Európska komisia > EJS > Rozvod > Francúzsko

Posledná úprava: 16-03-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Francúzsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu? 1.
2. Aké sú dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú právne účinky rozvodu na: 3.
a) osobné vzťahy medzi manželmi (napríklad priezvisko)? a)
b) rozdelenie majetku medzi manželov? b)
c) maloleté deti manželov (napríklad komu budú deti zverené do výchovy, kto bude mať vyživovaciu povinnosť)? (Pozri „Responsabilité Parentale – France“ (Zodpovednosť rodičov – Francúzsko)c)
d) povinnosť platiť výživné druhému rodičovi? d)
4. Čo znamená v praxi pojem „rozluka od stola a lôžka“? 4.
5. Aké sú dôvody rozluky od stola a lôžka? 5.
6. Aké sú právne účinky rozluky od stola a lôžka? Môže vyústiť do rozvodu? Je nevyhnutnou podmienkou rozhodnutia o rozvode manželstva? 6.
7. Čo znamená v praxi pojem „neplatnosť manželstva“? 7.
8. Aké sú dôvody rozhodnutia o neplatnosti manželstva? 8.
9. Aké sú právne účinky rozhodnutia o neplatnosti manželstva? 9.
10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky na riešenie otázok týkajúcich sa rozvodu bez použitia súdnej cesty? 10.
11. Kde sa musím obrátiť s návrhom na rozvod/rozluku od stola a lôžka/neplatnosť manželstva? Aké formality musím dodržať a aké dokumenty musím pripojiť k návrhu? 11.
12. Môžem získať súdnu finančnú podporu na úhradu nákladov na konanie? 12.
13. Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva/rozluke od stola a lôžka/neplatnosti manželstva? 13.
14. Čo musím urobiť pre to, aby rozhodnutie o rozvode manželstva/rozluke od stola a lôžka/neplatnosti manželstva vynesené súdom krajiny Európskej únie bolo uznané v inom členskom štáte Európskej únie? 14.
15. Na ktorý súd treba podať odvolanie proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/rozluke manželstva od stola a lôžka, ktoré vyniesol súd krajiny Európskej únie, v inom členskom štáte Európskej únie? Aký je v tomto prípade postup? 15.
16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko vo Francúzsku, alebo ktorí majú rôzne občianstvo? 16.

 

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu?

(napríklad možnosť rozvodu na základe vzájomnej dohody; podmienka rozluky)

Existujú tri druhy rozvodu:

 • rozvod na základe vzájomnej dohody, ktorý môže mať dve rôzne podoby – rozvod na základe spoločne podanej žiadosti alebo rozvod na základe žiadosti niektorého z manželov, s ktorou druhý z manželov súhlasí;
 • rozvod z dôvodu narušenia manželského spolužitia;
 • rozvod z viny niektorého z manželov (zanedbávanie manželských povinností).

2. Aké sú dôvody na rozvod?

(napr. trvalé rozvrátenie vzťahov medzi manželmi, rozluka)

 • O rozvod na základe spoločnej žiadosti môžu zažiadať manželia, ktorí sa dohodli na zásade zrušenia manželského zväzku a na všetkých jeho dôsledkoch. V takomto prípade nemusia uviesť príčinu rozvodu a iba sú povinní predložiť sudcovi návrh písomnej dohody, v ktorej budú upresnené podmienky ich dohody.
 • Predpokladom rozvodu na základe žiadosti niektorého z manželov a súhlasu s rozvodom druhého z manželov je uznanie oboma manželmi skutočností, ktoré sú prekážkou vzájomného spolužitia, pričom dôsledky rozvodu určí na rozdiel od rozvodu na základe spoločnej žiadosti sudca. Rozvod, o ktorom sa rozhodlo takýmto spôsobom, má účinky rozvodu z viny oboch manželov.
 • Rozvod z dôvodu narušenia manželského spolužitia je podmienený existenciou po dobu šiestich rokov skutočnou rozlukou manželov, teda narušením vzťahu manžela/manželky do takej miery, že spolužitie manželov už neexistuje a existuje reálny predpoklad, že ani v budúcnosti ho nebude možné obnoviť.
 • O rozvod z dôvodu zanedbávania manželských povinností môže zažiadať manžel/manželka, keď správanie manželky/manžela je vážnym alebo opakovaným neplnením povinností a záväzkov vyplývajúcich z manželstva, ktorého následkom je nemožnosť tolerovať zachovanie manželského spolužitia.

3. Aké sú právne účinky rozvodu na:

a) osobné vzťahy medzi manželmi (napríklad priezvisko)?
 • Povinnosti ako vernosť, manželské spolužitie a vzájomné zastupovanie manželov sa končia dňom, kedy súdne rozhodnutie o rozvode nadobudlo právoplatnosť, t. j. už sa proti nemu nemožno odvolať.
 • Obaja manželia môžu slobodne znova uzavrieť manželstvo, pričom pre ženu v zásade platí, že musí dodržať 300-dňovú lehotu od rozvodu predchádzajúceho manželstva. Táto lehota však začína plynúť dňom rozhodnutia, ktorým sa povoľuje oddelené bývanie alebo, v prípade spoločne podanej žiadosti o rozvod, ktorým sa povoľuje dočasná dohoda uzavretá na tento účel. Táto lehota sa však neuplatní v prípade, keď sa o rozvode rozhodne z dôvodu opustenia spoločnej domácnosti.
 • Po rozvode každý z manželov stráca právo používať priezvisko svojho manžela/manželky. Táto zásada však neplatí vtedy, keď bolo o rozvode vynesené rozhodnutie z dôvodu narušenia manželského spolužitia na žiadosť manžela/manželky. V ostatných prípadoch si manželka/manžel môže ponechať priezvisko bývalého manžela/manželky buď s jeho/jej súhlasom, alebo na základe povolenia sudcu, ak preukáže, že pre neho/ňu alebo pre jeho/jej deti to má osobitný význam.
b) rozdelenie majetku medzi manželov?
 • Rozvod so sebou prináša zrušenie majetkových vzťahov manželov a rozdelenie majetku manželov.
 • Manžel/manželka, ktorého/ktorej vinou došlo k rozvodu, stráca nárok na dary získané z titulu manželstva a výhody, ktoré mu poskytla/poskytol jeho manželka/jej manžel. Pri rozvode vinou oboch manželov, každý z nich môže tieto opatrenia odvolať. Keď o rozvod zažiadajú obaja manželia podaním spoločnej žiadosti, tieto opatrenia sa zachovajú, ak sa manželia nedohodnú na ich odvolaní. Pri rozvode z dôvodu opustenia spoločnej domácnosti si ich manžel/manželka, ktorý je odporcom/odporkyňou, plným právom zachová.
 • Pri rozvode na základe spoločnej žiadosti manželov podmieni vyhlásenie rozvodu skutočnosť, že sa manželia dohodli na vysporiadaní svojich finančných vzťahov. V prípade iných druhov rozvodu sa manželia môžu dohodnúť na takomto vysporiadaní ešte pred vynesením rozsudku o rozvode, ale nie je to ich povinnosť. V takomto prípade dôjde k vysporiadaniu uvedených vzťahov po vynesení rozsudku o rozvode.
c) maloleté deti manželov (napríklad komu budú deti zverené do výchovy, kto bude mať vyživovaciu povinnosť)? (Pozri „Responsabilité Parentale – France“ (Zodpovednosť rodičov – Francúzsko))

Rozvod nemá žiadny osobitný vplyv na pravidlá týkajúce sa výkonu rodičovskej právomoci, ktorá je zverená spoločne obom rodičom. Sudca však smie rozhodnúť o zverení rodičovskej právomoci len jednému rodičovi, ak si to vyžaduje záujem dieťaťa.

HoreHore

Obaja rodičia musia naďalej prispievať na výživu a výchovu dieťaťa. Pre jedného z rodičov má tento príspevok podobu výživného, ktoré musí tento rodič platiť druhému rodičovi, alebo môže mať aj formu priamej úhrady nákladov vynakladaných na dieťa, či už v plnom rozsahu alebo len sčasti. Môže byť vyplatený aj formou užívacieho práva a práva bývania.

d) povinnosť platiť výživné druhému rodičovi?
 • Rozvod znamená v zásade ukončenie povinnosti poskytovať pomoc, čo sa nevzťahuje na prípad, keď je rozvod vyhlásený z dôvodu narušenia manželského spolužitia. V takomto prípade sa uvedená povinnosť zachováva v prospech manžela/manželky, ktorá nepodal žiadosť o rozvod a ktorý môže kedykoľvek žiadať od svojej manželky/manžela platenie výživného, ktorého výška môže byť predmetom úpravy podľa potrieb a zdrojov bývalého manžela/manželky.
 • V ostatných prípadoch môže byť niektorý z manželov povinný zaplatiť svojmu manželskému partnerovi sumu určenú na vykompenzovanie v rámci možností rozdielu vzniknutého následkom zrušenia manželstva za daných životných okolností.
  Táto suma sa určí podľa potrieb manželky/manžela, ktorej/ktorému sa vypláca, so zreteľom na situáciu v dobe rozvodu a vývoj tejto situácie v predvídateľnej budúcnosti.
  Táto suma má podobu kapitálu. Kapitál môže mať peňažnú formu, formu zrieknutia sa majetku vo vlastníctve, užívania alebo bývania. Ak dlžník nie je schopný zaplatiť tento kapitál ihneď, sudca smie povoliť jeho vyplatenie do ôsmich dní.
  Vo výnimočných prípadoch smie sudca vzhľadom na vek alebo zdravotný stav veriteľa, ktorý mu neumožňuje naplniť jeho potreby, stanoviť kompenzačnú dávku vo forme doživotnej renty.

(Pozri „Créances alimentaires – France“ (Výživné – Francúzsko)).

HoreHore

4. Čo znamená v praxi pojem „rozluka od stola a lôžka“?

Rozluka od stola a lôžka znamená súdom upravenú rozluku, následkom ktorej zanikajú niektoré povinnosti vyplývajúce z manželstva ako povinnosť manželského spolužitia, a to bez zrušenia manželského zväzku. Opätovné uzavretie manželstva teda nie je možné.

5. Aké sú dôvody rozluky od stola a lôžka?

Prípady a postup sú rovnaké ako v prípade rozvodu.

V prípade, ak sú sudcovi predložené dva návrhy, jeden na rozvod manželstva a druhý na rozluku od stola a lôžka, tento sudca vyhlási rozvod z viny oboch manželov.

V prípade podania návrhu na rozvod z dôvodu narušenia manželského spolužitia je vzájomný návrh na rozluku od stola a lôžka neprípustný.

6. Aké sú právne účinky rozluky od stola a lôžka? Môže vyústiť do rozvodu? Je nevyhnutnou podmienkou rozhodnutia o rozvode manželstva?

- Účinky rozluky od stola a lôžka.

Rozluka od stola a lôžka má za následkom skončenie manželského spolužitia, ale povinnosti vzájomnej pomoci a vernosti zostávajú. Žena si zároveň zachováva právo používať priezvisko svojho manžela.

Čo sa týka majetkovej oblasti, povinnosť vzájomnej pomoci sa zachováva a umožňuje vyplácanie výživného bez toho, aby sa bralo do úvahy zavinenie jedného z manželov. Na druhej strane má rozsudok za následok zrušenie a skončenie manželského majetkového práva rovnako ako v prípade rozvodu.

Dedičské nároky sa zachovajú, nie však pre manžela/manželku v rozluke od stola a lôžka jeho/jej vlastnou vinou.

HoreHore

- Premena rozluky od stola a lôžka

Na žiadosť manželov sa rozsudok o rozluke od stola a lôžka právoplatne premení na rozsudok o rozvode, keď rozluka manželov trvala tri roky. Sudca následne vyhlási rozvod a rozhodne o jeho dôsledkoch.

Keď bola rozluka od stola a lôžka vyhlásená na základe spoločnej žiadosti, môže sa premeniť na rozvod iba na základe novej žiadosti.

Rozluka od stola a lôžka nie je v nijakom prípade podmienkou pre vyhlásenie rozvodu.

7. Čo znamená v praxi pojem „neplatnosť manželstva“?

Rozhodnutie o neplatnosti manželstva rozsudkom má za následok zrušenie so spätným účinkom všetkých dôsledkov manželstva, ako keby nikdy neexistovalo.

Rozhodnutie o neplatnosti manželstva nie je postavené na roveň zrušeniu manželského zväzku najmä rozvodom, ktoré má účinky iba pre budúcnosť.

8. Aké sú dôvody rozhodnutia o neplatnosti manželstva?

Dôvody rozhodnutia o neplatnosti manželstva sú rôzne podľa toho, či ide o relatívnu neplatnosť manželstva (ak sa strana odvoláva na vadu súhlasu alebo vadu povolenia osôb, ktoré mali s manželstvom súhlasiť), alebo o absolútnu neplatnosť (ktorou sa potvrdzuje nesplnenie podmienky podľa verejného poriadku).

- Prípad relatívnej neplatnosti.

Existujú dva prípady relatívnej neplatnosti:

 • vada súhlasu, ktorá je omylom osoby a dôsledkom donútenia,
 • chýbajúci súhlas osôb, ktorých súhlas bol nutný.
Návrh na vyhlásenie relatívnej neplatnosti manželstva môžu podať iba konkrétne osoby, t. j. manžel, ktorého súhlas bol namietaný z dôvodu vady, alebo ktorý bol právne nespôsobilý v dobe uzavretia manželstva, a ďalej osoby, ktoré mali súhlasiť so sobášom.

HoreHore

- Prípad absolútnej neplatnosti.

Existuje šesť dôvodov pre vyhlásenie absolútnej neplatnosti manželstva: jednoznačný nesúhlas s uzavretím manželstva, maloletosť, bigamia, incest, nepríslušnosť matričného úradníka a nelegálnosť.

Návrh na vyhlásenie neplatnosti manželstva z uvedených dôvodov môže podať akékoľvek osoba, ktorá má záujem konať.

9. Aké sú právne účinky rozhodnutia o neplatnosti manželstva?

Právne dôsledky sú rovnaké bez ohľadu na to, či ide o relatívnu, alebo absolútnu neplatnosť manželstva.

 • Osobné, ako aj majetkové účinky manželstva zaniknú, pretože k manželskému zväzku sa pristupuje tak, ako keby nebol nikdy uzavretý. Napríklad, ak niektorý z manželov zomrel, anulovanie manželstva zbavuje manžela/manželku akéhokoľvek právneho nároku na dedičstvo.
  Účinok tejto zásady sa však môže zmierniť, keď obaja manželia uzatvárali manželstvo s dobrým úmyslom. V takomto prípade sa „domnelé“ manželstvo vyhlási za neplatné, ale pristupuje sa k nemu, ako keby bolo iba rozvedené. Následkom toho sa zachovajú všetky občiansko-právne, osobné alebo peňažné účinky, ktoré nastali pred vynesením rozsudku o neplatnosti manželstva.
 • Na situáciu detí nemá rozhodnutie o neplatnosti manželstva rodičov detí žiadny účinok a táto situácia sa vysporiada ako v prípade rozvodu manželstva.

10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky na riešenie otázok týkajúcich sa rozvodu bez použitia súdnej cesty?

Rozvod a jeho dôsledky musia byť nevyhnutne upravené rozsudkom.

HoreHore

Ak s tým strany súhlasia, môže byť počas rozvodového konania zabezpečená mediácia. Výkon tohto opatrenia sa zverí fyzickej osobe alebo združeniu s cieľom vypočuť obe strany, konfrontovať ich stanoviská a pomôcť im nájsť spoločné riešenie sporu, ktorý medzi sebou majú.

Po skončení mediácie môžu strany, ktoré dospeli k dohode predložiť svoju dohodu na schválenie sudcovi.

11. Kde sa musím obrátiť s návrhom na rozvod/rozluku od stola a lôžka/neplatnosť manželstva? Aké formality musím dodržať a aké dokumenty musím pripojiť k návrhu?

A) Návrh na rozvod
Návrh na rozvod má podobu návrhu podaného advokátom v súdnej kancelárii provinštancného súdu.
 • Územne príslušným súdom je:
  • Súd v mieste bydliska rodiny;
  • ak majú manželia rôzne bydliská, tak súd v mieste bydliska manželky/ manžela, s ktorým žijú maloleté deti;
  • v ostatných prípadoch súd v mieste bydliska manželky/manžela, ktorá/ktorý nie je iniciátorom návrhu na rozvod;
  • v prípade spolocnej žiadosti je príslušným súdom ten súd, ktorý si vyberú manželia, teda súd v mieste bydliska manžela alebo manželky.
 • Vo všetkých prípadoch rozvodu musia manželia oznámit všetky osobné údaje potrebné k ich identifikácii, názov svojej zdravotnej poistovne a údaje týkajúce sa služieb a orgánov, ktoré im vyplácajú dávky alebo dôchodky alebo akúkolvek inú výhodu.
  V prípade, že o rozvod požiada niektorý z manželov a jeho manželka/manžel s ním súhlasí, k žiadosti treba pripojit osobný spis, v ktorom navrhovatel objektívne opíše manželskú situáciu bez toho, aby sa usiloval kvalifikovat skutocnosti ci pripísat ich jednému alebo druhému.
  V prípade rozvodu na základe spolocnej žiadosti sa v žiadosti neuvádzajú dôvody rozvodu. Žiadost musí v prílohe zahrnút docasnú dohodu, ktorou manželia upravia na dobu trvania sporu vzájomnú situáciu a situáciu svojich detí, ako aj návrh konecnej dohody týkajúcej sa úcinkov rozvodu s uvedením v prípade potreby mena notára povereného zrušením manželského zväzku.
  V prípade rozvodu z dôvodu narušenia manželského spolužitia sa v žiadosti musia uviest prostriedky, ktorými manžel zabezpecí tak na dobu trvania sporu, ako aj na dobu po zrušení manželstva, svoju povinnost pomoci, ako aj povinnosti voci detom.
B) Návrh na neplatnost manželstva sa predloží prvostupnovému súdu v mieste bydliska odporcu. Návrh má formu urcenia súdnym vykonávatelom.

HoreHore

12. Môžem získať súdnu finančnú podporu na úhradu nákladov na konanie?

Bezplatná právna pomoc buď v plnom rozsahu, alebo sčasti sa môže získať za podmienok zdrojov (pozri tému „Aide judiciaire – France“ (Právna pomoc – Francúzsko).

13. Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva/rozluke od stola a lôžka/neplatnosti manželstva?

Proti týmto rozhodnutiam sa môžu podať obvyklé opravné prostriedky.

14. Čo musím urobiť pre to, aby rozhodnutie o rozvode manželstva/rozluke od stola a lôžka/neplatnosti manželstva vynesené súdom krajiny Európskej únie bolo uznané v inom členskom štáte Európskej únie?

Rozhodnutia o rozvode budú právoplatne uznané bez nutnosti zúčastniť sa akéhokoľvek osobitného konania, s výnimkou prípadu, ak tieto rozhodnutia musia viesť k aktom exekúcie majetku alebo donútenia osôb. S tým zároveň súvisí, či je potrebné zabezpečiť výkon rozhodnutia o výživnom alebo rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti (pozri témy „Créances alimentaires – France“ (Výživné – Francúzsko) a „Responsabilité parentale – France“ (Rodičovská zodpovednosť – Francúzsko).

15. Na ktorý súd treba podať odvolanie proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/rozluke manželstva od stola a lôžka, ktoré vyniesol súd krajiny Európskej únie, v inom členskom štáte Európskej únie? Aký je v tomto prípade postup?

Na účely odvolania sa proti takému rozhodnutiu sa môže podať žaloba o nemožnosť podať námietky na prvoinštačný súd. Rozhodnutie o nenamietateľnosti umožní podať odpor proti neskoršiemu návrhu na výkon rozsudku podaného druhou stranou (t. j. návrhu smerujúcemu k vyhláseniu vo Francúzsku vykonateľnosti rozsudku druhého štátu) (naopak, jeho zamietnutie znamená uznesenie o vykonateľnosti cudzozemského súdneho rozhodnutia).

Postup je rovnaký ako v prípade žaloby o uznesenie o vykonateľnosti cudzozemského súdneho rozhodnutia.

16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko vo Francúzsku, alebo ktorí majú rôzne občianstvo?

Ak nie je medzinárodnou dohodou stanovené inak, podľa článku 310 Občianskeho zákonníka sa rozvod a rozluka od stola a lôžka riadi francúzskym zákonom:

 • keď je niektorý z manželov francúzskym štátnym občanom;
 • keď obaja manželia majú trvalé bydlisko na francúzskom území;
 • keď žiadny cudzozemský zákon nie je uznaný za príslušný zákon, a keď francúzske súdy sú príslušné rozhodnúť vo veci rozvodu. Tento posledne menovaný prípad sa vzťahuje na situáciu, keď štátnymi občanmi Francúzska nie sú obaja manželia a obaja manželia nemajú bydlisko na území Francúzska, kde však francúzsky súd právoplatne rozhodol vo veci rozvodu.

Vo všetkých ostatných prípadoch francúzsky sudca uplatní francúzsky zákon.

Bližšie informácie

 • Vos droits français (Vaše práva)(ministerstvo spravodlivosti))

« Rozvod - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 16-03-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo