, platia ustanovenia o doručovaní predsúdnych dokumentov medzi členskými štátmi v Európskej únii uvedené v Nariadení (ES) č. 1348/2000 alebo v Hágskom dohovore z 15.11.1965, v prípade potreby v bilaterálnych alebo v multilaterálnych dohovoroch o doručovaní predsúdnych dokumentov.

Hmotné právo platné pre osobné a majetkové vzťahy manželov, rozvod a právnu rozluku sú nasledovné:

 1. právo posledného spoločného občianstva manželov počas manželstva, ak jeden z manželov si toto občianstvo ponechá,
 2. právo posledného spoločného bežného bydliska počas manželstva a
 3. právo štátu, ku ktorému majú manželia najbližšiu väzbu.

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi sa upravujú v nasledujúcom poradí:

 1. právom ich spoločného občianstva,
 2. právom ich spoločného bežného trvalého pobytu a
 3. právom občianstva dieťaťa. Ak má osoba zároveň grécke a iné občianstvo, platné právo občianstva je grécke právo a ak má osoba viacero cudzích občianstiev, platné právo je právo štátu s ktorým je táto osoba najviac spätá.

V súlade s lex fori je platným procesným právom grécke procesné právo, ktorého pravidlá môžu uprednostniť ustanovenia práva Európskeho spoločenstva a ustanovenia iných medzinárodných dohovorov v súlade s článkom 28 gréckej ústavy. Advokát zastupujúci každú zo zúčastnených strán alebo prestupujúci pred súd so stranou, ktorú zastupuje musí mať zvláštne splnomocnenie a spolu s ostatnými dôkazmi je potrebné predložiť sobášny list a potvrdenie o rodine. Pred súdom je možné vypočúvať svedkov a konanie je verejné. V prípade rozvodu so súhlasom obidvoch manželov musia obidve strany prehlásiť na dvoch pojednávaniach s časovým rozstupom aspoň 6 mesiacov svoje želanie zrušiť manželstvo a predložiť písomnú dohodu upravujúcu vykonávanie rodičovskej starostlivosti voči ich deťom a kontakt s ich deťmi. Vyhlásenia obidvoch strán budú vzaté do úvahy a budú vydané pod prísahou, vypočúvanie detí ako svedkov je zakázané a svedkovia a experti nesmú odmietnuť prijať prísahu. Po pojednávaní návrhu na rozvod sa bude súd snažiť strany pomeriť, neprítomnosť odporcu neovplyvní výsledok prípadu a ak jedna zo strán zomrie pred vydaním konečného rozhodnutia, žiadosť bude zrušená. Okrem toho v prípade návrhu na vyhlásenie manželstva za neplatné, ktorý môže predložiť prokurátor, bude príslušná strana pozvaná predstúpiť pred súd, zatiaľ čo v prípade úmrtia sa príslušná žiadosť preruší, aby boli dediči zosnulého v nej pokračovať. V prípade žiadosti o vyhlásenie manželstva za neplatné alebo za neexistujúce predloženej prokurátorom, sa táto žiadosť predkladá proti obidvom manželom a ak jeden z nich zomrel, proti jeho dedičom.

HoreHore

12. Môžem získať bezplatnú právnu pomoc na náhradu súdnych trov?

Áno, za istých podmienok. Právnu pomoc môže získať akákoľvek osoba, ktorá môže dokázať, že nie je schopná zaplatiť súdne trovy bez toho, aby na to použila prostriedky, ktoré sú bezprostredne potrebné na jej hmotné zabezpečenie a prostriedky jej rodiny, ak nie je pojednávanie nespravodlivé alebo zaťažujúce. O právnu pomoc je možné požiadať predložením žiadosti sudcovi skôr ako sa o prípade rozhodne alebo ako začne pojednávanie prípadu a v prípade Viacčlenného súdu prvého stupňa pred predsedajúceho sudcu a v prípade úkonov, ktoré nesúvisia so súdnym pojednávaním, zmierovaciemu sudcovi v mieste bydliska navrhovateľa.

Žiadosť musí obsahovať stručný popis súdneho konania alebo činu, dostupné dôkazy na podporu základného tvrdenia ako aj podrobnosti, ktoré potvrdzujú, že boli splnené potrebné podmienky a k žiadosti musia byť priložené nasledujúce dokumenty:

 1. Potvrdenie, ktoré zadarmo vystaví starosta alebo predseda miestnej obce, v ktorej má žiadateľ miesto svojho prechodného alebo trvalého pobytu potvrdzujúce jeho zamestnanie, finančný a rodinný stav,
 2. Potvrdenie, ktoré zadarmo vystaví daňový kontrolór v mieste prechodného alebo trvalého bydliska potvrdzujúce skutočnosť, či žiadateľ podal daňové priznanie o dani z príjmu počas posledných troch rokov alebo daňové priznanie o akejkoľvek inej priamej dani, ako aj potvrdenie o tejto skutočnosti po daňovej kontrole a
 3. V prípade cudzinca, potvrdenie, ktoré zadarmo vystaví Ministerstvo spravodlivosti potvrdzujúce, že podmienky reciprocity boli splnené.

Súd prerokuje vec, v ktorej bol odporca predvolaný bezplatne predstúpiť pred súd. Nie je potrebné, aby pre súd predstúpil oprávnený advokát. Tam kde je možné s primeranou istotou predpokladať splnenie vyššie uvedených podmienok bude právna pomoc udelená každému prípadu jednotlivo a právna pomoc platí pre každý stupeň príslušnosti každého súdu a zahŕňa povinné vykonanie rozsudku. Akákoľvek osoba, ktorá je príjemcom právnej pomoci bude dočasne zbavená povinnosti zaplatiť všeobecné súdne trovy a procesné poplatky, to znamená vrátane notárskych poplatkov a poplatkov za súdneho doručovateľa predvolaní, poplatkov za svedkov a za odborných svedkov, poplatkov za advokáta a ostatných všeobecných poplatkov za súdne splnomocnenie ako aj povinnosti poskytnúť ručenie za tieto poplatky. Príjemca môže byť dočasne oslobodený len z časti týchto nákladov.

HoreHore

Pridelenie právnej pomoci neovplyvňuje povinnosť uhradiť náklady prisúdené tejto strane. Po predložení žiadosti súd vydá rozhodnutie, v ktorom ustanoví advokáta, štátneho notára a súdneho doručovateľa, ktorí budú poverení obhajobou príjemcu právnej pomoci a títo sú povinní prijať tento príkaz a toto rozhodnutie bude platné ako udelenie všeobecného súdneho splnomocnenia.

Právna pomoc končí smrťou prijímateľa, avšak úkony, ktoré nie je možné prerušiť je možné implementovať po tejto skutočnosti na základe udelenej právnej pomoci. Okrem toho môže byť právna pomoc odvolaná alebo obmedzená súdnym rozhodnutím na základe iniciatívy alebo odporúčania Prokurátora v prípade, že sa preukáže, že podmienky na pridelenie tejto pomoci od začiatku neexistovali (ab initio) alebo prestali existovať alebo sa zmenili okolnosti. Náklady konania sa určujú a uhrádzajú v súlade s článkami 190-193 gréckeho zákonníka občianskeho konania.

Ak rozhodnutie prisúdi náklady konania náprotivku príjemcovi súdnej pomoci, náklady dlžné príjemcovi právnej pomoci, advokátom, ostatným držiteľom všeobecného súdneho splnomocnenia a súdnym úradníkom sa prisudzujú týmto osobám a vymáhajú sa v súlade s ustanoveniami o nútenom vykonávaní. Náklady prisúdené na ťarchu príjemcu právnej pomoci sa vymáhajú rovnakým spôsobom, po tom ako sa niektoré alebo všetky podmienky na pridelenie právnej pomoci prestanú uplatňovať a toto sa potvrdzuje. Ak strany získali právnu pomoc na základne predloženia falošných prehlásení a poskytovaním nesprávnych informácií, sudca rozhodujúci o odobratí právnej pomoci im vymeria pokutu splatnú Právnemu fondu a môže im taktiež uvaliť povinnosť uhradiť čiastky, od ktorých boli oslobodení alebo môže tiež podať proti nim návrh na začatie trestného stíhania.

HoreHore

13. Je možné v Grécku podať odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode/vyhlásení manželstva za neplatné?

Áno. Strana, ktorá prehrá spor sa môže odvolať pred miestnym Odvolacím súdom proti konečnému rozhodnutiu o rozvode, vyhlásení manželstva za neplatné alebo za zrušiteľné alebo potvrdeniu neexistujúceho manželstva v lehote do 30 dní (v prípade osoby s prechodným alebo trvalým bydliskom v Grécku) alebo v lehote do 60 dní (v prípade osoby, ktorá má prechodný alebo trvalý pobyt  v zahraničí alebo ak miesto pobytu tejto osoby nie je známe) odo dňa doručenia rozhodnutia, ak rozhodnutie nebolo doručené, v lehote do 3 rokov odo dňa uverejnenia konečného rozhodnutia. V prípade úmrtia strany oprávnenej podať odvolanie, odvolacia lehota začína dňom doručenia konečného rozhodnutia všeobecným právnym nástupcom alebo dedičom tejto osoby.

14. Čo mám urobiť, aby bolo rozhodnutie o rozvode/vyhlásení manželstva za neplatné vydané súdom v inom členskom štáte EÚ uznané v Grécku?

V zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1347/2000 rozhodnutia vydané v členskom štáte EÚ sa v ostatných členských štátoch uznávajú bez zvláštnych formalít. Ak si niekto želá vykonať uznanie rozhodnutia o rozvode / právnej rozluke / vyhlásení manželstva za neplatné v Grécku, je táto osoba povinná predložiť žiadosť pred Jednočlenný súd prvého stupňa v mieste trvalého bydliska osoby, proti ktorej bude toto rozhodnutie uplatnené, v opačnom prípade v mieste uplatnenia rozhodnutia. K žiadosti je potrebné priložiť nasledujúce dokumenty:

HoreHore

 1. Kópiu rozhodnutia, ktoré spĺňa potrebné požiadavky pravosti.
 2. Potvrdenie v súlade s článkom 33, ktoré uvádza údaje o súde, ktorý rozhodnutie vydal, informácie o manželstve, veci, ktorej sa rozhodnutie týka, skutočnosť, či bolo rozhodnutie vydané v neprítomnosti jednej zo strán alebo na základe kontradiktórneho konania, či je možné použiť nejaké opravné prostriedky proti tomuto rozhodnutiu, či bola poskytnutá právna pomoc, atď.
 3. V prípade vydania rozsudku v neprítomnosti strán, originál alebo overenú kópiu dokumentu, ktorý potvrdzuje doručenie predsúdnych alebo iných podobných dokumentov stranám, ktoré sa na pojednávaní nezúčastnili alebo akýkoľvek iný dokument preukazujúci nevyvrátiteľným spôsobom, že odporca rozhodnutie prijal.

Po stanovení dátumu pojednávania sa kópia žiadosti doručí druhej strane spolu s rozhodnutím stanovujúcim dátum pojednávania a predvolaním, ktorým sa táto strana prizýva na účasť na pojednávaní. Súd, ktorý nie je schopný preskúmať príslušnosť súdu iného členského štátu EÚ, ktorý rozhodnutie vydal, po zistení, že uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s gréckym verejným poriadkom, že predsúdne dokumenty boli doručené obvineným stranám v riadnom čase postačujúcom na prípravu obhajoby alebo ak táto strana prijala rozhodnutie spôsobom, ktorý nie je možné spochybniť, že rozhodnutie nie je nekompatibilné s rozhodnutím vydaným v súvislosti s obidvoma stranami v členskom štáte uznania alebo v inom členskom štáte alebo v nečlenskom štáte, ktoré spĺňa podmienky uznania v členskom štáte uznania, rozhodnutie uzná.

HoreHore

15. Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak chcem namietať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/vyhlásení manželstva za neplatné, ktoré bolo vydané súdom v inom členskom štáte EÚ? Aký procesný postup je potrebné uplatniť v týchto prípadoch?

Príslušný súd pre podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým sa uznáva rozhodnutie súdu niektorého členského štátu EÚ je Odvolací súd, ktorý vec posúdi prostredníctvom kontradiktórneho konania. Lehota podania odvolania je jeden mesiac odo dňa doručenia rozhodnutia, avšak, ak má strana požadujúca uznanie rozhodnutia prechodný pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte, v ktorom bolo rozhodnutie prehlásené za právoplatné, lehota je v tomto prípade 2 mesiace odo dňa doručenia rozhodnutia. Túto lehotu nie je možné predĺžiť z dôvodu vzdialenosti. Ak sa strana požadujúca uznanie nedostaví, súd je povinný konanie odložiť dovtedy, kým sa nepotvrdí, že táto strana bola predvolaná v súlade s právnymi požiadavkami a v riadnom čase alebo že bolo za týmto účelom vyvinuté všetko primerané úsilie. Proti rozhodnutiu Odvolacieho súdu je možné podať podnet pred Najvyšší súd.

16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v prípade rozvodového konania medzi manželmi, ktorí nežijú v Grécku alebo ktorí sú inej štátnej príslušnosti?

Rozvod sa riadi podľa hmotného práva v nasledujúcom poradí:

 1. právom posledného spoločného občianstva manželov počas manželstva, ak jeden z manželov si toto občianstvo ponechá,
 2. právom posledného spoločného bežného bydliska počas manželstva, a
 3. právom štátu, ku ktorému majú manželia najbližšiu väzbu.

V súlade s lex fori platné procesné právo je grécke procesné právo a právo Európskej únie má prednosť pred štátnym právom v súlade s článkom 28 gréckej ústavy.

« Rozvod - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 02-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo