Komisja Europejska > EJN > Rozwód > Finlandia

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Rozwód - Finlandia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Jej treść w oryginalnej wersji językowej została zaktualizowana i przeniesiona do europejskiego portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są podstawy orzeczenia rozwodu? 1.
2. Na jakich warunkach można uzyskać rozwód? 2.
3. Jakie są skutki prawne rozwodu? 3.
a) w odniesieniu do osobistych relacji pomiędzy małżonkami? a)
b) w odniesieniu do podziału majątku małżonków? b)
c) w odniesieniu do nieletnich dzieci małżonków? c)
d) w odniesieniu do obowiązku alimentacyjnego względem współmałżonka? d)
4. Co w praktyce oznacza termin prawny „separacja sądowa”? 4.
5. Jakie są warunki orzeczenia separacji sądowej? 5.
6. Jakie są skutki prawne separacji sądowej? 6.
7. Co w praktyce oznacza termin prawny „unieważnienie małżeństwa”? 7.
8. Jakie są warunki orzeczenia unieważnienia małżeństwa? 8.
9. Jakie są skutki prawne orzeczenia unieważnienia małżeństwa? 9.
10. Czy istnieją jakieś alternatywne sposoby, poza drogą sądową, na rozwiązywanie problemów związanych z rozwodem? 10.
11. Gdzie należy składać wnioski o rozwód/separację sądową/unieważnienie małżeństwa? Jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku? 11.
12. Czy mogę uzyskać pomoc prawną w zakresie pokrycia kosztów postępowania? 12.
13. Czy istnieje możliwość wniesienia odwołania od orzeczenia rozwodu/separacji sądowej/unieważnienia małżeństwa? 13.
14. Jakie procedury stosuje się celem uzyskania prawnego uznania orzeczenia rozwodu/separacji sądowej/unieważnienia małżeństwa w Finlandii, jeśli orzeczenie wydał sąd innego Państwa Członkowskiego? 14.
15. Do którego sądu należy się zwrócić, aby zakwestionować w Finlandii uznanie orzeczenia rozwodu/separacji prawnej/unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd innego Państwa Członkowskiego? Jaką procedurę stosuje się w takich sytuacjach? 15.
16. Jakie przepisy prawa odnoszące się do rozwodu stosuje sąd w postępowaniu rozwodowym pomiędzy małżonkami, którzy nie mieszkają w Finlandii lub którzy są obywatelami innego państwa? 16.

 

1. Jakie są podstawy orzeczenia rozwodu?

Małżonkowie mają prawo do rozwodu po okresie namysłu wynoszącym sześć miesięcy od wniesienia pozwu. Rozwód może zostać przyznany bez okresu namysłu, jeśli małżonkowie żyli w separacji przez ostatnie dwa lata przed wniesieniem pozwu o rozwód.

2. Na jakich warunkach można uzyskać rozwód?

Nie ma wymogu wyszczególniania powodów rozwodu w pozwie. Rozpoznając sprawę rozwodową Sąd Rejonowy nie uwzględnia osobistych relacji małżonków ani powodów rozwodu.

3. Jakie są skutki prawne rozwodu?

a) w odniesieniu do osobistych relacji pomiędzy małżonkami?

Po rozwodzie małżonkowie zachowują nazwiska, jakimi posługiwali się w trakcie małżeństwa. Jeśli małżonek zmienił nazwisko w momencie wstąpienia w związek małżeński, może zwrócić się z wnioskiem o zmianę nazwiska po rozwodzie.

b) w odniesieniu do podziału majątku małżonków?

Generalnie, po zakończeniu małżeństwa majątek małżonków dzielony jest po równo. Małżonkowie mogą uzgodnić podział majątku lub może dokonać tego wykonawca wyznaczony przez sąd. Wyjątkiem od generalnej zasady jest umowa ugody małżeńskiej, a podział majątku można skorygować, w przypadku jeśli rezultat takiego podziału zostałby w przeciwnym wypadku uznany za nierozsądny. Majątek małżonków może zostać podzielony w trakcie okresu namysłu, jednakże nie wcześniej.

Do góryDo góry

c) w odniesieniu do nieletnich dzieci małżonków?

Opiekę, kwestie utrzymania, alimentów i prawa do odwiedzin dla dzieci małżonków można uzgodnić w momencie wnoszenia pozwu o rozwód (patrz strony „Opieka nad Dziećmi – Finlandia” i „Alimenty – Finlandia”).

d) w odniesieniu do obowiązku alimentacyjnego względem współmałżonka?

Udzielając rozwodu, sąd może nakazać jednemu z małżonków zapłatę alimentów na rzecz drugiego z małżonków, jeśli uzna to za zasadne (patrz strona „Alimenty – Finlandia”).

4. Co w praktyce oznacza termin prawny „separacja sądowa”?

Fiński system prawny nie uznaje separacji sądowej.

5. Jakie są warunki orzeczenia separacji sądowej?

Patrz pytanie 4.

6. Jakie są skutki prawne separacji sądowej?

Patrz pytanie 4.

7. Co w praktyce oznacza termin prawny „unieważnienie małżeństwa”?

W fińskim prawodawstwie nie istnieją przepisy dotyczące unieważnienia małżeństwa. Prokurator musi jednakże niezwłocznie wnieść sprawę przeciwko małżonkom, którym ma zostać udzielony rozwód, jeśli małżonkowie są bliskimi krewnymi lub jeśli jeden z małżonków pozostawał już w legalnym związku małżeńskim w momencie zawierania małżeństwa.

Do góryDo góry

8. Jakie są warunki orzeczenia unieważnienia małżeństwa?

Patrz pytanie 7.

9. Jakie są skutki prawne orzeczenia unieważnienia małżeństwa?

Patrz pytanie 7.

10. Czy istnieją jakieś alternatywne sposoby, poza drogą sądową, na rozwiązywanie problemów związanych z rozwodem?

Dokumenty rozwodowe zawsze składa się w Sądzie Rejonowym. Jednakże, zgodnie z prawem, strony powinny najpierw spróbować rozstrzygnąć spory rodzinne w drodze negocjacji i spróbować osiągnąć porozumienie; w tym celu, małżonkowie mogą zwrócić się o wsparcie do mediatorów rodzinnych z rady opieki społecznej. Sąd Rejonowy jest również zobowiązany poinformować małżonków o możliwości mediacji. Mediator spróbuje pomóc małżonkom osiągnąć wzajemne porozumienie w kwestii rozstrzygnięcia sporów rodzinnych w sposób najbardziej zadowalający dla wszystkich członków rodziny. Mediator zapewni pomoc w zakresie sporządzania umów i innych procedur rozstrzygania sporu. Musi on/a przede wszystkim uwzględnić bezpieczeństwo osób małoletnich w danej rodzinie. Mediacje są zawsze dobrowolne.

11. Gdzie należy składać wnioski o rozwód/separację sądową/unieważnienie małżeństwa? Jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Oboje małżonkowie mogą wspólnie wnieść pozew o rozwód, lub też pozew taki może wnieść jeden z małżonków osobno. Dokumenty rozwodowe składa się w Sądzie Rejonowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Pozew można złożyć w Sądzie Rejonowym osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego pełnomocnika. Można go również przesłać pocztą, faksem lub e-mailem.

Do góryDo góry

Sześciomiesięczny okres namysłu rozpoczyna się w momencie wniesienia pozwu o rozwód do Sądu Rejonowego. Jeśli małżonek wnosi o rozwód indywidualnie, okres namysłu rozpoczyna się w momencie powiadomienia drugiego z małżonków o pozwie. Za poinformowanie drugiego z małżonków odpowiedzialny jest Sąd Rejonowy. Po okresie namysłu, ostateczny pozew rozwodowy należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy. W przypadku niezłożenia takiego ostatecznego pozwu o rozwód, sprawa rozwodowa zostanie oddalona.

Załączanie dodatkowych dokumentów do pozwu zwykle nie jest konieczne. Jeśli pozew wnosi się na podstawie dwuletniej separacji, wyjaśnienie dotyczące separacji sądowej należy załączyć do pozwu.

12. Czy mogę uzyskać pomoc prawną w zakresie pokrycia kosztów postępowania?

W sprawach rozwodowych dostępna jest pomoc prawna. (Patrz strona „Pomoc prawna – Finlandia”).

13. Czy istnieje możliwość wniesienia odwołania od orzeczenia rozwodu/separacji sądowej/unieważnienia małżeństwa?

Od orzeczenia rozwodowego przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego.

14. Jakie procedury stosuje się celem uzyskania prawnego uznania orzeczenia rozwodu/separacji sądowej/unieważnienia małżeństwa w Finlandii, jeśli orzeczenie wydał sąd innego Państwa Członkowskiego?

Z zasady stosuje się rozporządzenie Rady (WE) nr 1347/2000, uznające orzeczenie w Finlandii, jeśli zostało ono wydane w innym Państwie Członkowskim (patrz strona „Rozwód – prawo wspólnotowe”).

Do góryDo góry

Zgodnie z rozporządzeniem, orzeczenie rozwodowe wydane w Państwie Członkowskim uznaje się w innym Państwie Członkowskim natychmiast, bez specjalnych procedur. Jednakże osoby, których interesy ucierpiały wskutek orzeczenia rozwodowego mogą zwrócić się z wnioskiem o decyzję uznającą lub nieuznającą orzeczenia.

Wniosek o potwierdzenie składa się w Sądzie Rejonowym. Sąd sprawujący jurysdykcję terytorialną to sąd, którego rejon sądowy obejmuje miejsce zamieszkania jednego z małżonków. Jeśli żaden z małżonków nie posiada miejsca zamieszkania w Finlandii, sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Helsinkach.

Jednakże, w przypadku pozwów rozwodowych wnoszonych w państwach skandynawskich, zastosowanie znajduje Skandynawska Konwencja Małżeńska z 1931 r. Z punktu widzenia Państw Członkowskich Unii Europejskiej Finlandia, Szwecja i Dania są stronami tej Konwencji. Orzeczenie rozwodowe wydane zgodnie ze Skandynawską Konwencją Małżeńską jest ważne we wszystkich państwach skandynawskich bez żadnego odrębnego potwierdzenia.

15. Do którego sądu należy się zwrócić, aby zakwestionować w Finlandii uznanie orzeczenia rozwodu/separacji prawnej/unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd innego Państwa Członkowskiego? Jaką procedurę stosuje się w takich sytuacjach?

Procedura jest taka sama jak opisana w pytaniu 14.

16. Jakie przepisy prawa odnoszące się do rozwodu stosuje sąd w postępowaniu rozwodowym pomiędzy małżonkami, którzy nie mieszkają w Finlandii lub którzy są obywatelami innego państwa?

Do wszystkich spraw rozwodowych wnoszonych w Finlandii stosuje się prawo fińskie.

Dalsze informacje

 • Rozwód (Sądy) suomi
 • Rozwiązanie Małżeństwa (Ministerstwo Sprawiedliwości) English - suomi - svenska
 • Unieważnienie Małżeństwa (Ministerstwo Sprawiedliwości) English - suomi - svenska
 • Mediacje Rodzinne (Ministerstwo Sprawiedliwości) English - suomi - svenska
 • Informacje na temat Mediacji Rodzinnych (Ministerstwo Sprawiedliwości) suomi - svenska

« Rozwód - Informacje ogólne | Finlandia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania