Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Frankrike

Senaste uppdatering: 28-04-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Frankrike

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? (Se ”Föräldraansvar i Frankrike”) c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Frankrike? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Frankrike erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Frankrike eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

(Till exempel samförstånd eller att makarna lever åtskilda)

Det finns tre fall av äktenskapsskillnad:

 • Äktenskapsskillnad i samförstånd, som kan vara av två slag: gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och äktenskapsskillnad som begärs av en make och accepteras av den andra.
 • Äktenskapsskillnad till följd av samlevnadens upphörande.
 • Äktenskapsskillnad till följd av skuld.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

(Till exempel att skuld föreligger, djup och varaktig söndring råder mellan makarna, makarna lever åtskilda)

 • En gemensam ansökan om äktenskapsskillnad kan lämnas in om makarna är eniga om hur skilsmässan ska gå till och alla dess konsekvenser. De behöver inte uppge något skäl till äktenskapsskillnaden och måste endast lägga fram ett förslag till avtal för domstolen där de anger villkoren i överenskommelsen.
 • Äktenskapsskillnad som begärs av en make och accepteras av den andra maken förutsätter att båda makarna erkänner att det finns omständigheter som gör det omöjligt att fortsätta samlevnaden. Domstolen bestämmer äktenskapsskillnadens konsekvenser, i motsats till vad som gäller vid gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Äktenskapsskillnaden får samma konsekvenser som äktenskapsskillnad där båda makarna har skuld till skilsmässan.
 • Äktenskapsskillnad till följd av samlevnadens upphörande förutsätter att makarna levt åtskilda i minst sex år, eller att en av makarna i minst sex år lidit av en så allvarlig sinnesrubbning att ingen samlevnad längre existerar mellan makarna och inte rimligen kan förväntas återupptas i framtiden.
 • Äktenskapsskillnad på grund av skuld kan begäras om den ena maken begått handlingar som utgör ett allvarligt eller upprepat brott mot de äktenskapliga förpliktelserna och som gör det omöjligt att fortsätta samlevnaden.

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?
 • Skyldigheten att vara trogen, leva tillsammans och hjälpa varandra upphör när domstolen meddelar slutlig dom på äktenskapsskillnad, dvs. när domen inte längre kan överklagas.
 • Båda parterna är åter fria att ingå ett nytt äktenskap. Kvinnan måste dock i princip vänta i 300 dagar räknat från det föregående äktenskapets upplösning. Denna tid börjar löpa den dag då domstolens beslut om godkännande av åtskilt boende meddelas eller, vid gemensam ansökan, då det tillfälliga avtal som ingåtts i frågan godkänns. Tidsfristen gäller inte om äktenskapsskillnad beviljas till följd av samlevnadens upphörande.
 • Efter äktenskapsskillnad förlorar båda makarna rätten att använda sin makes efternamn. Detta gäller dock inte om äktenskapsskillnad har beviljats på mannens begäran med anledning av samlevnadens upphörande. I andra fall kan kvinnan med godkännande från maken eller domstolen behålla sin makes efternamn, om hon kan visa att ett särskilt intresse föreligger för henne själv eller barnen.
b) fördelningen av makarnas egendom?
 • I och med äktenskapsskillnaden upplöses egendomsordningen inom äktenskapet och egendomen fördelas.
 • En make som ensam har skuld till skilsmässan går miste om de gåvor och äktenskapliga förmåner som han eller hon fått av den andra maken. Om båda makarna har skuld till skilsmässan får vardera maken återta sådana tillgångar. Om äktenskapsskillnad beviljas efter gemensam ansökan behåller makarna sådana tillgångar, om inte annat avtalas mellan makarna. Vid äktenskapsskillnad med anledning av samlevnadens upphörande behåller den make som inte begärt skilsmässa automatiskt sådana tillgångar.
 • Vid gemensam ansökan är ett villkor för äktenskapsskillnad att makarna är överens om värdet av de ekonomiska tillgångarna. Vid övriga former av äktenskapsskillnad kan makarna komma överens om värdet innan äktenskapsskillnaden beviljas, men de är inte skyldiga att göra det. I det fallet görs värderingen efter äktenskapsskillnaden.
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? (Se ”Föräldraansvar i Frankrike”)

En äktenskapsskillnad har inga särskilda konsekvenser för utövandet av vårdnaden, som fortfarande i princip är anförtrodd föräldrarna gemensamt. Domstolen kan dock besluta att överlåta vårdnaden på en av föräldrarna om barnets bästa kräver det.

Till börjanTill början

Båda föräldrarna ska fortsätta att bidra till barnets underhåll och utbildning. Detta kan göras genom att en av föräldrarna betalar underhållsbidrag till den andra, men kan också helt eller delvis göras genom att en av föräldrarna direkt står för de kostnader som uppkommer för barnet. Bidraget kan även erläggas i form av en nyttjande- och boenderätt.

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken?
 • En äktenskapsskillnad innebär i princip att skyldigheten att bidra till den andra makens underhåll upphör. Det enda undantaget är om skilsmässan beviljats på grund av samlevnadens upphörande. I så fall förblir den make som har ansökt om äktenskapsskillnad underhållsskyldig gentemot den andra maken. Denna make kan när som helst ansöka om att den andra maken ska betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget kan jämkas vid ändringar i de båda makarnas behov och tillgångar.
 • I övriga fall kan en av makarna tvingas att betala ett bidrag till den andra maken för att så långt det är möjligt kompensera för den skillnad som upplösningen av äktenskapet orsakar i makens levnadsförhållanden.

Bidraget fastställs med hänsyn till den bidragsberättigade makens behov och den underhållsskyldiga makens tillgångar samt utifrån situationen vid tidpunkten för skilsmässan och inom en överskådlig framtid.

Bidraget erläggs i princip i form av en engångsbetalning. Engångsbetalningen kan ha formen av ett penningbelopp eller överlåtelse av egendom med äganderätt, nyttjanderätt eller boenderätt. Om den underhållsskyldige inte klarar av att betala omedelbart, kan domstolen godkänna att betalning inom åtta år.

Till börjanTill början

I undantagsfall kan domstolen, om den som ansöker om underhåll inte kan försörja sig av ålders- eller hälsoskäl, fastställa att bidraget ska betalas ut i form av livränta.

(Se ”Underhållsskyldighet i Frankrike”)

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ?

Hemskillnad innebär att domstol beslutar om särlevnad. Den medför att vissa äktenskapliga skyldigheter inte längre behöver uppfyllas, exempelvis att bo tillsammans, utan att de äktenskapliga banden för den skull upplöses. Det är alltså inte möjligt att gifta om sig.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Grunderna och tillvägagångssättet är desamma som vid äktenskapsskillnad.

Om både en ansökan om äktenskapsskillnad och en ansökan om hemskillnad lämnats in, beviljar den domstol som tar emot ansökningarna äktenskapsskillnad varvid båda makarna anses ha skuld till skilsmässan.

Om den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad med anledning av samlevnadens upphörande, får inte den andra maken ansöka om hemskillnad.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

- Konsekvenser av hemskillnad

Hemskillnad innebär att makarna inte längre behöver bo tillsammans, men de är fortfarande skyldiga att hjälpa varandra och vara trogna. Kvinnan fortsätter att använda sin makes efternamn.

Ekonomiskt kvarstår skyldigheten att bidra till varandras underhåll, och eventuellt underhållsbidrag beviljas utan att skuldfrågan beaktas. En dom om hemskillnad medför dock värdering och fördelning av tillgångarna på samma sätt som vid äktenskapsskillnad.

Till börjanTill början

Arvsrätten påverkas inte, förutom om en make ensam har skuld till hemskillnaden.

- Omvandling av hemskillnad till äktenskapsskillnad

På ansökan av en make kan en dom om hemskillnad automatiskt omvandlas till en dom på äktenskapsskillnad när hemskillnaden har varat i tre år. Domstolen beviljar äktenskapsskillnad och beslutar om dess verkningar.

Om hemskillnad har beviljats efter gemensam ansökan kan den omvandlas till äktenskapsskillnad endast genom en ny gemensam ansökan.

Hemskillnad är aldrig ett villkor för äktenskapsskillnad.

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

För annullering av äktenskap krävs en dom. Annulleringen innebär att alla äktenskapets rättsverkningar upphävs retroaktivt, som om det aldrig hade existerat.

Annullering av äktenskap skiljer sig därigenom från en upplösning av äktenskap, särskilt skilsmässa, som endast har verkningar för framtiden.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Grunderna för annullering av äktenskap är olika beroende på om det rör sig om relativ ogiltighet (t.ex. ett fel som gäller samtycket till äktenskapet eller att de personer som borde gett tillstånd till äktenskapet inte gett sitt tillstånd) eller absolut ogiltighet (t.ex. att tvingande grundläggande regler inte iakttagits).

- Fall av relativ ogiltighet

Det finns två fall av relativ ogiltighet:

 • Ett fel har begåtts när det gäller samtycket till äktenskapet (man har tagit fel på person eller samtycket har framtvingats).
 • De personer som måste lämna tillstånd till äktenskapet har inte gjort det.

Ansökan kan endast lämnas in av ett begränsat antal personer: en make vars samtycke har erhållits felaktigt, en make som inte hade rättskapacitet när äktenskapet ingicks eller de personer som skulle ha lämnat tillstånd till äktenskapet.

Till börjanTill början

- Fall av absolut ogiltighet

Det finns sex fall av absolut ogiltighet: fullständig avsaknad av samtycke, underårighet, bigami, incest, obehörig vigselförrättare eller att äktenskapet har ingåtts i hemlighet.

Ansökan kan lämnas in av varje person som har ett intresse i saken.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

Konsekvenserna är desamma oberoende av om det rör sig om relativ ogiltighet eller absolut ogiltighet.

 • De personliga och ekonomiska verkningarna av äktenskapet upphävs eftersom det anses att något äktenskapligt band aldrig har existerat. Om en av makarna har avlidit innebär annullering av äktenskap att den andra maken fråntas sin arvsrätt.

Denna stränga regel kan dock mildras om en av makarna eller båda två var i god tro när äktenskapet ingicks. I detta fall är äktenskapet ändå ogiltigt, men det betraktas som om det endast hade upplösts. Följaktligen kvarstår alla de civilrättsliga, personliga och ekonomiska verkningar som har uppkommit före domen om annullering.

 • I fråga om barnen har en annullering av föräldrarnas äktenskap inga rättsverkningar. Deras situation avgörs på samma sätt som vid äktenskapsskillnad.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Endast domstol kan döma till äktenskapsskillnad och besluta om verkningarna av den.

Om parterna samtycker kan medling dock erbjudas under skilsmässoprocessen. Medlingen sköts av en person eller en organisation som lyssnar på parterna, jämför deras ståndpunkter och hjälper dem att finna en lösning på konflikten.

Till börjanTill början

Efter medlingen kan parter som lyckats komma överens lämna in ett avtal till domstolen för godkännande.

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga?

A) Ansökan om äktenskapsskillnad

Ansökan lämnas in av en advokat till kansliet vid den övre underrätten i tvistemål (tribunal de grande instance).

 • Följande domstolar är geografiskt behöriga:
  • Domstolen på den ort där familjen har hemvist.
  • Domstolen på den ort där den make är bosatt hos vilken makarnas underåriga barn bor, om makarna bor på olika orter.
  • I övriga fall: domstolen på den ort där den make som inte har tagit initiativ till ansökan är bosatt.
  • Vid gemensam ansökan: domstolen på den ort där någon av makarna är bosatt, efter makarnas eget val.
 • Vid äktenskapsskillnad måste makarna alltid lämna alla uppgifter som är nödvändiga för deras identifiering, uppgift om försäkringskassa samt upplysningar om myndigheter och organ från vilka de får bidrag, understöd eller andra förmåner.

När en make ansöker om äktenskapsskillnad och den andra maken accepterar det måste ansökan åtföljas av en personlig skrivelse där sökanden försöker ge en objektiv beskrivning av situationen i äktenskapet utan att dra egna juridiska slutsatser eller lägga skulden på sig själv eller den andra maken.

Vid gemensam ansökan om äktenskapsskillnad behöver anledningen till skilsmässan inte framgå av ansökan. Till ansökan ska bifogas ett tillfälligt avtal för tiden fram till domen på äktenskapsskillnad, där makarna anger villkoren för deras och barnens situation, och ett förslag till slutgiltigt avtal där makarna bestämmer konsekvenserna av äktenskapsskillnaden och vid behov anger namnet på den notarie som ska värdera makarnas egendom.

Till börjanTill början

Vid äktenskapsskillnad med anledning av samlevnadens upphörande ska ansökan innehålla uppgifter om hur den make som lämnar in ansökan kommer att uppfylla sin underhållsskyldighet gentemot den andra maken och sina skyldigheter gentemot barnen under skilsmässoprocessen och efter det att äktenskapet upplösts.

B) Ansökan om annullering av äktenskap görs vid den övre underrätten i tvistemål på den ort där svaranden är bosatt. Den görs i form av en stämningsansökan och delges av stämningsman.

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Rättshjälp kan lämnas för alla eller en del av kostnaderna, förutsatt att de ekonomiska villkoren är uppfyllda (se ”Rättshjälp i Frankrike”).

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

Sådana avgöranden kan överklagas på vanlig väg.

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Frankrike?

Domstolsbeslut om äktenskapsskillnad erkänns automatiskt utan att något särskilt förfarande behöver anlitas, utom om de föranleder exekutiva åtgärder mot egendom eller tvångsåtgärder mot personer. Så är fallet om det är nödvändigt att begära indrivning av underhållsbidrag eller verkställighet av ett domstolsbeslut om föräldraansvar (se ”Underhållskyldighet i Frankrike” och ”Föräldraansvar i Frankrike”).

Till börjanTill början

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Frankrike erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

För att motsätta sig erkännande i Frankrike kan man göra invändning hos den övre underrätten i tvistemål. Om domstolen bifaller invändningen går det att invända mot en senare ansökan om exekvatur från den andra parten (dvs. en ansökan om att ett beslut som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat ska förklaras vara verkställbart i Frankrike). Om talan däremot ogillas medför det att exekvatur beviljas.

Förfarandet är detsamma som för en ansökan om verkställighet.

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Frankrike eller har olika medborgarskap?

Äktenskapsskillnad och hemskillnad regleras av fransk lag (artikel 310 i civillagen, Code civil) (om inte annat anges i internationella konventioner) :

 • om båda makarna är franska medborgare,
 • om båda makarna har hemvist i Frankrike, eller
 • om det inte finns någon behörig utländsk domstol och de franska domstolarna är behöriga att pröva målet om äktenskapsskillnad. Här avses det fall att inte båda makarna är franska medborgare och inte båda har hemvist i Frankrike, men det ändå är korrekt att vända sig till en fransk domstol för att ansöka om äktenskapsskillnad.

I andra fall tillämpar franska domstolar utländsk lag.

Ytterligare information

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Frankrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 28-04-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket