Evropská komise > ESS > Rozvod > Řecko

Poslední aktualizace: 01-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Řecko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou podmínky pro rozvod manželství? 1.
2. Jaké jsou důvody k rozvodu? 2.
3. Jaké jsou právní následky rozvodu z hlediska: 3.
a) osobních vztahů mezi manžely? a)
b) rozdělení společného jmění manželů? b)
c) nezletilých dětí manželů? c)
d) povinnost platit výživné manželovi nebo manželce? d)
4. Co v praxi znamená právnický pojem „zákonné odloučení“? 4.
5. Jaké jsou podmínky zákonného odloučení? 5.
6. Jaké jsou právní následky zákonného odloučení? 6.
7. Co v praxi znamená pojem „zrušení manželství“? 7.
8. Jaké jsou podmínky zrušení manželství? 8.
9. Jaké jsou právní následky zrušení manželství? 9.
10. Existují i alternativní možnosti mimosoudního řešení otázek souvisejících s rozvodem, aniž by bylo nutné obrátit se na soud? 10.
11. Kde bych měl/-a podat svou žádost (návrh) o rozvod/zrušení manželství? Jaké formality je třeba respektovat a jaké dokumenty bych měl/-a k žádosti přiložit? 11.
12. Can I obtain legal aid to cover the costs of the procedure? 12.
13. Je možné se proti rozhodnutí vztahujícímu se k rozvodu/zrušení manželství se v Řecku odvolat? 13.
14. Co mám udělat, aby rozhodnutí o rozvodu/zrušení manželství vydané soudem v jiném členském státě bylo v Řecku uznáno? 14.
15. Na jaký soud bych se měl/-a obrátit, abych odporoval/-a uznání rozhodnutí o rozvedení/zrušení manželství vydaného soudem v jiném členském státě EU? Jaký postup platí v těchto případech? 15.
16. Jaký rozvodový zákon soud uplatňuje v rozvodovém řízení mezi manžely, kteří nežijí v Řecku, nebo kteří mají odlišné občanství? 16.

 

1. Jaké jsou podmínky pro rozvod manželství?

Ke zrušení manželství rozvodem je nezbytný pravomocný rozsudek soudu. Manželství může být zejména zrušeno:

 1. Rozvodem smluveným, kdy se manželé dohodnou na zrušení jejich manželství podáním společného návrhu u místně příslušného soudu první instance, a to prostřednictvím dobrovolného řízení vedeného samosoudcem, aniž by došlo k napadení řízení a pokud manželství trvalo nejméně jeden rok.
 2. Rozvodem sporným, kdy na základě určitých důvodů jeden z manželů anebo oba podali samostatné žádosti o rozvedení jejich manželství u místně příslušného soudu první instance, kdy je senát tvořen více soudci.

2. Jaké jsou důvody k rozvodu?

Důvody k rozvodu (v případě rozvodu sporného) jsou:

 1. Tvrzení, že došlo k odcizení manželů z důvodů na straně odpůrce nebo obou manželů v takové míře, že další trvání manželství je pro navrhovatele neúnosné, a toto tvrzení bude předpokládáno, neprokáže-li odpůrce opak v případech bigamie, cizoložství, opuštění navrhovatele nebo osnování plánů proti životu navrhovatele ze strany odpůrce. V případech, kdy spolu manželé trvale nežijí po dobu nejméně 4 let, existuje nevyvratitelná domněnka odcizení manželů a žádost o rozvod manželství může být podána, přestože by důvody odcizení manželů souvisely s navrhovatelem.
 2. Nepřítomnost jednoho z manželů, přičemž v tomto případě je druhý z manželů oprávněn podat žádost o rozvod.

3. Jaké jsou právní následky rozvodu z hlediska:

a) osobních vztahů mezi manžely?

Dojde-li ke zrušení manželství rozvodem, povinnost společného soužití a společného rozhodování manželů zaniká; manžel, který přijal příjmení druhého manžela, se zpravidla vrátí k užívání dřívějšího příjmení, pokud si nepřeje příjmení ponechat, neboť pod příjmením druhého manžela dosáhl profesionální nebo umělecké reputace; zaniká i snížená odpovědnost manželů při plnění vzájemných povinností; zároveň zaniká i zákaz bigamie a dočasné pozastavení promlčení nároků vznesených jedním z manželů vůči druhému. Příbuzenský vztah, který vznikl manželstvím mezi pokrevními příbuznými jednoho z manželů a pokrevními příbuznými druhého z manželů, nadále trvá i po zániku manželství.

NahoruNahoru

b) rozdělení společného jmění manželů?

V případě rozvodu má každý z manželů nárok získat movitý majetek, který mu náleží anebo u kterého se předpokládá, že mu náleží, přestože byl využíván oběma manžely, nebo pouze druhým z manželů, kdy druhý z manželů není schopen předpoklad vyvrátit, mimo jiné tím, že věc je nezbytná pro potřeby druhého z manželů. Jestliže manžel, v jehož držení se věc nachází, ji odmítne majiteli vrátit, pak vůči tomuto manželovi bude podána věcná žaloba, žaloba o určení vlastnictví i žaloby o porušení podmínek dohody. Co se týče společného bydlení manželů, po rozvodu manželství je jeho vlastník oprávněn podat veškeré žaloby týkající se vydání věci a porušení smlouvy vůči druhému manželovi, který toto bydlení užívá. Je-li nemovitost společným jměním manželů, pak rozvodem manželství společné vlastnictví manželů zaniká a každý z manželů obdrží podíl, který mu náleží v souladu s ustanoveními o zániku společného vlastnictví a rozdělení společného jmění. V neposlední řadě pak u majetku, který jeden z manželů nabyl během trvání manželství, vzniká druhému z manželů nárok žádat podíl z tohoto majetku.

c) nezletilých dětí manželů?

Po rozvedení manželství stanoví soud způsob poskytování rodičovské péče, a to následovně:

 1. svěřením dítěte do výchovy jednoho z rodičů,
 2. svěřením dítěte do společné výchovy obou rodičů,
 3. svěřením dítěte do střídavé výchovy rodičů, a
 4. svěřením dítěte do výchovy třetí osoby.

Co se týče povinnosti rodičů poskytovat výživné dětem, jež nemají žádné příjmy ze zaměstnání nebo majetku, nebo jejichž příjmy z téhož jsou nedostatečné pro jejich výživu, trvá tato povinnost i po rozvedení manželství.

NahoruNahoru

d) povinnost platit výživné manželovi nebo manželce?

Po rozvedení manželství, kdy jeden z bývalých manželů není schopen se uživit z vlastních příjmů nebo majetku, má nárok žádat výživné od bývalého manžela, pokud:

 1. v době vydání rozsudku o rozvedení manželství a po rozvodu je ve věku anebo ve zdravotním stavu, které nedovolují, aby byl přinucen začít pracovat, případně se vrátit do zaměstnání, jímž by si zajistil vlastní výživu,
 2. má v péči nezletilé dítě a z tohoto důvodu nemůže vykonávat vhodné zaměstnání,
 3. není schopen nalézt stálé, vhodné zaměstnání anebo je nutné aby absolvoval odborný výcvik, přičemž v obou případech se jedná o období, které nepřesáhne dobu tří let od vydání rozsudku o rozvodu, a
 4. ve všech ostatních případech, kdy je rozhodnutí o výživném při vynesení rozsudku o rozvodu učiněno na základě shovívavosti.

Vyživovací povinnost může být ze závažných důvodů vyloučena nebo omezena, zejména v případech, kdy manželství trvalo krátkou dobu, anebo byl-li původcem rozvodu oprávněný, případně se do stavu chudoby dostal záměrně. Nárok na výživné zaniká novým sňatkem oprávněného, nebo jeho trvalým soužitím s jinou osobou, kdy se oprávněný chová k této osobě jako k manželovi, případně smrtí oprávněného.

4. Co v praxi znamená právnický pojem „zákonné odloučení“?

V praxi to znamená, že ačkoli nedošlo k zániku manželství rozvodem, manželé spolu nežijí v manželském soužití. V souladu s řeckými zákony se jedná o důvod k rozvodu, neboť došlo k odcizení manželů.

NahoruNahoru

5. Jaké jsou podmínky zákonného odloučení?

Manželé by buď měli žít odděleně s cílem ukončit manželské soužití, nebo mohou bydlet pod jednou střechou, avšak jeden z nich zamýšlí ukončit manželské soužití a přestává jednat jako jeden z partnerů, přetrhá citové svazky, které jej do té doby k jeho partnerovi poutaly, čímž dojde k odcizení manželů.

6. Jaké jsou právní následky zákonného odloučení?

Přestanou-li manželé žít společně jako manželský pár a existuje-li naléhavé nebo bezprostřední nebezpečí, je kterýkoli z manželů oprávněn podat návrh u místně příslušného soudu první instance na zahájení soudního řízení vedeného samosoudcem a vydání soudního příkazu, který by: upravoval užívání společného bydlení; nařídil druhému z manželů vystěhovat se ze společného bydlení; stanovil movitý majetek, který si manžel odnese k zařízení nového bydlení; dočasně určil, kterému z manželů budou svěřeny do výchovy nezletilé děti, a jejich styk s druhým z manželů; a který by určil přechodnou výši výživného pro nezletilé děti, případně za zvláštních podmínek i pro dospělé děti, jakož i pro manžela, který není schopen se uživit sám z vlastních příjmů ze zaměstnání a majetku. Kterýkoli z manželů může požádat soud, aby ve svém rozhodnutí tytéž záležitosti upravil zahájením řízení před místně příslušným soudem první instance, vedeným samosoudcem, a to v souladu s postupy vymezenými v § 681B občanského soudního řádu Řecké republiky.

NahoruNahoru

7. Co v praxi znamená pojem „zrušení manželství“?

Zrušení manželství znamená, že manželství mající právní důsledky poté, co je pravomocným rozhodnutím soudu zrušeno z důvodu vady, již tyto právní důsledky nemá s jedinou výjimkou, že děti, jež se během tohoto manželství, které bylo později zrušeno, narodily, si zachovají své postavení dětí narozených v manželství.

8. Jaké jsou podmínky zrušení manželství?

Zrušení manželství předpokládá, že manželství je buď neplatné z důvodu nesplnění jedné z podmínek vyžadovaných pro vznik manželství, nebo z důvodu existence určité překážky, nebo které je neplatné z důvodu omylu nebo výhružky.

Podmínky požadované pro vznik manželství nejsou splněny tehdy, jestliže prohlášení budoucích manželů nejsou učiněna osobně, nebo podléhají určité podmínce či lhůtě; jestliže se jedná o nezletilé osoby a není-li vydáno povolení soudu; pokud jeden z budoucích manželů je zbaven způsobilosti k právním úkonům, pokud jeden z budoucích manželů se nachází pod soudní ochranou a soudem určený opatrovník neposkytl souhlas, nebo pokud nebylo vydáno povolení soudu; a jestliže si jeden z budoucích manželů nebyl během svatebního obřadu vědom svého počínání, případně nebyl schopen logického myšlení kvůli duševní chorobě. Překážka, jež může zapříčinit zrušení manželství, existuje v případě přímých pokrevních příbuzných bez omezení a ve vedlejší příbuzenské linii až do čtvrtého kolene, v případě příbuzenského vztahu v přímé linii bez omezení a ve vedlejší příbuzenské linii až do třetího kolene, jakož i z důvodu bigamie nebo adopce.

NahoruNahoru

Manželství již nebude zrušitelné, pokud po jeho vzniku oba manželé plně a svobodně souhlasí s jeho platností; je-li později uděleno soudem povolení nezletilým osobám, nebo uzná-li manželství za platné nezletilý manžel po dovršení věku 18 let; jestliže jeden z manželů, který nebyl technicky schopen manželství uzavřít, se stane schopným a manželství uzná za platné; jestliže opatrovník určený soudem nebo soud či osoba pod soudní ochranou se stane způsobilou k takovému úkonu a uzná manželství za platné, manželství rovněž nebude zrušitelné, pokud osoba, která byla uvedena v omyl nebo přinucena výhružkou, poté manželství uzná za platné. K neexistenci manželství navíc dojde i v případě, kdy není prohlášení učiněno před starostou a svědky u občanského sňatku, nebo není-li u církevního sňatku uzavíráno před knězem Řecké pravoslavné církve, anebo zástupcem jiného přesvědčení nebo víry praktikovaných v Řecku. V takovém případě nemá manželství právní důsledky a jeho neexistence může být uznána prohlášením kterékoli ze stran v právním postavení.

9. Jaké jsou právní následky zrušení manželství?

V prvé řadě jsou se zpětnou účinností zrušeny důsledky manželství. Tato otázka zpětné účinnosti se vztahuje na všechny vztahy mezi manžely bez ohledu na to, zda se jedná o osobní, rodinné nebo majetkové vztahy. Zrušení manželství tak vede k zániku (převrácení) ex tunc dědického práva, které náleží jednomu z manželů ve vztahu k majetku druhého manžela v případě dědění bez poslední vůle. Veškeré právní transakce manželů se třetími osobami, které uzavřeli v pozici manžela buď pro potřeby jejich manželského soužití, anebo jako právní úkony provedené za účelem správy majetku druhého z manželů, jsou zrušeny bez ohledu na to, že třetí osoby takové transakce třetí osoby s manžely uzavřely v dobré víře. Mimoto ustanovení, která se v případě rozvodu vztahují na movitý majetek a majetek získaný během trvání manželství každým z manželů, také platí v případě zrušení manželství. Pokud navíc v jakékoli době během manželství si oba manželé nebo jeden z nich nebyli vědomi neplatnosti manželství, zrušení pro ně nabude účinnosti v budoucnu, přičemž ten z manželů, který si nebyl vědom neplatnosti manželství, bude mít nárok na výživné v souladu s ustanoveními platnými pro rozvod a tato budou analogicky uplatněna vůči druhému z manželů, který si byl neplatnosti manželství vědom, jakož i vůči jeho dědicům, jestliže po zrušení manželství zemřel. Stejná práva náleží tomu z manželů, který byl donucen uzavřít manželství pod výhružkou, protiprávním způsobem, nebo v rozporu se zavedenými zvyklostmi v případě zrušení manželství nebo jeho zániku smrtí druhého z manželů.

NahoruNahoru

10. Existují i alternativní možnosti mimosoudního řešení otázek souvisejících s rozvodem, aniž by bylo nutné obrátit se na soud?

Ne.

11. Kde bych měl/-a podat svou žádost (návrh) o rozvod/zrušení manželství? Jaké formality je třeba respektovat a jaké dokumenty bych měl/-a k žádosti přiložit?

Soudem příslušným rozvést manželství z důvodu odcizení jednoho nebo obou manželů, z důvodu absence a zrušit manželství jako neplatné nebo zrušitelné, případně prohlásit neexistenci manželství je soud první instance, kdy je senát tvořen několika členy a řízení je vedeno v souladu s řádem pro manželské spory.

V případě smluveného rozvodu je příslušným soudem soud první instance, kdy řízení je vedeno samosoudcem v souladu s řádem pro dobrovolné řízení. Místně příslušným soudem je soud v místě bydliště stran nebo jejich posledního bydliště, pokud jeden z manželů nadále v místě trvale pobývá, případně bydliště odpůrce, nebo v případně společného návrhu v místě bydliště každého z manželů, nebo bydliště navrhovatele, v němž pobýval nejméně jeden rok před podáním návrhu, nebo šest měsíců před podáním návrhu, jedná-li se o řeckého občana, anebo jsou-li oba manželé řecké národnosti. Obdobným způsobem může být u stejných soudů podán i protinávrh. Mimoto žaloby o výživné mohou být připojeny a rozhodovány v rámci řízení o rozvedení manželství, zrušení manželství nebo prohlášení neexistence manželství místně příslušným soudem první instance, a to senátem tvořeným několika členy v souladu s řádem pro manželské spory, avšak s ohledem na omezení, jež se na tato řízení vztahují. Navíc řízení, která se týkají svěření nezletilých dětí do výchovy a úpravy styku s dětmi, mohou být sloučena a připojena k rozvodovému řízení vedeného samosoudcem soudu první instance v souladu s řádem pro dobrovolná řízení.

NahoruNahoru

Spis by měl být předán kanceláři soudního úředníka, datum slyšení stanoví soudní úředník a k tomuto dokumentu by měly být připojeny kopie spisu, přičemž příkaz vydaný zmocněným právním zástupcem navrhovatele pro soudního doručovatele příslušného soudu za účelem doručení kopie dokumentu se stanoveným datem soudního slyšení a předvolání, v němž je uvedeno místo slyšení a datum určené soudem, jakož i spis by měl být soudním doručovatelem předán odpůrci. Spis by měl být předán odpůrci, jehož bydliště je v Řecku, 60 dní před datem slyšení a osobám, jejichž trvalé nebo obvyklé bydliště se nachází v zahraničí, nebo jejichž místo pobytu není známo, 90 dní před slyšením. Mají-li být dokumenty doručeny do zahraničí osobě, jejíž adresa pobytu je známá, platí v takovém případě ustanovení o doručování dokumentů v rámci přípravného řízení mezi členskými státy EU, které jsou obsaženy v nařízení (ES) č. 1348/2000, případně v Haagské úmluvě ze dne 15.11.1965, nebo ustanovení uvedená v dvoustranných nebo mnohostranných dohodách o doručování.

Hmotné právo, které lze uplatnit na osobní a majetkové vztahy manželů, rozvod a zákonné odloučení, obsahuje následující:

 1. zákon o posledním společném občanství manželů během manželství, kdy jeden z manželů si občanství zachová,
 2. zákon o posledním společném bydlišti během manželství, a
 3. zákon státu, k němuž mají manželé nejblíže.

Vztahy mezi rodiči a dětmi jsou upraveny v následujícím pořadí:

 1. zákonem o jejich posledním společném občanství,
 2. zákonem o jejich posledním společném bydlišti a
 3. zákonem o občanství dítěte. Má-li osoba jak řecké tak i zahraniční občanství,zákon o občanství, pak platným zákonem o státním občanství bude řecký zákon a pokud má několik občanství, pak bude uplatněn zákon toho státu, k němuž má osoba nejbližší vztah.

V souladu s lex fori je platným procesním právem řecké právo procesní, jehož předpisy upřednostňují ustanovení práva Evropského společenství a ustanovení mezinárodních úmluv ve shodě s článkem 28 řecké Ústavy. U právních zástupců, kteří zastupují každou ze stran anebo kteří zastupovanou stranu doprovázejí u soudu, je vyžadována zvláštní plná moc a společně s dalšími důkazy je rovněž nutné předložit úřední oddací list a rodný list. Svědci budou vyslechnuti a přednes stran bude probíhat při otevřeném soudním jednání. V případě smluveného rozvodu jsou obě strany povinny uvést ve dvou slyšeních, které proběhnou s nejméně šestiměsíční prodlevou, že si přejí manželství rozvést a měly by předložit písemnou dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí a styku s nimi. Prohlášení učiněné stranami vezme soudu v úvahu, přičemž přísaha a předvolání dětí jako svědků jsou zakázány a svědkům a znalcům není rovněž dovoleno odmítnout přísahu. Při projednávání žádosti o rozvod se soud bude snažit manžele usmířit, absence odpůrce nemá na projednávání případu vliv a pokud jedna ze stran zemře předtím, než rozsudek nabude právní moci, řízení bude zastaveno. Mimoto bude, v případě návrhu na zrušení manželství, který může podat státní zástupce, strana pozvána k soudu, zatímco v případě úmrtí bude řízení pozastaveno, aby v něm mohli pokračovat dědicové zesnulého. Pokud se jedná o návrh na zrušení manželství nebo návrh na prohlášení neexistence manželství, které jsou podány státním zástupcem, řízení bude vedeno proti oběma manželům a je-li jeden z nich mrtev, pak proti jeho dědicům.

NahoruNahoru

12. Can I obtain legal aid to cover the costs of the procedure?

Ano, za určitých podmínek. Právní pomoc je k dispozici jakékoli osobě, která je schopna doložit, že není schopna uhradit soudní poplatky bez bezprostředního dopadu na prostředky, které jsou naprosto nezbytné na výživu příslušné osoby a její rodiny, a to v případech, kdy se nejedná o nespravedlivý nebo obtížný proces. O právní pomoc lze požádat prostřednictvím žádosti podané soudci před zahájením řízení nebo jednání a u vícečlenného senátu soudu první instance podáním žádosti předsedovi senátu a u úkonů, které nesouvisejí s procesem, podáním žádosti smírčímu soudci v místě bydliště navrhovatele.

Žádost by měla obsahovat stručný popis řízení nebo úkonu, důkazů, které jsou k dispozici pro hlavní líčení, jakož i náležitosti dokládající, že byly splněny nezbytné podmínky, a rovněž by měly být přiloženy následující dokumenty:

 1. osvědčení vydané bezplatně starostou nebo předsedou obce, v němž má žadatel trvalé nebo obvyklé bydliště, které potvrzuje jeho pracovní, finanční i rodinný stav,
 2. osvědčení vydané bezplatně správcem daně v místě trvalého nebo obvyklého bydliště žadatele, které potvrzuje, že v průběhu posledních tří let žadatel podal přiznání k dani z příjmu nebo daňové přiznání jakékoli přímé daně a potvrzení o tomtéž po provedení auditu, a
 3. v případě cizince potvrzení vydané bezplatně ministerstvem spravedlnosti, které potvrzuje splnění reciproční podmínky.

Soud projedná věc, u níž byl bezplatně předvolán odpůrce. Účast zplnomocněného právního zástupce není nutná. Je-li přiměřeně jisté, že výše uvedené podmínky byly splněny, právní pomoc bude poskytnuta pro každý jednotlivý případ, vztahuje se na každý stupeň jurisdikce a zahrnuje i vynucení soudního rozhodnutí. Jakákoli osoba, jíž je poskytnuta právní pomoc, je dočasně zproštěna povinnosti hradit soudní poplatky a náklady soudního řízení obecně, tj. notářské poplatky a poplatky za soudního doručovatele v rámci řízení, poplatky za svědky a znalecká svědectví, palmáre a další poplatky za generální soudní plné moci, jakož i povinnosti poskytnout na takové náklady dlužní úpisy. Také je možné, že příjemce právní pomoci bude dočasně osvobozen pouze od části těchto nákladů.

NahoruNahoru

Poskytnutí právní pomoci nemá vliv na povinnost uhradit náklady přiznané příslušné straně. Při podání žádosti vydá soud rozhodnutí, v němž stanoví právního zástupce, notáře a soudního doručovatele, kteří jsou pověřeni obhajobou příjemce právní pomoci a jsou povinni toto nařízení akceptovat, přičemž toto rozhodnutí je platné jako generální soudní plná moc.

Právní pomoc zaniká úmrtím oprávněného, nicméně úkony, které nelze odložit, mohou být provedeny i poté na základě poskytnuté právní pomoci. Mimoto právní pomoc může být odvolána nebo omezena rozhodnutím soudu, vydaným z jeho vlastní iniciativy, nebo na doporučení státního zástupce, je-li dokázáno, že podmínky pro poskytnutí právní pomoci nikdy ab initio neexistovaly, případně přestaly existovat, anebo že došlo ke změně okolností. Náklady budou zaplaceny a vyrovnány v souladu s občanským soudním řádem Řecké republiky.

Jestliže jsou rozhodnutím soudu náklady přiřčeny protistraně příjemce, pak částky splatné příjemci právní pomoci, právním zástupcům, dalším držitelům generálních soudních plných mocí a soudních pracovníků jim budou vyplaceny a budou vybírány v souladu s ustanoveními o vynucení soudního rozhodnutí. Náklady přiřčené příjemci právní pomoci budou vybírány stejným způsobem, jakmile některé nebo všechny podmínky pro poskytnutí právní pomoci přestanou platit a jakmile tato skutečnost bude potvrzena. Jestliže strany získaly právní pomoc uvedením nepravdivých prohlášení a nepřesných informací, soudce rozhodující o zrušení právní pomoci jim uloží pokutu, která bude splatná do právnického fondu, a rovněž jim může uložit povinnost uhradit částky, jichž byly zproštěny, nebo vůči těmto stranám může dokonce nařídit zahájení trestního řízení.

NahoruNahoru

13. Je možné se proti rozhodnutí vztahujícímu se k rozvodu/zrušení manželství se v Řecku odvolat?

Ano. Neúspěšná strana se může odvolat proti konečnému rozhodnutí o rozvedení, zrušení neplatného nebo zrušitelného manželství nebo o prohlášení neexistence manželství k místnímu odvolacímu soudu ve lhůtě 30 dnů (jestliže její trvalé nebo obvyklé bydliště je v Řecku), nebo ve lhůtě 60 dnů (jestliže její trvalé nebo obvyklé bydliště je v zahraničí, anebo pokud místo jejího pobytu není známo) od doručení rozhodnutí a není-li rozhodnutí doručeno, pak ve lhůtě 3 let od vydání konečného rozhodnutí. V případech, kdy strana oprávněná podat odvolání zemře, lhůta pro odvolání započne dnem doručení konečného rozhodnutí jejím nástupcům nebo dědicům.

14. Co mám udělat, aby rozhodnutí o rozvodu/zrušení manželství vydané soudem v jiném členském státě bylo v Řecku uznáno?

Podle nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 budou rozhodnutí vydaná v členských zemích EU uznána v jiných členských zemích bez zvláštních formalit. Pokud si osoba přeje, aby rozhodnutí o rozvodu/zákonné odloučení/zrušení manželství bylo v Řecku uznáno, měla by podat žádost samosoudci soudu první instance v obvyklém bydlišti osoby, vůči které má být rozhodnutí vykonáno, jinak v místě výkonu rozhodnutí. K žádosti by měly být přiloženy následující dokumenty:

 1. Kopie rozhodnutí, které splňuje nezbytné požadavky na pravost dokumentu.
 2. Potvrzení v souladu s článkem 33, které obsahuje údaje o soudu, jenž rozhodnutí vydal, informace o manželství, informace o tom, čeho se rozhodnutí týká, zda bylo vydáno v rámci kontumačního nebo sporného řízení, zda lze proti rozhodnutí uplatnit opravné prostředky, zda byla poskytnuta právní pomoc atd.
 3. V případě implicitního rozsudku je nezbytný originál nebo ověřená kopie listiny, v níž je uvedeno, že straně, která se k soudu nedostavila, byly doručeny dokumenty v rámci přípravného řízení nebo obdobné dokumenty, případně další dokumenty, které dokládají, že odpůrce přijal rozhodnutí nezpochybnitelným způsobem.

Jakmile je stanoveno datum slyšení, kopie žádosti by měla být doručena druhé straně společně s rozhodnutím stanovujícím datum slyšení a předvoláním, v němž je tato strana zvána k účasti na slyšení. Soud, který není schopen zkoumat působnost soudu jiného členského státu EU, jenž rozhodnutí vydal, po zjištění, že rozhodnutí není v rozporu s řeckým veřejným pořádkem, že dokumenty v rámci předběžného řízení byly doručeny straně, která se ke soudu nedostavila, včas, aby mohla být řádně připravena obhajoba, anebo že v případě, kdy strana rozhodnutí přijala způsobem, který nelze zpochybnit, není rozhodnutí neslučitelné s rozhodnutím vydaným ve vztahu k oběma stranám v členské zemi uznávající rozsudek, nebo jiné členské zemi, případně v nečlenském státě, jenž splňuje podmínky pro uznání v členské zemi uznávající rozhodnutí, rozhodnutí uzná.

NahoruNahoru

15. Na jaký soud bych se měl/-a obrátit, abych odporoval/-a uznání rozhodnutí o rozvedení/zrušení manželství vydaného soudem v jiném členském státě EU? Jaký postup platí v těchto případech?

Příslušným soudem pro podání odvolání proti rozhodnutí, jímž bylo uznáno rozhodnutí soudu členského státu EU, je odvolací soud, který věc projedná v rámci sporného řízení. Odvolací lhůta činí jeden měsíc ode dne doručení rozhodnutí, pokud však strana žádající uznání rozhodnutí obvykle pobývá v jiné členské zemi, než ve které bylo rozhodnutí prohlášeno za vykonatelné, je odvolací lhůta 2 měsíce od data doručení rozhodnutí. Tato lhůta nemůže být prodloužena z důvodu vzdálenosti. Jestliže strana žádající uznání rozhodnutí není přítomna, soud je povinen řízení odročit, dokud není potvrzeno, že dotyčná strana byla předvolána zákonnou formou a včas, nebo že bylo v tomto ohledu vynaloženo přiměřené úsilí. Proti rozhodnutí odvolacího soudu lze podat kasační stížnost nejvyššímu soudu.

16. Jaký rozvodový zákon soud uplatňuje v rozvodovém řízení mezi manžely, kteří nežijí v Řecku, nebo kteří mají odlišné občanství?

Rozvod je podřízení hmotnému právu v následujícím pořadí:

 1. zákonem o posledním společném občanství manželů během manželství, kdy jeden z manželů si občanství zachová,
 2. zákon o posledním společném bydlišti během manželství, a
 3. zákonem státu, k němuž mají manželé nejbližší vztah.

V souladu s lex fori je platným procesním právem řecké procesní právo a zákony Evropského společenství mají převahu nad národními zákony ve shodě s článkem 28 řecké Ústavy.

« Rozvod - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 01-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království