Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse > Finland

Seneste opdatering : 03-08-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - Finland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad er betingelserne for at få skilsmisse? 1.
2. Hvad anses for skilsmissegrund? 2.
3. Hvilke retsvirkninger har en skilsmisse for: 3.
a) de personlige relationer mellem ægtefællerne? a)
b) bodeling? b)
c) ægtefællernes mindreårige børn? c)
d) forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag? d)
4. Hvad betyder det juridiske begreb "separation" i praksis? 4.
5. Hvad er betingelserne for at få separation? 5.
6. Hvilke retsvirkninger har en separation? 6.
7. Hvad betyder det juridiske begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis? 7.
8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab? 8.
9. Hvilke retsvirkninger har omstødelse af et ægteskab? 9.
10. Findes der alternative, udenretslige midler til konfliktløsning i forbindelse med skilsmisse? 10.
11. Hvor skal en begæring om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab indgives? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter vedlægges? 11.
12. Kan man få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Kan en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab ankes? 13.
14. Hvad er fremgangsmåden, hvis man ønsker at få en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab, som er truffet af en retslig instans i en anden medlemsstat, anerkendt i Finland? 14.
15. Hvilken domstol skal man henvende sig til for at gøre indsigelse mod, at en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab, som er truffet af en retslig instans i en anden medlemsstat anerkendes i Finland? Hvilken procedure anvendes i sådanne tilfælde? 15.
16. Hvilket lands lovgivning finder anvendelse i skilsmissesager, hvor ægtefællerne ikke er bosat i Finland eller ikke er finske statsborgere? 16.

 

1. Hvad er betingelserne for at få skilsmisse?

Ægtefællerne har ret til skilsmisse efter seks måneders betænkningstid. Ægtefæller, der har boet hver for sig de seneste to år inden begæringen om skilsmisse, har ret til skilsmisse uden forudgående betænkningstid.

2. Hvad anses for skilsmissegrund?

Der er ingen krav om, at årsagen til skilsmisse skal begrundes i skilsmissebegæringen. Ved behandling af en skilsmisse undersøger domstolen ("tingsrätten"/"käräjäoikeus") ikke ægtefællernes personlige forhold eller årsagen til, at en skilsmisse kræves.

3. Hvilke retsvirkninger har en skilsmisse for:

a) de personlige relationer mellem ægtefællerne?

Ved en skilsmisse beholder ægtefællerne det efternavn, de har haft under ægteskabet. Hvis man har fået nyt efternavn i forbindelse med indgåelsen af et ægteskab, kan man efter en skilsmisse anmode om at få ændret navnet igen.

b) bodeling?

Efter opløsningen af et ægteskab fordeles ægtefællernes formue som hovedregel ligeligt mellem dem. Ægtefællerne kan selv aftale fordelingen af formuen eller formuefordelingen kan gennemføres af en person, der af retten er blevet bemyndiget hertil. Hovedreglen kan dog fraviges, f.eks. hvis der foreligger en ægtepagt. Desuden kan fordelingen gøres til genstand for mægling, hvis slutresultatet ellers ville blive urimeligt. Ægtefællernes formue kan fordeles allerede under betænkningstiden.

TopTop

c) ægtefællernes mindreårige børn?

I forbindelse med begæring om skilsmisse kan der træffes afgørelse om forældremyndighed, bopæl, børnebidrag og samværsret for fælles mindreårige børn. (Se siderne "Forældremyndighed – Finland" og "Underholdsbidrag – Finland").

d) forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag?

Ved bevilling af skilsmisse kan retten forpligte den ene ægtefælle til at betale underholdsbidrag til den anden, hvis dette vurderes at være rimeligt. (Se siden "Underholdsbidrag – Finland").

4. Hvad betyder det juridiske begreb "separation" i praksis?

Separation har ingen retslig betydning i det finske retssystem.

5. Hvad er betingelserne for at få separation?

Se spørgsmål 4.

6. Hvilke retsvirkninger har en separation?

Se spørgsmål 4.

7. Hvad betyder det juridiske begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis?

I finsk lovgivning er der ingen bestemmelser vedrørende omstødelse af ægteskab. Den offentlige anklager skal dog nedlægge påstand om øjeblikkelig skilsmisse, hvis ægtefællerne er nært beslægtede, eller ægteskabet er indgået på et tidspunkt, hvor et ægteskab, som en af ægtefællerne tidligere havde indgået, stadig var gyldigt.

TopTop

8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?

Se spørgsmål 7.

9. Hvilke retsvirkninger har omstødelse af et ægteskab?

Se spørgsmål 7.

10. Findes der alternative, udenretslige midler til konfliktløsning i forbindelse med skilsmisse?

En begæring om skilsmisse skal altid indgives til tingsrätten. Konflikter i familien skal dog ifølge loven i første omgang søges løst ved rådslagning og forlig, hvortil ægtefællerne kan anmode et socialt nævn under kommunen om hjælp og bistand fra mæglere med speciale i familiesager. Tingsrätten har desuden pligt til at oplyse ægtefællerne om muligheden for mægling. En mægler vil forsøge at skabe enighed om, hvordan konflikterne i familien løses på den mest hensigtsmæssige måde for alle parter. Mæglerne hjælper med at udarbejde aftaler og andre forholdsregler for at løse konflikterne. En mægler skal være særlig opmærksom på, at familiens mindreårige børn får sikret deres stilling. Mægling er altid frivillig.

11. Hvor skal en begæring om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab indgives? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter vedlægges?

Skilsmisse kan søges af ægtefællerne i fællesskab eller den ene ægtefælle alene. Begæringen skal indgives skriftligt til tingsrätten i en retskreds, hvor en af ægtefællerne har bopæl. Den kan indgives enten personligt eller af en bemyndiget repræsentant. Den kan også sendes pr. post, fax eller e-mail.

TopTop

De seks måneders betænkningstid regnes fra tidspunktet for indgivelsen af skilsmissebegæringen til tingsrätten. Hvis begæringen er indgivet af den ene ægtefælle alene, regnes betænkningstiden fra det tidspunkt, hvor den anden ægtefælle har modtaget oplysning om begæringen. Oplysningen fremsendes af tingsrätten. Efter udløbet af de seks måneders betænkningstid skal man inden for et halvt år begære endelig skilsmisse. Hvis der ikke indgives en begæring om endelig skilsmisse, vil skilsmissesagen blive annulleret.

Begæringen skal som hovedregel ikke vedlægges bilag. Hvis en skilsmissebegæring er begrundet i, at ægtefællerne har levet hver for sig i to år, skal begæringen vedlægges en erklæring om separat bopæl.

12. Kan man få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Der ydes retshjælp i forbindelse med skilsmissesager. (Se siden "Retshjælp – Finland").

13. Kan en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab ankes?

En afgørelse vedrørende skilsmisse kan ankes til appelretten (hovrätt/hovioikeus).

14. Hvad er fremgangsmåden, hvis man ønsker at få en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab, som er truffet af en retslig instans i en anden medlemsstat, anerkendt i Finland?

Til anerkendelse af en afgørelse vedrørende skilsmisse, der er truffet i en anden medlemsstat, finder som hovedregel Rådets forordning (EF) nr. 1347/2000 anvendelse. (Se siden ("Skilsmisse – EU-ret").

I medfør af denne forordning skal en retsafgørelse om skilsmisse, der er truffet i en anden medlemsstat, anerkendes umiddelbart, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig fremgangsmåde. En berettiget part i en retsafgørelse om skilsmisse kan dog anmode om at få fastslået, at en retsafgørelse skal anerkendes, eller at en retsafgørelse ikke skal anerkendes.

En begæring herom skal indgives til tingsrätten. Den kompetente domstol er den tingsrätt, i hvis retskreds den ene af ægtefællerne har bopæl. Hvis ingen af ægtefællerne har bopæl i Finland, varetages sagen af tingsrätten i Helsingfors.

Mellem de nordiske lande finder ægteskabskonventionen fra 1931 anvendelse. Af EU-landene er Finland, Sverige og Danmark tilsluttet denne konvention. I medfør af konventionen mellem de nordiske lande er en afgørelse om skilsmisse truffet i et nordisk land gyldig i samtlige nordiske lande uden særlig stadfæstelse.

15. Hvilken domstol skal man henvende sig til for at gøre indsigelse mod, at en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab, som er truffet af en retslig instans i en anden medlemsstat anerkendes i Finland? Hvilken procedure anvendes i sådanne tilfælde?

Proceduren er den samme som beskrevet i punkt 14.

16. Hvilket lands lovgivning finder anvendelse i skilsmissesager, hvor ægtefællerne ikke er bosat i Finland eller ikke er finske statsborgere?

Ved en skilsmissesag, der behandles i Finland, finder finsk lovgivning anvendelse.

Yderligere oplysninger

« Skilsmisse - Generelle oplysninger | Finland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 03-08-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige