Evropská komise > ESS > Rozvod > Francie

Poslední aktualizace: 15-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Francie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou podmínky pro dosažení rozvodu? 1.
2. Jaké jsou důvody k rozvodu? 2.
3. Jaké jsou právní důsledky rozvodu na: 3.
a) osobní vztahy mezi manželi (například příjmení)? a)
b) rozdělení majetku mezi manželi? b)
c) nezletilé děti manželů (například rodičovská autorita a vyživovací povinnost)? (Viz „Rodičovská zodpovědnost –Francie“) c)
d) povinnost platit výživné druhému z manželů? d)
4. Co znamená pojem „rozluka“ v praxi? 4.
5. Jaké jsou důvody k rozluce? 5.
6. Jaké jsou právní důsledky rozluky? Může se změnit v rozvod? Je nezbytná nějaká podmínka k vyhlášení rozvodu? 6.
7. Co znamená pojem „prohlášení manželství za neplatné“ v praxi? 7.
8. Jaké jsou důvody k prohlášení manželství za neplatné? 8.
9. Jaké jsou právní důsledky prohlášení manželství za neplatné? 9.
10. Existují alternativní mimosoudní způsoby k rozhodnutí otázek spojených s rozvodem bez obracení se na soud? 10.
11. Kam mám zaslat svou žádost o rozvod/rozluku/prohlášení manželství za neplatné? Jaké náležitosti musím dodržet a jaké doklady je nutno připojit k žádosti? 11.
12. Mohu získat soudní podporu ke krytí nákladů na řízení? 12.
13. Je možné se proti rozhodnutí o rozvodu/rozluce/prohlášení manželství za neplatné odvolat? 13.
14. Co musím udělat k uznání rozhodnutí o rozvodu/rozluce/prohlášení manželství za neplatné, které vynesl soud v zemi Evropské unie v jiném členském státě? 14.
15. Na jaký soud je třeba se obrátit s námitkou proti uznávání rozhodnutí o rozvodu/rozluky/prohlášení manželství za neplatné, které vynesl soud země Evropské unie v jiném členském státě? Jaký postup se použije v těchto případech? 15.
16. Jaké rozvodové právo použije soud v rozvodovém řízení mezi dvěma manželi, kteří nebydlí ve Francii nebo kteří mají jinou národnost? 16.

 

1. Jaké jsou podmínky pro dosažení rozvodu?

(například možnost rozvodu po vzájemné dohodě; podmínky rozdělení)

Existují tři případy rozvodu:

 • rozvod po vzájemné dohodě, který má dále dvě rozdílné formy: rozvod na společnou žádost nebo rozvod požadovaný jedním z manželů a druhým z manželů odsouhlasený;
 • rozvod z důvodu přerušení společného soužití;
 • rozvod z důvodu zavinění.

2. Jaké jsou důvody k rozvodu?

(například zavinění; nezvratný krach manželství, rozdělení)

 • Manželé mohou požadovat rozvod na společnou žádost, pokud se dohodnou na zásadě rozchodu a všech jeho důsledcích. V takovém případě nemusí oznamovat příčinu rozvodu a soudci je nutno předložit pouze návrh na úmluvu, ve které jsou upřesněny podmínky jejich dohody.
 • Rozvod, který požaduje jeden z manželů se souhlasem druhého předpokládá, že oba manželé uznají skutečnosti, které jsou k zachování společného soužití nepřípustné, oproti rozvodu na společnou žádost stanoví důsledky vyplývající z rozvodu soudce. Z takto vyhlášeného rozvodu vyplývají důsledky rozvodu ze společné viny.
 • Rozvod z důvodu přerušení společného soužití je podmíněn buď skutečným rozdělením manželů po dobu šesti let nebo tak vážným zhoršováním mentálních vlastností jednoho z manželů, že mezi manželi již neexistuje žádná shoda v soužití a podle nejuváženějších předpokladů se v budoucnu znovu nevytvoří.
 • O rozvod z důvodu zavinění může požádat jeden z manželů na základě skutečností, které vznikly vinou druhého z manželů, pokud tyto skutečnosti vážně nebo opakovaně narušují úlohy a povinnosti vyplývající z manželství a zachování společného soužití se z jejich důvodu stává nepřípustným.

3. Jaké jsou právní důsledky rozvodu na:

a) osobní vztahy mezi manželi (například příjmení)?
 • Povinnost věrnosti, společného soužití a podpory končí, jakmile se soudní rozhodnutí, kterým byl rozvod vyhlášen, stane rozhodnutou věcí, tj. není již odvolatelné.
 • Každý z manželů může svobodně uzavřít nové manželství s výhradou, že ženy musí v zásadě dodržet lhůtu 300 dní od zrušení předchozího manželství. Tato lhůta však počíná datem rozhodnutí, kterým se schvaluje oddělené bydliště, nebo kterým se v případě společné žádosti potvrzuje dočasná úmluva uzavřená v této záležitosti. Kromě toho se tato lhůta nepoužije, pokud je rozvod vyhlášen z důvodu přerušení společného soužití.
 • V důsledku rozvodu ztrácí každý z manželů právo používat příjmení svého partnera. Tato zásada se však nepoužije, pokud byl rozvod vyhlášen z důvodu přerušení společného soužití na žádost manžele. V ostatních případech může žena zachovat používání příjmení manžele buď s jeho souhlasem nebo s povolením soudce, pokud prokáže, že to má pro ni nebo pro děti zvláštní význam.
b) rozdělení majetku mezi manželi?
 • Rozvodem je způsobeno zrušení úpravy majetkových poměrů v manželství a rozdělení majetku.
 • Manžel, který má na rozvodu výhradní vinu, přichází o dary a výhody z manželství, které mu poskytoval jeho partner. Jestliže vinu za rozvod nesou oba manželé, může každý z nich tato opatření odvolat. Jestliže je rozvod vyhlášen na společnou žádost manželů, opatření se dodržují, pokud neexistuje smluvní odvolání manželů. Při rozvodu z důvodu zrušení společného soužití si je manžel-odpůrce ze zákona zachovává.
 • Při rozvodu na společnou žádost je vyhlášení rozvodu podmíněno dohodou manželů o vyrovnání jejich finančních podílů. U ostatních forem rozvodu se manželé mohou na tomto vyrovnání dohodnout před vyhlášením rozvodu, ale nejsou k tomu povinováni. V tomto případě dochází k vyrovnání po rozvodu.
c) nezletilé děti manželů (například rodičovská autorita a vyživovací povinnost)? (Viz „Rodičovská zodpovědnost –Francie“)

Rozvod nemá žádný zvláštní důsledek na pravidla výkonu rodičovské autority, která v zásadě zůstává nadále svěřena oběma rodičům. Soudce však může v zájmu dítěte rozhodnout o svěření tohoto výkonu jednomu z rodičů.

NahoruNahoru

Oba rodiče musí nadále přispívat na výživu a výchovu dítěte. Tento příspěvek má formu výživného, které platí jeden z rodičů druhému rodiči a může mít i formu celkového nebo částečného přímého převzetí nákladů vynaložených na dítě. Nakonec je možné výživné hradit ve formě běžných poplatků a poplatků za bydlení.

d) povinnost platit výživné druhému z manželů?
 • Rozvodem se v podstatě ukončuje povinnost poskytování podpory, pokud není rozvod vyhlášen z důvodu přerušení společného soužití. Tato povinnost je zachována ve prospěch manžele, který nepodal žádost a který může kdykoliv požádat druhého partnera o úhradu výživného, které se bude měnit podle změny potřeb a zdrojů bývalých manželů.
 • V ostatních případech může být jeden z manželů povinen platit druhému z manželů příspěvek určený k vyrovnání, a to pokud možno rozdílu v životních podmínkách obou manželů způsobeného zrušením manželství.

  Tento příspěvek se stanoví podle potřeb manžele, kterému má být placen a prostředků druhého z manželů se zohledněním stavu v době rozvodu a jeho vývoje, který lze předvídat v budoucnu.

  V zásadě má formu jmění. Toto jmění může být buď ve formě peněžní částky, postoupení majetku do vlastnictví, požívacího práva nebo práva k užívání a bydlení. Pokud dlužník není schopen toto jmění převést okamžitě, může soudce povolit jeho splacení do osmi let.

  Z důvodu věku nebo zdravotního stavu nárokovatele, který mu neumožňuje uspokojovat jeho potřeby, může soudce výjimečně stanovit vyrovnávací příspěvek ve formě doživotní renty.

  NahoruNahoru

(Voir „Nárok na výživné – Francie“)

4. Co znamená pojem „rozluka“ v praxi?

Rozluka je soudem provedené rozdělení, kterým jsou ukončeny určité manželské povinnosti jako povinnost společného bydlení manželů, aniž by tím byl manželský svazek zrušen. Nové uzavření manželství tedy není možné.

5. Jaké jsou důvody k rozluce?

Okolnosti a postup jsou stejné jako u rozvodu.

Při předložení žádosti o rozvod a žádosti o rozluku soudce, který vyhoví oběma žádostem, vyhlásí rozvod s podílem viny obou manželů.

V případě žádosti o rozvod z důvodu přerušení společného soužití se vzájemná žádost o rozluku zakazuje.

6. Jaké jsou právní důsledky rozluky? Může se změnit v rozvod? Je nezbytná nějaká podmínka k vyhlášení rozvodu?

- Důsledky rozluky.

Rozlukou se ukončuje povinnost společného bydlení, avšak přetrvává povinnost podpory a věrnosti. U manželky se rovněž zachovává používání příjmení svého manžela.

Z hlediska dědičnosti je povinnost podpory zachována a umožňuje poskytování výživného bez zřetele přisouzení viny. Rozhodnutím se naopak ukládá zrušení a vyřízení majetkových poměrů v manželství jako při rozvodu.

Dědická práva jsou zachována s výjimkou manžela, který nese za rozluku výhradní vinu.

NahoruNahoru

- Změna rozluky v rozvod

Na žádost jednoho z manželů se rozhodnutí o rozluce ze zákona změní v rozhodnutí o rozvodu, pokud rozluka trvala po dobu tří let. Soudce tak ohlásí rozvod a stanoví jeho důsledky.

Pokud byla rozluka vyhlášena na společnou žádost, lze ji změnit na rozvod pouze novou společnou žádostí.

Rozluka není v žádném případě podmínkou k vyhlášení rozvodu.

7. Co znamená pojem „prohlášení manželství za neplatné“ v praxi?

Účelem prohlášení manželství za neplatné, ke kterému se předpokládá rozhodnutí, je se zpětnou platností odstranit veškeré důsledky manželství tak, jako by nikdy neexistovalo.

Staví se proti zrušení svazku zejména rozvodem, který vytváří důsledky pouze do budoucna.

8. Jaké jsou důvody k prohlášení manželství za neplatné?

Důvody k prohlášení manželství za neplatné jsou různé podle toho, zda se jedná o relativní neplatnost (v případě odvolání na vadu v projevu vůle nebo nedostatečné oprávnění osob, které musely schválit sňatek) nebo absolutní neplatnost (která potvrzuje nedodržení podmínky veřejného pořádku).

- Případ relativní neplatnosti.

Jsou dva:

 • vada v projevu vůle, kterou vytváří mýlka v osobě a nátlak
 • nedostatečné oprávnění osob, jejichž schválení bylo nezbytné.

Žádost může pocházet pouze od určitých uvedených osob: manžel s vadou v projevu vůle nebo který nebyl v okamžiku sňatku právně schopný; osoby, které měly svazek schválit.

NahoruNahoru

- Případ absolutní neplatnosti.

Je jich šest: všeobecný nedostatek vůle, nedospělost, bigamie, krvesmilství, nepříslušnost matrikáře a ilegálnost.

Žádost mohou podat všechny osoby, které mají zájem takto jednat.

9. Jaké jsou právní důsledky prohlášení manželství za neplatné?

Tyto účinky jsou jak v případě relativní tak v případě absolutní neplatnosti stejné.

 • Jsou odstraněny jak osobní tak dědické důsledky manželství, protože o manželském svazku se uvažuje tak, jako by nikdy neexistoval. Pokud například jeden z manželů zemře, prohlášení manželství za neplatné zbavuje druhého manžela veškerého dědického práva.

  Pokud však jeden z manželů nebo oba dva jednali v okamžiku sňatku v dobrém úmyslu, je možné tuto zásadu zmírnit. V tomto případě zůstává „domnělé“ manželství neplatné, ale postupuje se jako by bylo pouze rozloučeno. Proto zůstanou veškeré důsledky veřejné, osobní nebo finanční povahy, které vznikly před rozhodnutím o zrušení, zachovány.

 • Pro děti nemá prohlášení manželství za neplatné, které provedli jejich rodiče, právní důsledek a jejich podmínky se upravují jako v případě rozvodu.

10. Existují alternativní mimosoudní způsoby k rozhodnutí otázek spojených s rozvodem bez obracení se na soud?

Rozvod a důsledky z něho vyplývající se nezbytně řídí soudním rozhodnutím.

Pokud to však strany přijmou, lze během rozvodového řízení provést prostředkování. Toto opatření je svěřeno fyzické osobě nebo sdružení za účelem vyslechnutí stran, porovnání jejich hledisek a pomoci nalézt řešení ve sporu, který je staví proti sobě.

NahoruNahoru

Strany, které dospěly k dohodě, mohou na konci tohoto prostředkování předložit svůj návrh ke schválení soudci.

11. Kam mám zaslat svou žádost o rozvod/rozluku/prohlášení manželství za neplatné? Jaké náležitosti musím dodržet a jaké doklady je nutno připojit k žádosti?

A) Žádost o rozvod

Tato má formu žádosti předložené advokátem soudní kanceláři soudu prvního stupně.

 • Územně příslušným soudem je:
  • soud v místě bydliště rodiny;
  • pokud mají manželé odlišná bydliště, soud v místě, kde bydlí ten z manželů, s nímž žijí nezletilé děti;
  • v dalších případech soud v místě bydliště manžele, z jehož podnětu nebyla podána žádost;
  • v případě společné žádosti je příslušným soudem soud v místě bydliště jednoho z manželů, a to podle jejich volby.
 • Ve všech případech rozvodu musí manželé oznámit údaje potřebné pro jejich identifikaci, jejich zdravotní pojišťovnu a informace o službách a orgánech, které jim poskytují plnění nebo dávky nebo jakoukoliv jinou výhodu.

  V případě rozvodu, který požaduje jeden z manželů a druhý s ním souhlasí, musí být žádost provázena osobním výkladem, v němž se žádající strana snaží objektivně popsat manželský stav, aniž by hodnotila skutečnosti a připisovala je jednomu nebo druhému.

  V případě rozvodu na společnou žádost se v žádosti nesmí udávat důvody rozvodu. Žádost musí v příloze obsahovat dočasnou úmluvu, kterou se manželé řídí po dobu řízení, jejich vzájemné poměry a poměry dětí a také návrh na konečnou úmluvu o celkovém vyrovnání důsledků rozvodu v případě potřeby s uvedením notáře pověřeného vyřízením úpravy majetkových poměrů v manželství.

  NahoruNahoru

  V případě rozvodu z důvodu přerušení společného soužití musí být v žádosti upřesněny prostředky, kterými manžel zajistí jak po dobu řízení, tak po rozvedení manželství svou úlohu zabezpečování a své povinnosti vůči dětem.

B)Žádost o zrušení manželství se předkládá soudu prvního stupně v místě bydliště žalované strany. Má formu předvolání prostřednictvím soudního vykonavatele.

12. Mohu získat soudní podporu ke krytí nákladů na řízení?

Úplnou nebo částečnou soudní podporu lze získat podle stavu prostředků (viz téma „Soudní podpora - Francie“).

13. Je možné se proti rozhodnutí o rozvodu/rozluce/prohlášení manželství za neplatné odvolat?

Proti těmto rozhodnutím je možné podat běžná odvolání.

14. Co musím udělat k uznání rozhodnutí o rozvodu/rozluce/prohlášení manželství za neplatné, které vynesl soud v zemi Evropské unie v jiném členském státě?

Rozhodnutí vynesená v rámci rozvodu se ze zákona uznávají bez jakéhokoliv zvláštního řízení s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí podnětem k materiálnímu zabavení majetku nebo donucování osob. Jde tedy o to, zda je nezbytné vyřídit výživné nebo rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti (Srov. viz témata „Nárok na výživné – Francie“ a „Rodičovská zodpovědnost – Francie“).

NahoruNahoru

15. Na jaký soud je třeba se obrátit s námitkou proti uznávání rozhodnutí o rozvodu/rozluky/prohlášení manželství za neplatné, které vynesl soud země Evropské unie v jiném členském státě? Jaký postup se použije v těchto případech?

Proti uznání takového rozhodnutí je možné podat u soudu prvního stupně žalobu o nemožnosti uplatnit námitky. Ustanovení o nemožnosti uplatnit námitky umožňuje druhé straně postavit se proti pozdější žádosti o uznání (tj. žádosti směřující k provádění rozhodnutí jiného státu ve Francii) (její odmítnutí se naopak rovná uznání).

Postup je stejný jako u žádosti o uznání.

16. Jaké rozvodové právo použije soud v rozvodovém řízení mezi dvěma manželi, kteří nebydlí ve Francii nebo kteří mají jinou národnost?

Pokud není mezinárodní úmluvou stanoveno jinak, podle článku 310 občanského zákoníku se rozvod a rozluka řídí francouzským zákonem:

 • pokud mají oba manželé francouzskou národnost;
 • pokud mají oba manželé bydliště na francouzském území;
 • pokud není žádný zahraniční zákon uznán jako příslušný, i když jsou k rozhodování o rozvodu příslušné francouzské soudy. Tímto posledním bodem se předpokládají případy, kdy žádný z manželů nemá francouzskou národnost a žádný z nich nemá ani bydliště ve Franci, ale kdy se nicméně se žádostí o rozvod řádně obrátili na francouzský soud.

Kromě těchto předpokladů použije francouzský soudce zahraniční zákon.

Bližší informace

 • Vaše práva - Vos droits français (ministerstvo spravedlnosti)

« Rozvod - Obecné informace | Francie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 15-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království