Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Διαζύγιο > Φινλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 03-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Διαζύγιο - Φινλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έκδοσης διαζυγίου; 1.
2. Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου; 2.
3. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου; 3.
α) στις προσωπικές σχέσεις των συζύγων; α)
β) στην κατανομή περιουσίας μεταξύ των συζύγων β)
γ) στα ανήλικα τέκνα των συζύγων; γ)
δ) στην υποχρέωση καταβολής διατροφής στον ένα εκ των συζύγων δ)
4. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «δικαστικός χωρισμός»;. 4.
5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του «δικαστικού χωρισμού»; 5.
6. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του «δικαστικού χωρισμού»; 6.
7. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «ακύρωση του γάμου»; 7.
8. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ακύρωσης του γάμου; 8.
9. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες ακύρωσης του γάμου; 9.
10. Υπάρχουν εναλλακτικά εξωδικαστικά μέσα επίλυσης των θεμάτων διαζυγίου, χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη; 10.
11. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση διαζυγίου/ δικαστικού χωρισμού /ακύρωσης γάμου; Ποιες είναι οι επίσημες διαδικασίες και ποια τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση; 11.
12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου; 12.
13. Μπορεί κάποιος να ασκήσει έφεση κατά μίας απόφασης διαζυγίου/ δικαστικού χωρισμού /ακύρωσης γάμου ; 13.
14. Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω αναγνώριση στη Φινλανδία μίας απόφασης διαζυγίου/ δικαστικού χωρισμού /ακύρωσης γάμου, η οποία έχει εκδοθεί από δικαστήριο μίας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 14.
15. Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο στη Φινλανδία για την προσβολή της αναγνώρισης μιας απόφασης διαζυγίου/ δικαστικού χωρισμού /ακύρωσης γάμου που εξεδόθη από δικαστήριο μίας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση; 15.
16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στο πλαίσιο μίας διαδικασίας διαζυγίου μεταξύ δύο συζύγων που δεν διαμένουν στη Φινλανδία ή που έχουν διαφορετικές εθνικότητες; 16.

 

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έκδοσης διαζυγίου;

Οι σύζυγοι έχουν το δικαίωμα έκδοσης διαζυγίου μετά από «προθεσμία ψύχραιμης σκέψης» έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης. Το διαζύγιο μπορεί να εκδοθεί και χωρίς την προθεσμία ψύχραιμης σκέψης εφόσον οι σύζυγοι ζουν χωριστά τα τελευταία δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης διαζυγίου.

2. Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου;

Οι λόγοι διαζυγίου δεν αναγράφονται στην αίτηση. Κατά την εξέταση της υπόθεσης διαζυγίου, το αρμόδιο δικαστήριο δεν εξετάζει τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων ή τους λόγους διαζυγίου.

3. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου;

α) στις προσωπικές σχέσεις των συζύγων;

Μετά το διαζύγιο οι σύζυγοι διατηρούν τα επώνυμα που είχαν κατά τη διάρκεια του γάμου. Αν ένας από τους συζύγους είχε αλλάξει το επώνυμό του/της λόγω του γάμου, μπορεί να υποβάλει αίτηση για την ανάκτησή του μετά το διαζύγιο.

β) στην κατανομή περιουσίας μεταξύ των συζύγων

Κατά τη λύση του γάμου, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων κατανέμεται κατά γενικό κανόνα σε ίσα μέρη μεταξύ των δύο. Οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν για την κατανομή της περιουσίας ή η κατανομή μπορεί να γίνει από εκκαθαριστή που ορίζεται από το δικαστήριο. Μπορεί να υπάρχει εξαίρεση στο γενικό κανόνα π.χ. σε περίπτωση γαμικής σύμβασης. Επίσης η κατανομή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συνδιαλλαγής όταν υπάρχει κίνδυνος να είναι το αποτέλεσμα άνισο. Τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων μπορούν να κατανεμηθούν ήδη από την έναρξη της προθεσμίας ψύχραιμης σκέψης, αλλά όχι πριν.

γ) στα ανήλικα τέκνα των συζύγων;

Το θέμα της επιμέλειας και της κατοικίας των ανηλίκων τέκνων, της διατροφής και του δικαιώματος επικοινωνίας μπορεί να ρυθμιστεί όταν υποβάλλεται η αίτηση διαζυγίου (βλ. σελ. «Γονική μέριμνα – Φινλανδία» και «Αξιώσεις διατροφής – Φινλανδία»).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

δ) στην υποχρέωση καταβολής διατροφής στον ένα εκ των συζύγων

Στην απόφαση έκδοσης του διαζυγίου το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το θεωρεί δίκαιο, να διατάξει τον έναν από τους συζύγους να καταβάλει διατροφή στον άλλον (βλ. σελ. «Αξιώσεις διατροφής – Φινλανδία»).

4. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «δικαστικός χωρισμός»;.

Ο δικαστικός χωρισμός δεν αναγνωρίζεται από το νομικό σύστημα της Φινλανδίας.

5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του «δικαστικού χωρισμού»;

Βλ. ερώτηση 4.

6. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του «δικαστικού χωρισμού»;

Βλ. ερώτηση 4.

7. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «ακύρωση του γάμου»;

Δεν υπάρχουν διατάξεις για την ακύρωση του γάμου στην φινλανδική νομοθεσία. Ο εισαγγελέας μπορεί ωστόσο να κινήσει τη διαδικασία άμεσης απαγγελίας διαζυγίου εφόσον οι σύζυγοι είναι στενοί συγγενείς ή ένας από τους συζύγους βρισκόταν ήδη σε νόμιμο γάμο κατά την τέλεση του γάμου.

8. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ακύρωσης του γάμου;

Βλ. ερώτηση 7.

9. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες ακύρωσης του γάμου;

Βλ. ερώτηση 7.

10. Υπάρχουν εναλλακτικά εξωδικαστικά μέσα επίλυσης των θεμάτων διαζυγίου, χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Τα έγγραφα του διαζυγίου υποβάλλονται πάντα στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο. Ωστόσο, σύμφωνα με το νόμο, τα μέρη θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν να λύσουν τις οικογενειακές διαφορές με διαπραγμάτευση και συνδιαλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, οι σύζυγοι μπορούν να ζητήσουν την συνδρομή των οικογενειακών διαμεσολαβητών της επιτροπής κοινωνικής προνοίας. Επίσης το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει τους συζύγους για τη δυνατότητα συνδιαλλαγής. Ο διαμεσολαβητής προσπαθεί να βοηθήσει τους συζύγους να συμφωνήσουν αμοιβαία για τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο επίλυσης των οικογενειακών διαφορών προς το συμφέρον όλων των μελών της οικογένειας. Ο διαμεσολαβητής βοηθά στην κατάρτιση συμφωνιών και άλλων διαδικασιών επίλυσης των διαφορών. Πρέπει να εξετάζει ιδιαίτερα την ασφάλεια των ανηλίκων στην οικογένεια. Η διαμεσολάβηση γίνεται πάντα σε εθελοντική βάση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

11. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση διαζυγίου/ δικαστικού χωρισμού /ακύρωσης γάμου; Ποιες είναι οι επίσημες διαδικασίες και ποια τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση;

Το διαζύγιο μπορεί να ζητείται από κοινού και από τους δύο συζύγους ή από έναν από τους δύο συζύγους ατομικά. Τα έγγραφα του διαζυγίου υποβάλλονται στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο της κατοικίας ενός από τους συζύγους. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο αρμόδιο δικαστήριο προσωπικά ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Επίσης μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η προθεσμία ψύχραιμης σκέψης των έξι μηνών αρχίζει από την υποβολή της αίτησης διαζυγίου στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο. Αν ένας από τους συζύγους υποβάλει την αίτηση διαζυγίου ατομικά, η προθεσμία ψύχραιμης σκέψης αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία ο άλλος σύζυγος λαμβάνει γνώση. Το αρμόδιο δικαστήριο έχει την ευθύνη ενημέρωσης του άλλου συζύγου. Μετά τη λήξη της περιόδου ψύχραιμης σκέψης, η τελική αίτηση διαζυγίου πρέπει να υποβληθεί εντός έξι μηνών. Αν δεν υποβληθεί η τελική αίτηση διαζυγίου, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

Συνήθως δεν είναι αναγκαίο να επισυνάπτονται πρόσθετα έγγραφα στην αίτηση. Αν ζητείται το διαζύγιο βάσει του διετούς χωρισμού, πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι σύζυγοι δεν διαμένουν υπό την ίδια στέγη.

12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου;

Η χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής είναι δυνατή σε περιπτώσεις διαζυγίου (Βλ. σελίδα «Νομική συνδρομή – Φινλανδία»)

13. Μπορεί κάποιος να ασκήσει έφεση κατά μίας απόφασης διαζυγίου/ δικαστικού χωρισμού /ακύρωσης γάμου ;

Είναι δυνατόν να υποβληθεί έφεση κατά της απόφασης διαζυγίου ενώπιον του εφετείου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

14. Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω αναγνώριση στη Φινλανδία μίας απόφασης διαζυγίου/ δικαστικού χωρισμού /ακύρωσης γάμου, η οποία έχει εκδοθεί από δικαστήριο μίας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Κατά κανόνα εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 προκειμένου να αναγνωριστεί απόφαση διαζυγίου στη Φινλανδία, εφόσον η απόφαση έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος. (Βλ. σελίδα «Διαζύγιο – Κοινοτικό δίκαιο»)

Σύμφωνα με τον κανονισμό, απόφαση διαζυγίου εκδιδόμενη σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται αυτόματα στα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Ωστόσο, αν λόγω της απόφασης διαζυγίου επηρεάζονται τα συμφέροντα κάποιου προσώπου, το πρόσωπο αυτό μπορεί να ζητήσει έκδοση απόφασης για την αναγνώριση ή τη μη αναγνώριση της απόφασης διαζυγίου.

Η αίτηση επιβεβαίωσης υποβάλλεται στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο. Κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο, στη δικαστική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η συνήθης διαμονή ενός από τους συζύγους. Αν κανένας από τους συζύγους δεν έχει διαμονή στη Φινλανδία, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του Ελσίνκι.

Ωστόσο στην περίπτωση υποθέσεων διαζυγίου μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών, εφαρμόζεται η σκανδιναβική σύμβαση περί γάμου του 1931. Όσον αφορά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύμβαση αυτή εφαρμόζεται στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Δανία. Απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη σκανδιναβική σύμβαση περί γάμου ισχύει σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες χωρίς ειδική επιβεβαίωση.

15. Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο στη Φινλανδία για την προσβολή της αναγνώρισης μιας απόφασης διαζυγίου/ δικαστικού χωρισμού /ακύρωσης γάμου που εξεδόθη από δικαστήριο μίας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση;

Ίδια διαδικασία με αυτή που αναφέρεται στην ερώτηση 14.

16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στο πλαίσιο μίας διαδικασίας διαζυγίου μεταξύ δύο συζύγων που δεν διαμένουν στη Φινλανδία ή που έχουν διαφορετικές εθνικότητες;

Το δίκαιο της Φινλανδίας εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις διαζυγίου που υποβάλλονται στη Φινλανδία.

Πρόσθετες πληροφορίες

« Διαζύγιο - Γενικές Πληροφορίες | Φινλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 03-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο