Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Somija

Pēdējo reizi atjaunots: 09-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Somija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir laulības šķiršanas saņemšanas noteikumi? 1.
2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli? 2.
3. Kā laulības šķiršana ietekmē? 3.
a) personīgās attiecības starp laulātajiem? a)
b) laulāto īpašuma sadali? b)
c) laulāto bērnu, kas jaunāki par 18 gadiem? c)
d) laulāto saistības nodrošināt uzturlīdzekļus? d)
4. Ko praktiskā izteiksmē nozīmē juridiskais termins “laulāto atšķiršana saskaņā ar tiesas lēmumu”? 4.
5. Kādi ir laulāto atšķiršanas noteikumi? 5.
6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas? 6.
7. Ko praktiskā izteiksmē nozīmē termins “laulības anulēšana”? 7.
8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi? 8.
9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas? 9.
10. Kādas citas iespējas pastāv laulības šķiršanas jautājumu risināšanai nevēršoties tiesā? 10.
11. Kur man jāiesniedz pieteikums par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu /laulības anulēšanu? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno šim pieteikumam? 11.
12. Vai šajā jautājumā ir pieejamas juridiskās konsultācijas? 12.
13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu? 13.
14. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts tiesas lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu atzītu Somijā? 14.
15. Kādā tiesā vērsties, lai Somijā apstrīdētu citas dalībvalsts tiesas lēmuma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu atzīšanu? Kāda procedūra tiek piemērota šajos gadījumos? 15.
16. Kādu likumu tiesa piemēro gadījumā, ja laulātie nedzīvo Skotijā, vai ir citas valsts pilsoņi? 16.

 

1. Kādi ir laulības šķiršanas saņemšanas noteikumi?

Laulātājiem ir tiesības saņemt laulības šķiršanu pēc apdomāšanās laika, kas ir seši mēneši kopš pieteikuma iesniegšanas. Laulības šķiršanu var saņemt bez apdomāšanās laika, ja laulātie ir bijuši atšķirti divus gadus pirms laulības šķiršanas pieteikuma iesniegšanas.

2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli?

Pieteikumā Jums nav jānorāda laulības šķiršanas iemesli. Izskatot laulības šķiršanas lietu, apgabaltiesa neņem vērā laulāto personīgās attiecības vai laulības šķiršanas iemeslus.

3. Kā laulības šķiršana ietekmē?

a) personīgās attiecības starp laulātajiem?

Pēc laulības šķiršanas laulātie saglabā laulībā gūtos uzvārdus. Gadījumā, ja stājoties laulībā kāds no laulātajiem mainīja savu uzvārdu, viņš vai viņa var iesniegt prasību par tā nomaiņu pēc laulības šķiršanas.

b) laulāto īpašuma sadali?

Parasti pēc laulības izbeigšanas laulāto īpašumu sadala vienādās daļās. Laulātie var vienoties par īpašuma sadali, vai to var izlemt tiesas iecelts tiesu izpildītājs. Izņēmums no galvenā noteikuma ir laulības līgums, un īpašuma sadali var piemērot tad, ja pretējā gadījumā rezultātu varētu uzskatīt par nepamatotu. Laulāto īpašumu var sadalīt apdomāšanās laikā, bet ne agrāk.

Lapas augšmalaLapas augšmala

c) laulāto bērnu, kas jaunāki par 18 gadiem?

Laulāto bērnu aizbildniecību, dzīves apstākļus, apgādību un tikšanās tiesības var izskatīt, iesniedzot laulības šķiršanas pieteikumu. (Skat. lappuses “Bērna aizbildniecība - Somija” un “Apgādība – Somija”).

d) laulāto saistības nodrošināt uzturlīdzekļus?

Piešķirot laulības šķiršanu, tiesa var piespriest vienam no laulātajiem maksāt uzturlīdzekļus otrajam laulātajam, ja to uzskata par pamatotu. (Skat. lappuses “Apgādība - Somija”).

4. Ko praktiskā izteiksmē nozīmē juridiskais termins “laulāto atšķiršana saskaņā ar tiesas lēmumu”?

Somijas tieslietu sistēmā neatzīst laulāto atšķiršanu saskaņā ar tiesas lēmumu.

5. Kādi ir laulāto atšķiršanas noteikumi?

Skat. 4. jautājumu.

6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas?

Skat. 4. jautājumu.

7. Ko praktiskā izteiksmē nozīmē termins “laulības anulēšana”?

Somijas likumdošanā nav laulības anulēšanas noteikumu. tomēr prokuroram ir jāizskata lieta par laulības šķiršanas piešķiršanu laulātajiem, ja tie ir tuvi radinieki, vai, ja laulībā stāšanās laikā viens no laulātajiem jau bija likumīgā laulībā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi?

Skat. 7. jautājumu.

9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas?

Skat. 7. jautājumu.

10. Kādas citas iespējas pastāv laulības šķiršanas jautājumu risināšanai nevēršoties tiesā?

Laulības šķiršanas dokumentus vienmēr iesniedz apgabaltiesā. Tomēr, saskaņā ar likumu, pusēm vispirms jācenšas atrisināt ģimenes strīdus pārrunās, cenšoties panākt vienošanos. Lai to darītu, laulātie var pieprasīt palīdzību no ģimenes starpniekiem vai sociālās labklājības pārvaldes. Apgabaltiesas pienākums ir arī informēt laulātos par starpniecības iespējām. Starpnieks centīsies palīdzēt laulātajiem rast savstarpēju sapratni par to, kā jārisina ģimenes strīdi, visiem ģimenes locekļiem atbilstošākajā veidā. Starpnieks palīdz līgumu sastādīšanā un citās strīda risināšanas lietās. Viņam vai viņai ir īpaši jāņem vērā ģimenes nepilngadīgo bērnu drošība. Starpniecība ir brīvprātīga.

11. Kur man jāiesniedz pieteikums par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu /laulības anulēšanu? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno šim pieteikumam?

Laulātie var iesniegt laulības šķiršanas pieteikumu kopā, vai arī viens no laulātajiem to var iesniegt individuāli. Laulības šķiršanas dokumentus iesniedz apgabaltiesā atbilstoši kāda no laulātajiem dzīvesvietai. Pieteikumu apgabaltiesā var iesniegt personīgi, vai to var darīt pilnvarots pārstāvis. Pieteikumu var nosūtīt arī pa pastu, faksu vai elektronisko pastu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Sešu mēnešu ilgais apdomāšanās laiks sākas kopš laulības šķiršanas pieteikuma iesniegšanas apgabaltiesā. Gadījumā, ja laulātais iesniedz laulības šķiršanas pieteikumu individuāli, apdomāšanās periods sākas tad, kad otram laulātajam ir paziņots par pieteikumu. Apgabaltiesas pienākums ir informēt otro laulāto. Pēc apdomāšanās laika sešu mēnešu laikā ir jāiesniedz galējais laulības šķiršanas pieteikums. Gadījumā, ja galējais laulības šķiršanas pieteikums nav iesniegts, laulības šķiršanas lieta tiek atcelta.

Parasti nav nepieciešams iesniegumam pievienot papildus dokumentus. Ja laulības šķiršanu iesniedz pamatojoties uz divu gadu atšķiršanas laiku, pieteikumam jāpievieno paskaidrojums par laulāto atšķiršanu saskaņā ar tiesas lēmumu.

12. Vai šajā jautājumā ir pieejamas juridiskās konsultācijas?

Laulības šķiršanas lietās ir pieejamas juridiskās konsultācijas. (Skat. lappusi ”Juridiskās konsultācijas - Somija”).

13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu?

Spriedumu par laulības šķiršanu var pārsūdzēt apelācijas tiesā.

14. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts tiesas lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu atzītu Somijā?

Parasti Padomes Regulu (EK) Nr. 1347/2000 piemēro, atzīstot spriedumu par laulības šķiršanu Somijā, ja šāds spriedums ir pieņemts citā dalībvalstī. (Skat. lappusi “Laulības šķiršana – Kopienas tiesības”).

Saskaņā ar Regulu, vienā dalībvalstī pieņemtu spriedumu par laulības šķiršanu atzīst citā dalībvalstī nekavējoties, nepiemērojot īpašas procedūras. Tomēr jebkura persona, kuras intereses ietekmē attiecīgais spriedums par laulības šķiršanu, var iesniegt prasību par attiecīgā sprieduma atzīšanu vai neatzīšanu.

Pieteikumu par apstiprinājumu iesniedz apgabaltiesā. Teritoriālās jurisdikcijas tiesa ir tā tiesa, kuras tiesiskajā apgabalā atrodas kāda no laulātajiem dzīvesvieta. Ja nevienam no laulātajiem nav dzīvesvietas Somijā, attiecīgo lietu izskata Helsinku Apgabaltiesā.

Gadījumā, ja laulības šķiršanas lieta ir iesniegta Ziemeļvalstīs, piemēro 1931. gada Ziemeļvalstu laulības Konvenciju. Eiropas Savienības dalībvalstu izpratnē, šī Konvencija attiecas uz Somiju, Zviedriju un Dāniju. Saskaņā ar Ziemeļvalstu laulības Konvenciju izdots spriedums par laulības šķiršanu ir spēkā visās Ziemeļvalstīs, un tam nav vajadzīgs atsevišķs apstiprinājums.

15. Kādā tiesā vērsties, lai Somijā apstrīdētu citas dalībvalsts tiesas lēmuma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu atzīšanu? Kāda procedūra tiek piemērota šajos gadījumos?

Tāda pati procedūra, kāda ir izskatīta 14. jautājumā.

16. Kādu likumu tiesa piemēro gadījumā, ja laulātie nedzīvo Skotijā, vai ir citas valsts pilsoņi?

Visām laulības šķiršanas lietām, kas tiek pieteiktas Somijā, piemēro Somijas likumus.

Cita informācija

 • Laulības šķiršana (tiesas) suomi
 • Laulības izbeigšana (Tieslietu ministrija) English - suomi - svenska
 • Laulības šķiršana (Tieslietu ministrija) suomi
 • Starpniecība ģimenes jautājumos (Tieslietu ministrija) suomi
 • Informācija par starpniecību ģimenes jautājumos (Tieslietu ministrija) suomi - svenska

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Somija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 09-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste