Europese Commissie > EJN > Echtscheiding > Finland

Laatste aanpassing: 03-08-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Echtscheiding - Finland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding? 1.
2. Welke echtscheidingsgronden bestaan er? 2.
3. Wat zijn de juridische gevolgen van een echtscheiding als het gaat om: 3.
a) de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten? a)
b) de verdeling van het vermogen van de echtgenoten? b)
c) de minderjarige kinderen van de echtgenoten? c)
d) de verplichting alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot? d)
4. Wat betekent "scheiding van tafel en bed" in de praktijk? 4.
5. Wat zijn de gronden voor een scheiding van tafel en bed? 5.
6. Wat zijn de juridische gevolgen van een scheiding van tafel en bed? 6.
7. Wat betekent "nietigverklaring van het huwelijk" in de praktijk? 7.
8. Wat zijn de gronden voor nietigverklaring van het huwelijk? 8.
9. Wat zijn de juridische gevolgen van nietigverklaring van het huwelijk? 9.
10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld? 10.
11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Aan welke formaliteiten moet worden voldaan en welke documenten moeten bij het dossier worden gevoegd? 11.
12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van het proces te dekken? 12.
13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk? 13.
14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een andere lidstaat van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Finland te laten erkennen? 14.
15. Tot welk gerecht moet ik mij wenden om in beroep te gaan tegen de erkenning van een door een rechtbank in een andere lidstaat van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Finland? Welke procedure is in deze gevallen van toepassing? 15.
16. Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsprocedure tussen echtgenoten die niet in Finland wonen of een verschillende nationaliteit hebben? 16.

 

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding?

De echtgenoten hebben het recht te scheiden na een bedenktijd van een half jaar. Zonder deze bedenktijd is scheiding mogelijk wanneer de echtgenoten voor de indiening van het echtscheidingsverzoek al twee jaar apart hebben gewoond.

2. Welke echtscheidingsgronden bestaan er?

In het echtscheidingsverzoek behoeven geen redenen voor de echtscheidings te worden aangegeven. Tijdens de behandeling van de zaak door de districtsrechtbank (käräjäoikeus) worden de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten en de redenen voor de scheiding niet onderzocht.

3. Wat zijn de juridische gevolgen van een echtscheiding als het gaat om:

a) de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten?

Na de scheiding behouden de echtgenoten de achternamen die zij tijdens het huwelijk hadden. Indien een echtgenoot bij het sluiten van het huwelijk een andere achternaam heeft aangenomen, dan kan hij na de scheiding een verzoek indienen om zijn achternaam te veranderen.

b) de verdeling van het vermogen van de echtgenoten?

Bij de beëindiging van het huwelijk wordt in de regel het totale vermogen van de echtgenoten gelijkelijk verdeeld. De echtgenoten kunnen zelf een beslissing nemen over de verdeling van het vermogen of dit door een door het gerecht aangewezen executeur laten doen. Van deze regel kan onder meer worden afgeweken in geval van huwelijkse voorwaarden, en de verdeling kan ook worden aangepast indien anders een onredelijk resultaat tot stand zou komen. De verdeling van het vermogen kan reeds tijdens de bedenktijd plaatsvinden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

c) de minderjarige kinderen van de echtgenoten?

In samenhang met het echtscheidingsverzoek kan een regeling worden getroffen inzake zorg, woonplaats, alimentatie en bezoekrecht voor minderjarige kinderen. (zie "ouderlijke verantwoordelijkheid – Finland" en "alimentatie – Finland")

d) de verplichting alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot?

Bij het uitspreken van de scheiding kan het gerecht een echtgenoot verplichten tot het betalen van alimentatie aan de andere echtgenoot, indien dit billijk wordt geacht. (zie "Alimentatie – Finland")

4. Wat betekent "scheiding van tafel en bed" in de praktijk?

Het Finse recht kent geen "scheiding van tafel en bed".

5. Wat zijn de gronden voor een scheiding van tafel en bed?

Zie vraag 4.

6. Wat zijn de juridische gevolgen van een scheiding van tafel en bed?

Zie vraag 4.

7. Wat betekent "nietigverklaring van het huwelijk" in de praktijk?

Het Finse recht omvat geen bepalingen inzake nietigverklaring van het huwelijk. De openbare aanklager moet echter een procedure met het oog op de onmiddellijke scheiding van de echtgenoten inleiden wanneer de echtgenoten nauw verwant zijn of het huwelijk is gesloten terwijl een van beide echtgenoten wettig gehuwd was.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Wat zijn de gronden voor nietigverklaring van het huwelijk?

Zie vraag 7.

9. Wat zijn de juridische gevolgen van nietigverklaring van het huwelijk?

Zie vraag 7.

10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld?

Een echtscheiding wordt altijd bij een districtsrechtbank aangevraagd. Volgens de wet moet echter eerst worden getracht gezinsconflicten door middel van onderhandelingen of afspraken op te lossen; hiervoor kunnen de echtgenoten een bemiddelaar van de sociale commissie van de gemeente om bijstand vragen. De districtsrechtbank is verplicht de echtgenoten te informeren over de mogelijkheid van bemiddeling. De bemiddelaar tracht een consensus te bewerkstelligen over hoe de conflicten voor iedereen op de beste manier kunnen worden opgelost. De bemiddelaar helpt bij het maken van afspraken en bij andere maatregelen om de conflicten op te lossen. Hij moet zich met name inzetten voor de bescherming van de tot het gezin behorende minderjarige kinderen. Bemiddeling geschiedt altijd op basis van vrijwilligheid.

11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Aan welke formaliteiten moet worden voldaan en welke documenten moeten bij het dossier worden gevoegd?

De echtscheiding kan door beide echtgenoten samen of door één echtgenoot worden aangevraagd. Het verzoek tot echtscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde districtsrechtbank in de woonplaats van een van beide echtgenoten. Het verzoek kan persoonlijk worden ingediend of door een gevolmachtigd vertegenwoordiger. Het kan ook per post, fax of e-mail worden ingediend.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bij de indiening van het echtscheidingsverzoek begint de bedenktijd van een half jaar. Wanneer het verzoek slechts door één echtgenoot is ingediend, begint de bedenktijd wanneer de andere echtgenoot hiervan door de districtsrechtbank in kennis is gesteld. Na het verstrijken van de bedenktijd moet binnen een half jaar een definitief echtscheidingsverzoek worden ingediend. Wanneer dit niet gebeurt, wordt de echtscheidingsprocedure beëindigd

Doorgaans behoeven bij het verzoek geen documenten te worden gevoegd. Wanneer de echtscheiding wordt aangevraagd op grond van het feit dat de echtgenoten reeds twee jaar apart wonen, moet dit met bewijsstukken worden gestaafd.

12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van het proces te dekken?

In echtscheidingszaken kan rechtsbijstand worden verkregen. (zie "Rechtsbijstand – Finland)

13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk?

Tegen een echtscheidingsbeslissing kan in hoger beroep worden gegaan bij een hof van beroep (hovioikeus).

14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een andere lidstaat van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Finland te laten erkennen?

Op de erkenning van in een andere lidstaat gegeven echtscheidingsbeslissing in Finland is in de regel Verordening (EG) nr. 1347/2000 van de Raad van toepassing. (Zie "Echtscheiding –Gemeenschapsrecht").

Volgens deze verordening wordt een in een lidstaat gegeven beslissing in de andere lidstaten onmiddellijk erkend zonder dat hiervoor een bijzondere procedure nodig is. Elke belanghebbende partij kan echter verzoeken om een uitspraak dat de beslissing al dan niet wordt erkend.

Het verzoek hiertoe wordt ingediend bij de districtsrechtbank. Bevoegd is de districtsrechtbank in het rechtsgebied waarvan een van beide echtgenoten zijn woonplaats heeft. Indien geen van beide echtgenoten zijn woonplaats in Finland heeft, wordt de zaak behandeld door de districtsrechtbank van Helsinki.

In zaken binnen de Noordse landen is echter een verdrag uit 1931 tussen deze landen van toepassing. Van de lidstaten van de Europese Unie betreft dit Finland, Zweden en Denemarken. Volgens het verdrag tussen de Noordse landen is een echtscheidingsbeslissing zonder aparte bevestiging in alle Noordse landen geldig.

15. Tot welk gerecht moet ik mij wenden om in beroep te gaan tegen de erkenning van een door een rechtbank in een andere lidstaat van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Finland? Welke procedure is in deze gevallen van toepassing?

Zie de de onder punt 14 beschreven procedure.

16. Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsprocedure tussen echtgenoten die niet in Finland wonen of een verschillende nationaliteit hebben?

Op in Finland behandelde echtscheidingszaken is het Finse recht van toepassing.

Nadere inlichtingen

« Echtscheiding - Algemene informatie | Finland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 03-08-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk