Európska komisia > EJS > Rozvod > Estónsko

Posledná úprava: 06-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Estónsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu? 1.
2. Aké sú dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú dôsledky rozvodu pokiaľ ide o: 3.
a) osobné vzťahy medzi manželmi? a)
b) rozdelenie majetku manželov? b)
c) maloleté deti manželov? (pozri „Rodičovská zodpovednosť – Estónsko“) c)
d) povinnosť platiť výživné manželovi/manželke? (pozri „Nároky na výživné – Estónsko“) d)
4. Čo v praxi znamená právny pojem „právna odluka“? 4.
5. Aké sú podmienky na právnu odluku? 5.
6. Aké sú právne dôsledky právnej odluky? 6.
7. Čo v praxi znamená pojem „zrušenie manželstva“? 7.
8. Aké sú podmienky na zrušenie manželstva? 8.
9. Aké sú právne dôsledky zrušenia manželstva? 9.
10. Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia problémov týkajúcich sa rozvodu bez potreby ísť na súd? 10.
11. Kde mám podať žiadosť o rozvod/právnu odluku/zrušenie manželstva? Ktoré formality sa musia dodržať a ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov spojených s konaním? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva? 13.
14. Čo by som mal urobiť, aby rozhodnutie o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva vydané súdom v inej členskej krajine bolo uznané v Estónsku? 14.
15. Na ktorý súd v Estónsku by som sa mal obrátiť, aby som sa postavil proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje? 15.
16. Ktoré príslušné právne predpisy sa vzťahujú na rozvodové konanie medzi manželmi, ktorí nežijú v Estónsku alebo ktorí majú odlišnú štátnu príslušnosť? 16.

 

1. Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Žiadosť o rozvod sa môže podať na matrike alebo na súde.

Matrika môže povoliť rozvod na základe dohody manželov na základe spoločnej písomnej žiadosti, t. j. spoločnej dohody manželov.

Súd môže povoliť rozvod na žiadosť jedného z manželov, ak manželia nesúhlasia s rozvodom alebo jeho podmienkami.

V oboch prípadoch neexistuje podmienka predchádzajúcej odluky.

2. Aké sú dôvody na rozvod?

Ak sa žiadosť o rozvod podáva na matrike, jediným dôvodom povolenia rozvodu je spoločná dohoda manželov o rozvode a všetkých záležitostiach týkajúcich sa rozvodu.

V prípade, že orgánom, ktorý má právomoc rozhodnúť o povolení rozvodu, je súd, súd musí zistiť, či nie je možné, aby manželstvo pokračovalo (t. j. nenapraviteľný rozpad manželstva).

3. Aké sú dôsledky rozvodu pokiaľ ide o:

a) osobné vzťahy medzi manželmi?

Rozvod ako taký nemá žiadne okamžité dôsledky pokiaľ ide o osobné vzťahy medzi manželmi. Manžel/manželka, ktorý(á) si zmenil(a) svoje priezvisko na základe uzatvorenia manželstva, si môže podľa svojho želania ponechať priezvisko, ktoré prijal(a) na základe uzatvorenia manželstva, alebo si môže obnoviť priezvisko, ktoré používal(a) pred uzatvorením manželstva.

b) rozdelenie majetku manželov?

V prípade zákonného systému manželského majetku nie sú manželia povinní zlikvidovať svoje majetkové vzťahy a rozdeliť si svoj spoločný majetok v dôsledku rozvodu. Spoločný majetok manželov sa môže rozdeliť buď počas manželstva, pri rozvode alebo po rozvode. Stav spoločného majetku manželov sa stanovuje buď k dátumu rozdelenia alebo k dátumu skutočného ukončenia manželských vzťahov manželov.

HoreHore

V prípade, že k rozdeleniu spoločného majetku nedôjde pri rozvode, vzťahy manželov sa naďalej riadia zákonným systémom manželského majetku pokiaľ ide o majetok nadobudnutý počas manželstva.

V prípade, že manželia podpísali zmluvu o spoločnom majetku manželov, táto zmluva sa na základe rozvodu ukončí. Na základe ukončenia zmluvy o majetku manželov v dôsledku rozvodu zaniknú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o majetku manželov. Majetok sa rozdeľuje podľa zmluvy o majetku manželov.

c) maloleté deti manželov? (pozri „Rodičovská zodpovednosť – Estónsko“)

Rozvod ako taký nemá žiadne priame dôsledky pokiaľ ide o rodičovské povinnosti manželov. Na základe žiadosti jedného z manželov súd rieši spory týkajúce sa dieťaťa alebo výživného spolu s rozvodom. Obaja rodičia si obvykle zachovávajú úplné práva na starostlivosť o deti, dokonca aj po rozvode. Od rodičov sa očakáva, že sa dohodnú na bydlisku dieťaťa, ako aj na tom, ako si rodič, ktorý nebude žiť s dieťaťom, bude plniť svoje rodičovské povinnosti. Súd rieši spory v prípade, že sa nedospeje k dohode.

Žiadosť o výživné sa môže predložiť proti rodičovi bez ohľadu na rozvod v prípade, že rodič si neplní vyživovaciu povinnosť voči svojmu dieťaťu.

d) povinnosť platiť výživné manželovi/manželke? (pozri „Nároky na výživné – Estónsko“)

Rozvedený manžel/manželka má právo požadovať výživné od svojej bývalej manželky/svojho bývalého manžela:

HoreHore

 • ak manžel/manželka, ktorý(á) potrebuje pomoc, nemôže pracovať a stane sa invalidným/invalidnou, alebo dosiahne dôchodkový vek počas manželstva,
 • počas tehotenstva a starostlivosti o dieťa až kým dieťa nedosiahne vek troch rokov, ak dieťa bolo splodené počas manželstva,
 • ak manžel/manželka, ktorý(á) potrebuje pomoc dosiahol/dosiahla dôchodkový vek alebo sa stal(a) invalidným/invalidnou do troch rokov po rozvode v prípade, že manželstvo trvalo aspoň 25 rokov.

Ďalšou podmienkou všetkých nárokov na výživné od bývalého manžela/manželky je, že finančná situácia právne zaviazaného rozvedeného manžela/manželky umožňuje poskytovať výživné.

4. Čo v praxi znamená právny pojem „právna odluka“?

Estónsky právny systém nepozná pojem právna odluka.

5. Aké sú podmienky na právnu odluku?

Pozri predchádzajúcu odpoveď.

6. Aké sú právne dôsledky právnej odluky?

Pozri predchádzajúcu odpoveď.

Existujú však určité právne dôsledky skutočnej odluky (t. j. skutočné ukončenie manželských vzťahov manželov). Ak sa manželské vzťahy manželov v skutočnosti skončili, majetok nadobudnutý jedným z manželov po dátume skutočnej odluky sa neriadi zákonným systémom manželského majetku.

7. Čo v praxi znamená pojem „zrušenie manželstva“?

Zrušenie manželstva sa v praxi estónskeho rodinného práva využíva v malej miere. Je oveľa menej bežné ako rozvod.

HoreHore

O zrušení manželstva môže rozhodnúť iba súd a iba z dôvodov, ktoré sú podrobne uvedené v právnych predpisoch.

8. Aké sú podmienky na zrušenie manželstva?

Manželstvo sa môže zrušiť v týchto prípadoch:

 • manželstvo bolo uzavreté porušením zákonného veku pre manželstvo (t. j. manžel/manželka bol vo veku menej ako 18 rokov a nemal(a) súhlas svojho zákonného zástupcu alebo súdu),
 • manželstvo bolo uzavreté medzi osobami, z ktorých aspoň jedna už bola ženatá/vydatá,
 • manželstvo bolo uzavreté medzi priamymi predkami a potomkami, bratmi a sestrami, nevlastnými bratmi a nevlastnými sestrami, adoptívnymi rodičmi a adoptívnymi deťmi alebo medzi deťmi adoptovanými rovnakou osobou,
 • manželstvo bolo uzavreté medzi osobami, z ktorých aspoň jedna bola zverená do poručníctva v dôsledku obmedzenej aktívnej právnej spôsobilosti (pokiaľ osoba s obmedzenou aktívnou právnou spôsobilosťou nemala súhlas na uzavretie manželstva od svojho zákonného zástupcu),
 • ak bolo uzavreté predstierané manželstvo,
 • ak súhlas na uzavretie manželstva bol získaný proti vôli nastávajúceho manžela/manželky podvodom alebo pod nátlakom.

9. Aké sú právne dôsledky zrušenia manželstva?

Zrušenie manželstva znamená, že manželstvo sa považuje za neplatné od začiatku. Osoby, ktorých manželstvo bolo zrušené, nemajú voči sebe žiadne práva ani povinnosti vyplývajúce z manželstva.

HoreHore

Ustanovenia o spoločnom vlastníctve sa vzťahujú na majetok nadobudnutý manželmi spoločne počas neplatného manželstva. V prípade sporu súd určí podiely spoluvlastníkov.

Ak sa manželstvo zruší z dôvodu, že jeden z nastávajúcich manželov zatajil pred svojim nastávajúcim manželským partnerom skutočnosť, že je už ženatý/vydatá, alebo ovplyvnil svojho nastávajúceho manželského partnera tak, že vstúpil do manželstva podvodom alebo pod nátlakom, súd môže nariadiť podporu pre osobu, ktorá s ním/ňou žila v neplatnom manželstve. Na požiadanie zmanipulovanej osoby môže súd pri rozdeľovní majetku nadobudnutého počas neplatného manželstva uplatniť ustanovenia, ktorými sa riadia zákonné majetkové vzťahy manželov (t. j. spoločný majetok manželov).

Deti narodené z manželstva, ktoré bolo zrušené, majú rovnaké práva a povinnosti ako deti narodené z riadneho manželstva.

10. Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia problémov týkajúcich sa rozvodu bez potreby ísť na súd?

Ako bolo uvedené v otázke č. 1, manželstvo sa môže rozviesť na matrike namiesto súdu. Právne dôsledky rozvodu (napr. rozdelenie majetku manželov) sa môžu riešiť dohodou medzi rozvádzajúcimi sa manželmi.

Ak však vznikne spor týkajúci sa rozvodu, matrika nie je oprávnená ho riešiť.

Neexistujú žiadne štátom podporované alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia problémov týkajúcich sa rozvodu.

11. Kde mám podať žiadosť o rozvod/právnu odluku/zrušenie manželstva? Ktoré formality sa musia dodržať a ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti?

Žiadosti o rozvod sa môžu podať:

HoreHore

 • na matrike v mieste bydliska jedného z manželov,
 • na súde prvej inštancie (mestský alebo okresný súd) v mieste bydliska odporcu. Žiadosť o rozvod v prípade osoby, ktorá bola podľa ustanoveného postupu vyhlásená za nezvestnú alebo bola zbavená aktívnej právnej spôsobilosti, alebo v prípade osoby, ktorá bola odsúdená k odňatiu slobody, sa môže podať aj na súde v mieste bydliska navrhovateľa. Žiadosť o rozvod možno podať aj na súde v mieste bydliska navrhovateľa, ak neplnoleté deti bývajú s navrhovateľom.

Žiadosti o zrušenie manželstva sa podávajú na súde v mieste bydliska odporcu.

V prípade podania žiadosti o rozvod na matrike musia rozvádzajúci sa manželia predložiť spoločnú písomnú žiadosť o rozvedenie svojho manželstva. Musia potvrdiť, že medzi nimi neexistujú žiadne spory týkajúce sa detí, rozdelenia spoločného majetku manželov a platenia výživného.

V prípade podania žiadosti o rozvod alebo zrušenie manželstva na súde musí žiadosť spĺňať všetky formálne požiadavky občianskeho konania, ktoré sú stanovené v Občianskom zákonníku. Súpisy nárokov a listinné dôkazy musia byť predložené súdu písomne v estónskom jazyku. Ak písomná žiadosť, odvolanie alebo listinné dôkazy, ktoré súdu predložil účastník konania, nie sú v estónskom jazyku, súd si môže vyžiadať osvedčený preklad žiadosti, odvolania alebo listinných dôkazov do stanovenej zákonnej lehoty. Ak preklad nebude predložený v zákonnej lehote, súd môže žiadosť alebo dokument ignorovať. Žiadosti, súpis nárokov, odvolania, odvolania v prípade zrušenia súdneho rozhodnutia, odvolania proti súdnym nariadeniam a písomné odpovede musia byť predložené súdom v čitateľnej na stroji písanej forme vo formáte A4.

HoreHore

Žiadosť musí obsahovať meno súdu, osobné informácie týkajúce sa žiadateľa a odporcu (manželia), ako aj ich spoločných maloletých detí a jasne vyjadrenú požiadavku žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať skutočnosti, na ktorých je nárok založený; navrhovateľ musí uviesť a predložiť dôkazy, ktoré má k dispozícii, v súpise nárokov.

Súpis nárokov týkajúci sa rozdelenia spoločného majetku okrem toho uvádza zloženie majetku a miesto, kde sa nachádza, stanovenie hodnoty každého predmetu navrhovateľom a návrh na rozdelenie spoločného majetku. Ak manželia uzavreli zmluvu o spoločnom majetku manželov, je potrebné ju pripojiť k súpisu nárokov.

Súpis nárokov musí byť podpísaný navrhovateľom alebo jeho zástupcom. Zástupca pripojí splnomocnenie alebo iný dokument dokazujúci jeho splnomocnenie.

Listinné dôkazy, uvedené ako príloha k súpisu nárokov, sú pripojené k súpisu nárokov. Súpis nárokov a jeho prílohy sa predkladajú súdu spolu s jednou kópiou súpisu nárokov a príloh pre každého odporcu a tretiu stranu.

Pri podaní žiadosti o rozvod sa platí úradný poplatok vo výške 300,- EEK. Pri podaní súpisu nárokov za účelom rozdelenia majetku v prípade rozvodu sa platí úradný poplatok vo výške 2 600,- EEK. Žiadosti o výživné sú od úradných poplatkov oslobodené.

12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov spojených s konaním?

Súd môže úplne alebo čiastočne oslobodiť fyzickú osobu od platenia za právnu pomoc a účtovať poplatky advokáta štátu, ak súd zistí, že finančná situácia osoby je taká, že nemôže znášať náklady konania.

HoreHore

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva?

Áno. Proti rozhodnutiu o rozvode alebo zrušení manželstva je možné sa odvolať podľa všeobecných ustanovení, ktorými sa riadi odvolacie konanie, ak odvolávajúca sa strana zistí, že rozsudok prijatý prvou inštanciou obsahuje chyby (napríklad, súd prvej inštancie uplatnil právny predpis nesprávne alebo ustanovenia procesných právnych predpisov boli porušené).

14. Čo by som mal urobiť, aby rozhodnutie o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva vydané súdom v inej členskej krajine bolo uznané v Estónsku?

Príkaz na uznanie zahraničného rozhodnutia môže byť založený na medzinárodnej dohode, ktorej je Estónsko zmluvnou stranou. Podľa medzinárodnej dohody môže byť samostatné konanie vo veci uznania zbytočné. Estónsko pristúpilo v roku 2002 k Haagskemu dohovoru z 1. júna 1970 o uznávaní rozvodov a právnych odlúk.

Pokiaľ medzi príslušným členským štátom a Estónskom nie je v platnosti žiadna medzinárodná dohoda o uznávaní rozhodnutí týkajúcich sa rodinných záležitostí, žiadateľ sa musí obrátiť na mestský súd v Talline (adresa: Liivalaia 24, Tallin), kde bude rozhodnutie uznané. Žiadosť o uznanie sa prerokúva podľa procesných ustanovení, ktorými sa riadia nesporné záležitosti.

Žiadosť o uznanie musí byť v písomnej forme a musia byť k nej pripojené tieto dokumenty:

 • kópia rozhodnutia, osvedčená podľa právnych predpisov štátu sídla súdu alebo rozhodcovského súdu, ktorý vydal rozsudok, a úradné potvrdenie o nadobudnutí účinnosti rozhodnutia,
 • dokument, ktorý potvrdzuje, že odporcovi, ktorý sa nezúčastnil konania vo veci rozvodu alebo odluky, bolo doručené predvolanie na súd v stanovenej lehote podľa právnych predpisov daného štátu pri aspoň jednej príležitosti,
 • osvedčené preklady dokumentov v estónskom jazyku.

Rozhodnutie o rozvode alebo právnej odluke vydané zahraničným súdom alebo iným orgánom sa uznáva, ak:

HoreHore

 • podľa právnych predpisov krajiny, ktorá prijíma rozhodnutie, nie je možné odvolať sa proti rozvodu alebo právnej odluke,
 • podľa estónskych právnych predpisov bol súd alebo iný orgán zahraničnej krajiny oprávnený rozhodnúť o rozvode alebo právnej odluke,
 • odporcovi, ktorý sa nezúčastnil súdneho konania, bolo doručené predvolanie na súd v stanovenej lehote podľa právnych predpisov daného štátu pri aspoň jednej príležitosti,
 • rozvodové konanie v Estónsku sa nezačalo skôr ako konanie v krajine, ktorej rozhodnutie o rozvode alebo právnej odluke je predmetom žiadosti o uznanie,
 • rozhodnutie o právnej odluke nie je v rozpore s rozhodnutím o rozvode, ktoré predtým vydalo alebo uznalo Estónsko.

Rozvod alebo právna odluka sa uznáva aj vtedy, ak:

 • krajiny bydliska oboch manželov uznávajú rozvod alebo právnu odluku, alebo
 • obaja manželia súhlasia s uznaním v Estónsku, a
 • odporcovi, ktorý sa nezúčastnil konania, bolo doručené predvolanie na súd v stanovenej lehote podľa právnych predpisov daného štátu aspoň pri jednej príležitosti, a
 • rozvodové konanie v Estónsku sa nezačalo skôr ako konanie v krajine, ktorej rozhodnutie o rozvode alebo právnej odluke je predmetom žiadosti o uznanie.

Súd môže odmietnuť uznať rozvod alebo právnu odluku, ak by uznanie bolo očividne v rozpore so základnými zásadami estónskych právnych predpisov (verejný poriadok).

15. Na ktorý súd v Estónsku by som sa mal obrátiť, aby som sa postavil proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje?

Súdne rozhodnutie stanovuje postup a lehotu odvolania. Odvolanie sa podáva na súde, ktorý vydal rozsudok, do 10 dní po uverejnení rozhodnutia, alebo ak sa rozhodnutie vydalo bez predvolania strán na súd, lehota odvolania začína plynúť od momentu doručenia rozsudku.

HoreHore

Žiadosti o uznanie zahraničného rozhodnutia, ktoré sa neriadia medzinárodnou dohodou, sa prerokúvajú na mestskom súde v Talline. Potenciálny odporca uznania je zapojený do konania ako zainteresovaná osoba na podnet súdu, ktorý prerokúva žiadosť. Ako bolo uvedené v odpovedi na otázku č. 14, uznanie zahraničných rozsudkov sa uskutočňuje podľa procesných ustanovení, ktorými sa riadia nesporné záležitosti.

16. Ktoré príslušné právne predpisy sa vzťahujú na rozvodové konanie medzi manželmi, ktorí nežijú v Estónsku alebo ktorí majú odlišnú štátnu príslušnosť?

Rozvod sa riadi právnymi predpismi štátu, v ktorom sa nachádza spoločné bydlisko manželov v čase začatia rozvodového konania. Ak manželia žijú v rôznych štátoch, ale majú rovnakú štátnu príslušnosť, rozvod sa riadi právnymi predpismi štátu, ktorého sú manželia štátnymi príslušníkmi. Ak manželia bývajú v rôznych štátoch a majú odlišnú štátnu príslušnosť, rozvod sa riadi právnymi predpismi štátu ich posledného spoločného bydliska, ak jeden z manželov ešte býva v takomto štáte. Ak sa právne predpisy vzťahujúce sa na rozvod nedajú stanoviť podľa uvedených pravidiel, uplatňujú sa právne predpisy štátu, s ktorým sú manželia najtesnejšie spojení.

Ak rozvod nie je prípustný podľa uvedených právnych predpisov, alebo je prípustný iba za veľmi prísnych podmienok, uplatňujú sa namiesto toho estónske právne predpisy, ak jeden z manželov v čase uzavretia manželstva žije v Estónsku alebo má estónske občianstvo alebo mal estónske občianstvo.

Bližšie informácie

 • Anglické texty estónskych právnych aktov eesti keel - English
 • Estónsky Občiansky zákonník eesti keel - English
 • Estónsky Zákon o rodinnom práve eesti keel - English
 • Estónsky Zákon o medzinárodnom súkromnom práve eesti keel - English

« Rozvod - Všeobecné informácie | Estónsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo