Európska komisia > EJS > Rozvod > Nemecko

Posledná úprava: 15-02-2005
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Nemecko

 

OBSAH

1. Aké sú predpoklady na rozvod manželstva? 1.
2. Aké sú dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o 3.
3.a) osobné vzťahy medzi manželmi (napr. v súvislosti s používaním priezviska) 3.a)
3.b) rozdelenie majetku manželov 3.b)
3.c) maloleté deti manželov (v súvislosti s rodičovskou zodpovednosťou a nárokmi na výživné) 3.c)
3.d) vyživovaciu povinnosť voči druhému manželskému partnerovi 3.d)
4. Čo znamená „rozluka alebo zrušenie manželského zväzku“ z praktického hľadiska? 4.
5. Aké sú podmienky „rozluky bez rozviazania manželského zväzku”? 5.
6. Aké sú právne dôsledky „rozluky bez zrušenia manželského zväzku“? 6.
7. Čo znamená „anulovanie“ a „vyhlásenie manželstva za neplatné” v praxi? 7.
8. Aké sú podmienky anulovania/vyhlásenia manželstva za neplatné? 8.
9. Aké sú právne dôsledky anulovania/vyhlásenia manželstva za neplatné? 9.
10. Existujú alternatívne možnosti riešenia problémov spojených s rozvodom bez toho, aby bolo potrebné ísť na súd? 10.
11. Kde sa predkladá žiadosť o rozvod/anulovanie/vyhlásenie manželstva za neplatné? 11.
12. Môžem požiadať o oslobodenie od povinnosti platiť procesné náklady? 12.
13. Je možné podať odvolanie proti rozhodnutiu týkajúcemu sa rozvodu/anulovania/vyhlásenia manželstva za neplatné? 13.
14. Čo musím urobiť preto, aby súdne rozhodnutie týkajúce sa rozvodu/anulovania/vyhlásenia manželstva za neplatené vydané v inom členskom štáte bolo v Nemecku uznané? 14.
15. Na ktorý súd sa musím obrátiť so žiadosťou o neuznanie súdneho rozhodnutia týkajúceho sa rozvodu/anulovania/vyhlásenia manželstva za neplatné vydaného v inom členskom štáte? Aké konanie sa uplatňuje v tomto prípade? 15.
16. Ktoré právo sa uplatňuje v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nežijú v Nemecku alebo majú rozličnú štátnu príslušnosť? 16.

 

1. Aké sú predpoklady na rozvod manželstva?

Podľa § 1564 ods. 1 veta 1 Občianskeho zákonníka (OZ) je manželstvo možné rozviesť iba rozsudkom súdu na žiadosť jedného alebo obidvoch manželov.

Manželstvo je možné rozviesť v prípade, že je nefunkčné. Manželstvo je nefunkčné, ak spolužitie manželov už neexistuje a nie je možné očakávať, že ho manželia obnovia (§ 1565 ods. 1 OZ). Nefunkčnosť manželstva sa nezvratne predpokladá, ak manželia žijú oddelene dlhšie ako jeden rok a obaja manželia podajú žiadosť o rozvod, alebo ak odporca žiadosti s rozvodom súhlasí. Po odluke v trvaní dlhšom ako tri roky sa nezvratne predpokladá nefunkčnosť manželstva, pričom nezáleží na stanovisku strán v konaní (§ 1566 ods. 2 OZ). Pokračovanie nefunkčného manželstva je v tomto prípade možné, ak a pokiaľ je jeho zachovanie potrebné výnimočne z osobitných dôvodov v záujme maloletých detí, ktoré z manželstva vzišli. Platí to i v prípade, ak a pokiaľ by rozvod pre odporcu žiadosti, ktorý túto žiadosť odmieta, na základe výnimočných okolností predstavoval takú ťažkú ranu, že zachovanie manželstva sa i po zohľadnení záujmov žiadateľa javí výnimočne ako potrebné (§ 1568 OZ).

Na oddelený život je podľa § 1567 ods. 1 veta 1 OZ potrebné, aby manželia nežili v spoločnej domácnosti a jeden z manželov zjavne nechce žiť v spoločnej domácnosti, pretože odmieta manželské spolužitie. Tieto okolnosti je prípadne potrebné preukázať. Problémy vznikajú v prvom rade v prípade oddeleného života v rámci manželského bytu, ktoré zákon vyslovene pripúšťa (§ 1567 ods. 1 veta 2 OZ).

HoreHore

2. Aké sú dôvody na rozvod?

Nemecké právo pozná iba jeden dôvod rozvodu, a to nefunkčnosť manželstva.

Rozvod manželstva na základe zavinenia jedného z manželov neexistuje.

3. Aké sú dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o

osobné vzťahy medzi manželmi (napr. v súvislosti s používaním priezviska)

3.a) osobné vzťahy medzi manželmi (napr. v súvislosti s používaním priezviska)

Rozvedený manželský partner si ponecháva priezvisko, ktoré si manželia zvolili pri uzavretí manželstva. Oznámením na matričnom úrade môže opäť prijať rodné priezvisko alebo priezvisko, ktoré používal do určenia manželského priezviska, alebo k manželskému menu pridať ako v poradí prvé alebo druhé svoje rodné priezvisko (§ 1355 ods. 5 OZ).

Ak boli splnené predpoklady na rozvod a poručiteľ podal žiadosť o rozvod alebo s takouto žiadosťou súhlasil, zákonné dedičné právo manželského partnera je vylúčené (§ 1933 OZ). Ustanovenie v prospech manželského partnera v poslednej vôli je v tomto prípade neúčinné, pokiaľ by poručník takéto ustanovenie nebol prijal aj pre prípad rozvodu (§ 2077 OZ).

3.b) rozdelenie majetku manželov

Ak manželia žijú v zákonnom stave bezpodielového vlastníctva majetku nadobudnutého počas manželstva, dochádza pri rozvode k vyrovnaniu majetku nadobudnutého počas trvania manželstva medzi manželmi (§ 1372 a nasl. OZ), s výnimkou prípadov, keby vyrovnanie majetku nadobudnutého počas manželstva bolo hrubo nespravodlivé. Platí to najmä v prípade, ak si manželský partner, ktorý prispel k nadobudnutiu majetku počas manželstva v menšej miere, z vlastného zavinenia dlhodobo neplnil hospodárske povinnosti, ktoré vyplývajú z manželského vzťahu (§ 1381 OZ), a to bez ohľadu na to, kto rozvod zavinil.

HoreHore

Ak sa manželia dohodli na bezpodielovom vlastníctve, je potrebné vysporiadať všetok majetok. Zákon nestanovuje sankcie voči manželskému partnerovi, ktorý zavinil rozvod.

Spoločný byt manželov, pokiaľ sa manželia nedohodnú, pridelí súd jednému z manželov (§ 1 Hausratsverordnung (nariadenie upravujúce rozdelenie bytu a vybavenia domácnosti)). V prípade nájomného bytu je možný právny zásah do nájomnej zmluvy. Súd v tomto prípade rozhoduje podľa spravodlivého uváženia.

Pokiaľ ide o vybavenie domácnosti v spoločnom vlastníctve, súd ho spravodlivo a účelne rozdelí. Predmety vybavenia domácnosti, ktoré sú vo vlastníctve jedného z manželov, by sa mali prideliť druhému manželskému partnerovi v prípade, ak je odkázaný na ich ďalšie používanie a ak sa od vlastníka dá očakávať ich prevod.

Aj dôchodkové nároky nadobudnuté manželmi počas manželstva (napr. nároky v rámci zákonného dôchodkového zabezpečenia, práva na starobný dôchodok ako aj nároky na dôchodkové plnenia z podnikového dôchodkového zabezpečenia alebo zo súkromných zmlúv o dôchodkovom poistení) sa pri rozvode delia cestou vyrovnania zaopatrenia.

3.c) maloleté deti manželov (v súvislosti s rodičovskou zodpovednosťou a nárokmi na výživné)
a) rodičovská zodpovednosť

Ak majú rodičia dieťa v rodičovskej starostlivosti spoločne a rozvedú sa, spoločná rodičovská starostlivosť trvá i naďalej. Súd rodičovskú starostlivosť skúma a rozhoduje o nej – odhliadnuc od prípadov ohrozenia záujmov dieťaťa – iba v prípadoch, keď jeden z rodičov podá žiadosť na zverenie do výlučnej rodičovskej starostlivosti. Súd takejto žiadosti vyhovie v prípade, ak sa očakáva, že zrušenie spoločnej starostlivosti a jej prenos na žiadateľa najlepšie zodpovedá záujmom dieťaťa. Nemecké právo vychádza z toho, že záujmom dieťaťa spravidla slúži styk s obidvomi rodičmi, a preto zaisťuje právo dieťaťa na styk s obidvomi rodičmi ako i právo a povinnosť oboch rodičov na styk s dieťaťom.

HoreHore

b) Nárok na výživné

Rodičia sú povinní poskytovať svojim deťom výživu (§ 1601 OZDeti majú právo na výživu, pokiaľ nie sú v stave zabezpečiť si ju sami (§ 1602 OZ). Vyživovacia povinnosť rodičov je v rámci ich schopnosti pracovať (§ 1603 OZVo vzťahu k deťom sa však schopnosť rodičov pracovať uplatňuje vo zvýšenej miere, t.j. rozhodujúci je potenciálny a nie čisto disponibilný príjem (§ 1603 ods. 2 OZ). V zásade rodičia musia poskytovať výživné na dieťa podielne v závislosti od ich príjmových a majetkových pomerov. Ten z rodičov, ktorý sa stará o dieťa, však svoju vyživovaciu povinnosť plní starostlivosťou o dieťa (§ 1606 ods. 3 OZp>

Výživa dieťaťa zahŕňa všetky životné potreby vrátane nákladov na primerané vzdelanie (§ 1610 OZ

3.d) vyživovaciu povinnosť voči druhému manželskému partnerovi

Po rozvode sa manželský partner musí sám starať o svoju výživu (§§ 1569, 1577 OZ). Preto je potrebné, aby vykonával primeranú zárobkovú činnosť. Ak je to potrebné na výkon primeranej zárobkovej činnosti a pokiaľ sa očakáva úspešné ukončenie vzdelania, je potrebné vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie alebo preškolenie (§ 1574 ods. 3 OZ).

Právo na výživné má rozvedený manželský partner v prípade,

 • pokiaľ sa od neho z dôvodu starostlivosti o spoločné dieťa (§ 1570 OZ) alebo v čase rozvodu z dôvodu choroby alebo oslabenia fyzických a duševných síl (§ 1572 OZ) nedá očakávať zárobková činnosť,
 • pokiaľ sa od neho v čase rozvodu nedá očakávať zárobková činnosť vzhľadom na jeho vek (§ 1571 OZ),
 • pokiaľ je rozvedený manželský partner v procese vzdelávania, ďalšieho vzdelávania alebo preškolenia za účelom vyrovnania nevýhod v dôsledku manželstva. Predpokladom však je, aby začal so vzdelávaním, ďalším vzdelávaním alebo preškolením čo najskôr, aby tak získal primeranú zárobkovú činnosť, ktorá mu udržateľne zaistí výživu, a aby sa dalo očakávať úspešné ukončenie vzdelania,
 • pokiaľ manželský partner po rozvode nie je schopný nájsť primeranú zárobkovú činnosť (§ 1573 ods. 1 OZ),
 • pokiaľ sa od neho nedá očakávať zárobková činnosť z iných závažných dôvodov a odmietnutie výživného by bolo po zohľadnení záujmov oboch manželov hrubo nespravodlivé,
 • pokiaľ príjmy z primeranej zárobkovej činnosti nie sú postačujúce na pokrytie celej výživy (§ 1573 ods. 2 OZ).

Výška výživného sa určuje podľa manželských životných pomerov a zahŕňa aj náklady primeraného poistenia na prípad choroby alebo odkázanosti na starostlivosť, ako i staroby a zníženej zárobkovej schopnosti (§ 1578 OZ). Ak manželský partner s vyživovacou povinnosťou vzhľadom na svoje zárobkové a majetkové pomery po zohľadnení ostatných povinností nie je schopný poskytovať výživné oprávnenému bez ohrozenia vlastnej primeranej výživy, poskytuje výživné iba do tej miery, ktorá s ohľadom na potreby a zárobkové a majetkové pomery rozvedeného manželského partnera zodpovedá spravodlivosti (§ 1581 veta 1 OZ).

HoreHore

4. Čo znamená „rozluka alebo zrušenie manželského zväzku“ z praktického hľadiska?

Každý z manželov môže, ak chce, žiť oddelene bes osobitných formalít. Zákon nepredpokladá stanovenie súdom.

5. Aké sú podmienky „rozluky bez rozviazania manželského zväzku”?

Manželia by museli žiť oddelene. Manželia žijú oddelene, pokiaľ medzi nimi neexistuje spolužitie v jednej domácnosti a jeden z manželov odmieta manželské spolužitie.

6. Aké sú právne dôsledky „rozluky bez zrušenia manželského zväzku“?

Pokiaľ manželia žijú oddelene alebo ak jeden z nich chce žiť oddelene, môže jeden z manželov požadovať, aby mu druhý z manželov prenechal manželský byt alebo jeho časť na výlučné používanie, ak je to potrebné, aby manželský partner nespravodlivo neutrpel. Pritom je potrebné zohľadniť vlastnícke vzťahy k bytu a práva na bývanie. Napríklad v prípade, ak by žene hrozil pobyt v azylovom dome, je byt možné prideliť manželke. Ak jeden z manželov telesne zneužíval alebo ohrozoval druhého z nich, celý byt sa spravidla pridelí do výlučného užívania obeti násilia. Pridelenie bytu však neslúži na prípravu rozvodu manželstva a na jeho uľahčenie.

Aj používanie vybavenia domácnosti je možné upraviť na obdobie žitia oddelene. Každý z manželov pritom môže požadovať od druhého predmety v domácnosti, ktoré mu patria. Ak však druhý manželský partner tieto predmety potrebuje na vedenie svojej novej vlastnej domácnosti a ak ich prenechanie v jednotlivom prípade zodpovedá spravodlivosti, prenechá ich na používanie druhému manželskému partnerovi.

HoreHore

7. Čo znamená „anulovanie“ a „vyhlásenie manželstva za neplatné” v praxi?

Manželstvo je možné zrušiť iba na žiadosť rozsudkom súdu. Anulovanie manželstva neexistuje.

8. Aké sú podmienky anulovania/vyhlásenia manželstva za neplatné?

Podmienky zrušenia manželstva sú podľa § 1314 OZ:

 • Jeden z manželov nie je plnoletý alebo nebol účinne oslobodený od tejto podmienky.
 • Jeden z manželov nemá spôsobilosť na právne úkony.
 • Jeden z manželov už je v manželskom zväzku.
 • Manželia sú príbuzní v priamej línii, resp. vlastní alebo nevlastní súrodenci, a to aj v prípade, ak príbuzenský vzťah zanikol adopciou.
 • Manželia neodovzdali vyhlásenia o uzatvorení manželstva osobne a za súčasnej prítomnosti matrikára alebo ich odovzdali pod podmienkou či s časovým ohraničením.
 • Jeden z manželov sa v čase uzatvorenia manželstva nachádzal v stave bezvedomia alebo prechodnej duševnej poruchy.
 • Jeden z manželov pri uzatvorení manželstva nevedel, že ide o uzatvorenie manželstva.
 • Jeden z manželov vstúpil do manželstva z dôvodu ľstivého klamstva.
 • Jeden z manželov vstúpil do manželstva protiprávne z dôvodu hrozby.
 • Obaja manželia boli pri uzatváraní manželstva za jedno, že nechcú manželské spolužitie.

Je potrebné odlišovať prípady, v ktorých manželstvo nevzniklo. Ide o prípady, ak

 • manželstvo nebolo uzatvorené pred matrikárom,
 • boli vyhlásenia podané pred matrikárom, ktorý vyhlásil, že nie je ochotný poskytnúť súčinnosť pri uzatváraní manželstva,
 • snúbenci počas obradu nepodali vyhlásenia smerujúce k uzavretiu manželstva,
 • ide o uzatvorenie manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia. Pre páry rovnakého pohlavia existuje iba možnosť registrovaného životného partnerstva. Nejde však o manželstvo.

9. Aké sú právne dôsledky anulovania/vyhlásenia manželstva za neplatné?

K rozdeleniu bezpodielového vlastníctva majetku nadobudnutého počas manželstva dochádza aj pri zrušení manželstva, pokiaľ to nie je vzhľadom na okolnosti uzatvorenia manželstva alebo v prípade dvojitého manželstva vzhľadom na záujmy tretej osoby hrubo nespravodlivé (§ 1318 ods. 3 OZ).

HoreHore

Pre spoločný byt manželov a vybavenie domácnosti platia rovnaké pravidlá ako pri rozvode, aj v tomto prípade sa osobitne zohľadňujú okolnosti uzatvorenia manželstva a v prípade dvojitého manželstva záujmy tretej osoby (§ 1318 ods. 4 OZ).

K vyrovnaniu zaopatrenia – rozdelenie dôchodkových nárokov, ktoré manželia nadobudli počas trvania manželstva – dochádza iba v prípade, pokiaľ to nie je hrubo nespravodlivé (§ 1318 ods. 3 OZ).

Dedičské právo manželského partnera zaniká rovnako ako pri rozvode manželstva, menovite ak sú splnené predpoklady jeho zrušenia a ak bola manželom predložená príslušná žiadosť. Dedičské právo manželského partnera okrem toho neplatí ani vtedy, ak manželský partner, ktorý má dediť, poznal dôvody zrušenia manželstva – nespôsobilosť na právne úkony, bigamia, príbuzenstvo, nedodržanie formy alebo duševná porucha – už pri jeho uzatvorení (§ 1318 ods. 5 OZ).

Rovnako ako pri rozvode existujú vyživovacie nároky podľa § 1318 ods. 2 OZ

 • v prospech manželského partnera, ktorý nepoznal dôvod na zrušenie manželstva alebo v prípadoch ľstivého klamstva alebo protiprávnej hrozby bol obeťou klamstva alebo hrozby zo strany druhého z manželov alebo s vedomím druhého manželského partnera,
 • v prospech oboch manželov pri porušení zákazu dvojitého manželstva a príbuzenstva ako aj pri nedodržaní formy uzatvorenia manželstva, ak obaja manželia vedeli, že manželstvo môže byť zrušené; neplatí to v prípade porušenia zákazu dvojitého manželstva, pokiaľ by nárok manželského partnera na výživné ohrozil zodpovedajúci nárok tretieho manželského partnera.

10. Existujú alternatívne možnosti riešenia problémov spojených s rozvodom bez toho, aby bolo potrebné ísť na súd?

V prípade rozvodu majú rodičia v rámci pomoci deťom a mládeži nárok na poradenstvo. Toto poradenstvo má za úlohu pomôcť rodičom žijúcim oddelene a rozvedeným rodičom vytvoriť také podmienky pre vykonávanie rodičovskej zodpovednosti, ktoré podporujú záujmy dieťaťa alebo mladistvého. Rodičom sa za primeranej účasti dieťaťa alebo mladistvého poskytuje podpora pri vytváraní takého konceptu vykonávania rodičovskej starostlivosti, s ktorým budú súhlasiť všetky zúčastnené strany. Na internetovej adrese www.dajeb.de Deutsch sa nachádza databanka všetkých poradenských miest. Okrem toho existuje možnosť urovnať spor pomocou sprostredkovania a dospieť k zmierlivej dohode. Viac informácií o sprostredkovaní v rodinných záležitostiach nájdete na internetovej adrese www.bafm-mediation.de Deutsch

HoreHore

11. Kde sa predkladá žiadosť o rozvod/anulovanie/vyhlásenie manželstva za neplatné?

Žiadosť o rozvod/zrušenie manželstva sa v zásade podáva na okresnom súde/súde pre rodinné záležitosti (§ 606 Občiansky súdny poriadok, § 23 b zákona o súdnom konaní). Miestne príslušný je spravidla súd pre rodinné záležitosti, v okrsku ktorého majú manželia spoločné miesto bežného pobytu.

12. Môžem požiadať o oslobodenie od povinnosti platiť procesné náklady?

Občan, ktorý vzhľadom na svoje osobné a hospodárske pomery nie je schopný, či už celkom alebo sčasti, uhradiť náklady konania alebo ich je schopný uhradiť iba na splátky, môže o. i. pri konaní pred občianskymi súdmi požiadať o oslobodenie od povinnosti platiť procesné náklady. Predpokladom je, aby zamýšľané vymáhanie a ochrana práva poskytovali dostatočné vyhliadky na úspech a nepôsobili ako svojvoľné. Tým sa umožňuje prístup k súdom aj hospodársky slabším občanom. V prípade udelenia oslobodenia od povinnosti platiť procesné náklady sa pomoc – v závislosti od použiteľného príjmu – skladá z úplného alebo čiastočného príspevku na súdne náklady a na náklady vlastného advokáta.

13. Je možné podať odvolanie proti rozhodnutiu týkajúcemu sa rozvodu/anulovania/vyhlásenia manželstva za neplatné?

Áno. Na opravné prostriedky proti rozhodnutiu týkajúcemu sa rozvodu alebo zrušenia manželstva sa vzťahujú všeobecné predpisy, t.j. odvolanie je prípustné za podmienok stanovených v § 511 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. O opravnom prostriedku odvolania rozhoduje najvyšší krajinský súd.

HoreHore

14. Čo musím urobiť preto, aby súdne rozhodnutie týkajúce sa rozvodu/anulovania/vyhlásenia manželstva za neplatené vydané v inom členskom štáte bolo v Nemecku uznané?

Takéto rozhodnutie (okrem Dánska) sa podľa nariadenia Rady (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000 (ďalej len Brusel II-NA) v Spolkovej republike Nemecko uznáva automaticky, takže bez potreby osobitného konania na uznanie. Toto však podľa Brusel II-NA v zásade predpokladá, že súdne konanie na rozvod, zrušenie alebo anulovanie manželstva bolo začaté po 1. marci 2001. Na uznanie rozhodnutí z Dánska je naďalej potrebné osobitné konanie.

15. Na ktorý súd sa musím obrátiť so žiadosťou o neuznanie súdneho rozhodnutia týkajúceho sa rozvodu/anulovania/vyhlásenia manželstva za neplatné vydaného v inom členskom štáte? Aké konanie sa uplatňuje v tomto prípade?

Pri uplatnení nariadenia Rady (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000 je pre uznanie, resp. neuznanie takéhoto rozhodnutia miestne príslušný súd pre rodinné záležitosti, v oblasti pôsobnosti ktorého

 • má bežný pobyt odporca žiadosti alebo
 • ak takáto pôsobnosť neexistuje, je zreteľný záujem na stanovení uznania alebo neuznania rozhodnutia,
 • v ostatných prípadoch rozhoduje určený súd v okrsku najvyššieho krajinského súdu.

Žiadateľ sa môže obrátiť na súd priamo. V konaní pred súdom pre rodinné záležitosti dostane príležitosť vyjadriť sa k žiadosti o udelenie vykonávacieho rozhodnutia alebo o stanovenie uznania, resp. neuznania rozhodnutia iba žiadateľ.

16. Ktoré právo sa uplatňuje v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nežijú v Nemecku alebo majú rozličnú štátnu príslušnosť?

To, ktoré právo sa uplatní na predpoklady a následky rozvodu manželstva v prípade prepojenia s právom iného štátu, sa riadi podľa čl. 17 uvádzacieho zákona k Občianskemu zákonníku (UZOZ). Rozvod v prvom rade podlieha právu, ktoré je v čase vzniku listispendencie (podania žiadosti o rozvod) rozhodujúce pre „všeobecné účinky manželstva“. Pokiaľ manželia sami nezvolia prípustné právo, všeobecné účinky manželstva podliehajú v zásade právu toho štátu, ktorého príslušníkmi sú alebo počas manželstva naposledy boli obaja manželia, ak jeden z manželov stále je príslušníkom tohto štátu. Ak manželia nemajú spoločnú štátnu príslušnosť v tomto zmysle, všeobecné účinky manželstva podliehajú

 • právu štátu, v ktorom obaja manželia majú alebo počas manželstva naposledy mali bežný pobyt, ak jeden z manželov stále má bežný pobyt v tomto štáte, pomocne
 • ávu štátu, s ktorým sú manželia najužšie prepojení iným spôsobom.

« Rozvod - Všeobecné informácie | Nemecko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 15-02-2005

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo