Euroopan komissio > EOV > Avioero > Kreikka

Uusin päivitys: 28-04-2005
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Avioero - Kreikka

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada? 1.
2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet? Yhteispäätöksen lisäksi avioeron myöntämisperusteita ovat: 2.
3. Mitä oikeusvaikutuksia avioerolla on? 3.
a) aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin a)
b) omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä b)
c) puolisoiden alaikäisiin lapsiin c)
d) toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua d)
4. Mitä lakitermi "asumusero" käytännössä merkitsee? 4.
5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy? 5.
6. Mitä oikeusvaikutuksia asumuserolla on? 6.
7. Mitä lakitermi "avioliiton mitätöinti" käytännössä merkitsee? 7.
8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä? 8.
9. Mitä oikeusvaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on? 9.
10. Onko olemassa vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi? 10.
11. Minne avioero /asumusero /mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää? 11.
12. Voiko avioeron hoitamiseen saada oikeusapua? 12.
13. Voiko Kreikassa avioero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta? 13.
14. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero /mitätöintipäätös tunnustetaan Kreikassa? 14.
15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero /mitätöintipäätöksen tunnustamista Kreikassa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 15.
16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin kun puolisot eivät asu Kreikassa tai ovat muun maan kansalaisia? 16.

 

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada?

Avioliiton purkaminen edellyttää peruuttamatonta tuomioistuimen päätöstä. Avioliitto voidaan purkaa:

 1. Puolisoiden yhteisellä päätöksellä, jolloin puolisot sopivat purkavansa avioliittonsa ja jättävät yhteisen hakemuksen paikalliselle alioikeudelle, joka käsittelee asian yhden tuomarin kokoonpanossa (monomeli protodikeia). Avioero myönnetään ilman oikeudenkäyntiä sillä edellytyksellä, että avioliitto on kestänyt vähintään vuoden.
 2. Jommankumman tai kummankin puolison erikseen perustelluista syistä jättämällä avioerohakemuksella, joka käsitellään alioikeudessa usean tuomarin kokoonpanossa (polymeli protodikeia).

2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet? Yhteispäätöksen lisäksi avioeron myöntämisperusteita ovat:

Yhteispäätöksen lisäksi avioeron myöntämisperusteita ovat:

 1. Aviopuolisoiden välien rikkoutuminen vastaajaa tai molempia puolisoita koskevasta syystä, jonka perusteella hakija ei enää kykene jatkamaan aviosuhdetta, katsotaan toteennäytetyksi, jollei vastaaja tätä kiistä, kun kyseessä on kaksiavioisuus, uskottomuus, hakijan hylkääminen tai se, että vastaaja vaarantaa hakijan hengen. Jos puolisot ovat olleet asumuserossa yhtäjaksoisesti vähintään neljä vuotta, aviosuhteen epäonnistuminen voidaan todeta ilman oikeuskäsittelyä ja avioeroa voidaan hakea siinäkin tapauksessa, että välien rikkoutuminen on hakijan syytä.
 2. Jommankumman puolison katoaminen, jolloin toinen voi hakea avioeroa.

3. Mitä oikeusvaikutuksia avioerolla on?

a) aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin

Avioliiton päättyessä avioeroon lakkaa puolisoiden velvollisuus elää yhdessä ja tehdä päätökset yhdessä. Puoliso, joka on ottanut toisen puolison sukunimen, ottaa normaalisti käyttöönsä oman sukunimensä, tai voi halutessaan säilyttää puolisonsa sukunimen sillä perusteella, että on tullut ammatissaan tai taiteilijana sillä nimellä tunnetuksi. Puolisoiden rajallinen vastuu toistensa taloudellisista velvoitteista lakkaa. Uuden avioliiton solmimista koskeva este poistuu. Puolisot voivat esittää toisilleen vaateita (tämä oikeus keskeytyy avioliiton ajaksi). Avioliiton kautta syntyvä sukulaisuus puolisoiden sukujen välillä jatkuu myös avioliiton purkautumisen jälkeen.

Sivun alkuunSivun alkuun

b) omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä

Avioerossa kumpikin puoliso on oikeutettu saamaan hänelle kuuluvan tai hänelle kuuluvaksi oletetun irtaimen omaisuuden, vaikka sitä käyttäisivätkin molemmat tai vain toinen puoliso, jos hän pystyy omistussuhteen todistamaan, eivätkä toisen puolison tarpeet ole rajoite. Jos puoliso, jonka hallussa omaisuus on, kieltäytyy luovuttamasta sitä sen omistajalle, tämä voi vaatia sitä omistuksen tai sopimuksen nojalla. Perheen asunnon omistaja voi avioliiton purkautumisen jälkeen vaatia asuntoa sen käyttäjältä omistuksen tai sopimuksen nojalla. Yhteisomistus päättyy avioeroon ja kumpikin puoliso saa sen, mitä hänelle kuuluu yhteisomistuksen purkamista ja omaisuuden jakoa koskevien määräysten mukaan. Jos toinen puoliso on hankkinut omaisuutta avioliiton aikana, toiselle puolisolle kuuluu osuus sen arvosta.

c) puolisoiden alaikäisiin lapsiin

Avioliiton päättymisen jälkeen tuomioistuin määrää lasten huoltajuudesta seuraavin tavoin:

a) toisen vanhemman asettaminen huoltajaksi,

b) molempien vanhempien asettaminen yhteishuoltajiksi,

c) huoltajuuden jakaminen vanhempien kesken, tai

d) huoltajuuden siirtäminen kolmannelle osapuolelle.

Vanhempien elatusvelvollisuus sellaisia alaikäisiä lapsia kohtaan, joilla ei ole tuloja työstä tai omaisuudesta tai joiden tulot eivät ole riittävät, jatkuu myös avioeron jälkeen.

d) toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua

Jos avioliiton päättymisen jälkeen toinen puoliso ei pysty elättämään itseään omalla toimeentulollaan tai omaisuudellaan, hänellä on oikeus pyytää toiselta puolisolta elatusapua siinä tapauksessa, että

Sivun alkuunSivun alkuun

 1. avioeroa myönnettäessä tai sen jälkeen hän on sellaisessa iässä tai hänen terveystilanteensa on sellainen, ettei se salli alkaa tai jatkaa soveltuvan ammatin harjoittamista toimeentulon hankkimiseksi,
 2. hän on alaikäisen lapsen huoltaja, eikä tästä syystä kykene harjoittamaan soveltuvaa ammattia,
 3. hän ei löydä pysyvää, soveltuvaa työpaikkaa tai tarvitsee ammatillista koulutusta, mutta kummassakin tapauksessa elatusapua voi saada enintään kolme vuotta avioeron myöntämisen jälkeen,
 4. tai kaikissa sellaisissa tapauksissa, joissa oikeus määrää maksettavaksi elatusapua kohtuusperusteen nojalla.

Elatusapu voidaan evätä tai sitä voidaan rajoittaa painavista syistä, erityisesti jos avioliitto oli kestänyt vain vähän aikaa tai jos elatusapuun oikeutettu on syyllinen avioeroon tai on tahallaan aiheuttanut varattomuutensa. Oikeus elatusapuun lakkaa, jos elatusavun saaja solmii uuden avioliiton tai elää avoliitossa tai kuolee.

4. Mitä lakitermi "asumusero" käytännössä merkitsee?

Käytännössä se tarkoittaa, että vaikka avioliittoa kahden henkilön välillä ei ole purettu avioerolla, he eivät elä yhdessä aviosuhteessa. Kreikan laissa asumusero on avioeroperuste aviopuolisoiden välien rikkoutumisen vuoksi.

5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy?

Puolisot joko asuvat erillään tarkoituksenaan lopettaa aviosuhde, tai asuvat samassa asunnossa, mutta ainakin toinen heistä on vakaasti päättänyt lopettaa aviosuhteen ja katkaisee henkiset siteet, jotka häntä ovat puolisoon siihen asti yhdistäneet, niin että puolisot vieraantuvat toisistaan.

Sivun alkuunSivun alkuun

6. Mitä oikeusvaikutuksia asumuserolla on?

Aviosuhteen katketessa molemmat puolisot voivat jättää yhden tuomarin kokoonpanossa kokoontuvalle paikalliselle alioikeudelle hakemuksen, jos tilanne on kiireellinen tai esiintyy välitön vaara, että turvaamistoimenpiteitä koskevan menettelyn mukaisesti määrätään perheen asunnon käytöstä, järjestetään toisen puolison muutto perheen asunnosta ja määritellään se irtain omaisuus, jonka pois muuttava puoliso voi ottaa uuteen asuntoonsa, määrätään väliaikaisesti, kummalle puolisolle annetaan alaikäisten lasten huoltajuus samoin kuin lasten yhteydenpidosta toiseen vanhempaansa sekä elatusavusta lapsille ja puolisolle, joka ei kykene elättämään itseään työllään tai omaisuudellaan. Kumpi tahansa puoliso voi pyytää tuomioistuimen päätöstä näistä asioista panemalla asian vireille yhden tuomarin kokoonpanossa kokoontuvassa paikallisessa alioikeudessa siviililain 681B §:n mukaisesti.

7. Mitä lakitermi "avioliiton mitätöinti" käytännössä merkitsee?

Kun avioliitto mitätöidään peruuttamattomalla oikeuden päätöksellä jonkin virheen vuoksi, kaikki avioliitosta syntyneet oikeusvaikutukset kumoutuvat. Ainoa poikkeus on se, että avioliitossa syntyneiden lasten oikeusasema säilyy, vaikka avioliitto mitätöitäisiin.

8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä?

Avioliiton mitätöinti edellyttää, että se ei ole voimassa avioliiton laillisen edellytyksen puuttumisen vuoksi tai jonkin kumoavan esteen vuoksi tai että se voidaan mitätöidä harhauttamisen tai uhkaamisen vuoksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

Laillisen edellytyksen katsotaan puuttuvan, jos avioliittolupauksia ei ole annettu henkilökohtaisesti tai ne on annettu ehdollisesti tai määräajaksi, jos avioliiton solmiva on alaikäinen eikä tuomioistuimelta ole saatu erityislupaa, jos avioliiton solmivaa koskee oikeuden kielto, jos avioliittoon aikovalla on laillinen holhooja, joka ei anna lupaa avioitua eikä tuomioistuin myöskään sitä myönnä, ja jos avioliiton solmiva ei ole tietoinen siitä, mitä tapahtuu tai ei mielisairauden vuoksi toimi täydessä ymmärryksessä. Kumoava este on verisukulaisuus suoraan alenevassa polvessa rajoittamatta ja sivusukulaisuus neljänteen parenteeliin saakka, tai uuden avioliiton ja lapseksiottamisen vuoksi avioliiton kautta syntyvässä sukulaisuussuhteessa suoraan alenevassa polvessa rajoittamatta ja sivusukulaisuudessa kolmanteen parenteeliin saakka.

Mitätöintiperuste ei ole voimassa, jos avioliiton solmimisen jälkeen puolisoiden välille syntyy vapaasta tahdosta täysi yhteisymmärrys avioliitosta, jos tuomioistuin myöntää alaikäisille luvan avioitua jälkeenpäin tai jos alaikäinen puoliso täyttäessään 18 vuotta tunnustaa avioliiton, jos vajaavaltaisen puolison asema muuttuu täysivaltaiseksi ja hän tunnustaa avioliiton, jos laillinen holhooja, tuomioistuin tai laillisen holhouksen alainen asemansa muututtua täysivaltaiseksi tunnustaa avioliiton, tai jos harhautettu tai pakotettu harhautuksen tai uhkaamisen jälkeen tunnustaa avioliiton.

Avioliitto on mitätön silloin, kun avioliittoa ei ole julistettu siviiliavioliitossa kunnanjohtajan ja todistajien läsnä ollessa, tai kun uskonnollista avioliittoa ei ole siunattu ortodoksisen kirkon papin tai muun Kreikassa tunnetun opin tai uskonnon toimivaltaisen edustajan toimesta. Tässä tapauksessa avioliitolla ei ole oikeusseuraamuksia ja se voidaan todeta mitättömäksi kenen tahansa asianomaisen hakemuksesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

9. Mitä oikeusvaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on?

Kaikki avioliiton vaikutukset puretaan. Purkaminen koskee kaikkia puolisoiden välisiä suhteita, henkilöön, perheeseen ja omaisuuteen liittyviä suhteita. Näin ollen avioliiton mitätöinti johtaa ennen kaikkea puolisoiden välisen perintöoikeuden taannehtivaan kumoamiseen siinä tapauksessa, että testamenttia ei ole laadittu. Lisäksi puretaan kaikki oikeustoimet kolmansien osapuolten kanssa, joihin puolisot avioparin ominaisuudessa ovat ryhtyneet aviosuhteessa elämiseen liittyvien tarpeiden perusteella, ja oikeustoimet, jotka liittyvät toisen puolison omaisuuden hallintaan, sillä varauksella, että kunnioitetaan aviopuolisoiden kanssa sopimuksen tehneen kolmannen osapuolen luottamusta. Tämän lisäksi avioliiton mitätöinnissä pätee sama, mikä pätee avioerossa irtaimen omaisuuden ja avioliiton aikana puolisoiden tekemien hankintojen osalta. Edelleen, jos molemmat puolisot tai toinen puoliso eivät tienneet mitätöintiperusteesta, mitätöinti heidän kohdallaan ei ole takautuva. Puolisolla, joka ei ollut tietoinen mitätöintiperusteesta, on avioeroa koskevien vastaavien määräysten mukaisesti oikeus elatusapuun puolisolta, joka oli alusta asti tietoinen, että avioliitto ei ollut voimassa, sekä tämän perillisiltä, jos kyseinen puoliso kuolee avioliiton mitätöinnin jälkeen. Sama oikeus on myös puolisolla, joka on pakotettu avioliittoon uhkaamalla, laittomasti tai hyvien tapojen vastaisesti, jos avioliitto mitätöidään tai puretaan toisen puolison kuoleman yhteydessä.

10. Onko olemassa vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi?

Ei ole.

Sivun alkuunSivun alkuun

11. Minne avioero /asumusero /mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää?

Usean tuomarin kokoonpanossa kokoontuva alioikeus on toimivaltainen purkamaan avioliiton puolisoiden välien rikkoutumisen vuoksi (toisen tai molempien puolisoiden hakemuksesta) tai puolison katoamisen vuoksi samoin kuin mitätöimään avioliiton tai julistamaan sen pätemättömäksi, kuuluu , jolloin sovelletaan avioliittoa koskevaa riita-asia-menettelyä.

Yhteisellä päätöksellä haettavassa avioerossa toimivaltainen on alioikeuden yhden tuomarin kokoonpano, joka käsittelee asian sovittelumenettelynä. Paikallinen tuomioistuin määräytyy sen mukaan, missä sijaitsee hakijoiden kotipaikka, puolisoiden viimeisin kotipaikka (jos toisella heistä on vielä sama kotipaikka) , vastaajan kotipaikka tai kummankin puolison kotipaikka, kun kyseessä on yhteinen hakemus, tai hakijan kotipaikka, jossa hän on asunut vähintään vuoden ennen asian vireillepanoa tai puoli vuotta ennen kuin sai Kreikan kansalaisuuden tai ennen kuin molemmat puolisot saivat Kreikan kansalaisuuden. Mahdollisen vastakanteen tutkii sama tuomioistuin. Lisäksi elatusapuhakemus voidaan yhdistää ja käsitellä yhdessä avioerohakemuksen, avioliiton mitätöinnin tai avioliiton pätemättömäksi julistamisen kanssa paikallisessa alioikeudessa usean tuomarin kokoonpanossa avioliittoa koskevassa riita-asian oikeudenkäynnissä niine rajoituksineen, jotka tässä menettelyssä ovat voimassa. Myös lasten huoltajuuden määrääminen sekä tapaamisoikeuden järjestäminen voidaan yhdistää avioerohakemukseen, joka jätetään alioikeuden yhden tuomarin kokoonpanolle ja käsitellään riidattomissa asioissa noudatettavan menettelyn mukaisesti.

Sivun alkuunSivun alkuun

Hakemus on osoitettava tuomioistuimen kirjaamolle, jossa kirjuri määrää käsittelypäivän, joka merkitään myös hakemuksen jäljennöksiin. Hakijan valtuuttama asianajaja antaa haastemiehelle tehtäväksi toimittaa jäljennös hakemuksesta vastaajalle tai sille, jota hakemus koskee. Tähän asiakirjaan merkitään tuomioistuimen määräämä käsittelypäivämäärä, paikka jossa asia käsitellään sekä kutsu asian käsittelyyn. Hakemuksen sisältävä asiakirja on toimitettava Kreikassa asuvalle tai oleskelevalle vastaajalle kuusikymmentä (60) päivää ennen käsittelypäivää tai, jos vastaaja asuu ulkomailla tai hänen asuinpaikkansa on tuntematon, yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen käsittelypäivää. Jos hakemus on toimitettava ulkomaille henkilölle, jonka asuinpaikka on tiedossa, sovelletaan joko asetusta N:o 1348/2000 EU:n jäsenvaltioiden kesken, 15. 11. 1965 allekirjoitettua Haagin yleissopimusta siellä, missä se on voimassa, tai muita kahdenvälisiä tai monenvälisiä asiakirjojen tiedoksiantoa koskevia sopimuksia.

Puolisoiden henkilösuhteissa ja varallisuussuhteissa sovelletaan avioero- ja asumuseroasioissa ensisijaisuusjärjestyksessä seuraavia oikeussäännöksiä:

 1. sen valtion laki, jonka kansalaisia molemmat puolisot viimeksi olivat avioliiton aikana, jos toisella puolisolla on vielä kyseisen valtion kansalaisuus,
 2. sen valtion laki, jossa puolisoilla oli avioliiton aikana viimeksi yhteinen kotipaikka,
 3. sen valtion laki, johon puolisoilla on läheisemmät siteet.

Vanhempien ja lasten suhteet ratkaistaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. sen valtion lain mukaan, jonka kansalaisuus heillä on viimeksi ollut,
 2. sen valtion lain mukaan, jossa heillä on viimeksi ollut yhteinen kotipaikka,
 3. sen valtion lain mukaan, jonka kansalainen lapsi on. Jos lapsella on sekä Kreikan että jonkin muun valtion kansalaisuus, sovelletaan Kreikan lakia, tai jos lapsella on useamman muun valtion kuin Kreikan kansalaisuus, sovelletaan sen valtion lakia, johon lapsella on läheisimmät siteet.

Sovellettava prosessioikeus on oikeuspaikan lain (lex fori) mukaan Kreikan laki, jonka säännökset ovat kuitenkin toissijaisia suhteessa Euroopan yhteisön oikeuden määräyksiin sekä suhteessa muihin kansainvälisiin sopimuksiin Kreikan perustuslain 28 §:n mukaisesti. Asianajajien on saatava erityisvaltakirja asianosaisilta, tai muussa tapauksessa asianajajan ja asianosaisen on oltava läsnä oikeuskäsittelyssä. Tuomioistuimelle on toimitettava avioliittotodistus ja väestörekisteriote, josta käyvät ilmi perhesuhteet, sekä muu todistusaineisto. Lisäksi kuullaan todistajia suullisessa käsittelyssä. Kun avioeroa haetaan yhteisestä sopimuksesta, hakijoiden on ilmoitettava kahdessa käsittelyssä haluavansa purkaa avioliiton. Käsittelyjen välisen ajan on oltava vähintään kuusi (6) kuukautta. Lisäksi heidän on tehtävä kirjallinen sopimus lasten huoltajuuden järjestämisestä sekä tapaamisoikeudesta. Hakijoiden ilmoitukset arvioidaan vapaasti, eikä valan antaminen ole sallittu todisteluvälineenä, kuten ei myöskään lasten kuuleminen todistajina eikä todistajien ja asiantuntijoiden luopuminen valan antamisesta. Avioerohakemusta käsitellessään tuomioistuin yrittää saada aikaan sovinnon asianosaisten välille. Vastaajan jääminen saapumatta oikeuteen ei vaikuta tapauksen tuomioistuinkäsittelyyn, ja siinä tapauksessa, että toinen asianosainen kuolee ennen kuin päätöksestä on tullut sitova, oikeudenkäynti lopetetaan. Avioliiton mitätöintiä voi ajaa myös syyttäjä, jonka täytyy olla läsnä oikeudenkäynnissä. Tässä tapauksessa osapuolen kuollessa oikeudenkäynti keskeytetään ja perilliset jatkavat sitä. Jos avioliiton mitätöintiä tai pätemättömäksi julistamista ajaa syyttäjä, hän ajaa sitä molempia puolisoita vastaan, ja jos toinen puolisoista on kuollut, tämän perillisiä vastaan.

Sivun alkuunSivun alkuun

12. Voiko avioeron hoitamiseen saada oikeusapua?

Tietyin edellytyksin kyllä. Oikeusapua tarjotaan hakijalle, joka todistettavasti ei pysty hoitamaan oikeudenkäyntikuluja heikentämättä omaa ja perheensä toimeentuloa, sillä edellytyksellä että oikeudenkäynti ei ole selvästi perusteeton. Hakemus jätetään tuomarille, jonka päätösvallassa on käsitellä vireillä oleva asia. Jos kyseessä on alioikeuden usean tuomarin kokoonpano, hakemus jätetään puheenjohtajalle. Jos asia ratkaistaan ilman oikeudenkäyntiä, hakemus toimitetaan hakijan asuinpaikan rauhantuomarille.

Hakemuksessa on lyhyesti mainittava oikeudenkäynnin tai oikeustoimen tavoite, pääasiaan liittyvät todisteet sekä tiedot, jotka varmistavat, että oikeusavun edellytykset täyttyvät. Hakemukseen liitetään:

 1. kunnanjohtajalta tai hakijan kotipaikan tai asuinyhteisön kuntaviranomaisilta saatava ilmainen todistus, josta selviää hakijan ammatillinen, taloudellinen ja perhetilanne,
 2. hakijan kotipaikan tai asuinyhteisön veroviranomaisilta saatava ilmainen todistus, josta selviää, onko hakija jättänyt viimeisen kolmen vuoden aikana hyväksytyn veroilmoituksen tuloverojen tai muiden välittömien verojen osalta,
 3. jos toinen osapuolista on ulkomaalainen, oikeusministeriöltä saatava ilmainen todistus, josta selviää, että asiassa pätee vastavuoroisuusehto.

Tuomioistuin kutsuu vastaajan kuultavaksi ja tekee oikeusapuhakemusta koskevan päätöksen maksutta. Asianajajan läsnäoloa ei tarvita. Jos tuomioistuin arvioi, että mainitut ehdot täyttyvät, se myöntää hakijalle oikeusapua kutakin oikeudenkäyntiä varten erikseen. Oikeusapupäätös on voimassa kussakin oikeusasteessa ja kattaa myös tuomion täytäntöönpanon. Oikeusavun saaja vapautetaan väliaikaisesti velvollisuudesta maksaa oikeudenkäyntikulut sekä muut oikeusprosessiin liittyvät kulut, eli notaarien, haastemiesten, todistajien ja asiantuntijoiden kulut, asianajajien ja muiden oikeusavustajien palkkiot. Hänen ei myöskään tarvitse antaa vakuutta näistä kuluista. Joissakin tapauksissa saaja vapautetaan väliaikaisesti vain osasta edellä mainittuja kuluja.

Sivun alkuunSivun alkuun

Oikeusavun myöntäminen ei vaikuta velvoitteeseen maksaa vastaajan hyväksi tuomitut kulut. Tuomioistuin voi saajan hakemuksesta tuomiossaan tai jälkikäteen tehtävässä päätöksessä määrätä asianajajan, notaarin tai haastemiehen edustamaan oikeusavun saajaa. Näiden on hyväksyttävä määräys, ja tuomioistuimen päätös vastaa valtakirjaa.

Oikeusapu päättyy saajan kuolemaan, paitsi siinä tapauksessa, että toimet, joita ei voida lykätä, voidaan panna toimeen myös myöhemmin myönnetyn erioikeuden perusteella. Lisäksi edellä mainittu erioikeus voidaan perua tai sitä voidaan rajoittaa tuomioistuimen päätöksellä tuomioistuimen omasta aloitteesta tai syyttäjän ehdotuksesta, jos ilmenee, että oikeusavun edellytykset eivät täyttyneet alun perinkään tai että ne eivät enää ole voimassa tai ovat muuttuneet. Kulujen selvittäminen tapahtuu siviililain 190–193 §:n mukaisesti.

Jos päätöksessä määrätään kulut vastapuolen maksettaviksi, oikeusavun saajan ja tämän asianajajien tai muiden oikeusavustajien kulut tuomitaan korvattaviksi ja peritään pakkotoimenpiteitä koskevien säännösten mukaisesti. Samalla tavoin peritään oikeusavun saajan maksettaviksi tuomitut kulut välittömästi sen jälkeen kun on todettu, että oikeusavun edellytykset tai osa niistä eivät enää täyty. Jos osapuolet ovat saaneet oikeusapua vilpillisten ilmoitusten tai väärien tietojen avulla, oikeusavun peruuttamisesta päättävä tuomari tuomitsee sakon, joka suoritaan oikeusapukassaan. Tämä ei poista mahdollisuutta velvoittaa syyllinen maksamaan kulut, joista osapuolet on vapautettu, tai nostaa rikossyyte.

13. Voiko Kreikassa avioero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta?

Voi. Hävinnyt osapuoli voi hakea toimivaltaisessa muutoksenhakutuomioistuimessa muutosta päätökseen, joka koskee avioeroa, avioliiton mitätöintiä tai avioliiton pätemättömäksi julistamista kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta, jos hän asuu tai oleskelee Kreikassa, tai kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa päätöksen antamisesta, jos hän asuu tai oleskelee ulkomailla tai hänen asuinpaikkansa ei ole tiedossa, tai muutoin, jos päätös on jäänyt saattamatta tiedoksi, kolmen vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jos muutoksenhakuun oikeutettu henkilö on kuollut, muutoksenhaun määräaika lasketaan siitä, kun päätös on saatettu lakimääräisten perillisten tai testamentinsaajien tietoon.

Sivun alkuunSivun alkuun

14. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero /mitätöintipäätös tunnustetaan Kreikassa?

Neuvoston asetuksen N:o 1347/2000 mukaan jossain Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetut päätökset tunnustetaan muissa jäsenvaltioissa ilman erityistä menettelyä. Jos halutaan avioero-, asumusero- tai mitätöintipäätöksen vahvistamista Kreikassa, tästä on tehtävä hakemus yhden tuomarin kokoonpanossa kokoontuvalle alioikeudelle sen henkilön kotipaikkakunnalla, jota täytäntöönpano koskee, tai täytäntöönpanopaikkakunnalla. Hakemukseen liitetään:

 1. oikeaksi todistettu jäljennös tuomioistuimen päätöksestä,
 2. asetuksen 33 artiklassa tarkoitettu todistus, josta käyvät ilmi tuomion antaneen tuomioistuimen tiedot, asianosaisten avioliittoa koskevat tiedot tuomioistuimen tuomion osalta, onko tuomio annettu yksipuolisesti vai molempien puolisoiden läsnä ollessa, onko asia ratkaistu oikeudenkäynnissä, onko myönnetty oikeusapua jne.,
 3. Jos tuomio on annettu toisen osapuolen poissa ollessa, tuomion tunnustamista tai täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista hakevan osapuolen on lisäksi toimitettava a) alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä asiakirja, josta ilmenee, että haastehakemus tai vastaava asiakirja on annettu pois jääneelle osapuolelle tiedoksi; tai b) asiakirja, josta ilmenee, että vastaaja on yksiselitteisesti hyväksynyt tuomion.

Kun käsittelypäivä on määrätty, hakijan on toimitettava vastaajalle jäljennös hakemuksesta, jossa on ilmoitus käsittelypäivästä ja kutsu saapua asian käsittelyyn tuona päivänä. Tuomioistuin ei voi puuttua tuomion antaneen EU:n jäsenvaltion tuomioistuimen toimivaltaan. Tuomioistuin tunnustaa tuomion todettuaan, että sen tunnustaminen ei ole vastoin oikeusjärjestystä, että haastehakemus on toimitettu ajoissa mahdollisesti poisjääneelle asianosaiselle tai että tämä on yksiselitteisesti hyväksynyt tuomion, ja että tuomio ei ole ristiriidassa sellaisen samoja osapuolia koskevan tuomion kanssa, joka on annettu jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista haetaan, tai toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa valtiossa.

Sivun alkuunSivun alkuun

15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero /mitätöintipäätöksen tunnustamista Kreikassa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Muutoksenhaun, joka koskee kreikkalaisen tuomioistuimen päätöstä toisen EU:n jäsenvaltion tuomioistuimen tekemän avioero- tai mitätöintipäätöksen tunnustamisesta, tutkii toimivaltainen muutoksenhakutuomioistuin. Muutosta on haettava kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta., Jos osapuolen, jota vastaan haetaan päätöksen tunnustamista, kotipaikka on muu kuin se jäsenvaltio, jossa täytäntöönpano julistettiin, määräaika on kaksi kuukautta päätöksen antamisesta. Jos osapuoli, jota vastaan haetaan tunnustamista, ei ole läsnä, tuomioistuimen velvollisuus on lykätä menettelyä siihen asti, että voidaan varmistua siitä, että kyseinen osapuoli on saanut haasteen tiedoksi määräaikaan mennessä, tai että haasteen tiedoksiantamiseksi on tehty kaikki mahdollinen. Muutoksenhakutuomioistuimen päätös voidaan kumota kassaatiotuomioistuimessa (areios pagos).

16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin kun puolisot eivät asu Kreikassa tai ovat muun maan kansalaisia?

Avioeroasioissa sovelletaan seuraavia aineellisen oikeuden sääntöjä ensisijaisuusjärjestyksessä:

 1. sen valtion lakia, jossa molemmilla puolisoilla oli viimeksi yhteinen kansalaisuus avioliiton kestäessä, jos toisella puolisolla on vielä kyseisen valtion kansalaisuus,
 2. sen valtion lakia, jossa puolisoilla oli avioliiton aikana yhteinen kotipaikka ja
 3. sen valtion lakia, johon puolisoilla on läheisimmät siteet.

Oikeuspaikan lain (lex fori) mukaisesti sovelletaan Kreikan oikeuskäytäntöä sekä yhteisön oikeutta, joka korvaa kansallisen lainsäädännön Kreikan perustuslain 28 §:n mukaisesti.

« Avioero - Yleistä | Kreikka - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 28-04-2005

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta