Evropska komisija > EPM > Ločitev > Estonija

Zadnja sprememba: 06-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Estonija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze? 1.
2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze? 2.
3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze v zvezi z: 3.
a) osebnimi odnosi med zakoncema? a)
b) delitvijo premoženja zakoncev? b)
c) mladoletnimi otroki zakoncev? (glejte „Starševska odgovornost – Estonija“) c)
d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu? (glejte „Zahtevki za preživnino – Estonija“) d)
4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi? 4.
5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti? 5.
6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? 6.
7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi? 7.
8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Ali so na voljo alternativne zunajsodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču? 10.
11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti zahtevku? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper sodbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze? 13.
14. Kaj je treba storiti, da bo sodba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana v Estoniji? 14.
15. Pri katerem sodišču v Estoniji je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje sodbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Katero pravo se uporablja v postopku razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v Estoniji ali imata različno državljanstvo? 16.

 

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

Vloga za razvezo zakonske zveze se lahko vloži pri matičnem uradu ali sodišču.

Matični urad lahko odobri razvezo zakonske zveze na podlagi sporazuma zakoncev in vložitve skupne pisne vloge, tj. s skupnim sporazumom zakoncev.

Sodišče lahko odobri razvezo zakonske zveze na zahtevo enega od zakoncev, če se zakonca ne strinjata o razvezi ali njenih pogojih.

V obeh primerih ni potrebno predhodno prenehanje skupnosti.

2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

Če je vloga za razvezo zakonske zveze vložena pri matičnem uradu, je edina zahteva za odobritev razveze zakonske zveze skupni sporazum zakoncev o razvezi zakonske zveze in zadevah v zvezi z njo.

Če je za odločitev o odobritvi razveze zakonske zveze pristojno sodišče, mora ugotoviti, da je nadaljevanje zakonske zveze nemogoče (tj. nepopravljiva nevzdržnost zakonske zveze).

3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze v zvezi z:

a) osebnimi odnosi med zakoncema?

Razveza zakonske zveze nima neposrednih posledic za osebne odnose med zakoncema. Zakonec, ki je pri sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko, če želi, obdrži priimek ali ponovno prevzame priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze.

b) delitvijo premoženja zakoncev?

V primeru zakonske ureditve skupnega premoženja zakoncev zakoncema pri razvezi zakonske zveze ni treba prekiniti premoženjskega razmerja in razdeliti skupnega premoženja. Skupno premoženje zakoncev se lahko razdeli med zakonsko zvezo, pri razvezi zakonske zveze ali po njej. Status skupnega premoženja zakoncev se določi z datumom delitve ali datumom dejanske prekinitve življenjske skupnosti zakoncev.

Na vrh straniNa vrh strani

Če se skupno premoženje ne razdeli pri razvezi zakonske zveze, zakonska ureditev skupnega premoženja zakoncev še vedno ureja odnose med zakoncema v zvezi s premoženjem, pridobljenim med zakonsko zvezo.

Če sta zakonca sklenila pogodbo o skupnem premoženju zakoncev, se pogodba prekine pri razvezi zakonske zveze. S prekinitvijo pogodbe o skupnem premoženju zakoncev zaradi razveze zakonske zveze prenehajo pravice in obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe. Premoženje se razdeli v skladu s pogodbo o skupnem premoženju zakoncev.

c) mladoletnimi otroki zakoncev? (glejte „Starševska odgovornost – Estonija“)

Razveza zakonske zveze nima nobenih neposrednih posledic za starševsko odgovornost zakoncev. Sodišče na zahtevo enega od zakoncev odloča o sporih v zvezi z otrokom ali preživnino, takrat ko odloča o razvezi zakonske zveze. Oba od staršev običajno obdržita pravice do varstva in vzgoje otroka tudi po razvezi zakonske zveze. Od njiju se pričakuje, da se bosta dogovorila o prebivališču otroka in o tem, kako bo tisti od staršev, ki ne živi z otrokom, izvajal svojo starševsko odgovornost. Če se ne dogovorita, spor reši sodišče.

Zahtevek za preživnino zoper enega od staršev se lahko vloži ne glede na razvezo zakonske zveze, če ta ne izpolnjuje preživninske obveznosti do svojega otroka.

d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu? (glejte „Zahtevki za preživnino – Estonija“)

Razvezani zakonec ima pravico, da od nekdanjega zakonca zahteva preživnino:

Na vrh straniNa vrh strani

 • če je zakonec, ki potrebuje pomoč, nesposoben za delo in je postal invalid ali je med zakonsko zvezo dopolnil starost za upokojitev;
 • med nosečnostjo in varstvom otroka, dokler otrok ne dopolni tri leta, če je bil otrok spočet med zakonsko zvezo;
 • če je zakonec, ki potrebuje pomoč, dopolnil starost za upokojitev ali je postal invalid v treh letih po razvezi zakonske zveze, če je zakonska zveza trajala najmanj 25 let.

Nadaljnji pogoj za vse zahtevke za preživnino, ki se uveljavljajo zoper nekdanjega zakonca, je, da razvezanemu zakoncu, od katerega se zahteva preživnina, finančni položaj omogoča plačevanje preživnine.

4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi?

Pravni sistem Estonije ne pozna prenehanja življenjske skupnosti.

5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

Glejte prejšnji odgovor.

6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

Glejte prejšnji odgovor.

Vseeno ima dejansko prenehanje življenjske skupnosti nekatere pravne posledice (tj. dejansko prekinitev življenjske skupnosti zakoncev). Če je bila življenjska skupnost dejansko prekinjena, premoženja, ki ga je eden od zakoncev pridobil po datumu dejanskega prenehanja življenjske skupnosti, ne ureja zakonska ureditev skupnega premoženja zakoncev.

7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi?

Razveljavitev zakonske zveze se le redko uporablja na področju družinskega prava Estonije. Veliko bolj običajna je razveza zakonske zveze.

Na vrh straniNa vrh strani

O razveljavitvi zakonske zveze lahko odloča le sodišče in le zaradi razlogov, ki so izčrpno določeni z zakonom.

8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze?

Zakonska zveza se lahko razveljavi v naslednjih primerih:

 • zakonska zveza je bila sklenjena s kršitvijo zakonsko določene starosti za sklenitev zakonske zveze (tj. zakonec je bil mlajši od 18 let in ni imel soglasja pravnega zastopnika ali sodišča);
 • zakonska zveza je bila sklenjena med osebama, od katerih je vsaj ena že sklenila zakonsko zvezo;
 • zakonska zveza je bila sklenjena med neposrednimi predniki in potomci, brati in sestrami, polbrati in polsestrami, posvojitelji in posvojenci ali posvojenci iste osebe;
 • zakonska zveza je bila sklenjena med osebama, od katerih je vsaj ena pod skrbništvom zaradi delno omejene poslovne sposobnosti (razen če pravni zastopnik osebe z delno omejeno poslovno sposobnostjo soglaša z njeno sklenitvijo zakonske zveze);
 • če je bila sklenjena navidezna zakonska zveza;
 • če je bilo soglasje za zakonsko zvezo pridobljeno proti volji bodočega zakonca z goljufijo ali prisilo.

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Razveljavitev zakonske zveze pomeni, da se zakonska zveza od začetka šteje za neveljavno. Osebe, katerih zakonska zveza je razveljavljena, druga do druge nimajo pravic ali obveznosti, ki izhajajo iz zakonske zveze.

Določbe o skupni lastnini se uporabljajo v zvezi s premoženjem, ki sta ga osebi pridobili skupaj med neveljavno zakonsko zvezo. Če pride do spora, o deležu solastnikov odloča sodišče.

Na vrh straniNa vrh strani

Če je zakonska zaveza razveljavljena, ker je eden od prihodnjih zakoncev drugemu prikril dejstvo, da je že sklenil zakonsko zvezo, ali ker je v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze na drugega zakonca vplival z goljufijo ali prisilo, lahko sodišče odredi podporo za osebo, ki je bila v neveljavni zakonski zvezi s to osebo. Na zahtevo osebe, na katero je vplivala druga oseba, lahko sodišče pri delitvi premoženja, pridobljenega med neveljavno zakonsko zvezo, uporabi določbe, ki urejajo zakonska premoženjska razmerja zakoncev (tj. skupno premoženje zakoncev).

Otroci iz razveljavljene zakonske zveze imajo enake pravice in dolžnosti kot zakonski otroci.

10. Ali so na voljo alternativne zunajsodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču?

Kot je navedeno v odgovoru 1, se lahko zakonska zveza razveže na matičnem uradu namesto na sodišču. Pravne posledice razveze zakonske zveze (npr. delitev premoženja zakoncev) se lahko določijo s sporazumom med zakoncema, ki se želita razvezati.

Če pri razvezi zakonske zveze prideta zakonca v spor, matični urad ni pristojen za njegovo rešitev.

Za reševanje vprašanj v zvezi z razvezo zakonske zveze ne obstajajo alternativni zunajsodni načini reševanja sporov, ki bi jih podpirala država.

11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti zahtevku?

Zahtevki za razvezo zakonske zveze se lahko vložijo:

Na vrh straniNa vrh strani

 • pri matičnem uradu v kraju prebivališča enega od zakoncev;
 • pri sodišču prve stopnje (mestnem ali okrajnem sodišču) v kraju prebivališča toženca. Tožba za razvezo zakonske zveze zoper osebo, za katero je bilo v določenem postopku ugotovljeno, da ni poslovno sposobna ali ji je bila v takšnem postopku odvzeta poslovna sposobnost, ali zoper osebo, ki ji je bila izrečena zaporna kazen, se lahko vloži pri sodišču v kraju prebivališča tožnika. Tožba za razvezo se lahko vloži tudi pri sodišču v kraju prebivališča tožnika, če mladoletni otrok prebiva s tožnikom.

Zahtevke za razveljavitev zakonske zveze je treba vložiti pri sodišču v kraju prebivališča toženca.

Pri razvezi zakonske zveze na matičnem uradu morata zakonca, ki se želita razvezati, vložiti skupno pisno vlogo za razvezo zakonske zveze. Potrditi morata, da med njima ni spora v zvezi z otroki, delitvijo premoženja zakoncev in preživnino.

Pri vložitvi zahtevka za razvezo zakonske zveze ali razveljavitev zakonske zveze pri sodišču mora zahtevek izpolnjevati vse formalne zahteve za civilno tožbo, ki so določene v Zakoniku o civilnem postopku. Sodišču je treba predložiti tožbeni predlog in listinske dokaze v estonskem jeziku in v pisni obliki. Če pisna vloga, pritožba ali listinski dokazi, ki jih sodišču predloži udeleženec v postopku, niso v estonskem jeziku, lahko sodišče zahteva overjen prevod vloge, pritožbe ali listinskih dokazov do določenega datuma. Če prevod ni predložen do določenega datuma, lahko sodišče zavrže vlogo ali dokument. Vloge, tožbene predloge, pritožbe, kasacijske pritožbe, pritožbe zoper odločbe in pisne odgovore je treba vložiti pri sodiščih v čitljivi tipkani obliki na formatu A4.

Na vrh straniNa vrh strani

Zahtevek mora vključevati naziv sodišča, osebne podatke o vlagatelju in tožencu (zakonca) ter njunih skupnih mladoletnih otrocih ter jasno izraženo zahtevo vlagatelja. Vsebovati mora dejstva, na katerih temelji tožba; tožnik mora v tožbenem predlogu navesti in zagotoviti dokaze, ki jih ima na voljo.

V tožbenem predlogu za delitev skupnega premoženja je navedeno, iz česa je sestavljeno premoženje in kje je, vključuje tudi oceno tožnika o vrednosti posameznega predmeta in predlog delitve skupnega premoženja. Če sta zakonca sklenila pogodbo o skupnem premoženju zakoncev, se priloži tožbenemu predlogu.

Tožbeni predlog mora podpisati tožnik ali njegov zastopnik. Zastopnik priloži tudi dovoljenje ali drug dokument, ki dokazuje, da lahko zastopa tožnika.

Listinske dokaze, navedene kot priloge k tožbenemu predlogu, je treba priložiti k tožbenemu predlogu. Tožbeni predlog in njegove priloge se vložijo pri sodišču, skupaj z dodatnim izvodom tožbenega predloga in prilog za vse tožence in tretje stranke.

Pri vložitvi zahtevka za razvezo zakonske zveze je treba plačati državno takso v višini 300 EEK. Pri vložitvi tožbenega predloga za delitev premoženja v zadevi razveze zakonske zveze je treba plačati državno takso v višini 2 600 EEK. Tožbe za preživnino so oproščene plačila državne takse.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Sodišče lahko fizično osebo delno ali v celoti oprosti plačila za pravno pomoč in za honorar zastopnika obremeni državni proračun, če sodišče ugotovi, da finančni položaj osebe ne omogoča, da bi oseba krila stroške postopka.

Na vrh straniNa vrh strani

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper sodbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze?

Da. Zoper odločbo o razvezi zakonske zveze ali razveljavitev zakonske zveze se je mogoče pritožiti v skladu s splošnimi določbami, ki urejajo pritožbene postopke, če vlagatelj meni, da sodna odločba, izdana na prvi stopnji, vsebuje napake (npr. nepravilna uporaba prava s strani sodišča na prvi stopnji ali kršitev procesnih določb).

14. Kaj je treba storiti, da bo sodba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana v Estoniji?

Zahteva za priznanje tuje odločbe lahko temelji na mednarodnem sporazumu, katerega pogodbenica je Estonija. V skladu s sporazumom je lahko ločen postopek za priznanje nepotreben. Leta 2002 je Estonija pristopila k Haaški konvenciji z dne 1. junija 1970 o priznavanju razvez in prenehanju življenjskih skupnosti.

Če ne obstaja veljaven mednarodni sporazum o priznavanju odločb v družinskih zadevah med zadevno državo članico in Estonijo, se mora vlagatelj za priznanje odločbe obrniti na mestno sodišče v Talinu (naslov: Liivalaia 24, Tallinn). Zahtevek za priznanje se obravnava v skladu s procesnimi določbami, ki urejajo nesporne zadeve.

Zahtevek za priznanje mora biti v pisni obliki, priloženi pa mu morajo biti naslednji dokumenti:

 • izvod odločbe, overovljen po pravu države, kjer je sodišče ali arbitražno sodišče, ki je izdalo sodno odločbo, ter uradna potrditev o začetku veljavnosti odločbe;
 • dokument, ki potrjuje, da je bil tožencu, ki ni bil navzoč pri postopku razveze zakonske zveze ali prenehanja življenjske skupnosti, pravočasno vsaj enkrat vročen sodni poziv po pravu te države;
 • overovljeni prevodi dokumentov v estonski jezik.

Odločba o razvezi zakonske zveze ali prenehanju življenjske skupnosti, ki jo izda tuje sodišče ali drug organ, se prizna, če:

Na vrh straniNa vrh strani

 • se po pravu države, v kateri je bila izdana odločba, ni mogoče pritožiti zoper razvezo zakonske zveze ali prenehanje življenjske skupnosti;
 • je bilo po pravu Estonije za odločanje o razvezi zakonske zveze ali prenehanju življenjske skupnosti pristojno sodišče ali drug organ tuje države; 
 • je bil tožencu, ki ni bil navzoč med sodnim postopkom, pravočasno vsaj enkrat vročen sodni poziv po pravu te države;
 • postopek razveze zakonske zveze v Estoniji ni bil sprožen, preden je bil sprožen postopek v državi, v kateri je bila izdana odločba o razvezi zakonske zveze ali prenehanju življenjske skupnosti, za katero se zahteva priznanje;
 • odločba o prenehanju življenjske skupnosti ni v nasprotju z odločbo o razvezi zakonske zveze, ki je bila pred tem izdana ali priznana v Estoniji.

Razveza zakonske zveze ali prenehanje življenjske skupnosti se prizna tudi, če:

 • državi prebivališča obeh zakoncev priznavata razvezo zakonske zveze ali prenehanje življenjske skupnosti ali
 • oba zakonca soglašata s priznanjem v Estoniji in
 • je bil tožencu, ki ni bil navzoč pri postopku, pravočasno vsaj enkrat vročen sodni poziv po pravu te države ter;
 • postopek razveze zakonske zveze v Estoniji ni bil sprožen, preden je bil sprožen postopek v državi, v kateri je bila izdana odločba o razvezi zakonske zveze ali prenehanju življenjske skupnosti, za katero se zahteva priznanje.

Sodišče lahko zavrne priznanje razveze zakonske zveze ali prenehanja življenjske skupnosti, če bi bilo priznanje očitno v nasprotju s temeljnimi načeli prava Estonije (javni red).

Na vrh straniNa vrh strani

15. Pri katerem sodišču v Estoniji je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje sodbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Sodna odločba določa pritožbeni postopek in rok za pritožbo. Pritožbo je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo sodno odločbo, v 10 dneh od javne razglasitve sodne odločbe, če pa je bila sodna odločba razglašena brez sodnega poziva strank na sodišče, se rok za pritožbo začne z vročitvijo sodne odločbe.

Vloge za priznanje tujih odločb, ki jih ne ureja mednarodni sporazum, obravnava mestno sodišče v Talinu. Oseba, ki ugovarja priznanju, sodeluje v postopku kot zainteresirana stranka na predlog sodišča, ki obravnava vlogo. Kot je navedeno v odgovoru 14, priznanje tujih sodnih odločb poteka v skladu s procesnimi določbami, ki urejajo nesporne zadeve.

16. Katero pravo se uporablja v postopku razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v Estoniji ali imata različno državljanstvo?

Razvezo zakonske zveze ureja pravo države, kjer imata zakonca skupno prebivališče ob začetku postopka razveze zakonske zveze. Če zakonca prebivata v različnih državah, vendar imata isto državljanstvo, razvezo zakonske zveze ureja pravo države, katere državljana sta zakonca. Če zakonca prebivata v različnih državah in imata različno državljanstvo, razvezo zakonske zveze ureja pravo države njunega zadnjega skupnega prebivališča, če eden od zakoncev še vedno prebiva v tej državi. Če prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze, ni mogoče določiti v skladu z navedenimi pravili, se uporablja pravo države, s katero sta zakonca kako drugače najtesneje povezana.

Če po zgoraj navedenem pravu razveza zakonske zaveze ni dopustna ali je dopustna le pod izjemno strogimi pogoji, se namesto tega prava uporablja pravo Estonije, če eden od zakoncev prebiva v Estoniji ali ima državljanstvo Estonije ali ga je imel v času sklenitve zakonske zveze.

Nadaljnje informacije

 • Estonski pravni akti v angleščini eesti keel - English
 • Zakonik o civilnem postopku Estonije eesti keel - English
 • Zakon o družinskem pravu Estonije eesti keel - English
 • Zakon o mednarodnem zasebnem pravu Estonije eesti keel - English

« Ločitev - Splošne informacije | Estonija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo