Europese Commissie > EJN > Echtscheiding > Gibraltar

Laatste aanpassing: 28-04-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Echtscheiding - Gibraltar

 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding? 1.
2. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding? 2.
3. Wat zijn de juridische gevolgen van een echtscheiding als het gaat om: 3.
a) de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten? a)
b) de verdeling van het vermogen van de echtgenoten? b)
c) de minderjarige kinderen van de echtgenoten? c)
d) de verplichting alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot? d)
4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk? 4.
5. Wat zijn de gronden voor een “scheiding van tafel en bed”? 5.
6. Wat zijn de juridische gevolgen van een “scheiding van tafel en bed”? 6.
7. Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk” in de praktijk? 7.
8. Wat zijn de gronden voor de nietigverklaring van het huwelijk? 8.
9. Wat zijn de juridische gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk? 9.
10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld? 10.
11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Aan welke formaliteiten dien ik te voldoen en welke documenten dien ik bij het verzoek te voegen? 11.
12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken? 12.
13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk? 13.
14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Gibraltar te laten erkennen? 14.
15. Tot welk gerecht moet ik mij wenden om een verzoek in te dienen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in een andere lidstaat te laten erkennen? Welke procedure is in dit geval van toepassing? 15.
16. Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsproces tussen echtgenoten die niet in Gibraltar wonen of een verschillende nationaliteit hebben? 16.

 

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding?

Het Supreme Court of Gibraltar is bevoegd om verzoeken tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed in behandeling te nemen wanneer een van de partijen:

 1. bij aanvang van de procedure haar woonplaats in Gibraltar heeft, of
 2. gedurende één jaar eindigend bij aanvang van de procedure woonachtig was in Gibraltar.

Het Supreme Court is bevoegd om een huwelijk nietig te verklaren wanneer aan een van bovengenoemde voorwaarden (1 of 2) wordt voldaan, wanneer het huwelijk in Gibraltar werd voltrokken, of wanneer een van de partijen vóór de aanvang van de procedure is overleden en een van de partijen:

 1. op dat tijdstip haar woonplaats in Gibraltar had, of
 2. gedurende één jaar eindigend op het tijdstip van overlijden haar gewone verblijfplaats in Gibraltar had.

Het is niet mogelijk om binnen vijf jaar na het huwelijk een echtscheidingsverzoek in te dienen. Er wordt slechts van deze regel afgeweken wanneer de verzoeker zwaar heeft geleden, de verweerder blijk heeft gegeven van buitengewone verdorvenheid, of de verzoeker ten tijde van het huwelijk jonger was dan 16 jaar.

2. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding?

Naar Gibraltarees recht vormt een ‘onherstelbare ontwrichting van het huwelijk’ de grond voor echtscheiding. Wil het Supreme Court beslissen dat het huwelijk onherstelbaar is ontwricht, dan dient de verzoeker het gerecht ervan te overtuigen dat zich een of meer van de volgende feiten hebben voorgedaan:

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. De verweerder heeft zich schuldig gemaakt aan overspel, verkrachting, sodomie of bestialiteit, of is homoseksueel, en de verzoeker vindt het ondraaglijk om met de verweerder samen te leven.
 2. De verweerder heeft zich zodanig gedragen dat van de verzoeker in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij met de verweerder blijft samenleven, vanwege een of meer van de volgende omstandigheden:
  1. feitelijk en behoorlijk lichamelijk of geestelijk letsel bij de verzoeker of bij enig kind uit het huwelijk of van een van de partijen, of de redelijke vrees van de verzoeker of van enig kind voor een dergelijk letsel;
  2. veronderstelde verlating door de verweerder;
  3. krankzinnigheid of een andere geestelijke stoornis van de verweerder, waarbij zijn toestand waarschijnlijk niet zal verbeteren, en deze toestand ten minste 5 jaar heeft bestaan of er sprake is van bijzondere omstandigheden.
 3. De verweerder heeft de verzoeker gedurende een aaneengesloten periode van ten minste drie jaar voorafgaand aan de indiening van het verzoek verlaten.
 4. De partijen hebben gedurende een aaneengesloten periode van ten minste drie jaar voorafgaand aan de indiening van het verzoek apart gewoond, en de verweerder stemt in met de echtscheiding.
 5. De partijen hebben gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vijf jaar voorafgaand aan de indiening van het verzoek apart gewoond.

3. Wat zijn de juridische gevolgen van een echtscheiding als het gaat om:

a) de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten?

Nadat het huwelijk is ontbonden, bestaat er, tenzij partijen dat wensen, geen verplichting meer om samen te wonen of om een persoonlijke relatie te onderhouden. De vrouw mag nog steeds de achternaam van haar ex-man voeren, maar mag daar ook van afzien. Voor een rechtsgeldige naamswijziging kan een beëdigde verklaring vereist zijn.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

b) de verdeling van het vermogen van de echtgenoten?

Het gerecht verdeelt de boedel na kennis te hebben genomen van de feiten van het geval. Zelfs wanneer de partijen een regeling hebben getroffen, heeft het gerecht de algehele bevoegdheid om deze goed te keuren of te wijzigen.

c) de minderjarige kinderen van de echtgenoten?

Het Supreme Court kan zowel vóór als na de definitieve uitspraak een voorziening treffen ten aanzien van de voogdij, het onderhoud en de opvoeding van de kinderen. Het kan ook zelfs bevelen dat de kinderen onder zijn toezicht worden geplaatst. Het Supreme Court gaat pas over tot het definitief uitspreken van de echtscheiding wanneer het ervan overtuigd is dat de regelingen met betrekking tot de kinderen toereikend zijn.

(zie ookOuderlijke verantwoordelijkheid – Verenigd Koninkrijk)

d) de verplichting alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot?

Het Supreme Court kan bij het uitspreken van het voorlopig vonnis van echtscheiding of daarna bepalen dat de man zijn vrouw, gedurende hun gezamenlijke leven, maandelijks of wekelijks een bedrag aan alimentatie zal betalen dat naar het oordeel van het gerecht redelijk is. De vrouw heeft geen recht meer op alimentatie wanneer zij hertrouwt. De kinderen uit het huwelijk blijven wel recht houden op alimentatie, ook al is hun moeder hertrouwd.

(zie ookAlimentatievorderingen – Verenigd Koninkrijk)

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk?

Na een scheiding van tafel en bed zijn de partijen niet meer verplicht om samen te wonen.

5. Wat zijn de gronden voor een “scheiding van tafel en bed”?

Een verzoek tot scheiding van tafel en bed kan op grond van de Matrimonial Causes Ordinance bij het Supreme Court of Gibraltar worden ingediend op basis van het volgende:

 1. De verweerder heeft zich schuldig gemaakt aan overspel, verkrachting, sodomie of bestialiteit, of is homoseksueel, en de verzoeker vindt het ondraaglijk om met de verweerder samen te wonen.
 2. De verweerder heeft zich zodanig gedragen dat van de verzoeker in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij met de verweerder blijft samenwonen vanwege een of meer van de volgende omstandigheden:
  1. feitelijk en behoorlijk lichamelijk of geestelijk letsel toegebracht aan de verzoeker of aan enig kind uit het huwelijk of van een van de partijen, of de redelijke vrees van de verzoeker of van enig kind voor een dergelijk letsel;
  2. veronderstelde verlating door de verweerder;
  3. krankzinnigheid of een andere geestelijke stoornis van de verweerder, waarbij zijn toestand ten minste vijf jaar heeft bestaan of waarbij sprake is van bijzondere omstandigheden.
 3. De verweerder heeft de verzoeker gedurende een aaneengesloten periode van ten minste drie jaar voorafgaand aan de indiening van het verzoek verlaten.
 4. De partijen hebben gedurende een aaneengesloten periode van ten minste drie jaar voorafgaand aan de indiening van het verzoek apart gewoond, en de verweerder stemt in met de echtscheiding.
 5. De partijen hebben gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vijf jaar voorafgaand aan de indiening van het verzoek apart gewoond.

6. Wat zijn de juridische gevolgen van een “scheiding van tafel en bed”?

Het Supreme Court kan beschikkingen geven ten aanzien van de betaling van alimentatie en de boedel. Het kan ook een voorziening treffen ten aanzien van de voogdij, het onderhoud en de opvoeding van de kinderen. Na een scheiding van tafel en bed is de verzoeker niet meer verplicht om met de verweerder samen te wonen. Indien de verzoeker of de verweerder intestaat overlijdt, worden alle onroerende goederen en persoonlijke bezittingen verdeeld, alsof de andere bij het huwelijk betrokken partij al was overleden.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk” in de praktijk?

In de praktijk betekent dit dat het huwelijk op verzoek van de echtgenoten van nul en generlei waarde kan worden verklaard.

8. Wat zijn de gronden voor de nietigverklaring van het huwelijk?

Het huwelijk kan nietig worden verklaard wanneer:

 1. een van de partijen ten tijde van het huwelijk blijvend impotent was, of niet in staat was om het huwelijk te consumeren;
 2. er bij de partijen sprake is van een verboden graad van (bloed) verwantschap volgens de in Engeland voorlopig van kracht zijnde wet;
 3. de gewezen man of vrouw van een van de partijen ten tijde van het huwelijk in leven was, en het huwelijk met die persoon op dat moment geldig was;
 4. een van de bij het huwelijk betrokken partijen onder invloed van dwang of bedrog met het huwelijk heeft ingestemd, en het huwelijk op grond hiervan naar Engels recht nietig zou kunnen worden verklaard;
 5. het huwelijk niet is geconsumeerd vanwege de moedwillige weigering van de verweerder om het huwelijk te consumeren, of
 6. een van de bij het huwelijk betrokken partijen ten tijde van het huwelijk krankzinnig was of aan een geestelijke stoornis leed die van dien aard was dat deze partij ongeschikt was om te huwen en kinderen voort te brengen, of periodiek aan een geestelijke stoornis lijdt.

9. Wat zijn de juridische gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk?

Zodra een huwelijk nietig wordt verklaard, is het van nul en generlei waarde. Wanneer de echtgenoten samen kinderen hebben, overtuigt het Supreme Court zich ervan dat er passende regelingen voor de kinderen zijn getroffen. Er kunnen ook voorzieningen worden getroffen ten aanzien van de betaling van alimentatie aan de ex-echtgenoot, de voogdij en het onderhoud van eventuele kinderen.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld?

Alleen het Supreme Court of Gibraltar is bevoegd om echtscheidingszaken te behandelen. Echtgenoten met huwelijksproblemen kunnen wel maatschappelijke ondersteuning krijgen, en wel in de vorm van advies. De rooms-katholieke kerk in Gibraltar verstrekt advies aan echtgenoten met huwelijksproblemen.

11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Aan welke formaliteiten dien ik te voldoen en welke documenten dien ik bij het verzoek te voegen?

Het verzoek dient te worden ingediend bij het:

 • Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar.

Het verzoek wordt gedaan via een verzoekschrift en gaat vergezeld van een beëdigde kopie van de huwelijksakte en beëdigde kopieën van de geboorteaktes van eventuele kinderen. Daarnaast dient het verzoek de gronden voor de echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring te vermelden, en informatie te bevatten over de kinderen uit het huwelijk en over de financiële situatie van de verzoeker. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het:

 • Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, tel. +350 756 08.

12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken?

Voor de kosten van de procedure kunnen de echtgenoten rechtsbijstand krijgen, wanneer ze aan het inkomenscriterium voldoen. Voor formulieren en verdere informatie wordt verwezen naar het:

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar.

13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk?

Een voorlopige echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk kan te allen tijde worden herroepen. Ook een scheiding van tafel en bed kan op elk moment worden herroepen. Beschikkingen ten aanzien van de alimentatie voor de ex-echtgenoot, de voogdij en de alimentatie van de kinderen mogen na een definitieve uitspraak worden gewijzigd.

14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Gibraltar te laten erkennen?

Het Gibraltarees recht voorziet in de mogelijkheid om echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed te erkennen die via een (gerechtelijke) procedure in een ander land werden verkregen en volgens de wet van dat land geldig zijn. Basisvoorwaarde is dat bij de inleiding van de procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed:

 1. een van de echtgenoten zijn gewone verblijfplaats in dat land had, of
 2. een van de echtgenoten onderdaan was van dat land.

15. Tot welk gerecht moet ik mij wenden om een verzoek in te dienen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in een andere lidstaat te laten erkennen? Welke procedure is in dit geval van toepassing?

Echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed die zijn verkregen in andere landen worden naar Gibraltarees recht erkend, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Er kan beroep worden aangetekend tegen de erkenning van een dergelijke echtscheiding of scheiding van tafel en bed wanneer niet wordt voldaan aan één van de voorwaarden uit de Matrimonial Causes Ordinance. In een dergelijk geval kan het aangewezen zijn bij de Supreme Court of Gibraltar een verzoek in te dienen waarin gevraagd wordt te verklaren dat de in een ander land verkregen echtscheiding of scheiding van tafel en bed niet geldig is.

16. Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsproces tussen echtgenoten die niet in Gibraltar wonen of een verschillende nationaliteit hebben?

De Supreme Court of Gibraltar past het Gibraltarees recht toe in echtscheidingszaken. De Supreme Court of Gibraltar behandelt alleen echtscheidingsprocedures tussen echtgenoten die niet in Gibraltar wonen of niet dezelfde nationaliteit hebben wanneer één van de partijen op de datum van de inleiding van de procedure haar woonplaats in Gibraltar heeft, of gedurende één jaar voorafgaand aan deze datum haar gewone verblijfplaats in Gibraltar had.

« Echtscheiding - Algemene informatie | Verenigd Koninkrijk - Algemene informatie »

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 28-04-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk