Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Suomija

Naujausia redakcija: 09-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Suomija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai? 1.
2. Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos? 2.
3. Kokios yra santuokos nutraukimo teisinės pasekmės? 3.
a) sutuoktinių asmeniniams santykiams? a)
b) turto padalijimui tarp sutuoktinių? b)
c) sutuoktinių vaikams iki 18 metų amžiaus? c)
d) santuokinių tarpusavio išlaikymo pareigai? d)
4. Ką iš tikrųjų reiškia teisės terminas „gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas“? 4.
5. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo išankstinės sąlygos? 5.
6. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės? 6.
7. Ką iš tikrųjų reiškia teisės terminas „santuokos pripažinimas negaliojančia“? 7.
8. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia išankstinės sąlygos? 8.
9. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės? 9.
10. Kokie yra būdai santuokos nutraukimo klausimus spręsti be teismo? 10.
11. Kur turėtų būti pateikiami pareiškimai dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokie yra formalumai ir kokie dokumentai turėtų būti pridedami prie pareiškimo? 11.
12. Ar šiuo klausimu teikiama teisinė pagalba? 12.
13. Ar gali būti apskųstas teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo/gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo/santuokos pripažinimo negaliojančia? 13.
14. Kokia tvarka Suomijoje galima gauti teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo/santuokos pripažinimo negaliojančia teisinį pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? 14.
15. Į kurį teismą reikėtų kreiptis, kai norima Suomijoje apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia yra tvarka šiais atvejais? 15.
16. Kurios valstybės teisės aktai taikomi, jei sutuoktiniai negyvena Suomija arba jei jie yra kitos valstybės piliečiai? 16.

 

1. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai?

Sutuoktiniai turi teisę nutraukti santuoką nuo pareiškimo padavimo praėjus šešių mėnesių susitaikymo terminui. Santuoka gali būti nutraukiama nesilaikant susitaikymo termino, jei sutuoktiniai per paskutinius dvejus metus iki pareiškimo dėl santuokos nutraukimo padavimo gyveno skyrium.

2. Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos?

Nereikalaujama, kad pareiškime būtų išvardyti santuokos nutraukimo motyvai. Nagrinėdamas ištuokos bylą, apylinkės teismas nesvarsto sutuoktinių asmeninių santykių arba santuokos nutraukimo motyvų.

3. Kokios yra santuokos nutraukimo teisinės pasekmės?

a) sutuoktinių asmeniniams santykiams?

Nutraukus santuoką, sutuoktiniams paliekamos susituokus turėtos pavardės. Jei sudarydamas santuoką sutuoktinis pakeitė savo pavardę, jis gali prašyti po santuokos nutraukimo ja pakeisti.

b) turto padalijimui tarp sutuoktinių?

Nutraukus santuoką, sutuoktinių turtas iš esmės yra padalijamas lygiomis dalimis. Sutuoktiniai gali susitarti dėl turto padalijimo arba tą padalijimą gali atlikti teismo paskirtas turto administratorius. Nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo nukrypstama, kai yra sudaryta santuokos nutraukimo sutartis ir tas padalijimas gali būti sureguliuotas, jeigu priešingu atveju padariniai būtų laikomi nepriimtinais. Sutuoktinių turtas gali būti padalijamas susitaikymo laikotarpiu, bet ne anksčiau.

viršųviršų

c) sutuoktinių vaikams iki 18 metų amžiaus?

Dėl sutuokinių vaikų globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir bendravimo teisių gali būti susitariama pateikiant pareiškimą dėl santuokos nutraukimo (žr. puslapius „Vaikų globa - Suomija“ ir „Išlaikymas - Suomija“).

d) santuokinių tarpusavio išlaikymo pareigai?

Nutraukdamas santuoką, teismas gali vienam sutuoktiniui priteisti mokėti išlaikymą kitam sutuoktiniui, jei tai yra laikoma priderama (žr. puslapį „Išlaikymas - Suomija“).

4. Ką iš tikrųjų reiškia teisės terminas „gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas“?

Suomijos teisinė sistema nepripažįsta gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo.

5. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo išankstinės sąlygos?

Žr. 4 klausimą.

6. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės?

Žr. 4 klausimą.

7. Ką iš tikrųjų reiškia teisės terminas „santuokos pripažinimas negaliojančia“?

Suomijos teisės aktuose nėra nuostatų dėl santuokos pripažinimo negaliojančia. Tačiau prokuroras privalo nedelsdamas iškelti sutuoktiniams bylą dėl santuokos nutraukimo, jei sutuoktiniai yra artimieji giminaičiai arba jei vienas iš sutuoktinių sudarydamas santuoką jau buvo teisiškai susituokęs.

viršųviršų

8. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia išankstinės sąlygos?

Žr. 7 klausimą.

9. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Žr. 7 klausimą.

10. Kokie yra būdai santuokos nutraukimo klausimus spręsti be teismo?

Dokumentai dėl santuokos nutraukimo visada pateikiami apylinkės teismui. Tačiau pagal įstatymą bylos šalys pirmiausia turėtų mėginti šeimos ginčus spręsti derėdamosi ir stengdamosi susitarti. Kad galėtų tai daryti, sutuoktiniai gali prašyti socialinės rūpybos valdybos šeimos tarpininkų pagalbos. Apylinkės teismas taip pat yra įpareigotas pranešti sutuoktiniams apie tarpininkavimo galimybę. Tarpininkas mėgins padėti sutuoktiniams pasiekti bendrą sutarimą dėl to, kaip šeimos ginčai gali būti išspręsti visiems šeimos nariams tinkamiausiu būdu. Tarpininkas padės rengti susitarimus ir kitose ginčo sprendimo procedūrose. Jis visada privalo ypač paisyti šeimoje esančių nepilnamečių vaikų saugumo. Tarpininkavimas visada pasirenkamas savanoriškai.

11. Kur turėtų būti pateikiami pareiškimai dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokie yra formalumai ir kokie dokumentai turėtų būti pridedami prie pareiškimo?

Pareiškimą dėl santuokos nutraukimo gali pateikti abu sutuoktiniai kartu arba vienas iš sutuoktinių atskirai. Dokumentai pateikiami apylinkės teisme pagal vieno iš sutuoktinių gyvenamąją vietą. Pareiškimą apylinkės teismui galima pateikti asmeniškai arba per įgaliotąjį atstovą. Jis taip pat gali būti siunčiamas paštu, faksu arba elektroniniu paštu.

viršųviršų

Šešių mėnesių susitaikymo terminas skaičiuojamas nuo pareiškimo dėl santuokos nutraukimo pateikimo apylinkės teismui dienos. Jei pateikiamas vieno sutuoktinio pareiškimas dėl santuokos nutraukimo, susitaikymo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai apie pareiškimą pranešama kitam sutuoktiniui. Už kito sutuoktinio informavimą yra atsakingas apylinkės teismas. Susitaikymo terminui pasibaigus, galutinis pareiškimas dėl santuokos nutraukimo turi būti pateiktas per šešis mėnesius. Jei galutinis pareiškimas nepateikiamas, ištuokos byla lieka nenagrinėta.

Paprastai jokių papildomų dokumentų prie pareiškimo pridėti nereikia. Jei ištuokos prašoma remiantis dvejų metų gyvenimu skyrium (separacija), prie pareiškimo turi būti pridedamas gyvenimo skyrium (separacijos) paaiškinimas.

12. Ar šiuo klausimu teikiama teisinė pagalba?

Bylose dėl santuokos nutraukimo teisinė pagalba teikiama (žr. puslapį „Teisinė pagalba - Suomija“).

13. Ar gali būti apskųstas teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo/gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo/santuokos pripažinimo negaliojančia?

Teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo gali būti apskųstas Apeliaciniame teisme.

14. Kokia tvarka Suomijoje galima gauti teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo/santuokos pripažinimo negaliojančia teisinį pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? 

Teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo pripažinimui Suomijoje, jei teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje, paprastai taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1347/2000 (žr. puslapį „Santuokos nutraukimas – Bendrijos teisė“).

viršųviršų

Pagal šį reglamentą teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, priimtas kurioje nors valstybėje narėje, pripažįstamas tiesiogiai, be jokios atskiros procedūros. Tačiau kiekvienas suinteresuotas asmuo gali pateikti prašymą priimti nutartį, kad teismo sprendimas būtų pripažintas arba nepripažintas.

Prašymas dėl patvirtinimo pateikiamas apylinkės teismui. Teritorinę jurisdikciją turi tas teismas, kurio veiklos teritorijoje yra vieno iš sutuoktinių gyvenamoji vieta. Jeigu nė vienas iš sutuoktinių neturi gyvenamosios vietos Suomijoje, bylą nagrinėja Helsinkio apylinkės teismas.

Tačiau Šiaurės valstybėse iškeltoms santuokos nutraukimo byloms taikoma 1931 m. Šiaurės valstybių santuokos konvencija. Kalbant apie Europos Sąjungos valstybes nares, Suomija, Švedija ir Danija yra šios konvencijos šalys. Teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, priimtas pagal Šiaurės valstybių santuokos konvenciją, galioja visose Šiaurės valstybėse be jokio atskiro patvirtinimo.

15. Į kurį teismą reikėtų kreiptis, kai norima Suomijoje apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia yra tvarka šiais atvejais?

Ta pati tvarka, kuri apibūdinta 14 klausime.

16. Kurios valstybės teisės aktai taikomi, jei sutuoktiniai negyvena Suomija arba jei jie yra kitos valstybės piliečiai?

Visoms Suomijoje iškeltoms santuokos nutraukimo byloms taikoma Suomijos teisė.

Papildoma informacija

 • Ištuoka (Teismai) suomi
 • Nutraukiant santuoką (Teisingumo ministerija) English - suomi - svenska
 • Santuokos nutraukimas (Teisingumo ministerija) suomi
 • Tarpininkavimas šeimai (Teisingumo ministerija) suomi
 • Informacija apie tarpininkavimą šeimai (Teisingumo ministerija) suomi - svenska

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Suomija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 09-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė