Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Francija

Pēdējo reizi atjaunots: 19-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Francija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir nosacījumi, lai iegūtu laulības šķiršanu ? 1.
2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli ? 2.
3. Kādas ir laulības šķiršanas juridiskās sekas attiecībā uz : 3.
a) personiskajām attiecībām starp laulātajiem (piemēram, attiecībā uz uzvārdu) ? a)
b) mantas sadalīšanu laulāto starpā ? b)
c) laulāto nepilngadīgajiem bērniem (piemēram, vecāku tiesības un uzturlīdzekļi) ? (Skatīt « Vecāku atbildība – Francija ») c)
d) pienākumu maksāt uzturlīdzekļus otram laulātajam ? d)
4. Ko praktiski nozīmē jēdziens « laulāto dzīvošana šķirti » ? 4.
5. Kādi ir iemesli laulāto dzīvošanai šķirti ? 5.
6. Kādas ir laulāto šķirtas dzīvošanas tiesiskās sekas ? Vai to var pārvērst par laulības šķiršanu ? 6.
7. Ko praktiski nozīmē jēdziens « laulības anulēšana » ? 7.
8. Kādi ir laulības anulēšanas iemesli? 8.
9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas ? 9.
10. Vai bez tiesas pastāv alternatīvas iespējas laulības šķiršanas jautājumu risināšanai, neiesniedzot prasību tiesā ? 10.
11. Kur man ir jāadresē prasība par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu ? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti ir jāpievieno prasībai ? 11.
12. Vai es varu iegūt juridisko palīdzību, lai segtu tiesas izdevumus ? 12.
13. Vai iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu ? 13.
14. Kas man jādara, lai kādas Eiropas Savienības valsts tiesa atzītu lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu par spēkā esošu citā dalībvalstī ? 14.
15. Kādā tiesā ir jāgriežas, lai iebilstu pret to, ka kāda Eiropas Savienības valsts tiesa ir atzinusi lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu par spēkā esošu citā dalībvalstī ? Kāda šajā gadījumā ir piemērojamā procedūra ? 15.
16. Kādu likumu par laulības šķiršanu tiesa piemēro laulības šķiršanas procedūrā, kurā piedalās laulātie, kuri nedzīvo Francijā, vai kuriem ir dažādas pilsonības? 16.

 

1. Kādi ir nosacījumi, lai iegūtu laulības šķiršanu ?

(piemēram, iespēja šķirt laulību uz savstarpējas vienošanās pamata ; šķiršanās nosacījumi)

Pastāv trīs laulības šķiršanas gadījumi :

 • laulības šķiršana uz savstarpējas vienošanās pamata, kas, savukārt, ietver divus atšķirīgus veidus : šķiršanās saskaņā ar kopīgu prasību vai laulības šķiršana, ko pieprasa viens laulātais un kam piekrīt otrs;
 • laulības šķiršana, lai pārtrauktu kopdzīvi ;
 • laulības šķiršana sakarā ar laulības pārkāpumu.

2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli ?

(piemēram, laulības pārkāpšana ; neatgriezeniska laulības izjukšana, šķiršanās)

 • Laulības šķiršanu uz savstarpējās vienošanās pamata var pieprasīt laulātie, ja viņi vienojas par laulības šķiršanas principu un visām tās sekām. Šajā gadījumā viņiem nav jāuzrāda šķiršanās iemesls un tiesā ir jāiesniedz tikai līguma projekts ar precīziem viņu vienošanās nosacījumiem.
 • Laulības šķiršanas gadījumā, ko pieprasa viens laulātais un kam piekrīt otrs, ir nepieciešams, lai abi dzīvesbiedri darītu zināmus faktus, kuri padara kopdzīvi neiespējamu, šajā gadījumā, atšķirībā no laulības šķiršanas pēc savstarpējas vienošanās, laulības šķiršanas sekas precizē tiesnesis. Šādi pasludināta laulības šķiršana notiek abu pušu vainas dēļ.
 • Laulības šķiršana sakarā ar kopdzīves pārtraukšanu var notikt tad, kad kopdzīve ir bijusi pārtraukta sešus gadus, vai nu pastāvot faktiskai šķirtībai, vai arī viena laulātā tik smagas garīgo spēju pasliktināšanās gadījumā, ka starp laulātajiem nepastāv nekāda kopdzīve, un tāda pēc pašiem saprātīgākajiem pieņēmumiem nevar tikt atjaunota arī nākotnē.
 • Laulības šķiršanu sakarā ar laulības pārkāpšanu var pieprasīt viens laulātais sakarā ar faktiem, kuri attiecināmi uz otru laulāto, ja šie fakti parāda, ka laulības pienākumi un saistības ir tikuši smagi pārkāpti vai atkārtoti pārkāpti, padarot neiespējamu kopdzīves turpināšanu.

3. Kādas ir laulības šķiršanas juridiskās sekas attiecībā uz :

a) personiskajām attiecībām starp laulātajiem (piemēram, attiecībā uz uzvārdu) ?
 • Saistības par uzticību, kopdzīvi un atbalstu beidzas tiklīdz tiesas lēmums par laulības šķiršanu iegūst tiesas sprieduma spēku, t.i., vairs nav pakļauts pārsūdzēšanai.
 • Katrs no laulātajiem atgūst iespēju stāties jaunā laulībā, sievietei parasti ar nosacījumu nogaidīt 300 dienas, skaitot no iepriekšējās laulības iziršanas. Bet šis termiņš sākas ar datumu, kad pieņemts lēmums, kas apstiprina atsevišķu vai tai atbilstošu dzīvesvietu, bet kopīgas prasības gadījumā - pagaidu līgums, kas noslēgts saistībā ar šo jautājumu. Starp citu, šis termiņš netiek noteikts, ja laulības šķiršana tiek pasludināta sakarā ar kopdzīves pārtraukšanu.
 • Pēc šķiršanās katrs laulātais zaudē tiesības izmantot sava dzīvesbiedra uzvārdu. Tomēr šo principu nepiemēro, ja laulības šķiršana sakarā ar kopdzīves pārtraukšanu ir pasludināta pēc vīra pieprasījuma. Citos gadījumos sieva var paturēt vīra uzvārdu vai nu ar viņa piekrišanu, vai ar tiesas atļauju, ja viņa pierāda, ka tam ir īpaša nozīme saistībā ar viņu pašu vai saistībā ar bērniem.
b) mantas sadalīšanu laulāto starpā ?
 • Laulības šķiršana izraisa kārtības, kas nosaka laulāto īpašuma attiecības, izbeigšanu un mantas dalīšanu.
 • Laulātais, kura vainas dēļ ir pasludināta laulības šķiršana, zaudē dāvinājumus un laulībā iegūtos īpašumus, ko viņam ir piešķīris viņa dzīvesbiedrs. Ja laulības šķiršana tiek pasludināta abu laulāto vainas dēļ, katrs no viņiem var šos īpašumus atgūt. Ja laulības šķiršana tiek pasludināta uz laulāto savstarpējas vienošanās pamata, tie tiek saglabāti, izņemot gadījumu, ja atgūšana notiek saskaņā ar laulāto savstarpēju līgumu. Laulības šķiršanas gadījumā sakarā ar kopdzīves pārtraukšanu laulātais – atbildētājs īpašumus saglabā pilnā apmērā.
 • Laulības šķiršanas gadījumā uz laulāto savstarpējas vienošanās pamata, laulāto vienošanās par finansiālo saistību nokārtošanu iespaido laulības šķiršanas pasludināšanu. Citos laulības šķiršanas gadījumos laulātie var vienoties par šo saistību nokārtošanu pirms laulības šķiršanas pasludināšanas, bet viņiem tas nav jādara obligāti. Tādā gadījumā saistību nokārtošana notiek pēc laulības šķiršanas pasludināšanas.
c) laulāto nepilngadīgajiem bērniem (piemēram, vecāku tiesības un uzturlīdzekļi) ? (Skatīt « Vecāku atbildība – Francija »)

Laulības šķiršana nekā īpaši neietekmē noteikumus, kas attiecas uz esošo vecāku tiesību izmantošanu, kas parasti ir uzticētas abiem vecākiem kopā. Tomēr tiesnesis var izlemt uzticēt šo tiesību izmantošanu vienam no vecākiem, ja to prasa bērna intereses.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Katram no vecākiem ir jāturpina dot ieguldījumu bērna uzturēšanā un izglītošanā. Šis ieguldījums izpaužas uzturlīdzekļu veidā, ko viens vecāks maksā otram, bet tas pilnībā vai daļēji var būt arī tieša maksājuma veidā par izdevumiem, kas izlietoti bērna labā. Visbeidzot, ieguldījums var būt arī lietošanas tiesību un tiesību uz dzīvesvietu formā.

d) pienākumu maksāt uzturlīdzekļus otram laulātajam ?
 • Parasti laulības šķiršana izbeidz pienākumu palīdzēt, izņemot gadījumus, kad laulības šķiršana tiek pasludināta sakarā ar kopdzīves pārtraukšanu. Šis pienākums paliek par labu tam laulātajam, kurš neiesniedz prasību un kurš jebkurā brīdī var pieprasīt, lai otrs dzīvesbiedrs nodrošina viņam uzturlīdzekļus, kuru apjoms var tikt pārskatīts, ņemot vērā bijušo laulāto vajadzības un līdzekļus.
 • Citos gadījumos vienam no laulātajiem var tikt uzlikts pienākums sniegt otram materiālu palīdzību, kas paredzēta, lai pēc iespējas kompensētu nevienādību, ko laulības iziršana ir radījusi laulāto dzīves apstākļos.

  Šīs materiālās palīdzības summa tiek noteikta saskaņa ar tā laulātā, kuram šī palīdzība tiek sniegta, vajadzībām un otra laulātā līdzekļiem, ņemot vērā situāciju šķiršanās brīdī un tās attīstību paredzamā nākotnē.

  Parasti palīdzība ir kapitāla veidā. Šis kapitāls var būt naudas summas veidā, kā atteikšanās no īpašuma, piešķirot lietošanas tiesības vai to lietošanai un dzīvošanai. Ja maksātājam nav iespēju izmaksāt kapitālu tūlīt, tiesa var atļaut tā izmaksu astoņu gadu laikā.

  Lapas augšmalaLapas augšmala

  Izņēmuma gadījumos, ņemot vērā saņēmēja vecumu vai veselības stāvokli, kas viņam neļauj apmaksāt savus izdevumus, tiesa var noteikt kompensējošu pabalstu mūža rentes formā.

(Skatīt « Uzturlīdzekļi – Francija »)

4. Ko praktiski nozīmē jēdziens « laulāto dzīvošana šķirti » ?

Laulāto dzīvošana šķirti ir tiesas ceļā organizēta atšķirtība, kas izbeidz noteiktus laulības pienākumus, piemēram, laulāto pienākumu dzīvot kopā, bet nešķir laulības saites. Atkārtotas laulības tādējādi nav iespējamas.

5. Kādi ir iemesli laulāto dzīvošanai šķirti ?

Gadījumi un procedūra ir tie paši, kas laulības šķiršanas gadījumā.

Ja ir iesniegta prasība par laulības šķiršanu un par laulāto dzīvošanu šķirti, tiesnesis, kurš izskata šīs abas prasības, pasludina laulības šķiršanu ar abām pusēm kā vainīgajām.

Laulības šķiršanas gadījumā sakarā ar kopdzīves izbeigšanu iesniegt pretprasību par laulāto dzīvošanu šķirti ir aizliegts.

6. Kādas ir laulāto šķirtas dzīvošanas tiesiskās sekas ? Vai to var pārvērst par laulības šķiršanu ?

- Tiesiskās sekas laulāto dzīvošanai šķirti..

Laulāto dzīvošana šķirti izbeidz pienākumu dzīvot kopā, bet paliek spēkā pienākumi sniegt palīdzību un saglabāt uzticību. Tāpat, sievai saglabājas tiesības lietot sava dzīvesbiedra uzvārdu. .

Lapas augšmalaLapas augšmala

Attiecībā uz īpašumu, saglabājas pienākums sniegt palīdzību, kas ļauj piešķirt uzturlīdzekļus, neņemot vērā to, kura puse ir vainīga. Savukārt, ar spriedumu, tāpat kā laulības šķiršanas gadījumā, tiek veikta kārtības, kas nosaka laulāto īpašuma attiecības izbeigšana un likvidācija.

Mantošanas tiesības tiek saglabātas, izņemot tam laulātajam, kurš dzīvo šķirti pats savas vainas dēļ.

- Laulāto dzīvošanas šķirti pārvēršana par laulības šķiršanu

Pēc viena laulātā pieprasījuma spriedums par laulāto dzīvošanu šķirti tiek ar pilnām tiesībām pārvērsts par spriedumu par laulības šķiršanu, kad laulāto dzīvošana šķirti ir ilgusi trīs gadus. Tad tiesnesis pasludina laulību par šķirtu un izlemj par tās sekām.

Ja laulāto dzīvošana šķirti ir pasludināta saskaņā ar kopīgu prasību, to var pārvērst par laulības šķiršanu tikai ar jaunu kopīgu prasību.

Jebkurā gadījumā laulāto dzīvošana šķirti nav nosacījums, lai pasludinātu laulību par šķirtu.

7. Ko praktiski nozīmē jēdziens « laulības anulēšana » ?

Laulības anulēšanas, kam jānotiek ar spriedumu, mērķis ir ar atpakaļejošu spēku izdzēst visas laulības sekas tā, it kā tā nemaz nebūtu pastāvējusi.

Tā ir pretēja savienības izbeigšanai, šķirot laulību, kas rada sekas tikai attiecībā uz nākotni.

8. Kādi ir laulības anulēšanas iemesli?

Laulības anulēšanas iemesli ir dažādi atkarībā no tā, vai runa ir par relatīvo spēkā neesamību (ja minētais iemesls ir piekrišanas neievērošana vai to personu apstiprinājuma trūkums, kurām vajadzēja apstiprināt laulības faktu) vai par absolūto spēkā neesamību (kad tiek oficiāli atzīts tas, ka nav ievēroti kādi sabiedriskās kārtības noteikumi).

Lapas augšmalaLapas augšmala

- Relatīvie spēkā neesamības gadījumi.

Tādi ir divi :

 • attiecīgās personas piekrišanas neievērošana un varmācība
 • to personu apstiprinājuma trūkums, kuru apstiprinājums ir nepieciešams.

Prasību var iesniegt tikai dažas personas, kuru skaits ir ierobežots : laulātais, kura piekrišana bija spēkā neesoša vai kurš bija juridiski rīcībnespējīgs laulības noslēgšanas brīdī ; personas, kurām bija jāpiekrīt laulībām.

- Absolūtie spēkā neesamības gadījumi.

Tādi ir seši : absolūta piekrišanas neesamība, nepilngadība, divsievība, asinsgrēks, civilstāvokļa reģistra ierēdņa kompetences trūkums un slepenība.

Prasību var iesniegt jebkura persona, kura ir ieinteresēta darboties.

9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas ?

Šīs sekas ir identiskas abos gadījumos – gan ja runa ir par relatīviem spēkā neesamības gadījumiem, gan arī par absolūtiem spēkā neesamības gadījumiem.

 • Tik personīgas sekas, kā mantojums no laulības, tiek dzēstas, jo laulības saites tiek dzēstas it kā nekad nebūtu pastāvējušas. Piemēram, ja viens no laulātajiem ir miris, laulības anulēšana atņem otram visas mantošanas tiesības.

  Tomēr ir iespējams mīkstināt šo principu, ja viens no laulātajiem vai abi divi laulātie laulības noslēgšanas brīdī bijuši labticīgi. Šajā gadījumā « varbūtējā » laulība paliek anulēta, bet tā tiek traktēta it kā būtu vienkārši šķirta. Rezultātā saglabājas visas civilās, personiskās vai finansiālās sekas, kas radušās pirms sprieduma par laulības anulēšanu.

  Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Attiecībā uz bērniem, viņu vecāku laulības anulēšana ir bez juridiskām sekām un viņu situācija tiek regulēta kā šķiršanās gadījumā.

10. Vai bez tiesas pastāv alternatīvas iespējas laulības šķiršanas jautājumu risināšanai, neiesniedzot prasību tiesā ?

Laulības šķiršanu un tās sekas noteikti ir jāizskata tiesā.

Taču, ja puses tam piekrīt, laulības šķiršanas procedūras laikā var tikt organizēta samierināšana. Šis pasākums tiek uzticēts fiziskai personai vai asociācijai, lai uzklausītu puses, salīdzinātu viņu viedokļus un palīdzētu tām atrast risinājumu konfliktam, kas viņus nostādījis vienu pret otru.

Pēc šīs samierināšanas, puses, kas ir nonākušas pie kopsaucēja, var iesniegt savu vienošanos tiesnesim apstiprināšanai.

11. Kur man ir jāadresē prasība par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu ? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti ir jāpievieno prasībai ?

A) Prasība par laulības šķiršanu

Tai ir jābūt prasības formā, ko iesniedz advokāts augstākās pakāpes tiesā.

 • Teritoriāli kompetentā tiesa ir :
  • tās vietas tiesa, kur atrodas ģimenes dzīvesvieta ;
  • ja laulātajiem ir atsevišķas dzīvesvietas, tās vietas tiesa, kur dzīvo tas laulātais, ar kuru kopā dzīvo nepilngadīgi bērni ;
  • citos gadījumos – tās vietas tiesa, kur dzīvo tas laulātais, kurš nav prasības iniciators ;
  • kopīgas prasības gadījumā kompetentā tiesa ir pēc laulāto izvēles, tās vietas tiesa, kur dzīvo viens vai otrs no viņiem.
 • Visos laulības šķiršanas gadījumos laulātajiem ir jādara zināma visa nepieciešamā informācija par viņu identifikāciju, par viņu veselības apdrošināšanas aģentūrām un ziņas par dienestiem un organizācijām, kuras viņiem izmaksā pabalstus vai pensijas, vai dod kādu citu labumu.

  Ja viena laulātā pieprasītajai laulības šķiršanai piekrīt otrs, iesniegumam jāpievieno personisks rakstisks ziņojums, kurā prasītājai pusei jācenšas objektīvi aprakstīt ģimenes situāciju, neizdarot faktu novērtēšanu un nepiedēvējot tos vienam vai otram laulātajam.

  Lapas augšmalaLapas augšmala

  Laulības šķiršanas gadījumā pēc kopīgas prasības iesniegumā nav jāuzrāda laulības šķiršanas iemesli. Tam ir jāpievieno pagaidu līgums, ar ko laulātie uz šķiršanās procesa laiku noregulē situāciju, kas skar bērnus, kā arī galīgā lēmuma projektu, kas satur pilnīgu laulības šķiršanas seku noregulējumu ar norādi, ja nepieciešams, par notāru, kas ir pilnvarots atcelt kārtību, kas nosaka laulāto īpašuma attiecības.

  Laulības šķiršanas gadījumā sakarā ar kopdzīves pārtraukšanu iesniegumā ir jāprecizē pasākumi, ar kādiem laulātais nodrošinās, kā laulības šķiršanas procesa laikā, tā pēc laulības izšķiršanas, savu pienākumu palīdzēt, kā arī savas saistības attiecībā pret bērniem.

B) Prasība par laulības anulēšanu ir jāiesniedz tās vietas augstākās pakāpes tiesā, kur dzīvo atbildētājs. Uz tās pamata tiesu izpildītājs izsniedz izsaukumu uz tiesu.

12. Vai es varu iegūt juridisko palīdzību, lai segtu tiesas izdevumus ?

Atkarībā no ienākumiem var tikt iegūta pilnīga vai daļēja juridiskā palīdzība (skatīt tēmu « Juridiskā palīdzība - Francija »).

13. Vai iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu ?

Šie lēmumi ir pakļauti parastajai pārsūdzības procedūrai.

14. Kas man jādara, lai kādas Eiropas Savienības valsts tiesa atzītu lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu par spēkā esošu citā dalībvalstī ?

Lēmumi par laulības šķiršanas lietām tiek pilnībā atzīti bez kādas īpašas procedūras, izņemot gadījumus, kad šie lēmumi ir saistīti ar dokumentiem par materiālo izpildi attiecībā uz īpašumu vai spaidiem attiecībā uz personām. Tas tā ir arī tad, ja ir nepieciešams likt piedzīt uzturlīdzekļus vai izpildīt lēmumu attiecībā uz vecāku atbildību (Salīdz. Skatīt tēmas « Uzturlīdzekļi – Francija » un « Vecāku atbildība – Francija »).

Lapas augšmalaLapas augšmala

15. Kādā tiesā ir jāgriežas, lai iebilstu pret to, ka kāda Eiropas Savienības valsts tiesa ir atzinusi lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu par spēkā esošu citā dalībvalstī ? Kāda šajā gadījumā ir piemērojamā procedūra ?

Lai iebilstu pret tāda lēmuma atzīšanu, ir iespējams iesniegt prasību par spēkā neesamību augstākās pakāpes tiesā. Lēmums par spēkā neesamību ļauj iebilst pret vēlāku otras puses iesniegtu prasību par eksekvatūru (t.i., pret prasību, kas vēlas pasludināt par izpildāmu Francijā citas valsts lēmumu) (un pretēji, atteikums nozīmē eksekvatūru).

Procedūra ir tā pati, kas eksekvatūras pieprasīšanas gadījumā.

16. Kādu likumu par laulības šķiršanu tiesa piemēro laulības šķiršanas procedūrā, kurā piedalās laulātie, kuri nedzīvo Francijā, vai kuriem ir dažādas pilsonības?

Izņemot gadījumus, kad spēkā ir pretēja starptautiska vienošanās, saskaņā ar Civilkodeksa 310. pantu, laulības šķiršanu un laulāto dzīvošanu šķirti regulē Francijas likumi :

 • ja abiem laulātajiem ir Francijas pilsonība ;
 • ja abu laulāto dzīvesvieta ir Francijas teritorijā ;
 • ja neviens ārvalstu likums nav kompetents, bet Francijas tiesas ir kompetentas, lai izskatītu lietu par laulības šķiršanu. Šis pēdējais gadījums attiecas uz tādām situācijām, kad abiem laulātajiem nav Francijas pilsonības un neviens no viņiem nedzīvo Francijā, taču, neskatoties uz to, Francijas tiesa noteiktā kārtībā izskata laulības šķiršanu.

Citos gadījumos Francijas tiesa piemēro ārvalstu likumus.

Cita informācija

 • Jūsu tiesības (Vos droits français) (Tieslietu ministrija)

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Francija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 19-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste