Európska komisia > EJS > Rozvod > Fínsko

Posledná úprava: 09-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Fínsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu? 1.
2. Aké sú dôvody rozvodu? 2.
3. Aké sú právne dôsledky rozvodu? 3.
a) na osobné vzťahy medzi manželmi? a)
b) na rozdelenie majetku medzi manželov? b)
c) na maloleté deti manželov (mladšie ako 18 rokov)? c)
d) povinnosť platiť výživné manželskému partnerovi? d)
4. Čo v praxi znamená termín „súdna rozluka“? 4.
5. Aké sú dôvody súdnej rozluky? 5.
6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky? 6.
7. Čo v praxi znamená termín „anulovanie manželstva“? 7.
8. Aké sú dôvody anulovania manželstva? 8.
9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva? 9.
10. Aké mimosúdne prostriedky riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu existujú? 10.
11. Kde treba podať žiadosť o rozvod/súdnu rozluku/anulovanie manželstva? Aké formality je potrebné dodržať a aké doklady treba pripojiť k žiadosti? 11.
12. Je možné získať právnu pomoc na úhradu nákladov na konanie? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva? 13.
14. Aké postupy sú vo Fínsku potrebné na získanie právneho uznania rozhodnutia o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva, ak toto rozhodnutie bolo vydané v inom členskom štáte? 14.
15. Na aký súd sa treba obrátiť v prípade podania odvolania proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva vo Fínsku, ak toto rozhodnutie bolo vydané v inom členskom štáte? Aký je postup v tomto prípade? 15.
16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú trvalé bydlisko vo Fínsku, alebo ktorí sú občanmi inej krajiny? 16.

 

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu?

Manželia majú právo rozviesť sa po uplynutí šesťmesačnej lehoty na rozváženie od podania návrhu. Rozvod možno získať bez lehoty na rozváženie, ak manželia žijú oddelene posledné dva roky pred podaním návrhu na rozvod.

2. Aké sú dôvody rozvodu?

Nie ste povinní uvádzať v návrhu dôvody na rozvod. Okresný súd pri prerokúvaní prípadu neskúma osobný vzťah manželov ani dôvody na rozvod.

3. Aké sú právne dôsledky rozvodu?

a) na osobné vzťahy medzi manželmi?

Manželia si po rozvode ponechajú priezviská, ktoré mali počas manželstva. Ak si jeden z manželov zmenil priezvisko po uzatvorení manželstva, môže požiadať po rozvode o jeho zmenu.

b) na rozdelenie majetku medzi manželov?

Základným pravidlom je, že po skončení manželstva sa majetok manželov delí rovnakým dielom. Manželia sa môžu dohodnúť na rozdelení majetku, alebo to môže vykonať osoba vymenovaná súdom. Výnimkou zo základného pravidla je dohoda o majetkovom vysporiadaní uzatvorená pred svadbou, a rozdelenie možno upraviť, ak by bol výsledok inak považovaný za neprimeraný. Majetok manželov možno rozdeliť počas lehoty na rozváženie, ale nie skôr.

c) na maloleté deti manželov (mladšie ako 18 rokov)?

Opatrovníctvo, riešenie bývania, vyživovaciu povinnosť a práva navštevovania možno pre deti manželov dohodnúť pred podaním návrhu na rozvod. (Pozri strany „Opatrovníctvo dieťaťa - Fínsko“ a „Vyživovacia povinnosť - Fínsko“)

HoreHore

d) povinnosť platiť výživné manželskému partnerovi?

Súd môže pri povolení rozvodu nariadiť jednému partnerovi platiť výživné v prospech druhého partnera, ak to považuje za primerané. (Pozri stranu „Vyživovacia povinnosť - Fínsko“)

4. Čo v praxi znamená termín „súdna rozluka“?

Fínsky právny systém nepozná pojem súdna rozluka manželov.

5. Aké sú dôvody súdnej rozluky?

Pozri otázku 4.

6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky?

Pozri otázku 4.

7. Čo v praxi znamená termín „anulovanie manželstva“?

V právnych predpisoch Fínska neexistujú ustanovenia o anulovaní manželstva. Prokurátor však musí okamžite začať konanie vo veci rozvodu manželov, ak sú blízkymi príbuznými, alebo ak v čase uzatvárania manželstva je jeden z manželov už právoplatne zosobášený.

8. Aké sú dôvody anulovania manželstva?

Pozri otázku 7.

9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Pozri otázku 7.

10. Aké mimosúdne prostriedky riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu existujú?

Rozvodové dokumenty sa vždy podávajú na okresnom súde. Podľa zákona by sa však strany mali najprv pokúsiť vyriešiť rodinné spory rokovaním a snahou o dosiahnutie dohody. Na tento účel môžu manželia vyžiadať pomoc sprostredkovateľov v rodinných sporoch rady sociálnej pomoci. Okresný súd je povinný informovať manželov o možnosti sprostredkovania. Sprostredkovateľ sa pokúsi pomôcť manželom dosiahnuť vzájomný dohovor, ako rodinné spory vyriešiť najuspokojivejším spôsobom pre všetkých členov rodiny. Sprostredkovateľ bude pomáhať pri vypracovaní dohôd a ďalších postupov riešenia sporu. Musí brať do úvahy najmä zabezpečenie maloletých osôb v rodine. Sprostredkovanie je vždy dobrovoľné.

HoreHore

11. Kde treba podať žiadosť o rozvod/súdnu rozluku/anulovanie manželstva? Aké formality je potrebné dodržať a aké doklady treba pripojiť k žiadosti?

Obaja manželia môžu požiadať o rozvod spoločne, alebo jeden z manželov môže podať návrh individuálne. Rozvodové dokumenty sa podávajú na okresný súd príslušný pre trvalé bydlisko jedného z manželov. Návrh možno podať okresnému súdu osobne alebo splnomocneným zástupom. Možno ho tiež zaslať poštou, faxom alebo e-mailom.

Šesťmesačná lehota na rozváženie začína podaním návrhu na rozvod na okresný súd. Ak manžel/manželka podá návrh na rozvod individuálne, lehota na rozváženie začína, keď druhý z manželov dostane oznámenie o návrhu. Informovanie druhého z manželov je povinnosťou okresného súdu. Po lehote na rozváženie sa konečný návrh na rozvod musí podať do šiestich mesiacov. Ak sa nepodá konečný návrh na rozvod, rozvod bude zamietnutý.

Zvyčajne nie je potrebné prikladať k návrhu ďalšie doklady. Ak sa o rozvod žiada na základe dvojročnej rozluky, k návrhu musí byť pripojené vysvetlenie súdnej rozluky manželov.

12. Je možné získať právnu pomoc na úhradu nákladov na konanie?

V rozvodových veciach je k dispozícii bezplatná právna pomoc. (Pozri stránku „Právna pomoc - Fínsko“)

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva?

Proti rozvodovému rozsudku sa možno odvolať na odvolací súd.

HoreHore

14. Aké postupy sú vo Fínsku potrebné na získanie právneho uznania rozhodnutia o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva, ak toto rozhodnutie bolo vydané v inom členskom štáte?

Zvyčajne je uplatniteľné nariadenie Rady (ES) č. 1347/2000, podľa ktorého sa rozhodnutie o rozvode uznáva vo Fínsku, ak je toto rozhodnutie vydané v inom členskom štáte. (Pozri stránku „Rozvod - právo Spoločenstva”)

Podľa tohto nariadenia sa rozhodnutie o rozvode vydané v členskom štáte uznáva v iných členských štátoch okamžite a bez osobitných postupov. Každá osoba, ktorej záujmy sú dotknuté rozhodnutím o rozvode, však môže požiadať o rozhodnutie, aby rozhodnutie o rozvode bolo alebo nebolo uznané.

Žiadosť o potvrdenie sa podáva na okresný súd. Súd s územnou právomocou je súd, do súdneho obvodu ktorého patrí trvalé bydlisko jedného z manželov. Ak žiadny z manželov nemá trvalé bydlisko vo Fínsku, prípad rieši okresný súd v Helsinkách.

V prípade návrhov na rozvod v severských krajinách sa však uplatňuje Dohovor severských štátov o záležitostiach manželstva z roku 1931. Čo sa týka členských štátov Európskej únie, stranami tohto dohovoru sú Fínsko, Švédsko s Dánsko. Rozhodnutie o rozvode vydané v súlade s dohovorom severských štátov o záležitostiach manželstva je platné vo všetkých severských štátoch bez osobitného potvrdenia.

15. Na aký súd sa treba obrátiť v prípade podania odvolania proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva vo Fínsku, ak toto rozhodnutie bolo vydané v inom členskom štáte? Aký je postup v tomto prípade?

Ten istý postup ako v otázke 14.

16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú trvalé bydlisko vo Fínsku, alebo ktorí sú občanmi inej krajiny?

Na všetky rozvodové prípady, ktoré sú podané vo Fínsku, sa uplatňuje fínske právo.

Bližšie informácie

 • Rozvod (súdy) suomi
 • Ukončenie manželstva (ministerstvo spravodlivosti) English - suomi - svenska
 • Zrušenie manželstva rozvodom (ministerstvo spravodlivosti) suomi
 • Sprostredkovanie v rodinných záležitostiach (ministerstvo spravodlivosti) suomi
 • Informácie o sprostredkovaní v rodinných záležitostiach (ministerstvo spravodlivosti) suomi - svenska

« Rozvod - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 09-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo