Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Prancūzija

Naujausia redakcija: 18-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Prancūzija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos? 1.
2. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai? 2.
3. Kokios yra santuokos nutraukimo teisinės pasekmės, susijusios su: 3.
a) asmeniniais sutuoktinių tarpusavio santykiais (pavyzdžiui, su pavardės pasilikimu)? a)
b) sutuoktinių turto padalijimu? b)
c) sutuoktinių mažamečiais vaikais (pavyzdžiui, su tėvų atsakomybe ir išlaikymo pareigomis)? (Žr. „Tėvų pareigos – Prancūzija”) c)
d) pareiga išlaikyti buvusį sutuoktinį? d)
4. Ką praktiškai reiškia gyvenimas skyrium? 4.
5. Kokie yra gyvenimo skyrium pagrindai? 5.
6. Kokios yra gyvenimo skyrium teisinės pasekmės? Ar gyvenimas skyrium gali virsti santuokos nutraukimu? Kokios būtinos sąlygos santuokai nutraukti? 6.
7. Ką praktiškai reiškia santuokos pripažinimas negaliojančia? 7.
8. Kokie yra santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai? 8.
9. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės? 9.
10. Ar yra alternatyvių neteisminių būdų ginčams dėl santuokos nutraukimo spręsti nesikreipiant į teismą? 10.
11. Kam turiu pateikti prašymą dėl santuokos nutraukimo/gyvenimo skyrium/santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokius formalumus reikia atlikti ir kokius dokumentus pridėti prie prašymo? 11.
12. Ar galiu gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti? 12.
13. Ar galima apskųsti sprendimą dėl santuokos nutraukimo/gyvenimo skyrium/santuokos pripažinimo negaliojančia ? 13.
14. Ką turiu daryti, kad vienoje Europos Sąjungos šalyje priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo/gyvenimo skyrium/santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas kitoje valstybėje narėje? 14.
15. Į kokį teismą reikia kreiptis norint vienoje Europos Sąjungos šalyje priimto sprendimo dėl santuokos nutraukimo/gyvenimo skyrium/santuokos pripažinimo negaliojančia pripažinimą užginčyti kitoje valstybėje narėje? Kokia procedūra taikoma tokiais atvejais? 15.
16. Kokią teisę taiko teismas vykstant santuokos nutraukimo bylai, kurios šalys yra sutuoktiniai, gyvenantys ne Prancūzijoje arba turintys skirtingų šalių pilietybes? 16.

 

1. Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos?

(pavyzdžiui, galimybė išsiskirti abiejų sutuoktinių sutikimu; sutuoktinių gyvenimas skyrium)

Yra trys santuokos nutraukimo būdai:

 • santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, kuris gali būti dviejų rūšių: santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių prašymu ir santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu kitam sutinkant;
 • santuokos nutraukimas nutrūkus bendram gyvenimui;
 • santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (abiejų sutuoktinių) kaltės.

2. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai?

(pavyzdžiui, kaltė, nepataisomai iširusi santuoka, gyvenimas skyrium)

 • Bendrą prašymą nutraukti santuoką sutuoktiniai gali pateikti tada, kai abu sutaria dėl santuokos nutraukimo pagrindo ir visų iš to išplaukiančių teisinių pasekmių. Tokiu atveju jie neprivalo nurodyti santuokos nutraukimo priežasčių, o turi tik pateikti teismui preliminarią sutartį, kurioje patikslinamos jų susitarimo datos.
 • Prašymas nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu kitam sutinkant pateikiamas tada, kai abu sutuoktiniai pripažįsta faktus, dėl kurių jų tolesnis bendras gyvenimas tapo nepakenčiamas; tokiu atveju santuokos nutraukimo teisines pasekmes, kitaip nei tuo atveju, kai prašymą nutraukti santuoką pateikia abu sutuoktiniai, nustato teismas. Taip priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo sukuria tokias pat teisines pasekmes kaip ir santuokos nutraukimas dėl abiejų sutuoktinių kaltės.
 • Santuoka nutraukiama nutrūkus bendram gyvenimui, kai sutuoktiniai šešerius metus be teismo sprendimo arba gyvena skyrium, arba dėl labai pašlijusios vieno sutuoktinio psichinės sveikatos visiškai negyvena bendro gyvenimo, ir nėra jokio pagrindo manyti, kad vėl galėtų kartu gyventi ateityje.
 • Prašymą nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės gali pateikti vienas sutuoktinis, kai yra pagrindas kaltinti kitą sutuoktinį nuolat rimtai pažeidinėjant savo, kaip sutuoktinio, pareigas, ir dėl to jų bendras gyvenimas tampa negalimas.

3. Kokios yra santuokos nutraukimo teisinės pasekmės, susijusios su:

a) asmeniniais sutuoktinių tarpusavio santykiais (pavyzdžiui, su pavardės pasilikimu)?
 • Sutuoktinių pareigos būti ištikimiems, prisidėti prie bendrų šeimos poreikių tenkinimo ir moraliai bei materialiai remti vienas kitą pasibaigia, kai sprendimą santuokos nutraukimo byloje priima paskutinė teisminė instancija, t. y. kai teismo sprendimo nebegalima apskųsti.
 • Kiekvienas sutuoktinis atgauna teisę sudaryti naują santuoką, tačiau moteris gali tai padaryti tik praėjus 300 dienų nuo ankstesnės santuokos nutraukimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo teismo sprendimo, patvirtinančio sutuoktinių gyvenimą skyrium, arba, tuo atveju, kai santuoką prašoma nutraukti abiejų sutuoktinių prašymu, nuo oficialiai patvirtintos laikinosios sutarties, sudarytos šiuo klausimu. Be to, šis terminas netaikomas, kai sprendimas dėl santuokos nutraukimo priimamas nutrūkus sutuoktinių bendram gyvenimui.
 • Po santuokos nutraukimo kiekvienas sutuoktinis praranda teisę pasilikti buvusio sutuoktinio pavardę. Tačiau šis principas netaikomas, kai prašymą nutraukti santuoką pateikė vyras, o sprendimas dėl santuokos nutraukimo buvo priimtas nutrūkus sutuoktinių bendram gyvenimui. Kitais atvejais moteris gali pasilikti buvusio vyro pavardę arba gavusi jo sutikimą, arba taip nustačius teismui, jeigu įrodo, kad jai arba vaikams tai turi ypatingos reikšmės.
b) sutuoktinių turto padalijimu?
 • Nutraukus santuoką, pasibaigia sutuoktinių turto teisinis režimas ir padalijamas bendras jų turtas.
 • Sutuoktinis, dėl kurio kaltės buvo priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo, praranda dovanotą turtą ir turtą, kuriuo naudotis jam leido buvęs sutuoktinis. Kai sprendimas dėl santuokos nutraukimo priimamas dėl abiejų sutuoktinių kaltės, kiekvienas jų gali atsiimti šį turtą. Kai sprendimas dėl santuokos nutraukimo priimamas abiejų sutuoktinių prašymu, kiekvienas jų gali šį turtą pasilikti, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai susitaria kitaip. Kai santuoka nutraukiama nutrūkus bendram gyvenimui, šis turtas teisėtai lieka sutuoktiniui, kuris yra atsakovas santuokos nutraukimo byloje.
 • Kai santuoka nutraukiama abiejų sutuoktinių prašymu, sprendimas dėl santuokos nutraukimo priimamas tik sutuoktiniams suderinus savo turtinius interesus. Kitais santuokos nutraukimo atvejais sutuoktiniai gali prieš priimant teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo susitarti, kaip pasidalija turtą, bet neprivalo to daryti. Tokiu atveju turtas pasidalijamas po šio sprendimo priėmimo.
c) sutuoktinių mažamečiais vaikais (pavyzdžiui, su tėvų atsakomybe ir išlaikymo pareigomis)? (Žr. „Tėvų pareigos – Prancūzija”)

Santuokos nutraukimas niekaip nekeičia taisyklių, susijusių su tėvų pareigų vykdymu, taigi šias pareigas iš esmės ir toliau turi atlikti abu tėvai. Tačiau teismas gali nuspręsti, kad šias pareigas privalo atlikti tik vienas iš tėvų, jei to reikalauja vaiko interesai.

viršųviršų

Kiekvienas iš tėvų privalo ir toliau prisidėti prie vaiko išlaikymo ir auklėjimo. Prisidedama mokant alimentus, kuriuos vienas iš tėvų siunčia kitam, tačiau prisidėti galima ir tiesiogiai apmokant dalį išlaidų arba visas išlaidas,  patirtas dėl vaiko interesų. Galiausiai prisidėti prie vaiko išlaikymo ir auklėjimo galima suteikiant teisę naudotis gyvenamosiomis patalpomis.

d) pareiga išlaikyti buvusį sutuoktinį?
 • Santuokai nutrūkus, sutuoktinių pareiga vienas kitą remti iš esmės pasibaigia, išskyrus atvejus, kai sprendimas dėl santuokos nutraukimo priimamas nutrūkus bendram gyvenimui. Ši pareiga išlieka sutuoktinio, kuris santuokos nutraukimo byloje dalyvauja kaip atsakovas, naudai; jis bet kada gali pareikalauti iš kito sutuoktinio išlaikymo, kurio dydis yra kintamas priklausomai nuo buvusių sutuoktinių poreikių ir finansinės padėties.
 • Kitais atvejais vienas iš sutuoktinių gali būti įpareigotas išlaikyti kitą sutuoktinį mokėdamas pašalpą, skirtą kiek įmanoma kompensuoti abiejų sutuoktinių gyvenimo sąlygų, pasikeitusių po santuokos nutraukimo, skirtumą.

  Pašalpos dydis nustatomas pagal sutuoktinio, kuriam ji mokama, poreikius ir kito sutuoktinio finansinę padėtį, atsižvelgiant į padėtį santuokos nutraukimo metu ir į tai, kaip ji gali keistis ateityje.

  Ši pašalpa iš esmės yra kapitalo formos. Tai gali būti tam tikra pinigų suma, nuosavybės teise priklausančio turto atsisakymas, teisių į uzufruktą ar naudojimąsi gyvenamosiomis patalpomis atsisakymas. Kai skolininkas negali perleisti šio kapitalo iškart, teismas gali leisti atsiskaityti su buvusiu sutuoktiniu per aštuonerius metus.

  viršųviršų

  Išimties tvarka, atsižvelgdamas į tai, kad dėl amžiaus ar sveikatos būklės skolintojas negali patenkinti savo poreikių, teismas gali nustatyti kompensuojamąją išmoką, skirdamas rentą iki gyvos galvos.

(Žr. ,,Ieškiniai dėl išlaikymo – Prancūzija”).

4. Ką praktiškai reiškia gyvenimas skyrium?

Sutuoktinių gyvenimas skyrium – tai teisiškai įformintas sutuoktinių gyvenimas atskirai; taip pasibaigia tam tikros sutuoktinių pareigos, kaip antai pareiga gyventi kartu, tačiau santuokinis ryšys nenutraukiamas. Taigi naujos santuokos sudaryti negalima.

5. Kokie yra gyvenimo skyrium pagrindai?

Atvejai ir procedūros yra tokie pat kaip ir nutraukiant santuoką.

Jei vienas sutuoktinis pateikia prašymą nutraukti santuoką, o kitas – prašymą dėl gyvenimo skyrium, teismas, priėmęs abu prašymus, priima sprendimą dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

Jei santuoką prašoma nutraukti nutrūkus bendram gyvenimui, priešinis pareiškimas dėl gyvenimo skyrium nepriimamas.

6. Kokios yra gyvenimo skyrium teisinės pasekmės? Ar gyvenimas skyrium gali virsti santuokos nutraukimu? Kokios būtinos sąlygos santuokai nutraukti?

- Gyvenimo skyrium teisinės pasekmės

Pripažinus gyvenimą skyrium, pasibaigia sutuoktinių pareiga gyventi kartu, tačiau pareigos būti ištikimiems ir remti vienas kitą išlieka. Žmona taip pat pasilieka vyro pavardę.

viršųviršų

Turtinių santykių srityje taip pat išlieka pareiga remti vienas kitą, todėl vienas sutuoktinis gali gauti išlaikymą, net jei nebūtų atsižvelgta į tai, dėl kieno kaltės sutuoktiniai gyvena skyrium. Kita vertus, pripažinus gyvenimą skyrium, kaip ir santuokos nutraukimo atveju, pasibaigia sutuoktinių turto teisinis režimas.

Sutuoktiniai išlaiko paveldėjimo teises, išskyrus tą sutuoktinį, dėl kurio vieno kaltės pradėta gyventi skyrium.

- Gyvenimo skyrium virtimas santuokos nutraukimu

Jei gyvenimas skyrium trunka trejus metus, vieno iš sutuoktinių prašymu jis teisėtai virsta santuokos nutraukimu. Tokiu atveju teismas priima sprendimą dėl santuokos nutraukimo ir jo teisinių pasekmių.

Jei gyvenimas skyrium buvo pripažintas abiejų sutuoktinių prašymu, jis gali virsti santuokos nutraukimu tik pateikus naują abiejų sutuoktinių prašymą.

Gyvenimas skyrium jokiu būdu nėra sprendimo dėl santuokos nutraukimo priėmimo sąlyga.

7. Ką praktiškai reiškia santuokos pripažinimas negaliojančia?

Santuoką pripažinus negaliojančia dėl to turi būti priimtas teismo sprendimas, atgaline data panaikinamos visos santuokos sudarymo teisinės pasekmės, tarytum pastaroji niekada nebūtų buvusi sudaryta.

Santuokos pripažinimas negaliojančia skiriasi nuo santuokos nutraukimo tuo, kad pastarasis sukuria teisines pasekmes tik ateičiai.

8. Kokie yra santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai?

Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai yra skirtingi, priklausomai nuo to, ar kalbama apie santykinį negaliojimą (dėl to, kad nebuvo išreikšta tikroji valia, arba dėl to, kad nebuvo sutikimo asmenų, kurių sutikimo norint susituokti būtinai reikėjo), ar apie visišką negaliojimą (dėl viešosios teisės normų nesilaikymo).

viršųviršų

- Santykinio negaliojimo atvejai

Tokie atvejai yra du:

 • negaliojimas dėl to, kad nebuvo išreikšta tikroji valia, o tai susiję su esmine klaida ir prievarta,
 • negaliojimas dėl to, kad nebuvo sutikimo asmenų, kurių sutikimo norint susituokti būtinai reikėjo.

Tokį ieškinį gali pateikti tik tam tikri asmenys: savo tikrosios valios neišreiškęs arba santuokos sudarymo metu buvęs neveiksnus sutuoktinis ir asmenys, kurių sutikimo būtinai reikėjo norint sudaryti santuoką.

- Visiško negaliojimo atvejai

Tokie atvejai yra šeši: negaliojimas dėl santuokos sudarymo prieš sutuokiamo asmens valią, dėl nepilnametystės, dėl dvisantuokystės, dėl kraujomaišos, dėl civilinės būklės aktus įforminančios įstaigos pareigūno nekompetentingumo ir dėl slapto santuokos įforminimo.

Tokį ieškinį gali pateikti kiekvienas suinteresuotasis asmuo.

9. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Pasekmės yra tokios pat, nesvarbu ar kalbama apie santykinai negaliojančią, ar apie visiškai negaliojančią santuoką.

 • Tiek asmeninio, tiek turtinio pobūdžio santuokos teisinės pasekmės išnyksta, nes laikoma, kad santuokinio ryšio niekada nebuvo. Pavyzdžiui, jei vienas iš sutuoktinių yra miręs, santuoką paskelbus negaliojančia, našlys arba našlė praranda visas paveldėjimo teises.

  Vis dėlto šiam principui gali būti taikoma išimtis, jei santuokos sudarymo metu vienas sutuoktinis buvo sąžiningas arba sąžiningi buvo abu sutuoktiniai. Tokiu atveju teisėta santuoka lieka negaliojanti, bet laikoma, kad ji paprasčiausiai iširo. Todėl visos tiek viešojo, tiek asmeninio, tiek turtinio pobūdžio teisinės pasekmės, susidariusios prieš pripažįstant santuoką negaliojančia, išlieka.

  viršųviršų

 • Tėvų santuokos pripažinimas negaliojančia vaikams teisinių pasekmių nesukuria, ir sprendimai dėl jų padėties priimami taip pat kaip santuokos nutraukimo atveju.

10. Ar yra alternatyvių neteisminių būdų ginčams dėl santuokos nutraukimo spręsti nesikreipiant į teismą?

Santuoka nutraukiama ir jos teisinės pasekmės nustatomos tik teismo sprendimu.

Tačiau, jei bylos šalys sutinka, vykstant santuokos nutraukimo procedūrai, gali būti surengtas tarpininkavimas. Tarpininkauti patikima fiziniam asmeniui arba asociacijai siekiant išklausyti šalis, palyginti jų požiūrius ir padėti joms išspręsti jas priešinantį ginčą.

Tarpininkavimui pasibaigus, šalys, kurioms pavyko susitarti, gali savo susitarimą pateikti tvirtinti teismui.

11. Kam turiu pateikti prašymą dėl santuokos nutraukimo/gyvenimo skyrium/santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokius formalumus reikia atlikti ir kokius dokumentus pridėti prie prašymo?

A) Prašymas nutraukti santuoką

Šį prašymą, kaip ieškinį, pateikia advokatas didžiosios instancijos teismo raštinei.

 • Teritorinę jurisdikciją tokiose bylose turi:
  • šeimos gyvenamosios vietos teismas;
  • jei sutuoktinių gyvenamosios vietos skiriasi, sutuoktinio, su kuriuo gyvena mažamečiai vaikai, gyvenamosios vietos teismas;
  • kitais atvejais sutuoktinio, kuris nesiėmė iniciatyvos pateikti ieškinį, gyvenamosios vietos teismas;
  • bendro sutuoktinių prašymo pateikimo atveju – vieno ar kito sutuoktinio gyvenamosios vietos teismas, priklausomai nuo jų pasirinkimo.
 • Visais prašymo nutraukti santuoką atvejais sutuoktiniai turi pateikti visus tapatybei nustatyti reikalingus duomenis, nurodyti savo sveikatos draudimo kasą ir suteikti informaciją, susijusią su tarnybomis ir organizacijomis, kurios jiems moka pašalpas arba išmokas arba teikia kokios nors kitokios naudos.

  Jei prašymą nutraukti santuoką pateikia vienas sutuoktinis kitam sutinkant, ieškovas turi pridėti prie ieškinio savo parašytą raštą, kuriame objektyviai išdėsto šeimos padėtį nesistengdamas nei vertinti faktų, nei dėl jų ką kaltinti.

  viršųviršų

  Jei pateikiamas bendras sutuoktinių prašymas nutraukti santuoką, ieškinyje neturi būti nurodyti prašymo nutraukti santuoką pagrindai. Prie šio prašymo reikia pridėti laikinąją sutartį, kuria sutuoktiniai susitaria dėl savo ir savo vaikų padėties, kol vyks bylos nagrinėjimas, taip pat preliminarią galutinę sutartį, kurioje visiškai susitariama dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, nurodant, jei reikia, notarą, įpareigotą įforminti sutuoktinių turto teisinio režimo pabaigą.

  Jei pateikiamas prašymas nutraukti santuoką nutrūkus bendram gyvenimui, ieškinyje turi būti paaiškinta, kaip sutuoktinis atliks (tiek bylos nagrinėjimo metu, tiek po santuokos nutraukimo) savo pareigą remti kitą sutuoktinį bei savo pareigas vaikams.

B) Prašymas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia pateikiamas atsakovo gyvenamosios vietos didžiosios instancijos teismui. Atsakovą apie tai informuoja teismo antstolis įteikdamas šaukimą į teismą.

12. Ar galiu gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Priklausomai nuo pajamų dydžio, galima gauti dalinę ar visą teisinę pagalbą (žr. temą „Teisinė pagalba – Prancūzija“).

13. Ar galima apskųsti sprendimą dėl santuokos nutraukimo/gyvenimo skyrium/santuokos pripažinimo negaliojančia ?

Šie sprendimai skundžiami įprasta apeliacine tvarka.

14. Ką turiu daryti, kad vienoje Europos Sąjungos šalyje priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo/gyvenimo skyrium/santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas kitoje valstybėje narėje?

Su santuokos nutraukimu susiję sprendimai pripažįstami automatiškai, be jokios atskiros procedūros, išskyrus atvejus, kai pagal šiuos sprendimus turi būti vykdomi su turtu susiję fiziniai veiksmai arba panaudoti prievartos veiksmai prieš asmenis. Tas pats galioja ir tais atvejais, kai reikia pareikalauti mokėti išlaikymo išmokas ar vykdyti sprendimą, susijusį su tėvų pareigomis (žr. temas „ Ieškiniai dėl išlaikymo – Prancūzija“ ir „Tėvų pareigos – Prancūzija “).

viršųviršų

15. Į kokį teismą reikia kreiptis norint vienoje Europos Sąjungos šalyje priimto sprendimo dėl santuokos nutraukimo/gyvenimo skyrium/santuokos pripažinimo negaliojančia pripažinimą užginčyti kitoje valstybėje narėje? Kokia procedūra taikoma tokiais atvejais?

Norint užginčyti tokio sprendimo pripažinimą, galima didžiosios instancijos teismui pateikti ieškinį dėl vienos šalies teisės normų nepritaikomumo kitoje šalyje. Sprendimas dėl vienos šalies teisės normų nepritaikomumo kitoje šalyje gali būti priešpastatytas prašymui dėl egzekvatūros (t. y. prašymui, kuriuo siekiama paskelbti Prancūzijoje vykdytinu sprendimą, priimtą kitoje valstybėje), kurį vėliau pateikia kita bylos šalis. Ieškinio dėl vienos šalies teisės normų nepritaikomumo kitoje šalyje atmetimas patvirtina egzekvatūrą.

Tokiais atvejais taikoma tokia pat procedūra kaip ir ieškinio dėl egzekvatūros atveju.

16. Kokią teisę taiko teismas vykstant santuokos nutraukimo bylai, kurios šalys yra sutuoktiniai, gyvenantys ne Prancūzijoje arba turintys skirtingų šalių pilietybes?

Jei nėra tarptautinės sutarties, kurioje būtų nustatyta kitaip, pagal Civilinio kodekso 310 straipsnį santuokos nutraukimą ir gyvenimo skyrium pripažinimą reglamentuoja Prancūzijos įstatymai, jei:

 • abu sutuoktiniai turi Prancūzijos pilietybę;
 • abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Prancūzijos teritorijoje;
 • joks užsienio šalies įstatymas netaikytinas santuokos nutraukimo byloje, o Prancūzijos teismai tokioje byloje turi jurisdikciją. Tai atvejai, kai tik vienas sutuoktinis turi Prancūzijos pilietybę ir tik vienas jų nuolat gyvena Prancūzijoje, bet Prancūzijos teismui yra tinkamai pateiktas prašymas dėl santuokos nutraukimo.

Kitais atvejais Prancūzijos teismas taiko užsienio šalies įstatymus.

Papildoma informacija

 • Vos droits français (Prancūzijos teisingumo ministerijos svetainė)

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Prancūzija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 18-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė