Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Estland

Senaste uppdatering: 22-11-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Estland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? (se ”Föräldraansvar - Estland”) c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? (se ”Underhållsskyldighet - Estland”) d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation)? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap?  Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Estland? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Estland erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Estland eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Man kan ansöka om äktenskapsskillnad vid folkbokföringsbyrån eller vid en domstol.

Folkbokföringsbyrån kan bevilja äktenskapsskillnad med makarnas samtycke på grundval av en gemensam skriftlig ansökan, det vill säga om makarna kommer överens om detta.

En domstol kan döma till äktenskapsskillnad på någondera makens begäran om makarna inte är överens om äktenskapsskillnaden eller villkoren för denna.

Det finns inget krav på föregående hemskillnad i någotdera fallet.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Om man ansöker om äktenskapsskillnad vid en folkbokföringsbyrå kan äktenskapsskillnad beviljas bara om makarna är överens om äktenskapsskillnaden och alla frågor kring denna.

Om en domstol är behörig att fatta beslut om att bevilja äktenskapsskillnad måste den förvissa sig om att det är omöjligt att fortsätta äktenskapet (dvs. att söndringen är oåterkallelig).  

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?

En äktenskapsskillnad får inte i sig några omedelbara konsekvenser när det gäller de personliga förhållandena mellan makarna. En make som bytt efternamn i samband med äktenskapets ingående kan antingen behålla det namnet eller ta tillbaka sitt eget efternamn.

Till börjanTill början

b) fördelningen av makarnas egendom?

När det gäller den legala egendomsordningen har makarna ingen skyldighet att avsluta sitt egendomsförhållande och dela upp den gemensamma egendomen mellan sig. Makarnas gemensamma egendom kan delas antingen under äktenskapet, vid äktenskapsskillnad eller efter äktenskapsskillnaden.  Vilken status makarnas gemensamma egendom har avgörs antingen vid den tidpunkt då egendomen delas eller vid den tidpunkt då det äktenskapliga förhållandet mellan makarna upphör i praktiken.

Om den gemensamma egendomen inte delas vid en äktenskapsskillnad, fortsätter den legala egendomsordningen att reglera förhållandet mellan makarna när det gäller egendom som förvärvats under äktenskapet.

Om makarna ingått äktenskapsförord upphör detta att gälla i och med äktenskapsskillnaden. När äktenskapsförordet upphör att gälla på grund av äktenskapsskillnaden upphävs de rättigheter och skyldigheter som äktenskapsförordet gett upphov till. Egendomen skall delas i enlighet med äktenskapsförordet.

c) makarnas gemensamma, underåriga barn? (se ”Föräldraansvar - Estland”)

En äktenskapsskillnad får inte i sig några omedelbara konsekvenser när det gäller makarnas föräldraansvar. På begäran av en av makarna skall domstolen lösa tvister som gäller gemensamma barn eller underhåll.  I regel har båda föräldrarna full vårdnadsrätt också efter äktenskapsskillnaden. De förväntas komma överens om var barnet skall bo och om hur den förälder som inte har barnet hos sig skall sköta sitt föräldraansvar. Om de inte kan komma överens avgörs tvisten av domstol.

Till börjanTill början

Krav på underhåll kan ställas på en förälder oberoende av äktenskapsskillnaden, om föräldern inte fullgör sin skyldighet att underhålla sitt barn.

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? (se ”Underhållsskyldighet - Estland”)

En frånskild make har rätt att kräva sin före detta make på underhåll i följande fall:

 • Om den make som behöver stöd är arbetsoförmögen och invalidiserades eller nådde pensionsålder under äktenskapet.
 • Under havandeskap och barnomsorg till dess att barnet fyller tre år, om barnet avlades inom äktenskapet.
 • Om den make som är i behov av stöd uppnådde pensionsålder eller invalidiserades inom tre år efter äktenskapsskillnaden, om äktenskapet varade minst 25 år.

Ytterligare ett villkor för alla krav på underhåll som ställs av en före detta make är att den frånskilda make som är förpliktad att betala underhåll har en ekonomisk situation som gör det möjligt att betala underhåll.

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation)?

Begreppet hemskillnad förekommer inte i det estniska rättssystemet.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Se föregående svar.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Se föregående svar.

En faktisk separation (det vill säga ett faktiskt upphörande av de äktenskapliga relationerna mellan makarna) får dock vissa rättsliga konsekvenser. Om de äktenskapliga relationerna mellan makarna i praktiken har upphört, skall den egendom som någondera maken förvärvat efter den faktiska separationen inte omfattas av bestämmelserna om makars förmögenhetsförhållanden.

Till börjanTill början

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Annullering av äktenskap förekommer inte så ofta i tillämpningen av familjerätten i Estland. Det är mycket ovanligare än äktenskapsskillnad.

Annullering av äktenskap kan bara domstolen besluta om och endast på de grunder som anges i lagstiftningen.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Ett äktenskap kan annulleras i följande fall:

 • En av parterna hade inte uppnått äktenskapsålder när äktenskapet ingicks (det vill säga han eller hon var under 18 år och hade inte inhämtat samtycke från sin företrädare enligt lag eller från domstol).
 • Äktenskapet ingicks mellan personer av vilka åtminstone en av parterna redan var gift.
 • Äktenskapet ingicks mellan släktingar i upp- eller nedstigande led, bröder och systrar, halvbröder och halvsystrar, adoptivföräldrar och adopterade barn, eller mellan barn som adopterats av samma person.
 • Äktenskapet ingicks mellan personer av vilka åtminstone den ena ställts under förmyndarskap på grund av sin begränsade rättsliga handlingsförmåga (om inte personen med begränsad rättslig handlingsförmåga fått samtycke av sin företrädare enligt lag att gifta sig).
 • Om ett skenäktenskap ingåtts.
 • Om samtycke till äktenskap uppnåddes mot den blivande makens vilja genom tvång eller bedrägeri.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

När ett äktenskap har förklarats annullerat är det som om det aldrig hade ingåtts.  Personer vilkas äktenskap har annullerats har inga äktenskapliga rättigheter eller skyldigheter i förhållande till varandra.

Till börjanTill början

Bestämmelserna om samäganderätt är tillämpliga på egendom som makarna förvärvat gemensamt under det annullerade äktenskapet. Om en tvist uppstår skall en domstol fastställa parternas respektive andelar av den gemensamma egendomen.

Om ett äktenskap annulleras därför att en av de blivande makarna hemlighöll det faktum att han eller hon redan är gift, eller genom tvång eller bedrägeri fick den andra parten att ingå äktenskap, kan en domstol bestämma att underhåll skall betalas till den person som var i ett annullerat äktenskap med honom eller henne. På begäran av den manipulerade personen kan domstolen tillämpa de bestämmelser som reglerar makars förmögenhetsförhållanden (det vill säga makarnas gemensamma egendom) när den delar den egendom som förvärvats inom det annullerade äktenskapet.

Barn som fötts inom ett annullerat äktenskap har samma rättigheter och skyldigheter som barn födda inom ett äktenskap.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Såsom anges i punkt 1 kan ett äktenskap upplösas av folkbokföringsbyrån i stället för av domstol. De rättsliga konsekvenserna av en äktenskapsskillnad (till exempel delning av gemensam egendom) kan regleras genom en överenskommelse mellan makarna.

Om det däremot uppstår en tvist som gäller själva äktenskapsskillnaden är folkbokföringsbyrån inte behörig att lösa den.

Det finns inga alternativa, statligt understödda utomrättsliga möjligheter att lösa frågor som gäller äktenskapsskillnad.

Till börjanTill början

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap?  Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga?

Ansökan om äktenskapsskillnad kan lämnas till

 • folkbokföringsbyrån på någondera makens bosättningsort,
 • den lägsta rättsinstansen (motsvarande tingsrätten) på svarandens bosättningsort. Talan om äktenskapsskillnad mot en person som enligt gängse regler förklarats sakna rättslig handlingsförmåga eller fråntagits denna, eller mot en person som dömts till fängelse kan också väckas vid en domstol på kärandens bosättningsort. Talan om äktenskapsskillnad kan också väckas vid en domstol på kärandens bosättningsort, om minderåriga barn bor hos käranden.

Ansökan om annullering av ett äktenskap skall lämnas in till domstolen på svarandens bosättningsort.

När makarna ansöker om äktenskapsskillnad vid folkbokföringsbyrån, måste de gemensamt lämna in en skriftlig ansökan om att deras äktenskap skall upplösas. De måste bekräfta att de inte har några tvister om barnen, fördelningen av den gemensamma egendomen och betalningen av underhåll.

När en ansökan om äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap lämnas in till en domstol, måste den uppfylla alla formella krav som gäller i tvistemål enligt den estniska civilprocesslagen. Stämningsansökan och bevisning måste ges in i skriftlig form, på estniska. Om en part i målet ger in en framställan, ett överklagande eller skriftlig bevisning som inte är på estniska, kan domstolen begära att en bestyrkt översättning av de aktuella handlingarna ges in inom en viss tid. Om översättningen inte ges in inom den fastställda fristen kan domstolen bortse från framställan eller handlingen. Framställningar, stämningsansökningar, överklaganden (till kassationsdomstolen eller andra överklaganden) och skriftliga svar ska ges in till domstolen i läslig maskinskriven form och de ska vara i i A4-format.

Till börjanTill början

Stämningsansökan måste ange domstolens namn och den ska innehålla uppgifter om käranden och svaranden (makarna) och deras gemensamma underåriga barn. Kärandens yrkande ska vidare anges tydligt. Käranden måste i ansökan också redogöra för de sakförhållanden som ligger till grund för talan och förteckna och lägga fram de bevis som står till hans eller hennes förfogande.

En ansökan om bodelning ska dessutom innehålla information om vad egendomen består av och var den finns, kärandens bedömning av föremålens värde och ett förslag till delning av den gemensamma egendomen. Om makarna har ingått äktenskapsförord, skall detta bifogas ansökan.

En stämningsansökan måste undertecknas av käranden eller dennes ombud. Ombudet ska bifoga en fullmakt eller annan handling som styrker hans eller hennes rätt att företräda käranden.

Skriftliga bevis som förtecknas i bilaga till en stämningsansökan ska också bifogas ansökan. Käranden ska till domstolen ge in stämningsansökan med bilagor tillsammans med lika många kopior av dessa som det finns svarande och tredje parter.

En avgift på 300 estniska kronor uttas i samband med att ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in. En avgift på 2 600 estniska kronor ska betalas i samband med att en ansökan om bodelning ges in i ett mål om äktenskapsskillnad. I mål om underhållsbidrag uttas ingen avgift.

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Domstolen kan helt eller delvis befria en fysisk person från att betala rättegångskostnader och besluta att staten ska stå för advokatkostnaderna om den finner att personen på grund av sin ekonomiska situation inte kan bära dessa kostnader själv.

Till börjanTill början

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

Ja. Ett avgörande angående äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap kan överklagas enligt de allmänna reglerna om överklagande, om klaganden anser att det avgörande som meddelats i första instans innehåller fel (t.ex. att domstolen i första instans har tillämpat lagen felaktigt eller att processrättsliga bestämmelser har överträtts).

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Estland?

För det första kan ett beslut om erkännande av en utländsk dom grunda sig på ett internationellt avtal som Estland är part i. Enligt internationella avtal kan separata förfaranden för erkännande vara överflödiga. År 2002 anslöt sig Estland till Haagkonventionen av den 1 juni 1970 om erkännande av äktenskapsskillnader och hemskillnader.

Om det inte finns något gällande internationellt avtal om erkännande av avgöranden i familjerättsliga frågor mellan den berörda medlemsstaten och Estland, måste sökanden vända sig till tingsrätten (Harju Maakohtusse) i Tallinn (adress: Liivalaia 24, Tallinn) för att få avgörandet erkänt. Beslut om ansökan om erkännande fattas enligt de förfarandebestämmelser som reglerar så kallade domstolsärenden.

Ansökan om erkännande skall vara skriftlig och följande handlingar skall bifogas:

 • En kopia av avgörandet, styrkt enligt lagstiftningen i den stat där domstolen eller den skiljedomstol som meddelade domen finns, och en officiell bekräftelse av att avgörandet vunnit laga kraft.
 • En handling som bekräftar att en svarande, som inte deltagit i äktenskapsskillnads- eller hemskillnadsförfarandena, åtminstone vid ett tillfälle delgavs en stämning inom utsatt tid enligt lagstiftningen i den staten.
 • Auktoriserade översättningar till estniska av handlingarna.

Ett avgörande om äktenskapsskillnad eller hemskillnad som meddelats av en utländsk domstol eller av någon annan behörig myndighet, skall erkännas om

Till börjanTill början

 • det enligt lagstiftningen i det land där avgörandet meddelades inte är möjligt att överklaga äktenskapsskillnaden eller hemskillnaden,
 • domstolen eller den andra behöriga myndigheten i det främmande landet enligt estnisk lag var behörig att besluta om äktenskapsskillnaden eller hemskillnaden,
 • en svarande som inte deltagit i domstolsförfarandena åtminstone vid ett tillfälle delgavs en stämning inom utsatt tid enligt lagstiftningen i den staten,
 • äktenskapsskillnadsförfarandet inte inleddes i Estland innan förfarandena inleddes i det land där det avgörande som är föremål för ansökan om erkännande meddelades,
 • beslutet om hemskillnad inte strider mot beslutet om äktenskapsskillnad, som tidigare meddelats eller erkänts av Estland.

Äktenskapsskillnaden eller hemskillnaden skall också erkännas, om

 • båda makarnas bosättningsländer erkänner äktenskapsskillnaden eller hemskillnaden eller
 • båda makarna är överens om erkännande i Estland och
 • en svarande som inte deltagit i förfarandena åtminstone vid ett tillfälle delgavs en stämning inom utsatt tid enligt lagstiftningen i den staten, och
 • äktenskapsskillnadsförfarandet inte inleddes i Estland innan förfarandena inleddes i det land där det beslut som är föremål för ansökan om erkännande fattades.

Domstolen kan vägra erkänna äktenskapsskillnaden eller hemskillnaden, om ett erkännande uppenbart skulle strida mot grundläggande principer i estnisk lagstiftning (allmän ordning).

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Estland erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

I domstolens beslut anges hur och inom vilken tid det kan överklagas. Överklagandet ska ges in till den domstol som fattade beslutet inom tio dagar från den dag då beslutet meddelades offentligt. Om beslutet meddelades utan att parterna hade kallats till domstolsförhandling börjar överklagandefristen löpa den dag då beslutet delgavs.

Till börjanTill början

Ansökningar om erkännande av ett utländskt beslut som inte omfattas av ett internationellt avtal prövas av förstainstansdomstolen i Tallinn. Den som vänder sig emot att avgörandet erkänns ska delta i förfarandet som berörd part, om den domstol som fattar beslut om ansökan om erkännande begär det. Såsom anges i punkt 14 erkänns utländska domar enligt de särskilda förfarandebestämmelser som reglerar domstolsärenden.

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Estland eller har olika medborgarskap?

 En äktenskapsskillnad regleras av lagstiftningen i det land där makarna har sin gemensamma bosättningsort när målet om äktenskapsskillnad inleds. Om makarna bor i olika länder men har samma medborgarskap regleras äktenskapsskillnaden av lagstiftningen i det land där makarna är medborgare. Om makarna bor i olika länder och har olika medborgarskap, regleras äktenskapsskillnaden av lagstiftningen i det land där de senast bodde tillsammans, om en av makarna fortfarande är bosatt i det landet. Om det inte utifrån ovan nämnda regler går att avgöra vilken lagstiftning som är tillämplig på äktenskapsskillnaden, gäller lagstiftningen i den stat som makarna har den närmaste anknytningen till.

Om en äktenskapsskillnad inte är tillåten enligt den lagstiftning som anges ovan, eller är tillåten bara på mycket stränga villkor, gäller i stället estnisk lagstiftning om en av makarna är bosatt i Estland eller har estniskt medborgarskap eller hade estniskt medborgarskap när äktenskapet ingicks.

Ytterligare information

 • Engelska versioner av estniska rättsakter eesti keel - English
 • Den estniska civilprocesslagen eesti keel - English
 • Estnisk familjerätt eesti keel - English
 • Estlands internationella privaträtt eesti keel - English

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Estland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 22-11-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket