Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Gibraltar

Senaste uppdatering: 28-04-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Gibraltar

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Gibraltar? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Gibraltar erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Gibraltar eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Supreme Court i Gibraltar är behörig att handlägga ansökningar om äktenskapsskillnad eller hemskillnad om någon av parterna

1. har domicil i Gibraltar den dag då förfarandet inleds, eller

2. har haft hemvist i Gibraltar under en oavbruten period av ett år omedelbart före den dagen.

Supreme Court är också behörig att handlägga ärenden om annullering (återgång) av äktenskap om något av villkoren 1 eller 2 ovan är uppfyllt, eller om äktenskapet har ingåtts i Gibraltar, eller om en av parterna har avlidit före den dag då förfarandet inleds och

 1. hade domicil i Gibraltar på den dagen, eller
 2. hade hemvist i Gibraltar under en oavbruten period av ett år omedelbart före dagen för dödsfallet.

Ansökan om äktenskapsskillnad kan lämnas in tidigast fem år efter det att äktenskapet ingicks. De enda undantagen till denna regel är om käranden har haft det exceptionellt svårt, eller svaranden har visat prov på exceptionellt sedefördärv, eller käranden var under 16 år när äktenskapet ingicks.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Grund för äktenskapsskillnad enligt Gibraltars lagstiftning är att det föreligger djup och varaktig söndring i ett äktenskap. För att Supreme Court ska kunna fastställa om djup och varaktig söndring föreligger måste käranden övertyga domstolen om en eller flera av följande omständigheter:

Rygg

Till börjanTill början

 1. Att svaranden har begått äktenskapsbrott, våldtäkt eller tidelag, eller är homosexuell, och käranden finner det outhärdligt att bo tillsammans med honom eller henne.
 2. Att svaranden har uppfört sig på ett sådant sätt att käranden inte rimligen kan förväntas bo tillsammans med honom eller henne:
  1. Svaranden har tillfogat käranden, deras gemensamma barn eller endera partens barn faktisk fysisk eller mental skada, eller käranden eller ett ovan angivet barn har skälig anledning att frukta sådan skada.
  2. Svaranden har genom sitt uppförande inte gett käranden något annat val än att överge honom eller henne (constructive desertion).
  3. Svaranden har en psykisk störning eller mentalsjukdom som troligen är obotlig och som han eller hon antingen har lidit av i minst fem år eller det annars finns exceptionella omständigheter.
 3. Svaranden har övergivit käranden minst tre år före inlämnandet av ansökan.
 4. Parterna har levt åtskilda under en oavbruten period av minst tre år före inlämnandet av ansökan och svaranden samtycker till att dom på äktenskapsskillnad meddelas.
 5. Parterna har levt åtskilda under en oavbruten period av minst fem år före inlämnandet av ansökan.

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?

När äktenskapet upplösts finns det inte längre någon skyldighet att bo tillsammans eller ha några personliga förbindelser, om inte parterna vill det. Hustrun har fortfarande rätt att använda det efternamn hon hade som gift, om hon inte väljer att låta bli. För att byta namn kan det för rättsliga ändamål krävas en redogörelse under sanningsförsäkran.

Rygg

Till börjanTill början

b) fördelningen av makarnas egendom?

Fördelningen fastställs av domstolen efter att denna har utrett de faktiska omständigheterna i målet. Även om parterna är överens har domstolen allmän befogenhet att godkänna eller ändra fördelningen.

c) makarnas gemensamma, underåriga barn?

Supreme Court har, antingen innan eller efter det att den har meddelat sin slutliga dom, befogenhet att besluta om vårdnad, underhåll och utbildning avseende barnen i äktenskapet eller till och med beordra att åtgärder ska vidtas för att sätta barnen under domstolens beskydd. Supreme Court får inte meddela en slutlig dom om äktenskapsskillnad om den inte är övertygad om att tillfredsställande arrangemang har vidtagits med avseende på eventuella barn.

(Se även Föräldraansvar i Storbritannien”)

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken?

När Supreme Court meddelar en provisorisk dom om äktenskapsskillnad, eller närhelst därefter, har den befogenhet att beordra att mannen varje månad eller vecka, så länge de båda lever, ska betala hustrun underhåll med ett belopp som domstolen anser vara skäligt. En hustrus rätt till underhåll upphör om hon gifter om sig, men underhåll för barn i äktenskapet påverkas inte av att modern gifter om sig.

(Se även Underhållsskyldighet i Storbritannien)

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ?

I Gibraltars lagstiftning kallas hemskillnad judicial separation

Rygg

Till börjanTill början

Om beslut om hemskillnad har meddelats är parterna inte längre skyldiga att bo tillsammans.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Enligt bestämmelserna i Matrimonial Causes Ordinance kan en ansökan göras till Supreme Court i Gibraltar om hemskillnad på följande grunder:

 1. Att svaranden har begått äktenskapsbrott, våldtäkt eller tidelag, eller är homosexuell, och käranden finner det outhärdligt att bo tillsammans med honom eller henne.
 2. Att svaranden har uppfört sig på ett sådant sätt att käranden inte rimligen kan förväntas bo tillsammans med honom eller henne:
  1. Svaranden har tillfogat käranden, deras gemensamma barn eller endera partens barn faktisk fysisk eller mental skada, eller käranden eller ett ovan angivet barn har skälig anledning att frukta sådan skada.
  2. Svaranden har genom sitt uppförande inte gett käranden något annat val än att överge honom eller henne (constructive desertion).
  3. Svaranden har en psykisk störning eller mentalsjukdom som han eller hon antingen har lidit av i minst fem år eller det annars finns exceptionella omständigheter.
 3. Svaranden har övergivit käranden minst tre år före inlämnandet av ansökan.
 4. Parterna har levt åtskilda under en oavbruten period av minst tre år före inlämnandet av ansökan och svaranden samtycker till att dom på hemskillnad meddelas.
 5. Parterna har levt åtskilda under en oavbruten period av minst fem år före inlämnandet av ansökan.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Supreme Court kan meddela beslut om betalning av underhåll och fördelning av egendom, samt om vårdnaden av eventuella barn och deras underhåll och utbildning. Om en ansökan om hemskillnad beviljas innebär det att käranden inte längre är skyldig att bo tillsammans med svaranden. Om käranden eller svaranden dör utan att ha skrivit ett testamente, fördelas arvet som om den andra parten i äktenskapet redan vore död.

Rygg

Till börjanTill början

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Det betyder att en man och en hustru kan få sitt äktenskap förklarat utan kraft och verkan.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Dom om annullering (återgång) av äktenskap kan meddelas under någon av följande omständigheter:

 1. En av parterna var obotligt impotent eller oförmögen att fullborda äktenskapet när äktenskapet ingicks.
 2. Parterna är släkt i förbjudna led enligt den lagstiftning som var i kraft i England vid den aktuella tidpunkten.
 3. En av parterna hade redan en man eller hustru som levde när det nya äktenskapet ingicks, och det tidigare äktenskapet var fortfarande i kraft.
 4. En av parterna har samtyckt till äktenskapet på grund av tvång eller bedrägeri i sådana fall då äktenskap enligt Englands lagstiftning kan annulleras på denna grundval.
 5. Äktenskapet har inte fullbordats på grund av att svaranden vägrat att fullborda äktenskapet.
 6. En av parterna i äktenskapet hade, när äktenskapet ingicks, en mental störning eller psykisk sjukdom av ett sådant slag eller i sådan omfattning att han eller hon inte var lämpad att ingå äktenskap och skaffa barn, eller drabbades av regelbundet återkommande anfall av psykisk sjukdom.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

När ett äktenskap har förklarats annullerat är det utan kraft och verkan. Om det finns barn i äktenskapet måste Supreme Court dock vara övertygad om att man har ordnat för barnen på lämpligt sätt. Domstolen får också besluta om betalning av underhåll för make och om vårdnad och underhåll för barnen.

Rygg

Till börjanTill början

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Supreme Court i Gibraltar har ensam behörighet i mål om äktenskapsskillnad. Viss socialt stöd kan dock fås genom äktenskapsrådgivning. Den romersk-katolska kyrkan i Gibraltar erbjuder äktenskapsrådgivning.

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga?

Ansökan lämnas till

 • Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar.

Ansökan ska innehålla en skriftlig edsvuren utsaga (affidavit) , en kopia av äktenskapscertifikatet och kopior av barnens födelseintyg. Vidare ska grunderna för äktenskapsskillnad/hemskillnad/återgång av äktenskap anges. Uppgift bör också lämnas om barnen i äktenskapet och kärandens ekonomiska situation. Närmare uppgifter kan fås från

 • Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, tfn (350) 75608.

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Rättshjälp kan fås för att täcka kostnaderna för förfarandet, förutsatt att relevanta inkomstkriterier är uppfyllda. Blanketter och närmare uppgifter kan fås från

 • Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar.

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

Dom på äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap kan upphävas när som helst innan domen blivit slutlig. När det gäller hemskillnad kan domen upphävas när som helst efter det att den meddelats. Beslut om underhåll för make samt vårdnad och underhåll av barn kan ändras efter det att en dom blivit slutlig.

Rygg

Till börjanTill början

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Gibraltar?

Det är enligt Gibraltars lagstiftning möjligt att erkänna äktenskapsskillnad och hemskillnad som har beviljats genom domstolsförfarande eller något annat förfarande i ett annat land än Gibraltar och är i kraft enligt lagstiftningen i det landet. De grundläggande villkoren är att den dag då förfarandet inleddes i det land där erkännandet beviljats

 1. hade en av makarna hemvist i det landet, eller
 2. var en av makarna medborgare i det landet.

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Gibraltar erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Äktenskapsskillnad och hemskillnad som beviljats i andra länder erkänns enligt Gibraltars lagstiftning om vissa villkor är uppfyllda. Invändning mot erkännande av en sådan äktenskapsskillnad/hemskillnad kan göras om ett av de villkor som anges i Matrimonial Causes Ordinance inte är uppfyllt. I sådana fall är det lämpligt att göra en ansökan vid Supreme Court i Gibraltar om fastställande av att en viss äktenskapsskillnad/hemskillnad som beviljats i ett annat land inte är giltig.

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Gibraltar eller har olika medborgarskap?

Supreme Court i Gibraltar tillämpar Gibraltars lagstiftning i mål om äktenskapsskillnad. Mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte bor i Gibraltar eller som har olika medborgarskap kan handläggas av Supreme Court endast om en av parterna har domicil i Gibraltar den dag då talan väcks eller har haft hemvist i Gibraltar under en oavbruten period av ett år omedelbart före den dagen.

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 28-04-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket