Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Finland

Senaste uppdatering: 03-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Finland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Finland? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Finland erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Finland eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Makarna har rätt till äktenskapsskillnad efter en betänketid på sex månader. Äktenskapsskillnad fås utan betänketid om makarna har bott isär minst två år när ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Ansökan om äktenskapsskillnad behöver inte innehålla några motiveringar. När ansökan om äktenskapsskillnad behandlas i tingsrätten granskas varken makarnas personliga förhållanden eller skälen till ansökan.

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?

Makar som skiljer sig behåller de efternamn de haft under äktenskapet. Om en make har bytt efternamn till följd av äktenskapet kan hon eller han begära byte av efternamn efter äktenskapsskillnaden.

b) fördelningen av makarnas egendom?

Efter en äktenskapsskillnad är huvudregeln att makarnas hela egendom delas lika. Makarna kan komma överens om hur egendomen fördelas eller fördelningen kan göras av en bodelningsförrättare som domstolen har utsett. Huvudregeln kan frångås bland annat genom äktenskapsförord. Fördelningen kan också jämkas om slutresultatet i annat fall skulle bli oskäligt. Makarnas egendom kan delas redan under betänketiden.

c) makarnas gemensamma, underåriga barn?

I samband med ansökan om skilsmässa kan man avgöra de ärenden som gäller gemensamma minderåriga barn, dvs. frågorna om vårdnad, boende, underhållsbidrag och umgängesrätt. (Se ”Föräldraansvar i Finland” och ”Underhållsskyldighet i Finland”).

Till börjanTill början

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken?

När en domstol upplöser ett äktenskap kan den döma den ena maken till att betala underhållsbidrag till den andra, om detta bedöms vara skäligt. (Se ”Underhållsskyldighet i Finland”)

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ?

Det finns inga regler om hemskillnad i det finländska rättssystemet.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Se svaret på fråga 4.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Se svaret på fråga 4.

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Det finns inga regler om annullering av äktenskap i finländsk lag. Allmänna åklagaren bör dock yrka på att äktenskapsskillnad utdöms omedelbart om makarna är nära släkt med varandra eller om äktenskapet har ingåtts trots att endera makens tidigare äktenskap fortfarande var i kraft.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Se svaret på fråga 7.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

Se svaret på fråga 7.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Äktenskapsskillnad söks alltid hos tingsrätten. Enligt lag ska familjekonflikter i första hand lösas genom förhandlingar och avtal. Makarna kan be om hjälp och stöd för detta från socialnämndens familjerådgivning i makarnas hemkommun. Tingsrätten måste också underrätta makarna om att det finns en medlingsmöjlighet. Medlaren strävar efter att familjen kan enas om hur familjekonflikterna kan lösas på ett sätt som är bäst för alla. Medlaren hjälper med avtal och andra åtgärder för att lösa konflikterna. Medlaren ska särskilt se till att trygga ställningen för familjens underåriga barn. Medling är alltid frivilligt.

Till börjanTill början

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga?

Ansökan om äktenskapsskillnad kan lämnas in gemensamt eller av den ena maken. Ansökan lämnas in skriftligt hos tingsrätten på endera makens hemort. Ansökan kan lämnas in personligen eller genom ett ombud med fullmakt. Den kan också lämnas in per post, fax eller e-post.

När ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in hos tingsrätten inleds en sex månaders betänketid. Om ansökan har lämnats in ensidigt av den ena maken inleds betänketiden när den andra maken har underrättats om ansökan. Tingsrätten sköter underrättelserna. När betänketiden har löpt ut måste ansökan om slutlig äktenskapsskillnad lämnas in inom sex månader. I annat fall förfaller ärendet.

Huvudregeln är att inga handlingar behöver bifogas. Om äktenskapsskillnad ansöks med motiveringen att makarna har bott isär i två år måste deras boende styrkas.

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

I rättsärenden som gäller äktenskapsskillnad kan rättshjälp beviljas (se ”Rättshjälp i Finland”).

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

En dom på äktenskapsskillnad kan överklagas hos hovrätten.

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Finland?

I frågor som gäller erkännande av en skilsmässodom från en annan medlemsstat tillämpas som huvudregel rådets förordning (EG) nr 1347/2000 (se ”Äktenskapsskillnad – Gemenskapsrätt”).

Enligt förordningen ska en skilsmässodom som har meddelats i en medlemsstat erkännas omedelbart i de andra medlemsstaterna utan att det krävs något särskilt förfarande. Alla som berörs av en sådan dom kan dock få fastställt att domen ska erkännas eller att den inte ska erkännas.

Ansökan om fastställande lämnas hos tingsrätten i den domkrets där endera maken bor. Om ingendera maken bor i Finland behandlas ärendet vid tingsrätten i Helsingfors.

Mellan de nordiska länderna tillämpas den nordiska äktenskapskonventionen från 1931. Av EU-länderna är Finland, Sverige och Danmark anslutna till denna konvention. Enligt den nordiska äktenskapskonventionen är en dom på äktenskapsskillnad giltig i alla nordiska länder utan särskilt erkännande.

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Finland erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Samma förfarande som beskrivs i fråga 14.

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Finland eller har olika medborgarskap?

När ett mål om äktenskapsskillnad behandlas i Finland tillämpas finländsk lag.

Ytterligare information

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Finland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket