Evropska komisija > EPM > Ločitev > Francija

Zadnja sprememba: 18-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Francija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze? 1.
2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze? 2.
3. Kakšne so pravne posledice razveze zakonske zveze v zvezi z: 3.
a) osebnimi odnosi med zakoncema (na primer priimek)? a)
b) delitvijo premoženja zakoncev? b)
c) mladoletnimi otroki zakoncev (na primer roditeljska pravica in preživninske obveznosti)? (Glej „Starševska odgovornost – Francija“.) c)
d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu? d)
4. Kaj pomeni „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi? 4.
5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti? 5.
6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? Ali se lahko spremeni v razvezo zakonske zveze? Kateri pogoji so potrebni za razglasitev razveze zakonske zveze? 6.
7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi? 7.
8. Kakšni so razlogi za razveljavitev zakonske zveze? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Ali so na voljo alternativne izvensodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču? 10.
11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo zakonske zveze/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere uradne postopke je treba upoštevati in katere dokumente moram predložiti k zahtevku? 11.
12. Ali lahko dobim brezplačno pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali lahko vložim pritožbo zoper sodbo o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze? 13.
14. Kaj moram storiti, da se sodba tujega sodišča o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v državi Evropske unije, prizna v drugi državi članici? 14.
15. Pri katerem sodišču lahko vložim predlog za izpodbijanje sodbe v zvezi z razvezo zakonske zveze/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče Evropske unije v drugi državi članici?? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Katero pravo uporablja sodišče v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v Franciji ali imata različno državljanstvo? 16.

 

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

(na primer možnost razveze zakonske zveze z obojestransko privolitvijo; pogoj ločitve)

Obstajajo tri vrste razveze zakonske zveze:

 • sporazumna razveza zakonske zveze, ki vključuje dve različni obliki: razvezo zakonske zveze na skupno zahtevo ali razvezo zakonske zveze, ki jo zahteva en zakonec in s katero soglaša drugi zakonec;
 • razveza zakonske zveze zaradi prekinitve skupnega življenja;
 • razveza zakonske zveze na podlagi krivde.

2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

(na primer krivda; nepopravljiva nevzdržnost zakonske zveze, ločitev)

 • Razvezo zakonske zveze na skupni predlog lahko zahtevata zakonca, kadar soglašata glede načela prenehanja zakonske zveze in vseh posledic tega. V tem primeru jima ni treba razkriti vzroka za razvezo zakonske zveze in morata sodniku predložiti le osnutek sporazuma, v katerem so določeni pogoji njunega dogovora.
 • Pri razvezi zakonske zveze, ki jo zahteva en zakonec in s katero soglaša drugi zakonec, se predvideva, da oba zakonca priznavata dejstva, zaradi katerih je nadaljevanje skupnega življenja nevzdržno, posledice razveze zakonske zveze pa, v nasprotju z razvezo zakonske zveze na skupni predlog, določi sodnik. Tako razglašena razveza zakonske zveze ima učinke razveze zakonske zveze z deljeno krivdo.
 • Razveza zakonske zveze zaradi prekinitve skupnega življenja je pogojena z najmanj šestletnim ločenim življenjem zakoncev ali vsaj šestletno duševno neprištevnostjo enega od zakoncev, ki je tako resna, da zakonsko skupno življenje ne obstaja več med zakoncema in se ne more upravičeno pričakovati, da bo še kdaj obstajalo.
 • Razvezo zakonske zveze na podlagi krivde lahko zahteva eden od zakoncev zaradi dejanj drugega zakonca, če ta dejanja predstavljajo veliko ali ponovno kršitev nalog in obveznosti v zakonski zvezi ter je zaradi njih nadaljevanje skupnega življenja nevzdržno.

3. Kakšne so pravne posledice razveze zakonske zveze v zvezi z:

a) osebnimi odnosi med zakoncema (na primer priimek)?
 • Obveznosti zvestobe, skupnega življenja in zagotavljanja pomoči se končajo, potem ko postane sodba, s katero je bila razglašena razveza zakonske zveze, pravnomočna, kar pomeni, da se nanjo ni več mogoče pritožiti.
 • Vsak od zakoncev ima ponovno pravico, da sklene novo zakonsko zvezo, s pridržkom, da načeloma ženska spoštuje 300-dnevni rok od končanja prejšnje zakonske zveze. Vendar pa ta rok začne teči od datuma sodbe o odobritvi ločenega življenja ali podobno, v primeru skupne zahteve, začasnega sporazuma, sprejetega v vezi s tem. Razen tega pa se ta rok ne uporablja, če je bila razglašena razveza zakonske zveze zaradi prekinitve skupnega življenja.
 • Po razvezi zakonske zveze oba zakonca izgubita pravico do uporabe priimka svojega zakonca. Vendar pa se to načelo ne uporablja, če je bila razveza zakonske zveze razglašena zaradi prekinitve skupnega življenja na zahtevo moža. V drugih primerih žena lahko še naprej uporablja priimek svojega moža, če s tem soglaša mož ali če to odobri sodnik, če žena utemelji, da je to posebnega interesa zanjo ali za otroke.
b) delitvijo premoženja zakoncev?
 • Razveza zakonske zveze povzroči končanje zakonske zveze in delitev premoženja.
 • Zakonec, ki je v celoti kriv za razglasitev razveze zakonske zveze, izgubi darila in zakonske koristi iz zakona, o katerih sta se dogovorila zakonca. Če je razglašena razveza zakonske zveze z deljeno krivdo zakoncev, lahko vsak od njiju razveljavi te določbe. Če je razglašena razveza zakonske zveze na skupno zahtevo, se te določbe ohranijo, razen če se zakonca dogovorita o razveljavitvi. V primeru razveze zakonske zveze zaradi prekinitve skupnega življenja obdolženec ohrani polno pravico do njih.
 • V primeru razveze zakonske zveze na skupno zahtevo soglasje zakoncev o ureditvi njunih finančnih interesov pogojuje razglasitev razveze zakonske zveze. Pri drugih oblikah razveze zakonske zveze se lahko zakonca dogovorita o ureditvi pred razglasitvijo razveze zakonske zveze, vendar to ni obvezno. V tem primeru ureditev nastopi pozneje.
c) mladoletnimi otroki zakoncev (na primer roditeljska pravica in preživninske obveznosti)? (Glej „Starševska odgovornost – Francija“.)

Razveza zakonske zveze nima nobene posebne posledice na pravila, povezana z izvajanjem roditeljske pravice, ki jo načeloma ohranita oba starša. Vendar pa se lahko sodnik kljub temu odloči, da to pravico zaupa enemu od staršev, če je to v interesu otroka.

Na vrh straniNa vrh strani

Vsak od staršev mora še naprej prispevati k preživljanju in izobraževanju otroka. To prispevanje je lahko v obliki preživnine, ki jo eden od staršev plačuje drugemu staršu, lahko pa je tudi v obliki, v celoti ali delno, neposrednega prevzetja stroškov v korist otroka. Lahko je tudi v obliki pravice do uporabe in stanovanjske pravice.

d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu?
 • Z razvezo zakonske zveze se načeloma obveznost zagotavljanja podpore konča, razen če je razveza zakonske zveze razglašena zaradi prekinitve skupnega življenja. Ta obveznost se ohrani v korist zakonca, ki ni oblikoval zahtevka in ki lahko kadar koli zahteva od drugega zakonca plačevanje preživnine, ki se prilagaja glede na različne potrebe in sredstva nekdanjih zakoncev.
 • V drugih primerih je lahko eden od zakoncev dolžan plačati drugemu nadomestilo, namenjeno za pokritje, če je to mogoče, razlik v zadevnih življenjskih pogojih, ki so nastale zaradi prekinitve zakonske zveze.

  To nadomestilo se določi glede na potrebe zakonca, ki se mu nadomestilo plača, in sredstva drugega, ob upoštevanju razmer v trenutku razveze zakonske zveze in razvoja razmer v predvidljivi prihodnosti.

  Načeloma ima obliko kapitala. Ta kapital ima lahko obliko denarnega zneska, prepustitve premoženja v obliki lastnine, v obliki pravice do uživanja ali uporabe in stanovanjske pravice. Če dolžnik ne more takoj plačati tega kapitala, lahko sodnik odloči, da se plača v osmih letih.

  Izjemoma lahko sodnik zaradi starosti ali zdravstvenega stanja predlagatelja, zaradi česar je onemogočena zadovoljitev njegovih potreb, določi nadomestilo v obliki dosmrtne rente.

  Na vrh straniNa vrh strani

(Glej „Zahtevki za preživnino – Francija“)

4. Kaj pomeni „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi?

Prenehanje življenjske skupnosti je pravno organizirana ločitev, s katero se končajo nekatere obveznosti zakonske zveze, kot je obveznost do življenjske skupnosti zakoncev, hkrati pa ni prekinjena zakonska zveza. Ponovna poroka torej ni mogoča.

5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

Okoliščine in postopek je enak kot pri razvezi zakonske zveze.

Pri zahtevku za razvezo zakonske zveze in zahtevku za prenehanje življenjske skupnosti sodnik, pri katerem je vložen zahtevek, razglasi razvezo zakonske zveze z deljeno krivdo.

V primeru zahtevka za razvezo zakonske zveze zaradi prekinitve skupnega življenja je nasprotna tožba za prenehanje življenjske skupnosti prepovedana.

6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? Ali se lahko spremeni v razvezo zakonske zveze? Kateri pogoji so potrebni za razglasitev razveze zakonske zveze?

– Posledice prenehanja življenjske skupnosti

S prenehanjem življenjske skupnosti se konča obveznost do življenjske skupnosti, obveznosti zagotavljanja pomoči in zvestobe pa se ohranijo. Prav tako žena lahko še naprej uporablja priimek svojega moža.

Z vidika premoženja se obveznost zagotavljanja podpore ohrani in omogoča dodelitev preživnine, pri čemer se ne more upoštevati dodelitev krivde. Nasprotno pa je posledica sodbe končanje in ureditev zakonske zveze, kot v primeru razveze zakonske zveze.

Na vrh straniNa vrh strani

Dedne pravice se ohranijo, razen pri zakoncu, ki je v celoti kriv za prenehanje življenjske skupnosti.

– Sprememba prenehanja življenjske skupnosti v razvezo zakonske zveze

Na zahtevo enega zakonca se sodba o prenehanju življenjske skupnosti pravno veljavno spremeni v sodbo o razvezi zakonske zveze, če prenehanje življenjske skupnosti traja dlje kot tri leta. Sodnik torej razglasi razvezo zakonske zveze in določi njene posledice.

Kadar se prenehanje življenjske skupnosti razglasi na skupno zahtevo, se lahko v razvezo zakonske zveze spremeni le z novo skupno zahtevo.

V nobenem primeru prenehanje življenjske skupnosti ni pogoj za razglasitev razveze zakonske zveze.

7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi?

Razveljavitev zakonske zveze, za katero je predvidena sodba, povzroči odpravo vseh posledic zakonske zveze, kot da ta ne bi nikoli obstajala.

Je nasprotna končanju zveze, zlasti z razvezo zakonske zveze, ki ima posledice samo na prihodnost.

8. Kakšni so razlogi za razveljavitev zakonske zveze?

Razlogi za razveljavitev zakonske zveze so različni, odvisno od tega, ali gre za relativno neveljavnost (kadar gre za neveljavno soglasje ali nesoglasje oseb, katerih privolitev v zakonsko zvezo je potrebna) ali za absolutno neveljavnost (ki kaznuje neizpolnjevanje pogoja javnega reda).

– Relativna neveljavnost

Obstajata dva vidika:

 • neveljavno soglasje, ki ga predstavlja zmota glede osebe in nasilje
 • nesoglasje oseb, katerih privolitev je potrebna.

Zahtevek lahko sestavijo samo nekatere osebe, naštete spodaj: zakonec, katerega soglasje je bilo nepravilno ali ki je bil v trenutku razglasitve zakonske zveze pravno nesposoben; osebe, ki so bile prisiljene privoliti v zvezo zakonske zveze.

Na vrh straniNa vrh strani

– Absolutna neveljavnost

Obstaja jih šest vrst: popolno nesoglasje, nezrelost, bigamija, krvoskrunstvo, nesposobnost uradnika za listine o osebnem stanju in tajnost.

Zahtevek lahko vloži vsaka oseba, ki želi ukrepati.

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Te posledice so enake, ne glede na to, ali gre za relativno ali absolutno neveljavnost.

 • Osebne in premoženjske posledice zakonske zveze so odpravljene, ker se obravnava, da zakonska zveza ni nikoli obstajala. Če na primer eden od zakoncev umre, drugi zakonec z razveljavitvijo izgubi vsako pravico do dedovanja.

  Omilitev tega načela pa je mogoča, kadar je bil eden od zakoncev ali sta oba zakonca v času zakonske zveze ravnala v dobri veri. V tem primeru „domnevni“ zakon ostane ničen, vendar pa se obravnava, kot da je preprosto razpadel. Zato se ohranijo vse posledice javnega reda, osebne ali denarne, ki so nastale pred razglasitvijo razveljavitve.

 • Razveljavitev zakonske zveze staršev nima nobenega pravnega učinka na otroke in te okoliščine se obravnavajo kot v primeru razveze zakonske zveze.

10. Ali so na voljo alternativne izvensodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču?

Razvezo zakonske zveze in njene posledice mora nujno urejati sodba.

Če se stranki strinjata, se lahko med postopkom razveze zakonske zveze organizira mediacija. Ta postopek opravi fizična oseba ali združenje, namen postopka pa je poslušanje strank, soočenje njunih stališč in zagotavljanje pomoči pri iskanju rešitve v sporu.

Na vrh straniNa vrh strani

Ob koncu te mediacije stranki, ki sta se uspeli dogovoriti, predložita dogovor sodniku, ki ga uradno odobri.

11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo zakonske zveze/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere uradne postopke je treba upoštevati in katere dokumente moram predložiti k zahtevku?

A) Zahteva za razvezo zakonske zveze

Ta zahteva ima obliko predloga, ki ga odvetnik vloži pri pisarni sodnega uradnika okrožnega sodišča.

 • Krajevno pristojno sodišče je:
  • v kraju družinskega prebivališča;
  • če imata zakonca različno prebivališče, sodišče v kraju, kjer prebiva zakonec, s katerim živijo mladoletni otroci;
  • v drugih primerih sodišče, kjer prebiva zakonec, ki ni sprožil zahtevka;
  • v primeru skupne zahteve je pristojno sodišče v kraju, kjer prebiva eden od zakoncev in ga izbereta zakonca.
 • V vseh primerih razveze zakonske zveze morata zakonca razkriti vse podatke, potrebne za njuno identifikacijo, sklad zdravstvenega zavarovanja in podatke, povezane s službami in organizacijami, ki zagotavljajo nadomestila ali pokojnino ali katere koli druge ugodnosti.

  Če razvezo zakonske zveze zahteva eden od zakoncev in z njo soglaša drugi zakonec, morajo biti k predlogu priloženi osebni spomini, v katerih vlagatelj poskuša objektivno opisati razmere v zakonu, pri tem pa ne vrednoti dejstev in jih ne pripisuje enemu ali drugemu.

  V primeru razveze zakonske zveze na skupni predlog zahtevek ne sme vključevati vzrokov za razvezo zakonske zveze. V prilogi mora biti vključen začasni sporazum, s katerim zakonca začasno določita medsebojen odnos in odnos do otrok, ter osnutek dokončnega dogovora, ki dokončno ureja posledice razveze zakonske zveze, z omembo, če je to potrebno, notarja, ki je zadolžen za poplačilo zakonske zveze.

  Na vrh straniNa vrh strani

  V primeru razveze zakonske zveze zaradi prekinitve skupnega življenja morajo biti v predlogu določeni načini, s katerimi zakonec med postopkom in po končanju zakonske zveze zagotovi svojo obveznost zagotavljanja podpore in obveznosti do otrok.

B) Zahtevek za razveljavitev zakonske zveze poteka pred okrožnim sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca. Je v obliki poziva, ki ga vroči sodni izvršitelj.

12. Ali lahko dobim brezplačno pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Brezplačna pravna pomoč, v celoti ali delna, se lahko pridobi glede na sredstva (glej temo „Pravna pomoč – Francija“).

13. Ali lahko vložim pritožbo zoper sodbo o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze?

Te sodbe so odvisne od običajnih načinov pritožb.

14. Kaj moram storiti, da se sodba tujega sodišča o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v državi Evropske unije, prizna v drugi državi članici?

Sodbe, sprejete na področju razveze zakonske zveze, se pravno veljavno priznajo brez posebnega dodatnega postopka, razen v primeru, ko sodbe povzročijo praktično izvajanje aktov v zvezi s premoženjem ali prisilo oseb. Enako velja, če je treba zagotoviti plačevanje preživnine ali pri sodbi o starševski odgovornosti (prim. Glej temi „Zahtevki za preživnino – Francija“ in „Starševska odgovornost – Francija“).

Na vrh straniNa vrh strani

15. Pri katerem sodišču lahko vložim predlog za izpodbijanje sodbe v zvezi z razvezo zakonske zveze/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče Evropske unije v drugi državi članici?? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Za izpodbijanje takšne sodbe se lahko pri okrožnem sodišču vloži tožba za neizvršljivost. Sodba o izpodbijanju omogoča, da druga stran nasprotuje zahtevku za poznejši uradno dovoljeni postopek (to pomeni zahtevek, da se v Franciji prizna pravnomočnost sodbe, ki jo je sprejela druga država) (v nasprotnem primeru razveljavitev poteka po uradno dovoljenem postopku).

Postopek je enak kot pri tožbi po uradno dovoljenem postopku.

16. Katero pravo uporablja sodišče v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v Franciji ali imata različno državljanstvo?

Razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti razen v primeru nasprotne mednarodne konvencije v skladu s členom 310 Civilnega zakonika ureja francosko pravo:

 • kadar ima eden ali oba zakonca francosko državljanstvo;
 • kadar eden ali oba zakonca prebivata na francoskem ozemlju;
 • kadar se ugotovi, da nobeno tuje pravo ni pristojno, medtem ko so francoska sodišča pristojna za priznanje razveze zakonske zveze. Ta zadnji primer poskuša zajeti predpostavke, pri katerih oba zakonca nimata francoskega državljanstva in ne prebivata oba v Franciji, vendar pa je kljub temu francosko sodišče zadolženo za njuno razvezo zakonske zveze.

Razen v primeru teh predpostavk francoski sodnik uporablja tuje pravo.

Nadaljnje informacije

 • Vaše pravice français (Ministrstvo za pravosodje)

« Ločitev - Splošne informacije | Francija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 18-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo