Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Διαζύγιο > Γαλλία

Τελευταία ενημέρωση: 28-04-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Διαζύγιο - Γαλλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαζυγίου 1.
2. Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου 2.
3. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου όσον αφορά: 3.
α) τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των συζύγων; (για παράδειγμα, το επώνυμο) ; α)
β) τη διανομή της περιουσίας μεταξύ των συζύγων ; β)
γ) γ) τα ανήλικα τέκνα των συζύγων (για παράδειγμα, τη γονική εξουσία και τις υποχρεώσεις διατροφής) ; (Βλ. « Γονική μέριμνα - Γαλλία ») γ)
δ) την υποχρέωση καταβολής διατροφής στον άλλο σύζυγο ; δ)
4. Τι σημαίνει στην πράξη η έννοια « δικαστικός χωρισμός » ; 4.
5. Ποιοι είναι οι λόγοι δικαστικού χωρισμού ; 5.
6. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του δικαστικού χωρισμού ; Μπορεί να μετατραπεί σε διαζύγιο ; Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση διαζυγίου 6.
7. Τι σημαίνει στην πράξη η έννοια « ακύρωση του γάμου » ; 7.
8. Ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης του γάμου 8.
9. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες της ακύρωσης του γάμου 9.
10. Yπάρχουν εναλλακτικοί εξωδικαστικοί τρόποι επίλυσης των θεμάτων που αφορούν το διαζύγιο χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη ; 10.
11. Πού πρέπει να απευθύνω την αίτηση διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου ; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρήσω και ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου ; 11.
12. Μπορώ να τύχω του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας ; 12.
13. Είναι δυνατόν να ασκηθούν ένδικα μέσα κατά απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου ; 13.
14. Τι πρέπει να κάνω για την αναγνώριση απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ; 14.
15. Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να προσφύγω για να αντιταχθώ στην αναγνώριση απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ; Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές ; 15.
16. Ποιο δίκαιο εφαρμόζει το δικαστήριο σε διαδικασία διαζυγίου μεταξύ συζύγων που δεν διαμένουν στη Γαλλία ή έχουν διαφορετική εθνικότητα ; 16.

 

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαζυγίου

(για παράδειγμα, η δυνατότητα συναινετικού διαζυγίου· η προϋπόθεση της διάστασης)

Προβλέπονται τρία είδη διαζυγίου :

 • το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο μπορεί να έχει δύο διαφορετικές μορφές : διαζύγιο κατόπιν κοινής αίτησης ή διαζύγιο που ζητά ο ένας σύζυγος και γίνεται δεκτό από τον άλλο :
 • το διαζύγιο λόγω διακοπής της συμβίωσης ·
 • το διαζύγιο εξ υπαιτιότητας.

2. Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου

(για παράδειγμα : πταίσμα, ανεπανόρθωτος κλονισμός του γάμου, διάσταση)

 • Οι σύζυγοι μπορούν να ζητήσουν με κοινή αίτηση την έκδοση διαζυγίου, εφόσον συμφωνούν κατ' αρχήν όσον αφορά τη λύση του γάμου και όλες τις συνέπειές της Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται να γνωστοποιήσουν την αιτία του διαζυγίου, αλλά απλώς και μόνο να υποβάλουν στο δικαστή σχέδιο συμφωνητικού, το οποίο να διευκρινίζει τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας.
 • Το διαζύγιο που ζητά ο ένας σύζυγος και γίνεται δεκτό από τον άλλο προϋποθέτει ότι και οι δύο σύζυγοι αναγνωρίζουν την ύπαρξη γεγονότων που καθιστούν αφόρητη τη συνέχιση της συμβίωσης. Αντιθέτως προς το διαζύγιο κατόπιν κοινής αίτησης, οι συνέπειες του διαζυγίου ρυθμίζονται από το δικαστή. Το διαζύγιο που εκδίδεται κατ΄αυτό τον τρόπο έχει τις συνέπειες διαζυγίου κοινή υπαιτιότητι
 • Για την έκδοση διαζυγίου λόγω διακοπής της συμβίωσης τίθεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη επί έξι έτη, είτε πραγματικής διάστασης των συζύγων είτε αλλοίωσης των διανοητικών ικανοτήτων ενός των συζύγων τόσο σοβαρή, ώστε να μην υπάρχει πλέον, και να μην μπορεί να αποκατασταθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις, καμία κοινότητα βίου μεταξύ των συζύγων
 • Το διαζύγιο εξ υπαιτιότητας μπορεί να ζητηθεί από τον ένα σύζυγο για γεγονότα που βαρύνουν τον άλλο, εφόσον αποτελούν σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παραβίαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το γάμο και καθιστούν αφόρητη τη συνέχιση της συμβίωσης

3. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου όσον αφορά:

α) τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των συζύγων; (για παράδειγμα, το επώνυμο) ;
 • Οι υποχρεώσεις πίστης, κοινότητας βίου και συνδρομής παύουν να ισχύουν μόλις η δικαστική απόφαση έκδοσης του διαζυγίου αποκτά ισχύ δεδικασμένου, δηλαδή δεν υπόκειται πλέον σε ένδικα μέσα
 • Καθένας από τους συζύγους είναι πλέον ελεύθερος να συνάψει νέο γάμο, επιφυλασσομένης κατ' αρχήν για τη γυναίκα της τήρησης προθεσμίας 300 ημερών από την ημερομηνία λύσης του προηγούμενου γάμου. Η προθεσμία αυτή όμως αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που επιτρέπει τη μετοίκηση ή που επικυρώνει, σε περίπτωση διαζυγίου με κοινή αίτηση, το προσωρινό συμφωνητικό που συνάπτεται για το σκοπό αυτό. Εξάλλου, η εν λόγω προθεσμία δεν ισχύει όταν το διαζύγιο εκδίδεται λόγω διακοπής της συμβίωσης
 • Μετά το διαζύγιο, κάθε σύζυγος χάνει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το επώνυμο του πρώην συζύγου του Η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, αν το διαζύγιο εκδίδεται λόγω διακοπής της συμβίωσης κατόπιν αίτησης του συζύγου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η σύζυγος μπορεί να διατηρήσει τη χρήση του επωνύμου του πρώην συζύγου της είτε εφόσον αυτός συμφωνεί είτε κατόπιν άδειας του δικαστή, εφόσον αποδεικνύει την ύπαρξη ιδιαίτερου συμφέροντος για την ίδια ή για τα τέκνα
β) τη διανομή της περιουσίας μεταξύ των συζύγων ;
 • Το διαζύγιο επιφέρει λύση της κοινοκτημοσύνης και διανομή της κοινής περιουσίας
 • Ο σύζυγος που κρίνεται αποκλειστικά υπεύθυνος για το διαζύγιο χάνει όλες τις δωρεές και πλεονεκτήματα λόγω γάμου που είχε συστήσει υπέρ αυτού ο άλλος σύζυγος. Αν το διαζύγιο εκδίδεται κοινή υπαιτιότητι, κάθε σύζυγος μπορεί να ανακαλέσει τις εν λόγω πράξεις. Αν το διαζύγιο εκδίδεται κατόπιν κοινής αίτησης των συζύγων, οι πράξεις αυτές παραμένουν ισχυρές, εκτός αν οι σύζυγοι συμφωνήσουν την ανάκλησή τους. Σε περίπτωση διαζυγίου λόγω διακοπής της συμβίωσης, ο εναγόμενος σύζυγος διατηρεί τα εν λόγω πλεονεκτήματα αυτοδικαίως
 • Σε περίπτωση διαζυγίου κατόπιν κοινής αίτησης, η συμφωνία των συζύγων όσον αφορά τη ρευστοποίηση των οικονομικών συμφερόντων τους αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του διαζυγίουΣτις υπόλοιπες μορφές διαζυγίου, οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν όσον αφορά τη ρευστοποίηση πριν την έκδοση του διαζυγίου, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να το πράξουν. Στην περίπτωση αυτή, η ρευστοποίηση πραγματοποιείται μετά την έκδοση του διαζυγίου.
γ) γ) τα ανήλικα τέκνα των συζύγων (για παράδειγμα, τη γονική εξουσία και τις υποχρεώσεις διατροφής) ; (Βλ. « Γονική μέριμνα - Γαλλία »)

Το διαζύγιο δεν έχει κάποια συγκεκριμένη συνέπεια στους κανόνες που διέπουν την άσκηση της γονικής εξουσίας, η οποία συνεπώς συνεχίζει κατ΄αρχής να ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού. Εντούτοις, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα, αν το απαιτεί το συμφέρον του τέκνου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Κάθε ένας από τους γονείς πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στη συντήρηση και στην εκπαίδευση του τέκνου. Η συμβολή αυτή λαμβάνει τη μορφή διατροφής εις χρήμα που καταβάλλεται από τον ένα γονέα στον άλλο, αλλά μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή, εν όλω ή εν μέρει, της άμεσης επιβάρυνσης με έξοδα που γίνονται προς το συμφέρον του τέκνου. Τέλος, μπορεί να εκπληρωθεί υπό μορφή δικαιώματος χρήσης και οίκησης.

δ) την υποχρέωση καταβολής διατροφής στον άλλο σύζυγο ;
 • Με το διαζύγιο παύει κατ' αρχήν το καθήκον συνδρομής, εκτός αν το διαζύγιο εκδίδεται λόγω διακοπής της συμβίωσης Το καθήκον αυτό συνεχίζει να υπάρχει υπέρ του συζύγου που δεν έχει ζητήσει το διαζύγιο, ο οποίος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από τον άλλο σύζυγο την καταβολή διατροφής εις χρήμα, το ύψος της οποίας θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις διακυμάνσεις των αναγκών και των πόρων των πρώην συζύγων
 • Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο έ­νας σύζυγος μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει στον άλλο παροχή για την αντιστάθμιση, στο μέτρο του δυνατού, της διαφοροποίησης που δημιουργεί η λύση του γάμου στις αντίστοιχες συνθήκες διαβίωσης

Η παροχή αυτή καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του συζύγου στον οποίο καταβάλλεται και με τους πόρους του άλλου συζύγου, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης τη στιγμή της έκδοσης του διαζυγίου και της κατάστασής της στο προβλεπόμενο μέλλον.

Έχει κατ' αρχήν τη μορφή κεφαλαίου το οποίο μπορεί να συνίσταται σε χρηματικό ποσό, μεταβίβαση της κυριότητας περιουσιακών στοιχείων ή σύστασης δικαιώματος επικαρπίας, χρήσης ή οίκησης

Αν ο οφειλέτης δεν είναι σε θέση να καταβάλει το κεφάλαιο αυτό αμέσως, ο δικαστής μπορεί να επιτρέψει την καταβολή του εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ έτη.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο δικαστής μπορεί, εφόσον η ηλικία ή η κατάσταση της υγείας του δικαιούχου που δεν του επιτρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες του, να ορίσει ότι η αντισταθμιστική παραχοή θα καταβάλλεται υπό μορφή ισοβίου προσόδου

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

(Βλ. « Αξιώσεις διατροφής - Γαλλία »)

4. Τι σημαίνει στην πράξη η έννοια « δικαστικός χωρισμός » ;

Ο δικαστικός χωρισμός είναι μια δικαστικά ρυθμιζόμενη διάσταση που θέτει τέλος σε ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από το γάμο, όπως το καθήκον συγκατοίκησης των συζύγων, χωρίς ωστόσο να λύει το δεσμό του γάμου. Συνεπώς, οι σύζυγοι δεν μπορούν να συνάψουν νέο γάμο

5. Ποιοι είναι οι λόγοι δικαστικού χωρισμού ;

Οι περιπτώσεις και η διαδικασία είναι οι ίδιες όπως και στο διαζύγιο.

Αν κατατεθεί συγχρόνως αίτηση διαζυγίου και αίτηση δικαστικού χωρισμού, ο δικαστής που κρίνει τις δύο αιτήσεις εκδίδει το διαζύγιο κοινή υπαιτιότητι

Σε περίπτωση αίτησης διαζυγίου λόγω διακοπής της συμβίωσης, είναι απαράδεκτο να κατατεθεί ανταίτηση με αίτημα το δικαστικό χωρισμό

6. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του δικαστικού χωρισμού ; Μπορεί να μετατραπεί σε διαζύγιο ; Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση διαζυγίου

- Συνέπειες του δικαστικού χωρισμού

Ο δικαστικός χωρισμός θέτει τέλος στο καθήκον συγκατοίκησης, αλλά τα καθήκοντα συνδρομής και πίστης συνεχίζουν να υφίστανται. Επίσης, η σύζυγος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το επώνυμου του συζύγου

Στο περιουσιακό επίπεδο, το καθήκον βοήθειας συνεχίζει να υφίσταται και επιτρέπει την επιδίκαση διατροφής χωρίς να μπορεί να ληφθεί υπόψη ο καταμερισμός ευθυνών

Αντιθέτως, η απόφαση δικαστικού χωρισμού επιφέρει λύση της κοινοκτημοσύνης και ρευστοποίηση της κοινής περιουσίας, όπως και σε περίπτωση διαζυγίου.

Τα κληρονομικά δικαιώματα παραμένουν αμετάβλητα, εκτός της περίπτωσης που ο ένας σύζυγος φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη του δικαστικού χωρισμού.

- Μετατροπή του δικαστικού χωρισμού σε διαζύγιο

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε των συζύγων, η απόφαση δικαστικού χωρισμού μετατρέπεται αυτοδικαίως σε απόφαση διαζυγίου, εφόσον ο δικαστικός χωρισμός έχει διαρκέσει τρία έτη. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαστής εκδίδει το διαζύγιο και αποφαίνεται όσον αφορά τις συνέπειές του

Αν η απόφαση δικαστικού χωρισμού εκδόθηκε κατόπιν κοινής αίτησης, μπορεί να μετατραπεί σε διαζύγιο μόνον κατόπιν νέας κοινής αίτησης

Ο δικαστικός χωρισμός δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προϋπόθεση για την έκδοση του διαζυγίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Τι σημαίνει στην πράξη η έννοια « ακύρωση του γάμου » ;

Η ακύρωση του γάμου, η οποία προϋποθέτει δικαστική απόφαση, εξαλείφει αναδρομικά όλες τις συνέπειες του γάμου, σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ

Αντιδιαστέλλεται προς τη λύση του γάμου με διαζύγιο, η οποία παράγει αποτελέσματα μόνον για το μέλλον

8. Ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης του γάμου

Οι λόγοι ακύρωσης του γάμου διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για σχετική ακυρότητα (όταν γίνεται επίκληση ελαττωματικής συναίνεσης ή έλλειψης της συναίνεσης των προσώπων που θα έπρεπε να εγκρίνουν το γάμο) ή απόλυτη ακυρότητα (λόγω της παραβίασης προϋπόθεσης δημοσίας τάξεως).

- Περιπτώσεις σχετικής ακυρότητας.

Είναι δύο :

 • ελαττωματική συναίνεση λόγω πλάνης περί την ταυτότητα του προσώπου ή άσκησης βίας
 • έλλειψη της συναίνεσης των προσώπων που θα έπρεπε να εγκρίνουν το γάμο

Η αίτηση μπορεί να προέρχεται μόνον από συγκεκριμένα πρόσωπα που απαριθμούνται περιοριστικά : το σύζυγο στο πρόσωπο που οποίου υπήρχε το ελάττωμα της συναίνεσης ή που ήταν δικαιοπρακτικά ανίκανος κατά τη στιγμή του γάμου ή τα πρόσωπα που θα έπρεπε να είχαν δώσει τη συναίνεσή τους για το γάμο

- Περιπτώσεις απόλυτης ακυρότητας.

Είναι έξι: η πλήρης έλλειψη συναίνεσης, η μη συμπλήρωση της νόμιμης ηλικίας, η ύπαρξη προηγούμενου εγκύρου γάμου, η αιμομιξία, η αναρμοδιότητα του λειτουργού που τέλεσε το γάμο και η μυστικότητα

Η αίτηση μπορεί να προέρχεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

9. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες της ακύρωσης του γάμου

Οι συνέπειες είναι οι ίδιες, ανεξαρτήτως του αν η ακυρότητα είναι σχετική ή απόλυτη

 • Οι προσωπικές και περιουσιακές συνέπειες του γάμου εξαφανίζονται, εφόσον ο γάμος θεωρείται ότι ουδέποτε υπήρξε. Για παράδειγμα, αν ο ένας σύζυγος έχει αποβιώσει, η ακύρωση του γάμου αποστερεί τον άλλο από οποιοδήποτε κληρονομικό δικαίωμα

Εντούτοις, η αρχή αυτή υποχωρεί εφόσον ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι ήσαν καλής πίστεως κατά τη στιγμή του γάμου. Στην περίπτωση αυτή, ο « νομιζόμενος » γάμος παραμένει άκυρος, αλλά οι συνέπειες της ακυρότητας εξομοιώνονται με τις συνέπειες της λύσης. Συνεπώς, διατηρούνται όλες οι συνέπειες αστικής, προσωπικής ή περιουσιακής τάξεως που είχαν επέλθει πριν την έκδοση της απόφασης ακύρωσης

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Όσον αφορά τα τέκνα, η ακύρωση του γάμου των γονέων τους δεν έχει νομικές συνέπειες και η κατάστασή τους ρυθμίζεται όπως και στην περίπτωση διαζυγίου.

10. Yπάρχουν εναλλακτικοί εξωδικαστικοί τρόποι επίλυσης των θεμάτων που αφορούν το διαζύγιο χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη ;

Το διαζύγιο και οι συνέπειές του ρυθμίζονται υποχρεωτικά με δικαστική απόφαση.

Εντούτοις, αν οι διάδικοι το δέχονται, μπορεί να διοργανωθεί διαμεσολάβηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου

Το μέτρο αυτό ανατίθεται σε φυσικό πρόσωπο ή σε ένωση, ούτως ώστε να ακουστούν οι διάδικοι, να αντιπαρατεθούν οι απόψεις τους και να τους προσφερθεί βοήθεια για την εξεύρεση λύσης στη μεταξύ τους διαφορά

Μετά το πέρας της διαμεσολάβησης, οι διάδικοι που μπόρεσαν να καταλήξουν σε κάποια συνεννόηση μπορούν να υποβάλουν τη συμφωνία τους στο δικαστή προς επικύρωση

11. Πού πρέπει να απευθύνω την αίτηση διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου ; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρήσω και ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου ;

A) Η αίτηση διαζυγίου

Ακολουθεί τον τύπο δικογράφου αίτησης (requête) και κατατίθεται από δικηγόρο στη γραμματεία του πρωτοδικείου(tribunal de grande instance)

 • Κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο :
  • του τόπου όπου βρίσκεται η οικογενειακή στέγη·
  • αν οι σύζυγοι δεν συγκατοικούν, το δικαστήριο του τόπου διαμονής του συζύγου με τον οποίο συγκατοικούν τα ανήλικα τέκνα·
  • στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το δικαστήριο του τόπου διαμονής του συζύγου που δεν είχε την πρωτοβουλία της αίτησης·
  • σε περίπτωση κοινής αίτησης, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου διαμονής του ενός ή του άλλου συζύγου, κατ' επιλογή τους.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις διαζυγίου, οι σύζυγοι πρέπει να γνωστοποιούν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, το ταμείο ασφάλισης υγείας τους και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και οργανισμούς που τους χορηγούν παροχές, συντάξεις ή οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα

Σε περίπτωση που το διαζύγιο ζητά ο ένας σύζυγος και γίνεται δεκτό από τον άλλο, το δικόγραφο πρέπει να συνοδεύεται από προσωπικό υπόμνημα στο οποίο ο αιτών προσπαθεί να περιγράψει αντικειμενικά την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των συζύγων, χωρίς να χαρακτηρίζει τα γεγονότα ή να τα αποδίδει στον ένα ή στον άλλο σύζυγο

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε περίπτωση διαζυγίου κατόπιν κοινής αίτησης, το δικόγραφο δεν χρειάζεται να αναφέρει τους λόγους διαζυγίου

Πρέπει να συνοδεύεται από προσωρινό συμφωνητικό με το οποίο οι σύζυγοι ρυθμίζουν, για όσο διάστημα διαρκεί η δίκη, την αμοιβαία κατάστασή τους και την κατάσταση των τέκνων, καθώς και από σχέδιο οριστικού συμφωνητικού με το οποίο οι σύζυγοι ρυθμίζουν πλήρως τις συνέπειες του διαζυγίου, αναφέροντας, εφόσον απαιτείται, το συμβολαιογράφο που είναι επιφορτισμένος με τη ρευστοποίηση της κοινής περιουσίας

Σε περίπτωση διαζυγίου λόγω διακοπής της συμβίωσης, το δικόγραφο πρέπει να προσδιορίζει τα μέσα με τα οποία ο σύζυγος θα εκπληρώσει, τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όσο και μετά τη λύση του γάμου, το καθήκον συνδρομής που υπέχει και τις υποχρεώσεις του έναντι των τέκνων

B) Η αίτηση ακύρωσης του γάμου ασκείται ενώπιον του tribunal de grande instance του τόπου κατοικίας του εναγομένου με κλήση (assignation) η οποία κοινοποιείται μέσω δικαστικού επιμελητή.

12. Μπορώ να τύχω του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας ;

Μπορεί να χορηγηθεί εν όλω ή εν μέρει το ευεργέτημα πενίας, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενοι οικονομικοί όροι (βλ. θέμα « Δικαστική αρωγή - Γαλλία »).

13. Είναι δυνατόν να ασκηθούν ένδικα μέσα κατά απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου ;

Οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται στα συνήθη ένδικα μέσα

14. Τι πρέπει να κάνω για την αναγνώριση απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

Οι αποφάσεις διαζυγίου αναγνωρίζονται αυτοδικαίως χωρίς κάποια ιδιαίτερη διαδικασία, εκτός από τις περιπτώσεις που πρόκειται να διενεργηθούν πράξεις υλικής εκτέλεσης επί περιουσιακών στοιχείων ή εξαναγκασμού προσώπων. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στην εκτέλεση απόφασης που επιδικάζει διατροφή ή απόφασης γονικής μέριμνας (Πρβλ. θέματα « Αξιώσεις διατροφής - Γαλλία » και « Γονική μέριμνα - Γαλλία »).

15. Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να προσφύγω για να αντιταχθώ στην αναγνώριση απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης του γάμου που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ; Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές ;

Προκειμένου να αποκρούσει κανείς την αναγνώριση μιας τέτοιας απόφασης, μπορεί να ασκήσει ανακοπή (action en inopposabilité) ενώπιον του tribunal de grande instance. Η απόφαση που κάνει δεκτή την ανακοπή επιτρέπει να αποκρουσθεί μεταγενέστερη αίτηση του αντιδίκου για την κήρυξη εκτελεστής στη Γαλλία της απόφασης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους (αίτηση exequatur) (αντιστρόφως, η απόρριψή της επέχει θέση κήρυξης της εκτελεστότητας).

Η διαδικασία είναι η ίδια με τη διαδικασία που ακολουθείται για τις αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας (actions en exequatur).

16. Ποιο δίκαιο εφαρμόζει το δικαστήριο σε διαδικασία διαζυγίου μεταξύ συζύγων που δεν διαμένουν στη Γαλλία ή έχουν διαφορετική εθνικότητα ;

Επιφυλασσομένων τυχόν αντιθέτων διατάξεων των διαθνών συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 310 του Αστικού Κώδικα, το διαζύγιο και ο δικαστικός χωρισμός διέπονται από το γαλλικό δίκαιο :

 • εφόσον και οι δύο συζύγοι έχουν τη γαλλική ιθαγένεια·
 • εφόσον και οι δύο σύζυγοι κατοικούν στη γαλλική επικράτεια·
 • εφόσον η υπόθεση δεν μπορεί να υπαχθεί σε κανένα αλλοδαπό δίκαιο, ενώ τα γαλλικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για να την κρίνουν Η τελευταία αυτή περίπτωση παρουσιάζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι σύζυγοι δεν έχουν και οι δύο τη γαλλική ιθαγένεια ούτε κατοικούν και οι δύο στη Γαλλία, εντούτοις η υπόθεση αρμοδίως φέρεται ενώπιον των γαλλικών δικαστηρίων

Εκτός αυτών των περιπτώσεων, ο γάλλος δικαστής εφαρμόζει το αλλοδαπό δίκαιο

Πρόσθετες πληροφορίες

« Διαζύγιο - Γενικές Πληροφορίες | Γαλλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 28-04-2005

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο