Evropská komise > ESS > Rozvod > Finsko

Poslední aktualizace: 09-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Finsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou důvody k rozvodu? 1.
2. Jaké jsou podmínky pro povolení rozvodu? 2.
3. Jaké jsou právní účinky rozvodu? 3.
a) na osobní vztahy manželů? a)
b) na rozdělení majetku mezi manželi? b)
c) na děti manželů mladší 18 let? c)
d) na vyživovací povinnost manželů? d)
4. Co v praxi znamená právní termín „soudní odluka“? 4.
5. Jaké jsou předpoklady pro soudní odluku? 5.
6. Jaké jsou právní účinky soudní odluky? 6.
7. Co v praxi znamená právní termín „zrušení manželství“? 7.
8. Jaké jsou předpoklady pro zrušení manželství? 8.
9. Jaké jsou právní účinky zrušení manželství? 9.
10. Jaké jsou způsoby řešení otázek souvisejících s rozvodem mimosoudní cestou? 10.
11. Kde by se měly podávat žádosti o rozvod/soudní odluku/zrušení manželství? Jaké jsou náležitosti a jaké doklady by měly být k žádosti přiloženy? 11.
12. Existuje v této věci právní pomoc? 12.
13. Je možné se odvolat proti rozsudku rozvodu/soudní odluky/zrušení manželství? 13.
14. Jaké jsou postupy pro získání právního uznání rozsudku rozvodu/soudní odluky/zrušení manželství ve Finsku, byl-li rozsudek vynesen v jiném členském státě? 14.
15. Kterému soudu by se měla věc předložit, chce-li se někdo ve Finsku odvolat proti uznání rozsudku rozvodu/soudní odluky/zrušení manželství, jestliže byl rozsudek vynesen v jiném členském státě? Jaké jsou postupy v těchto případech? 15.
16. Jaké právo se použije, nemají-li manželé trvalé bydliště ve Finsku nebo jsou-li občany jiné země? 16.

 

1. Jaké jsou důvody k rozvodu?

Manželé mají právo se rozvést po uplynutí šestiměsíční lhůty na rozmyšlenou od podání žádosti. Rozvod může být povolen bez lhůty na rozmyšlenou, jestliže manželé žili poslední dva roky před podáním žádosti o rozvod odloučeně.

2. Jaké jsou podmínky pro povolení rozvodu?

Není nutné uvádět v žádosti důvody k rozvodu. Při projednávání rozvodu okresní soud neposuzuje osobní vztahy manželů nebo důvody k rozvodu.

3. Jaké jsou právní účinky rozvodu?

a) na osobní vztahy manželů?

Po rozvodu si manželé ponechají příjmení, které měli v manželství. Pokud si některý z manželů změnil své příjmení po uzavření manželství, může po rozvodu požádat o změnu jména.

b) na rozdělení majetku mezi manželi?

Po skončení manželství se majetek manželů zpravidla rozděluje rovným dílem. Manželé se mohou na rozdělení majetku dohodnout nebo může majetek rozdělit vykonavatel stanovený soudem. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je manželská smlouva, přičemž je možné rozdělení upravit, pokud by byl takový výsledek považován za nevhodný. Majetek manželů může být rozdělen nejdříve během lhůty na rozmyšlenou.

c) na děti manželů mladší 18 let?

Péči o děti, uspořádání bydlení, právo na výživné pro děti manželů a právo na jejich návštěvy je možné vyřešit při podání žádosti o rozvod. (Viz. stránky „Péče o děti - Finsko“ a „Výživné - Finsko“)

NahoruNahoru

d) na vyživovací povinnost manželů?

Soud může při povolení rozvodu nařídit, aby jeden manžel platil výživné druhému manželovi, považuje-li to za vhodné. (Viz. strana „Výživné – Finsko“)

4. Co v praxi znamená právní termín „soudní odluka“?

Finský právní systém nezná soudní odluku.

5. Jaké jsou předpoklady pro soudní odluku?

Viz. dotaz 4.

6. Jaké jsou právní účinky soudní odluky?

Viz. dotaz 4.

7. Co v praxi znamená právní termín „zrušení manželství“?

Ve finském zákonodárství nejsou žádná ustanovení o zrušení manželství. Státní zástupce však musí zahájit řízení o okamžité povolení rozvodu manželům, pokud by manželé byli blízkými příbuznými nebo by jeden z manželů setrvával v právoplatném manželství již v době uzavření manželství.

8. Jaké jsou předpoklady pro zrušení manželství?

Viz. dotaz 7.

9. Jaké jsou právní účinky zrušení manželství?

Viz. dotaz 7.

10. Jaké jsou způsoby řešení otázek souvisejících s rozvodem mimosoudní cestou?

Žádosti k rozvodu se předkládají vždy u okresního soudu. Podle zákona by se však zúčastněné strany měly nejdříve pokusit vyřešit rodinné spory jednáním a snažit o dosažení dohody; k tomu mohou manželé požádat o pomoc mediátorů ve věcech rodinných při úřadu sociální péče. Okresní soud je také povinen informovat manžele o možnosti zprostředkování. Mediátor se bude snažit pomoci manželům dosáhnout společné shody na vyřešení rodinných sporů nejvhodnějším způsobem pro všechny členy rodiny. Mediátor pomůže při sestavování dohod a při dalších postupech pro vyřešení sporu. Musí zvážit zejména zabezpečení nezletilých členů rodiny. Zprostředkování je vždy dobrovolné.

NahoruNahoru

11. Kde by se měly podávat žádosti o rozvod/soudní odluku/zrušení manželství? Jaké jsou náležitosti a jaké doklady by měly být k žádosti přiloženy?

Oba manželé mohou požádat o rozvod společně nebo jeden z manželů může požádat samostatně. Žádosti k rozvodu se podávají u okresního soudu příslušného podle místa bydliště jednoho z manželů. Žádost lze podat okresnímu soudu osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. Je možné ji také zaslat poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

Šestiměsíční lhůta na rozmyšlenou začíná podáním žádosti o rozvod okresnímu soudu. Požádá-li o rozvod jen jeden z manželů, začíná lhůta na rozmyšlenou vyrozuměním druhého z manželů o podání žádosti. Za vyrozumění druhého manžela je odpovědný okresní soud. Po vypršení lhůty na rozmyšlenou musí být konečná žádost o rozvod podána do šesti měsíců. Není-li konečná žádost o rozvod podána, bude žaloba o rozvod odmítnuta.

Obvykle není nutné přikládat k žádosti žádné doplňující doklady. Žádá-li se o rozvod na základě dvouleté odluky, musí být k žádosti přiloženo vysvětlení soudní odluky.

12. Existuje v této věci právní pomoc?

V rozvodových případech existuje právní pomoc. (Viz. strana „Právní pomoc – Finsko“)

13. Je možné se odvolat proti rozsudku rozvodu/soudní odluky/zrušení manželství?

Proti rozsudku rozvodu je možné se odvolat u odvolacího soudu.

NahoruNahoru

14. Jaké jsou postupy pro získání právního uznání rozsudku rozvodu/soudní odluky/zrušení manželství ve Finsku, byl-li rozsudek vynesen v jiném členském státě?

Zpravidla se použije nařízení Rady (ES) č. 1347/2000, na jehož základě se ve Finsku uznává rozsudek rozvodu, byl-li vynesen v jiném členském státě. (Viz. strana „Rozvod – komunitární právo“)

Podle uvedeného nařízení uznávají rozsudek o rozvodu vynesený v některém členském státě ostatní členské státy okamžitě, bez jakýchkoli zvláštních postupů. Osoba, jejíž zájmy jsou rozsudkem o rozvodu dotčeny, však může požádat o rozhodnutí o uznání nebo neuznání rozsudku.

Žádost o potvrzení rozsudku se podává okresnímu soudu. Místně příslušným soudem je soud, v jehož soudním okresu je trvalé bydliště jednoho z manželů. Nemá-li žádný z manželů trvalé bydliště ve Finsku, projednává se případ u Okresního soudu v Helsinkách.

V případě žádostí o rozvod podaných ve skandinávských zemích se však použije Severská úmluva o manželství z roku 1931. Z členských států Evropské unie jsou účastnickými stranami této úmluvy Finsko, Švédsko a Dánsko. Rozsudek rozvodu vynesený podle Severské úmluvy o manželství je platný ve všech skandinávských zemích bez jakéhokoli zvláštního potvrzení.

15. Kterému soudu by se měla věc předložit, chce-li se někdo ve Finsku odvolat proti uznání rozsudku rozvodu/soudní odluky/zrušení manželství, jestliže byl rozsudek vynesen v jiném členském státě? Jaké jsou postupy v těchto případech?

Stejný postup jako postup nastíněný v dotazu 14.

16. Jaké právo se použije, nemají-li manželé trvalé bydliště ve Finsku nebo jsou-li občany jiné země?

Na všechny žádosti o rozvod podané ve Finsku se použije finské právo.

Bližší informace

 • Rozvod (Soudy) suomi
 • Skončení manželství (Ministerstvo spravedlnosti) English - suomi - svenska
 • Zrušení manželství (Ministerstvo spravedlnosti) suomi
 • Mediace ve věcech rodinných (Ministerstvo spravedlnosti) suomi
 • Informace o mediaci ve věcech rodinných (Ministerstvo spravedlnosti) suomi - svenska

« Rozvod - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 09-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království