Europese Commissie > EJN > Echtscheiding > Estland

Laatste aanpassing: 22-11-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Echtscheiding - Estland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding? 1.
2. Welke echtscheidingsgronden bestaan er? 2.
3. Wat zijn de juridische gevolgen van een scheiding als het gaat om: 3.
a) de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten? a)
b) de verdeling van het vermogen van de echtgenoten? b)
c) de minderjarige kinderen van de echtgenoten? (zie “Ouderlijke verantwoordelijkheid - Estland”) c)
d) de verplichting alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot? (zie “Alimentatievorderingen - Estland”) d)
4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk? 4.
5. Wat zijn de gronden voor een “scheiding van tafel en bed”? 5.
6. Wat zijn de juridische gevolgen van een “scheiding van tafel en bed”? 6.
7. Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk” in de praktijk? 7.
8. Wat zijn de gronden voor de nietigverklaring van het huwelijk? 8.
9. Wat zijn de juridische gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk? 9.
10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld? 10.
11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen en welke documenten moet ik als bijlage meesturen met het verzoek? 11.
12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand? 12.
13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk? 13.
14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Estland te laten erkennen? 14.
15. Tot welk gerecht moet ik mij wenden in Estland om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in een andere lidstaat aan te vechten? Welke procedure is in dit geval van toepassing? 15.
16. Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsproces tussen echtgenoten die niet in Estland wonen of een verschillende nationaliteit hebben? 16.

 

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding?

Een verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend bij het ‘vital statistics office’ of de rechtbank.

Het ‘vital statistics office’ kan de echtscheiding toestaan bij overeenstemming tussen de echtgenoten op basis van een gemeenschappelijk schriftelijk verzoek, d.w.z. met wederzijdse instemming van de echtgenoten.

De rechter kan de echtscheiding toestaan op verzoek van één van de echtgenoten, indien de echtgenoten het niet eens zijn over de echtscheiding of de voorwaarden daarvan.

In geen der beide gevallen is een voorafgaande ‘scheiding van tafel en bed’ vereist.

2. Welke echtscheidingsgronden bestaan er?

Indien een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij het ‘vital statistics office’, is de wederzijdse instemming van de echtgenoten omtrent de echtscheiding en alle daarmee samenhangende aangelegenheden de enige grond voor het toestaan van de echtscheiding.

In het geval dat een rechter bevoegd is om te beslissen omtrent het toestaan van de echtscheiding, moet de rechter vaststellen dat de voortzetting van het huwelijk onmogelijk is (d.w.z. onherstelbare ontwrichting van het huwelijk).

3. Wat zijn de juridische gevolgen van een scheiding als het gaat om:

a) de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten?

De echtscheiding als zodanig heeft geen onmiddellijke gevolgen voor de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten. Een echtgenoot die na het huwelijk zijn of haar achternaam heeft gewijzigd, kan naar zijn of haar wens de achternaam houden die na het huwelijk is aangenomen, of zijn of haar voorhuwelijkse achternaam weer aannemen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

b) de verdeling van het vermogen van de echtgenoten?

In het kader van het wettelijk huwelijksvermogensregime zijn de echtgenoten niet verplicht om hun vermogensrechtelijke betrekkingen te beëindigen en hun gemeenschappelijke vermogen na echtscheiding te verdelen. Het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten kan zowel tijdens het huwelijk, op het moment van de echtscheiding of na de echtscheiding worden verdeeld. De status van het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten wordt vastgesteld op de datum van de verdeling of op de datum van de daadwerkelijke beëindiging van de huwelijksrelatie van de echtgenoten.

Indien de verdeling van het  gemeenschappelijke vermogen niet plaatsvindt op het moment van de echtscheiding, blijft het wettelijk huwelijksvermogensregime van toepassing op de betrekkingen van de echtgenoten voor wat het vermogen betreft dat tijdens het huwelijk is verworven.

Indien de echtgenoten een huwelijksvermogensovereenkomst hebben gesloten, eindigt die overeenkomst op het moment van de echtscheiding. Op het moment dat die overeenkomst wegens echtscheiding wordt beëindigd, komen de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst vervallen. Het vermogen moet worden verdeeld overeenkomstig de huwelijksvermogensovereenkomst.

c) de minderjarige kinderen van de echtgenoten? (zie “Ouderlijke verantwoordelijkheid - Estland”)

De echtscheiding als zodanig heeft geen onmiddellijke gevolgen voor de ouderlijke verantwoordelijkheden van de echtgenoten. Op verzoek van één van de echtgenoten neemt de rechter tegelijk met het toestaan van de echtscheiding een beslissing over geschillen met betrekking tot het kind of de alimentatie. Normaliter behouden beide ouders ook na de echtscheiding de volledige voogdij. Van hen wordt verwacht dat zij het eens worden over de verblijfplaats van het kind en over de wijze waarop de ouder die niet samenwoont met het kind zijn of haar ouderlijke verantwoordelijkheid zal uitvoeren. Bij het ontbreken van overeenstemming beslecht de rechter het geschil.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De claim tot het betalen van alimentatie kan onafhankelijk van de echtscheiding tegen een ouder worden ingesteld, in het geval dat de ouder zijn of haar verplichting tot het betalen van alimentatie aan zijn of haar kind niet nakomt.

d) de verplichting alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot? (zie “Alimentatievorderingen - Estland”)

Een gescheiden echtgenoot is gerechtigd om van zijn of haar voormalige echtgenoot betaling van alimentatie te claimen:

 • indien de echtgenoot die de alimentatie nodig heeft, arbeidsongeschikt is en tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt is geworden, of de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • tijdens de zwangerschap en in de periode waarin het kind zorg nodig heeft, tot het moment dat het kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, indien het kind tijdens het huwelijk is verwekt;
 • indien de echtgenoot die de alimentatie nodig heeft, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of arbeidsongeschikt is geworden binnen drie jaar na de echtscheiding, in het geval dat het huwelijk minimaal 25 jaar heeft standgehouden.

Een verdere voorwaarde voor alle claims betreffende de betaling van alimentatie door de voormalige echtgenoot is, dat de financiële situatie van de tot betaling verplichte voormalige echtgenoot zodanig is, dat deze de alimentatie kan betalen.

4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk?

Het instrument “scheiding van tafel en bed” komt niet voor in het rechtsstelsel van Estland.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Wat zijn de gronden voor een “scheiding van tafel en bed”?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

6. Wat zijn de juridische gevolgen van een “scheiding van tafel en bed”?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

Er zijn echter bepaalde juridische gevolgen in het geval van een feitelijke scheiding (d.w.z. een feitelijke beëindiging van de huwelijksrelatie van de echtgenoten). Indien de huwelijksrelatie van de echtgenoten feitelijk is geëindigd, is het wettelijk huwelijksvermogensregime niet van toepassing op het vermogen, dat door de echtgenoten na de datum van de feitelijke scheiding is verworven.

7. Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk” in de praktijk?

Nietigverklaring van het huwelijk is in de praktijk van het familierecht van Estland een instrument dat niet veel wordt gebruikt. Het komt veel minder vaak voor dan echtscheiding.

Een huwelijk kan alleen nietig worden verklaard door een rechter en alleen op de gronden die uitputtend in de wet zijn beschreven.

8. Wat zijn de gronden voor de nietigverklaring van het huwelijk?

In de volgende gevallen kan een huwelijk nietig worden verklaard:

 • het huwelijk is gesloten met overtreding van de wettelijk toegestane huwelijksleeftijd (d.w.z. één echtgenoot was jonger dan 18 jaar en beschikte niet over de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, respectievelijk over de toestemming van de rechter);
 • het huwelijk is gesloten tussen personen van wie er tenminste één reeds getrouwd is;
 • het huwelijk is gesloten tussen rechtstreekse ascendanten en descendanten, broers en zusters, halfbroers en halfzusters, adoptief ouders en geadopteerde kinderen, of tussen kinderen die door dezelfde persoon zijn geadopteerd;
 • het huwelijk is gesloten tussen personen van wie er tenminste één onder curatele is geplaatst, vanwege zijn of haar beperkte bevoegdheid om wettelijke handelingen te verrichten (tenzij de persoon met de beperkte bevoegdheid om wettelijke handelingen te verrichten toestemming heeft verkregen van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om het huwelijk te sluiten);
 • indien een schijnhuwelijk is gesloten;
 • indien de instemming met het huwelijk tegen de wil van een aanstaande echtgenoot is verkegen door middel van bedrog of dwang.

9. Wat zijn de juridische gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk?

Een huwelijk dat nietig is verklaard, wordt beschouwd als zijnde nooit gesloten. Personen waarvan het huwelijk nietig is verklaard, hebben geen uit het huwelijk voortvloeiende rechten of verplichtingen jegens elkaar.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De bepalingen op het gebied van gemeenschappelijke eigendom zijn van toepassing op het vermogen, dat de echtgenoten gezamenlijk hebben verworven tijdens het nietig verklaarde huwelijk. Bij geschillen stelt de rechter het aandeel van elk van de mede-eigenaren vast.

Indien een huwelijk nietig wordt verklaard, omdat één van de aanstaande echtgenoten jegens de andere aanstaande echtgenoot het feit heeft verborgen, dat hij of zij reeds getrouwd is, of de andere echtgenoot met bedrog of dwang heeft beïnvloed tot het sluiten van het huwelijk, kan de rechter bepalen dat alimentatie moet worden betaald aan de persoon die met hem/haar een nietig verklaard huwelijk heeft gesloten. Op verzoek van de beïnvloede persoon, kan de rechter bij het verdelen van het vermogen dat tijdens het nietig verklaarde huwelijk is verworven de bepalingen toepassen, die van toepassing zijn op wettelijke huwelijksvermogensbetrekkingen (d.w.z. het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten).

De kinderen die uit een nietig verklaard huwelijk worden geboren, hebben dezelfde rechten en plichten als kinderen die tijdens een huwelijk worden geboren.

10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld?

Zoals beschreven onder punt 1, kan een huwelijk worden ontbonden door het ‘vital statistics office’ in plaats van door een rechter. De juridische gevolgen van de echtscheiding (d.w.z. de verdeling van het huwelijksvermogen) kunnen worden geregeld door middel van een overeenkomst tussen de scheidende echtgenoten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Echter indien zich in verband met de echtscheiding een geschil voordoet, is het ‘vital statistics office’ niet bevoegd om dat te beslechten.

Er zijn geen door de overheid gesteunde alternatieve buitengerechtelijke manieren voor het oplossen van problemen die verband houden met een echtscheiding.

11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen en welke documenten moet ik als bijlage meesturen met het verzoek?

Een verzoek tot echtscheiding moet worden ingediend:

 • Bij het ‘vital statistics office’ van de woonplaats van een van beide echtgenoten.
 • Bij het gerecht in eerste aanleg (de stedelijke of gewestelijke rechtbank) van de woonplaats van de gedaagde. Een vordering tot echtscheiding ingesteld tegen een persoon, die volgens de daartoe geëigende procedure vermist is verklaard, of wie de bevoegdheid is ontnomen om wettelijke handelingen te verrichten, of aan wie een gevangenisstraf is opgelegd, kan ook worden ingedien bij het gerecht van de woonplaats van de eiser. Een vordering tot echtscheiding kan ook worden ingediend bij het gerecht van de woonplaats van de eiser, indien de minderjarige kinderen bij de eiser verblijven.

Een verzoek tot nietigverklaring van het huwelijk moet worden ingediend bij het gerecht van de woonplaats van de gedaagde.

Indien een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij het ‘vital statistics office’, moeten de echtgenoten die willen gaan scheiden een gezamenlijk schriftelijk verzoek tot ontbinding van hun huwelijk indienen. Zij moeten bevestigen dat er tussen hen geen geschillen zijn met betrekking tot de kinderen, de verdeling van het huwelijksvermogen en de betaling van alimentatie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien een verzoek tot echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk wordt ingediend bij een rechtbank, moet het verzoek voldoen aan alle formele vereisten voor burgerrechtelijke rechtsvordering beschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De conclusie van eis en de bewijsstukken moeten schriftelijk in het Estlands worden ingediend bij het gerecht. Indien het schriftelijk verzoek, het beroep of de bewijsstukken, die door één van de aan de procedure deelnemende partijen bij het gerecht worden ingediend niet in het Estlands zijn, kan het gerecht eisen dat van het verzoek, beroep of bewijsstuk een beëdigde vertaling moet worden gemaakt, die binnen een bepaalde termijn moet worden ingediend. Indien de vertaling niet wordt ingediend binnen de daartoe bepaalde termijn, kan het gerecht dat verzoek of document buiten beschouwing laten. Verzoeken, conclusies van eis, beroepen, beroepen in cassatie, beroepen tegen beslissingen en schriftelijke antwoorden moeten worden ingediend bij het gerecht in goed leesbare, getypte vorm in A4 formaat.

Het verzoek moet de naam van het gerecht, de persoonlijke informatie betrekking hebbend op de eiser en de gedaagde (de echtgenoten) alsmede hun gezamenlijke minderjarige kinderen en de duidelijk verwoorde eis van de eiser vermelden. Het verzoek moet de feiten bevatten waarop de vordering is gebaseerd; de eiser moet in de conclusie van eis het in zijn/haar bezit zijnde bewijs vermelden en dit indienen.

Daarnaast wordt in een conclusie van eis voor verdeling van het gemeenschappelijke vermogen de samenstelling en locatie van het vermogen beschreven, de beoordeling van de eiser met betrekking tot de waarde van elk object en een voorstel voor de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen. Indien de echtgenoten een huwelijksvermogensovereenkomst hebben gesloten, wordt die als bijlage bij de conclusie van eis gevoegd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een conclusie van eis moet worden ondertekend door de eiser of zijn/haar vertegenwoordiger. Een vertegenwoordiger zal de schriftelijke machtiging of een ander document, waaruit zijn bevoegdheid blijkt, als bijlage toevoegen.

Bewijsstukken, die als bijlage van de conclusie van eis worden vermeld, worden als bijlage bij de conclusie van eis gevoegd. Een conclusie van eis en de daarbij behorende bijlagen worden ingediend bij het gerecht, samen met een kopie van de conclusie van eis en de bijlagen voor elke gedaagde en derde partij.

Bij het indienen van een verzoek tot echtscheiding is een overheidsvergoeding van 300,- EEK verschuldigd. Bij het indienen van een conclusie van eis voor verdeling van het vermogen in een echtscheidingszaak is een overheidsvergoeding van 2600,- EEK verschuldigd. Voor vorderingen tot alimentatie is geen overheidsvergoeding verschuldigd.

12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand?

De rechter kan een natuurlijke persoon – volledig of gedeeltelijk – vrijstellen van het betalen van de kosten voor juridische bijstand en de advocaatskosten voor rekening laten komen van de staat, indien de rechter van oordeel is dat de financiële situatie van die persoon het hem/haar niet mogelijk maakt om de kosten van de procedure te dragen.

13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk?

Ja. Het is mogelijk om beroep aan te tekenen tegen een beslissing over de echtscheiding of de nietigverklaring van het huwelijk, overeenkomstig de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de beroepsprocedure, indien de eiser van oordeel is dat de beslissing in eerste aanleg fouten bevat (bijvoorbeeld indien het gerecht in eerste aanleg de wet op onjuiste wijze heeft toegepast, of de bepalingen van het procesrecht heeft geschonden).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Estland te laten erkennen?

In eerste instantie kan het besluit tot erkenning van een in het buitenland genomen beslissing gebaseerd zijn op een internationale overeenkomst waaraan Estland deelneemt. In het kader van een internationale overeenkomst kunnen afzonderlijke procedures tot erkenning onnodig zijn. In 2002 is Estland toegetreden tot het Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed, ondertekend te Den Haag op 1 juni 1970.

Indien er tussen de betrokken lidstaat en Estland geen internationale overeenkomst van kracht is inzake de erkenning van beslissingen in familierechtelijke aangelegenheden, moet de verzoeker zich wenden tot de stedelijke rechtbank van Tallinn (adres: Liivalaia 24, Tallinn) om de beslissing te laten erkennen. Het verzoek tot erkenning wordt behandeld overeenkomstig de procedurele bepalingen die van toepassing zijn op niet betwiste aangelegenheden.

Het verzoek tot erkenning moet schriftelijk worden gedaan en vergezeld gaan van de volgende documenten:

 • Een kopie van de beslissing, beëdigd in overeenstemming met de wetgeving van het land van de plaats van het gerecht of het scheidsgerecht dat de beslissing heeft genomen, en een officiële bevestiging betreffende de inwerkingtreding van de beslissing;
 • Een document waarin wordt bevestigd dat aan de verwerende partij, die niet heeft deelgenomen aan de procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed, tijdig en in overeenstemming met de wetgeving van dat land minimaal éénmaal een dagvaarding is uitgereikt;
 • Beëdigde vertalingen van de documenten in het Estlands.

De door een buitenlandse rechter of door een andere instantie genomen beslissing inzake de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed wordt erkend indien:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • het ingevolge de wetgeving van het land dat de beslissing heeft genomen niet mogelijk is om in beroep te gaan tegen de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed;
 • de buitenlandse rechter of andere instantie krachtens de wetgeving van Estland bevoegd was om een beslissing te nemen inzake de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed;
 • aan de verwerende partij, die niet heeft deelgenomen aan de gerechtelijke procedure, tijdig en in overeenstemming met de wetgeving van dat land minimaal éénmaal een dagvaarding is uitgereikt;
 • de echtscheidingsprocedure niet aanhangig is gemaakt in Estland, alvorens de procedure aanhangig werd gemaakt in het land dat de beslissing inzake de echtscheiding of scheiding van tafel en bed heeft genomen, waarvan thans erkenning wordt gevraagd;
 • de beslissing inzake de scheiding van tafel en bed niet strijdig is met de beslissing inzake echtscheiding, die eerder is genomen of erkend in Estland.

De echtscheiding of scheiding van tafel en bed wordt ook erkend indien:

 • de landen van verblijf van beide echtgenoten de echtscheiding of scheiding van tafel en bed erkennen, of
 • de beide echtgenoten instemmen met de erkenning in Estland, en
 • aan de verwerende partij, die niet heeft deelgenomen aan de gerechtelijke procedure, tijdig en in overeenstemming met de wetgeving van dat land minimaal éénmaal een dagvaarding is uitgereikt, en
 • de echtscheidingsprocedure niet aanhangig is gemaakt in Estland, alvorens de procedure aanhangig werd gemaakt in het land dat de beslissing inzake de echtscheiding of scheiding van tafel en bed heeft genomen, waarvan thans erkenning wordt gevraagd.

De rechter kan weigeren de echtscheiding of scheiding van tafel en bed te erkennen, indien de erkenning kennelijk strijdig zou zijn met de wezenlijke beginselen van het recht van Estland (openbare orde).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

15. Tot welk gerecht moet ik mij wenden in Estland om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in een andere lidstaat aan te vechten? Welke procedure is in dit geval van toepassing?

In de rechterlijke uitspraak is de procedure en beroepstermijn bepaald. Het beroep moet worden ingediend bij het gerecht dat de uitspraak heeft gegeven en wel binnen 10 dagen na de openbare bekendmaking van de uitspraak, echter indien de uitspraak is gegeven zonder dat de partijen door het gerecht zijn opgeroepen te verschijnen, wordt de beroepstermijn geacht te zijn gaan lopen op het moment dat de uitspraak bekend is gemaakt.

Verzoeken tot erkenning van een in het buitenland gewezen beslissing, niet vallend onder een internationale overeenkomst, worden behandeld in de stedelijke rechtbank van Tallinn. Op voorstel van de rechter die het verzoek behandelt, wordt een mogelijke verweerder met betrekking tot de erkenning, als belanghebbende bij de procedure betrokken. Zoals gesteld onder punt 14, wordt het verzoek tot erkenning van in het buitenland genomen beslissingen behandeld overeenkomstig de procedurele bepalingen die van toepassing zijn op niet betwiste aangelegenheden

16. Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsproces tussen echtgenoten die niet in Estland wonen of een verschillende nationaliteit hebben?

 Op een echtscheiding is het recht van toepassing van het land waar de gemeenschappelijke verblijfplaats van de echtgenoten zich bevindt op het moment van de aanvang van de echtscheidingsprocedure. Indien de echtgenoten in verschillende landen verblijven, maar dezelfde nationaliteit bezitten, is op de echtscheiding het recht van toepassing van het land waarvan de echtgenoten de nationaliteit bezitten. Indien de echtgenoten in verschillende landen verblijven en een verschillende nationaliteit hebben, is op de echtscheiding het recht van toepassing van het land van hun laatste gemeenschappelijke verblijfplaats, indien één van de echtgenoten nog steeds in dat land verblijft. Indien het recht dat van toepassing is op de echtscheiding niet kan worden bepaald aan de hand van de hiervoor beschreven regels, is het recht van toepassing van het land, waarmee de echtgenoten anderszins het meest nauw betrokken zijn.

Indien een echtscheiding niet is toegestaan krachtens het hiervoor beschreven recht, of alleen is toegestaan onder bijzonder strikte voorwaarden, is het recht van Estland van toepassing indien een van de echtgenoten in Estland verblijft, of de Estlandse nationaliteit bezit, of de Estlandse nationaliteit bezat op het moment dat het huwelijk werd gesloten.

Nadere inlichtingen

 • De Engelse teksten van Estlandse rechtshandelingen eesti keel - English
 • Estlandse Wetboek voor Burgerlijk Procesrecht eesti keel- English
 • Estlandse wetgeving op het gebied van het familierecht eesti keel - English
 • Estlandse wetgeving op het gebied van internationaal privaatrecht eesti keel - English

« Echtscheiding - Algemene informatie | Estland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 22-11-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk