Europese Commissie > EJN > Echtscheiding > Griekenland

Laatste aanpassing: 28-04-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Echtscheiding - Griekenland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding? 1.
2. Welke echtscheidingsgronden bestaan er? 2.
3. Wat zijn de juridische gevolgen van een echtscheiding ten aanzien van: 3.
a) de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten? a)
b) de verdeling van het vermogen van de echtgenoten? b)
c) de minderjarige kinderen van de echtgenoten? c)
d) de verplichting onderhoudsgeld te betalen aan de andere echtgenoot? d)
4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk? 4.
5. Wat zijn de gronden voor een “scheiding van tafel en bed”? 5.
6. Wat zijn de juridische gevolgen van een “scheiding van tafel en bed”? 6.
7. Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk” in de praktijk? 7.
8. Wat zijn de gronden voor de nietigverklaring van het huwelijk? 8.
9. Wat zijn de juridische gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk? 9.
10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om vraagstukken in verband met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld? Nee. 10.
11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Aan welke formaliteiten dien ik te voldoen en welke documenten dien ik bij het verzoek te voegen? 11.
12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken? De aanvraag moet beknopt het voorwerp van de procedure vermelden, het voor de hoofdvordering beschikbare bewijsmateriaal en het bewijsmateriaal dat aantoont dat aan de voorwaarden voor de toekenning van rechtsbijstand voldaan is. Volgende stukken moeten de aanvraag vergezellen: 12.
13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk? 13.
14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Griekenland te laten erkennen? 14.
15. Tot welk gerecht moet ik mij in Griekenland wenden om een verzoek in te dienen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in een andere lidstaat te laten erkennen? Welke procedure is in dit geval van toepassing? 15.
16. Wat is het toepasselijke recht in een echtscheidingsproces tussen echtgenoten die niet in Griekenland wonen of een verschillende nationaliteit hebben? 16.

 

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding?

De ontbinding van het huwelijk door echtscheiding vereist een vonnis waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan. Het huwelijk kan op twee manieren worden ontbonden:

 1. Echtscheiding door onderlinge toestemming, waarbij de beide echtgenoten van wie het huwelijk ten minste een jaar heeft geduurd overeenkomen hun huwelijk te ontbinden en hiervoor een gezamenlijk verzoekschrift indienen bij de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg met alleensprekend rechter. Er heeft geen proces plaats, de gevolgde procedure is die van de vrijwillige rechtspraak;
 2. Echtscheiding op grond van feiten, waarbij één van de echtgenoten voor de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg met meerdere rechters de ontbinding van het huwelijk vordert.

2. Welke echtscheidingsgronden bestaan er?

Naast de echtscheiding door onderlinge toestemming bestaan volgende echtscheidingsgronden:

 1. het huwelijk is door toedoen van de verweerder of van beide echtgenoten dermate ontwricht dat moet worden aangenomen dat het voortbestaan van het huwelijk voor de eiser ondraaglijk zou zijn. De ernstige ontwrichting wordt verondersteld als de verweerder niet het tegendeel aantoont en er sprake is van bigamie, overspel, verlating van de eiser of een aanslag door de verweerder op het leven van de eiser. Indien de echtgenoten sinds vier jaar onafgebroken feitelijk gescheiden zijn is er een onweerlegbaar vermoeden van ontwrichting en kan de echtscheiding zelfs worden gevraagd als de reden van de ontwrichting uitsluitend aan de eiser was te wijten;
 2. de afwezigheid van een echtgenoot, in welk geval de ander de echtscheiding kan vragen.

3. Wat zijn de juridische gevolgen van een echtscheiding ten aanzien van:

a) de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten?

Als een huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden vervallen de verplichtingen van de echtgenoten tot samenwoning en tot het gezamenlijk nemen van beslissingen; de echtgenoot die de naam van de ander heeft aangenomen krijgt normaal gezien de zijne terug, behalve indien hij ze wil behouden omdat hij onder die naam een professionele of artistieke reputatie heeft opgebouwd; alle verantwoordelijkheden voor hun wederzijdse verplichtingen houden op te bestaan; het huwelijksbeletsel van de bigamie vervalt; de schorsing van de verjaring van vorderingen tussen de echtgenoten neemt een einde. De verwantschap die door het huwelijk is ontstaan tussen bloedverwanten van de ene echtgenoot en de bloedverwanten van de andere blijft na de ontbinding van het huwelijk bestaan.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

b) de verdeling van het vermogen van de echtgenoten?

In geval van echtscheiding heeft iedere echtgenoot het recht de roerende goederen terug te nemen die zijn eigendom zijn of die geacht worden dat te zijn, zelfs indien ze door beiden gebruikt werden of alleen door de andere echtgenoot, indien die andere echtgenoot het vermoeden niet door een tegenbewijs ontkracht; dit is zelfs het geval voor goederen die voor de andere echtgenoot onontbeerlijk zijn. Als de echtgenoot die het goed bezit weigert het over te dragen kan de eigenaar zakelijke vorderingen, bezitsvorderingen en persoonlijke vorderingen instellen. De eigenaar van de gezinswoning kan na de ontbinding van het huwelijk alle zakelijke en persoonlijke vorderingen instellen tegen de echtgenoot die er gebruik van maakt. Als het gemeenschapsstelsel van toepassing was komt hier door de echtscheiding een einde aan en neemt iedere echtgenoot terug wat hem volgens de bepalingen over de vereffening van de onverdeeldheid en de verdeling van de goederen toekomt. Als één echtgenoot tijdens het huwelijk eigendommen heeft verworven heeft de andere echtgenoot recht op een deel ervan.

c) de minderjarige kinderen van de echtgenoten?

Na de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding stelt de rechtbank vast op welke van de volgende wijzen de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend:

a) de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt aan één ouder toevertrouwd;

b) de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt aan beide ouders samen toevertrouwd;

c) de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt tussen de ouders verdeeld;

Bovenkant paginaBovenkant pagina

d) de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt aan een derde toevertrouwd.

De ouders blijven verplicht in het onderhoud van hun minderjarige kinderen te voorzien als die geen inkomsten hebben uit een beroep of hun vermogen of als die inkomsten ontoereikend zijn om in hun onderhoud te voorzien.

d) de verplichting onderhoudsgeld te betalen aan de andere echtgenoot?

Een echtgenoot van wie na de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding de beroepsinkomsten of de inkomsten uit zijn vermogen ontoereikend zijn om in zijn eigen onderhoud te voorzien heeft het recht om van de ander onderhoudsgeld te eisen:

 1. indien ten tijde van de echtscheiding en daarna zijn leeftijd of gezondheidstoestand hem verhinderen door de uitoefening van een passend beroep in zijn eigen onderhoud te voorzien;
 2. indien hij de hoede heeft over een minderjarig kind en hierdoor verhinderd wordt een passend beroep uit te oefenen;
 3. indien hij geen vaste passende betrekking vindt of behoefte heeft aan beroepsopleiding; in beide gevallen kan slechts voor een periode van ten hoogste drie jaar na de echtscheiding op onderhoudsgeld aanspraak gemaakt worden;
 4. in ieder ander geval waarin bij het uitspreken van de echtscheiding de toekenning van onderhoudsgeld om billijkheidsredenen nodig wordt geacht.

Het onderhoudsgeld kan geweigerd of beperkt worden als daar ernstige redenen toe zijn, in het bijzonder als het huwelijk van korte duur is geweest of als de echtscheiding de schuld is van de begunstigde of als hij zich vrijwillig onvermogend heeft gemaakt. Het recht op onderhoudsgeld vervalt als de begunstigde hertrouwt, met een vaste partner samenwoont of overlijdt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk?

In de praktijk betekent dit dat hoewel het huwelijk niet door echtscheiding ontbonden is, de echtgenoten niet langer samenwonen. Volgens het Griekse recht is dit een grond voor echtscheiding wegens ernstige ontwrichting.

5. Wat zijn de gronden voor een “scheiding van tafel en bed”?

De echtgenoten leven ofwel gescheiden met de bedoeling de echtelijke samenwoning te beëindigen, ofwel leven ze nog onder hetzelfde dak maar wenst minste één van hen niet langer als echtgenoten samen te leven en zich niet langer als een lid van het koppel te gedragen, zodat het gevoel van onderlinge verbondenheid teniet gaat en de echtgenoten van elkaar vervreemden.

6. Wat zijn de juridische gevolgen van een “scheiding van tafel en bed”?

Bij de beëindiging van de echtelijke samenwoning kan iedere echtgenoot in geval van hoogdringendheid of onmiddellijk dreigend gevaar bij verzoekschrift de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg met alleensprekend rechter verzoeken in kort geding de andere echtgenoot te bevelen de gezinswoning te verlaten, vast te stellen welke roerende goederen hij naar zijn nieuwe woning mag meenemen, voorlopig vast te stellen welke echtgenoot de hoede over de minderjarige kinderen krijgt, het omgangsrecht voor de andere ouder vast te stellen, een voorlopig onderhoudsgeld vast te stellen voor de minderjarige kinderen, en in sommige gevallen voor de meerderjarige kinderen en voor de echtgenoot die niet door arbeid of zijn vermogen in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Elke echtgenoot kan verlangen dat deze kwesties bij vonnis worden vastgesteld en kan hiervoor bij de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg een rechtsvordering instellen volgens de procedure van artikel 681B van het burgerlijk wetboek.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk” in de praktijk?

De nietigverklaring van het huwelijk houdt in dat een huwelijk dat wegens een gebrek door een definitief vonnis nietig wordt verklaard geen juridische gevolgen meer heeft, behalve voor de uit dat huwelijk geboren kinderen die de hoedanigheid van binnen het huwelijk geboren kinderen behouden.

8. Wat zijn de gronden voor de nietigverklaring van het huwelijk?

Een huwelijk kan nietig worden verklaard als één van de positieve vereisten voor het huwelijk ontbreekt, als er een absoluut huwelijksbeletsel bestaat of als het door dwaling of onder dwang tot stand is gekomen.

Een positieve vereiste ontbreekt als de toekomstige echtgenoten hun verklaring niet persoonlijk, onvoorwaardelijk en zonder beperking in de tijd hebben afgelegd, als ze minderjarig zijn en geen toelating van de rechtbank hebben, als een echtgenoot gerechtelijk de nodige bekwaamheid is ontnomen, als een echtgenoot onder curatele staat en de curator of de rechtbank geen toestemming geeft, of indien een echtgenoot zich op het ogenblik van het huwelijk niet bewust is van zijn daden of door geestesziekte niet rationeel kan denken. Absolute huwelijksbeletsels zijn bloedverwantschap in rechte lijn, zonder enige beperking en in de zijlijn tot en met de vierde graad, verwantschap door huwelijk in rechte lijn, zonder enige beperking en in zijlijn tot en met de derde graad, bigamie en adoptie.

De nietigheid vervalt indien na het huwelijk de echtgenoten vrij en volledig met het huwelijk instemmen, de toestemming van de rechtbank voor een minderjarige wordt gegeven, de minderjarige echtgenoot na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar het huwelijk erkent, de onbekwame echtgenoot bekwaam wordt en het huwelijk erkent, of als de curator, de rechtbank of de echtgenoot die niet langer onder curatele staat het huwelijk erkent. De nietigheid van het huwelijk verdwijnt eveneens als de echtgenoot die dwaalde of onder dwang stond het huwelijk na het ondekken van de dwaling of het ophouden van de bedreigingen alsnog erkent.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het huwelijk is trouwens onbestaande als er daarover geen verklaring wordt afgelegd in tegenwoordigheid van de burgemeester en de getuigen indien het een burgerlijk huwelijk betreft, of bij een kerkelijk huwelijk indien het huwelijk niet is ingezegend door een priester van de Grieks-orthodoxe kerk of van een andere in Griekenland erkende geloofsleer of godsdienst. Het huwelijk heeft in dat geval geen juridische gevolgen en eenieder die een wettig belang heeft kan de vaststelling van het niet-bestaan ervan vorderen.

9. Wat zijn de juridische gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk?

De gevolgen van het huwelijk gaan dan in principe met terugwerkende kracht teniet. De terugwerkende kracht heeft betrekking op alle persoonlijke, familiale en vermogensrechtelijke betrekkingen tussen de echtgenoten. De ontbinding van het huwelijk leidt zo in wezen voor de echtgenoten tot het ex tunc wegvallen van de niet testamentaire erfenisrechten op elkaars vermogen. Daarnaast vervallen alle rechtshandelingen die de echtgenoten in die hoedanigheid met derden ten behoeve van het gemeenschappelijk huwelijksleven of voor het beheer van het vermogen van de andere echtgenoot hebben verricht, zonder afbreuk te doen aan de rechten van derden die ter goeder trouw met hen hebben gecontracteerd. De regels die bij de echtscheiding voor de roerende goederen en voor de tijdens het huwelijk door elk van de echtgenoten verworven goederen gelden, zijn trouwens ook bij de nietigverklaring van het huwelijk van toepassing. Indien beide echtgenoten of één van hen zich bij het sluiten van het huwelijk niet van de nietigheid bewust was, gelden de gevolgen van de nietigverklaring ten aanzien van hen alleen voor de toekomst; bovendien heeft de echtgenoot die niet op de hoogte was recht op onderhoudsgeld vanwege de echtgenoot die wel op de hoogte was en, indien die na de nietigverklaring overleden is, vanwege zijn erfgenamen, volgens de regels die bij de echtscheiding gelden, naar analogie toegepast.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om vraagstukken in verband met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld? Nee.

Nee.

11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Aan welke formaliteiten dien ik te voldoen en welke documenten dien ik bij het verzoek te voegen?

De rechtbank van eerste aanleg met meerdere rechters is bevoegd om het huwelijk door echtscheiding te ontbinden wegens ernstige ontwrichting die aan één van de echtgenoten, aan beide of aan afwezigheid te wijten is, om een nietig of vernietigbaar huwelijk nietig te verklaren of om het niet-bestaan van het huwelijk vast te stellen, volgens de procedure voor de echtelijke geschillen.

Voor de echtscheiding door onderlinge toestemming is de rechtbank van eerste aanleg met alleensprekend rechter bevoegd, volgens de procedure van de vrijwillige rechtspraak. De territoriaal bevoegde rechtbank is ofwel die van het rechtsgebied waarbinnen de gewoonlijke verblijfsplaats van de partijen gelegen is, ofwel de laatste gewoonlijke verblijfplaats van de echtgenoten als één van hen er nog woont, ofwel de gewoonlijke verblijfplaats van de verweerder, ofwel, bij een gezamenlijk verzoek, de gewoonlijke verblijfplaats van één van de echtgenoten, ofwel de gewoonlijke verblijfplaats van de verweerder als hij er minstens een jaar voor de het indienen van het verzoek woonde of als hij er gedurende ten minste de zes maanden die aan het indienen van het verzoek voorafgaan verbleven heeft en Grieks staatsburger is of als beide echtgenoten de Griekse nationaliteit bezitten. De tegeneis wordt op dezelfde manier bij de hierboven genoemde rechtbanken ingediend. Vorderingen voor de toekenning van onderhoudsgeld kunnen worden samengevoegd en tezelfdertijd worden behandeld met vorderingen tot echtscheiding, tot nietigverklaring of tot vaststelling van het niet-bestaan van het huwelijk die bij de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg met meerdere rechters aanhangig worden gemaakt, en worden volgens de procedure voor de echtelijke geschillen behandeld, met de beperkingen die in het kader van die procedure gelden. De vorderingen tot de toekenning van de hoede over de kinderen en de vaststelling van het omgangsrecht kunnen worden samengevoegd met de vordering tot echtscheiding die bij de rechtbank van eerste aanleg met alleensprekend rechter aanhangig gemaakt worden en worden behandeld volgens de procedure voor de vrijwillige rechtspraak.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het verzoekschrift moet ter griffie van de rechtbank worden ingediend, de bevoegde griffier moet een rechtsdag vaststellen die op de afschriften van het verzoekschrift moet worden vermeld, de advocaat die de eiser of de verzoeker vertegenwoordigt moet de bevoegde deurwaarder gelasten het afschrift van het verzoekschrift dat de rechtsdag vermeldt met een dagvaarding voor de door de rechtbank vastgestelde dag en plaats aan de verweerder te bezorgen. Het verzoekschrift wordt aan de verweerder die in Griekenland woont of verblijft zestig (60) dagen voor de datum van de terechtzitting bezorgd, en als hij in het buitenland woont of verblijft of als zijn woonplaats onbekend is, binnen negentig (90) dagen. Als het verzoekschrift aan een persoon in het buitenland en van wie de woonplaats gekend is moet worden overgemaakt, worden de bepalingen van Verordening nr. 1348/2000 van de Raad over de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken naar analogie toegepast, ofwel die van het verdrag van Den Haag van 15 november 1965 waar dat van toepassing is, of anders de bilaterale of multilaterale verdragen voor de afgifte van dergelijke stukken.

Het materiële recht dat op de persoonlijke en zakelijke relaties tussen de echtgenoten, de echtscheiding en de gerechtelijke scheiding van toepassing is, is in deze volgorde:

 1. het recht van hun laatste gemeenschappelijke nationaliteit tijdens het huwelijk, als één van hen die heeft behouden;
 2. het recht van hun laatste gemeenschappelijke gewoonlijke verblijfplaats tijdens het huwelijk;
 3. het recht waarmee de echtgenoten de sterkste band hebben.

De relaties tussen ouders en kinderen worden geregeld, in deze volgorde, door:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. het recht van hun laatste gemeenschappelijke nationaliteit;
 2. het recht van hun laatste gemeenschappelijke gewoonlijke verblijfplaats;
 3. het recht van de nationaliteit van het kind. Als de persoon zowel de Griekse nationaliteit als een vreemde nationaliteit heeft, wordt het Griekse recht toegepast als recht van de nationaliteit, en als hij meerdere vreemde nationaliteiten bezit wordt het recht toegepast van de staat waarmee hij de sterkste band heeft.

Volgens het principe van de lex fori is het Griekse gerechtelijk recht van toepassing, maar de bepalingen van het Europese recht en van andere internationale verdragen hebben evenwel voorrang krachtens artikel 28 van de Griekse grondwet. Een speciale volmacht of de verschijning voor de rechtbank met de partij die hij vertegenwoordigt is vereist voor de advocaat die de partijen zal vertegenwoordigen, alsook het voorleggen van een huwelijksakte, een getuigschrift over de burgerlijke staat en ander bewijsmateriaal; het horen van de getuigen en het neerleggen van de conclusies gebeurt ter zitting. Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming moeten de partijen op twee zittingen met zes (6) maanden tussentijd een verklaring afleggen over de ontbinding van hun huwelijk en een geschreven overeenkomst voorleggen over de regeling voor de hoede van hun kinderen en het omgangsrecht. De verklaringen van de partijen worden vrij beoordeeld en de eed, de getuigenis van de kinderen en de weigering van getuigen en deskundigen om de eed af te leggen worden niet als bewijsmiddel toegelaten. De rechtbank doet een poging om de partijen te verzoenen. De afwezigheid van de verweerder op de zitting heeft geen invloed op het vonnis. Als een partij overlijdt voor het vonnis definitief is geworden vervalt de procedure. In het geval van een vordering tot nietigverklaring van het huwelijk, die ook door de procureur kan worden ingesteld, moet de procureur verschijnen. In geval van het overlijden van een partij wordt het proces onderbroken om de erfgenamen in staat te stellen het verder te zetten. Als een vordering tot nietigverklaring van een huwelijk of tot vaststelling van het niet-bestaan ervan door de procureur wordt ingesteld is ze tegen beide partijen gericht en als één van hen is overleden, tegen dienst erfgenamen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken? De aanvraag moet beknopt het voorwerp van de procedure vermelden, het voor de hoofdvordering beschikbare bewijsmateriaal en het bewijsmateriaal dat aantoont dat aan de voorwaarden voor de toekenning van rechtsbijstand voldaan is. Volgende stukken moeten de aanvraag vergezellen:

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Rechtshulp wordt met name toegekend wanneer is bewezen dat iemand de kosten van de rechtszaak niet kan betalen zonder te raken aan de middelen die onmisbaar zijn voor zijn onderhoud en dat van zijn gezin en indien de rechtszaak niet manifest onterecht of zinloos is. De aanvraag moet gericht worden aan de rechter bij wie de rechtszaak aanhangig is of aanhangig moet worden gemaakt. Als dit een rechtbank van eerste aanleg met meerdere rechters betreft moet de aanvraag aan de voorzitter worden gericht, als het om zaken gaat die geen verband houden met een rechtszaak, aan de vrederechter van de woonplaats van de eiser.

De aanvraag moet beknopt het voorwerp van de procedure vermelden, het voor de hoofdvordering beschikbare bewijsmateriaal en het bewijsmateriaal dat aantoont dat aan de voorwaarden voor de toekenning van rechtsbijstand voldaan is. Volgende stukken moeten de aanvraag vergezellen:

 1. een getuigschrift, zonder fiscale zegel, van de burgemeester of de voorzitter van de gemeente of van de vaste hoofdverblijfplaats van de verzoeker dat zijn professionele, financiële en familiale toestand beschrijft;
 2. een getuigschrift, zonder fiscale zegel, van de fiscale ambtenaar van de woonplaats of de vaste verblijfplaats van de verzoeker waarin wordt vermeld dat hij de laatste drie jaar een aangifte heeft gedaan voor de belasting op de beroepsinkomsten of voor iedere andere directe belasting en dat die na controle is goedgekeurd;
 3. indien het een buitenlander betreft, een getuigschrift zonder fiscale zegel van het ministerie van Justitie waarbij wordt vastgesteld dat het vreemde land een soortgelijke behandeling voorziet voor Griekse staatsburgers.

De rechtbank vonnist na de tegenpartij zonder fiscale zegel te hebben gedagvaard, zonder dat de verschijning van een advocaat verplicht is; wanneer is vastgesteld dat naar alle waarschijnlijkheid aan de hoger vermelde voorwaarden is voldaan wordt de rechtshulp toegekend. Dit moet voor iedere rechtsvordering afzonderlijk gebeuren, geldt ook voor de rechtsmiddelen die in het verlengde van het proces kunnen worden ingesteld en ook voor de gedwongen tenuitvoerlegging van het vonnis. De partij die rechtshulp heeft ontvangen wordt voorlopig vrijgesteld van de kosten van het proces en van de procedure in het algemeen, met name de rechten van de notarissen en de deurwaarders, de getuigen en de deskundigen, de erelonen van de advocaten en de andere vertegenwoordigers, alsook de verplichting om voor die kosten een waarborg te verstrekken. Het is eveneens mogelijk om voorlopig slechts van een deel van die kosten te worden vrijgesteld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De toekenning van de rechtshulp heeft geen invloed op de verplichting om de kosten te betalen die aan de tegenpartij moeten worden vergoed. Op vraag van de verzoeker belast de rechtbank bij de beslissing om rechtshulp toe te kennen of in een latere beslissing een advocaat, een notaris en een deurwaarder met de opdracht om de behoeftige te verdedigen – een opdracht die zij niet mogen weigeren; deze beslissing geldt als volmacht.

De rechtshulp vervalt bij het overlijden van de begunstigde, op bepaalde handelingen na die geen uitstel verdragen en die na het overlijden nog op basis van de toegekende hulp kunnen worden verricht. Verder kan de rechtshulp door de rechtbank ambtshalve of op voorstel van de procureur worden ingetrokken of verminderd, indien wordt aangetoond dat de omstandigheden omwille waarvan ze werd toegekend op het ogenblik van de toekenning niet bestonden, niet langer geldig zijn, of veranderd zijn. De vereffening van de kosten gebeurt volgens de artikelen 190 tot 193 van het wetboek voor burgerlijke rechtspleging.

Indien het vonnis aan de tegenpartij van de behoeftige de betaling van kosten oplegt worden de bedragen die verschuldigd zijn aan de behoeftige, zijn advocaten of andere vertegenwoordigers en andere medewerkers van het gerecht, aan die personen toegekend en in overeenstemming met de procedures voor de gedwongen tenuitvoerlegging geïnd. De kosten worden op dezelfde manier geïnd als de behoeftige ze moet betalen, zodra is vastgesteld dat alle of bepaalde van de voorwaarden voor de toekenning van de rechtshulp niet langer bestaan. Indien partijen de toekenning van rechtshulp hebben verkregen door leugenachtige verklaringen of valse informatie legt de rechter die over de intrekking van de rechtshulp beslist een geldstraf op ten voordele van de beroepskas voor de juridische beroepen, zonder dat dit hen ontslaat van de betaling van de sommen waarvan ze waren vrijgesteld of van strafrechtelijke vervolging bevrijdt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk?

Ja. De verliezende partij kan bij het territoriaal bevoegde hof van beroep hoger beroep aantekenen tegen een definitief vonnis over een echtscheiding, over de nietigverklaring van een nietig of vernietigbaar huwelijk of over de vaststelling van het niet-bestaan van een huwelijk, binnen een termijn van dertig (30) dagen als zij in Griekenland woont of verblijft, of zestig (60) dagen als zij in het buitenland woont of als haar woonplaats onbekend is, vanaf de betekening van het vonnis of in het geval het vonnis niet betekend werd binnen een termijn van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van het definitieve vonnis. Indien de partij die beroep kan aantekenen overleden is, gaat de termijn voor hoger beroep in op de datum van de betekening van het definitieve vonnis aan haar universele erfgenaam of aan de erfgenamen.

14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Griekenland te laten erkennen?

In Verordening nr. 1347/2000 van de Raad wordt vastgesteld dat vonnissen uit een lidstaat in principe zonder enige bijzondere procedure in de andere lidstaten worden erkend. Om in Griekenland een vonnis over echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk te laten erkennen moet men zich tot de rechtbank van eerste aanleg met alleensprekend rechter richten van de gewoonlijke verblijfplaats van de persoon tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, of tot die van de plaats van de tenuitvoerlegging. Het verzoekschrift moet vergezeld zijn van:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. een afschrift van het vonnis dat voldoet aan de voorwaarden om er de authenticiteit van te kunnen vaststellen;
 2. het in artikel 33 bedoelde getuigschrift met de contactgegevens van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken, inlichtingen over het huwelijk tussen de partijen, het voorwerp van het vonnis, of het bij verstrek of op tegenspraak werd uitgesproken, of er rechtsmiddelen tegen openstaan, of rechtshulp werd toegekend, etc. ;
 3. indien het een verstekvonnis betreft: het origineel of een voor eensluidend verklaard afschrift van het document waaruit blijkt dat het stuk dat de zaak heeft ingeleid, of een gelijkwaardig stuk aan de niet-verschenen partij is betekend of meegedeeld, of een document waaruit blijkt dat de verweerder ondubbelzinnig met de beslissing instemt.

Wanneer de rechtsdag is vastgesteld, moet een afschrift van het verzoekschrift met het document dat de datum vaststelt en een dagvaarding om op die datum te verschijnen aan de tegenpartij worden bezorgd. De rechtbank mag de bevoegdheid van de rechtbank uit de lidstaat waar het vonnis van afkomstig is niet natrekken en erkent het vonnis na te hebben vastgesteld dat de erkenning niet in strijd is met de eigen openbare orde, dat het stuk dat de zaak heeft ingeleid tijdig aan de niet-verschenen partij werd betekend of meegedeeld zodat hij zich kon verdedigen tenzij wordt aangetoond dat de verweerder ondubbelzinnig met de beslissing instemt, en dat de beslissing niet onverenigbaar is met een eerder uitgesproken vonnis in een geding tussen dezelfde partijen in de lidstaat waarin de erkenning wordt gevraagd of in een derde land in een geding tussen dezelfde partijen, indien dit eerdere vonnis de voorwaarden voor erkenning in de lidstaat waarin de erkenning wordt gevraagd vervult.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

15. Tot welk gerecht moet ik mij in Griekenland wenden om een verzoek in te dienen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in een andere lidstaat te laten erkennen? Welke procedure is in dit geval van toepassing?

Tegen een Grieks vonnis houdende erkenning van een vonnis van een rechtbank uit een lidstaat van de Europese Unie staat hoger beroep open bij het hof van beroep, dat de zaak volgens de contentieuze procedure behandelt. De termijn om hoger beroep aan te tekenen bedraagt één maand vanaf de betekening van het vonnis, maar als de partij tegen wie de erkenning gevraagd wordt haar gewoonlijke verblijfplaats in een andere lidstaat heeft dan die waar de uitvoerbaarheid van het vonnis is vastgesteld bedraagt de termijn twee maanden vanaf de betekening. Deze termijn kan niet wegens de afstand worden verlengd. Als de partij tegen wie de erkenning wordt gevraagd verstek laat gaan moet de rechtbank de procedure schorsen tot is nagegaan of die partij tijdig en volgens de regels gedagvaard is en of hiervoor al het mogelijke is gedaan. Tegen arresten van het hof van beroep is een voorziening in cassatie bij het Hooggerechtshof (Areos Pagos) mogelijk.

16. Wat is het toepasselijke recht in een echtscheidingsproces tussen echtgenoten die niet in Griekenland wonen of een verschillende nationaliteit hebben?

Het materiële recht dat op de echtscheiding tussen deze partijen van toepassing is, is in deze volgorde:

 1. het recht van hun laatste gemeenschappelijke nationaliteit tijdens het huwelijk, als één van hen die heeft behouden;
 2. het recht van hun laatste gemeenschappelijke gewoonlijke verblijfplaats tijdens het huwelijk;
 3. het recht waarmee de echtgenoten de sterkste band hebben.

Volgens het principe van de lex fori is het Griekse gerechtelijk recht van toepassing, maar de bepalingen van het Europese recht en van andere internationale verdragen hebben evenwel voorrang krachtens artikel 28 van de Griekse grondwet.

« Echtscheiding - Algemene informatie | Griekenland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 28-04-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk