Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Igaunija

Pēdējo reizi atjaunots: 07-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Igaunija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir laulības šķiršanas saņemšanas noteikumi? 1.
2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli? 2.
3. Kā laulības šķiršana ietekmē: 3.
a) personiskās attiecības starp laulātajiem (piemēram, uzvārdu)? a)
b) laulāto īpašuma sadali? b)
c) laulāto nepilngadīgos bērnus (piemēram, vecāku tiesības un uzturlīdzekļu prasības? (Skatīt “Vecāku atbildība – Igaunija”) c)
d) laulāto saistības nodrošināt uzturlīdzekļus otram laulātajam? (skatīt “Uzturlīdzekļu prasības – Igaunija”) d)
4. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “laulāto atšķiršana saskaņā ar tiesas lēmumu”? 4.
5. Kādi ir laulāto atšķiršanas noteikumi? 5.
6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas? 6.
7. Ko praksē nozīmē termins “laulības anulēšana”? 7.
8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi? 8.
9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas? 9.
10. Vai ir alternatīvi ārpus tiesu līdzekļi laulības šķiršanas jautājumu risināšanai, nevēršoties tiesā? (piemēram, ģimenes starpniecība) 10.
11. Kur man jāiesniedz pieteikums par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu /laulības anulēšanu? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno šim iesniegumam? 11.
12. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību procedūras izmaksu segšanai? 12.
13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu? 13.
14. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts tiesas lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības anulēšanu atzītu Igaunijā? 14.
15. Kādā tiesā vērsties, lai Igaunijā apstrīdētu citas dalībvalsts tiesas lēmuma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu atzīšanu? Kāda procedūra šajos gadījumos tiek piemērota? 15.
16. Kādu likumu tiesa piemēro gadījumā, ja laulātie nedzīvo Igaunijā, vai ir citas valsts pilsoņi? 16.

 

1. Kādi ir laulības šķiršanas saņemšanas noteikumi?

Pieteikumu par laulības šķiršanu var iesniegt dzimtsarakstu nodaļā vai tiesā.

Dzimtsarakstu nodaļa drīkst atļaut šķirt laulību pēc laulāto vienošanās, pamatojoties uz kopīgu rakstisku prasību, t.i., laulātājiem kopīgi vienojoties.

Tiesa drīkst dot laulības šķiršanas atļauju pēc viena no laulāto pieprasījuma, ja laulātais nepiekrīt laulības šķiršanai vai tās nosacījumiem.

Nevienā gadījumā nav nosacījumu iepriekšējai laulāto atšķiršanai.

2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli?

Ja laulības šķiršanu pieprasa dzimtsarakstu nodaļā, kopīgā laulāto vienošanās par laulības šķiršanu un visiem jautājumiem, kas uz to attiecas, ir vienīgais pamats ļaut šķirt laulību.

Ja tiesa ir kompetenta izlemt par laulības šķiršanu, tiesai ir jānosaka, ka laulības turpināšana ir neiespējama (t.i., laulības izbeigšanās nav labojama).

3. Kā laulības šķiršana ietekmē:

a) personiskās attiecības starp laulātajiem (piemēram, uzvārdu)?

Pati laulības šķiršana tūlītēji neietekmē nevienu attiecībā uz personiskajām attiecībām starp laulātajiem. Laulātais, kurš bija mainījis savu uzvārdu pēc laulībām, drīkst pēc savas vēlēšanās saglabāt uzvārdu, kas iegūts pēc laulībām, vai atjaunot savu pirmslaulību uzvārdu.

b) laulāto īpašuma sadali?

Pēc laulības šķiršanas likumīgā laulības īpašuma sistēmā laulātajiem nav saistību izbeigt īpašuma attiecības un sadalīt savu kopīgo īpašumu. Laulāto kopīgo īpašumu drīkst sadalīt vai nu laulības laikā, laulības šķiršanas laikā vai pēc laulības šķiršanas. Laulāto mantas kopību nosaka vai no sadalīšanas dienas vai laulāto laulības attiecību faktiskās izbeigšanas dienas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja kopīgo īpašumu nesadala laulības šķiršanas laikā, likumīgā laulības īpašuma sistēma turpina noteikt īpašuma attiecības starp laulātajiem, kas iegūts laulības laikā.

Ja laulātie ir parakstījuši laulības īpašuma līgumu, līguma darbība izbeigsies pēc laulības šķiršanas. Izbeidzot laulības īpašuma līgumu laulības šķiršanas dēļ, tiesības un saistības, kas izriet no laulības īpašuma līguma, izbeidzas. Īpašumu sadala saskaņā ar laulības īpašuma līgumu.

c) laulāto nepilngadīgos bērnus (piemēram, vecāku tiesības un uzturlīdzekļu prasības? (Skatīt “Vecāku atbildība – Igaunija”)

Pati laulības šķiršana tūlītēji neietekmē nevienu attiecībā uz laulāto atbildību kā vecākiem. Pēc viena no laulāto pieprasījuma tiesa strīdus par bērnu vai uzturēšanu risina kopā ar laulības šķiršanu. Abi vecāki parasti saglabā pilnas aizbildnības tiesības pat pēc laulības šķiršanas. Tiek gaidīts, ka viņi vienosies par bērna dzīvesvietu, kā arī par to, kā tas no vecākiem, kurš nedzīvo kopā ar bērnu, pildīs savu vecāku atbildību. Ja vienošanās nav, strīdu izšķir tiesa.

Prasību par uzturlīdzekļu maksāšanu var celt pret abiem vecākiem neatkarīgi no laulības šķiršanas, ja kāds no vecākiem nepilda savu pienākumu nodrošināt uzturlīdzekļus savam bērnam.

d) laulāto saistības nodrošināt uzturlīdzekļus otram laulātajam? (skatīt “Uzturlīdzekļu prasības – Igaunija”)

Šķirtais laulātais ir tiesīgs prasīt uzturlīdzekļus no sava bijušā laulātā:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • ja laulātais, kuram ir vajadzīga palīdzība, ir darbnespējīgs un viņš/viņa ir kļuvis par invalīdu vai laulības laikā sasniedzis pensijas vecumu;
 • grūtniecības un bērna aprūpes laikā līdz bērns sasniedz trīs gadu vecumu, ja bērns tika ieņemts laulības laikā;
 • ja laulātais, kuram ir vajadzīga palīdzība, ir sasniedzis pensijas vecumu vai kļuvis par invalīdu trīs gadu laikā pēc laulības šķiršanas, ja laulība ir ilgusi vismaz 25 gadus.

Vēl viens nosacījums visām uzturlīdzekļu prasībām no bijušā laulātā ir tāds, ka otra šķirtā laulātā finansiālie apstākļi pieļauj uzturlīdzekļu nodrošināšanu.

4. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “laulāto atšķiršana saskaņā ar tiesas lēmumu”?

Igaunijas tiesiskajā sistēmā nepastāv jēdziens par laulāto atšķiršanu.

5. Kādi ir laulāto atšķiršanas noteikumi?

Skatīt iepriekšējo atbildi.

6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas?

Skatīt iepriekšējo atbildi.

Tomēr faktiskai atšķiršanai ir zināmas juridiskas sekas (t.i. faktisks laulāto laulības attiecību izbeigšana). Ja laulāto laulības attiecības faktiski ir beigušās, abu laulāto iegūtais īpašums pēc faktiskās atšķiršanas dienas vairs neattiecas uz likumīgo laulības īpašuma sistēmu.

7. Ko praksē nozīmē termins “laulības anulēšana”?

Laulības anulēšana nav plaši izmantots līdzeklis Igaunijas ģimenes lietu likuma praksē. Tas ir mazāk izplatīts par laulības šķiršanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Par laulības anulēšanu var lemt tikai tiesa un tikai uz likumā uzskaitīto iemeslu pamata.

8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi?

Laulību var anulēt šādos gadījumos:

 • laulība tika noslēgta, pārkāpjot laulību noslēgšanas likumīgo vecumu (t.i., laulātais nebija sasniedzis 18 gadu vecumu un attiecīgi nebija saņemta viņa/viņas juridiskā pārstāvja vai tiesas piekrišana);
 • laulība tika noslēgta personu starpā, no kurām vismaz viena jau bija precējusies;
 • laulība tika noslēgta tiešo augšupejošo un lejupejošo radinieku, brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu, adoptētāju vecāku un adoptēto bērnu vai vienas un tās pašas personas adoptēto bērnu starpā;
 • laulība tika noslēgta personu starpā, no kurām vismaz viena ir nodota aizbildnībā savas ierobežotās aktīvās tiesībspējas dēļ (ja vien persona ar ierobežotu aktīvo tiesībspēju nebija saņēmusi sava juridiskā pārstāvja piekrišanu par laulību noslēgšanu);
 • ja tika noslēgta šķietama laulība;
 • ja piekrišanu slēgt laulību ieguva pret otra laulātā gribu bez maldiem vai spaidiem;

9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas?

Laulības anulēšana nozīmē, ka laulība ir uzskatāma par neesošu no sākuma. Personām, kuru laulība ir anulēta, nav nekādu tiesību vai saistību attiecībā vienam pret otru, kas izriet no laulībām.

Kopīga īpašuma nosacījumi attiecas uz īpašumu, ko laulātie ieguvuši kopīgi neesošās laulības laikā. Ja ir strīds, tiesa nosaka līdzīpašnieku daļas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja laulību anulē tā iemesla dēļ, ka viens no laulātājiem slēpa no otra laulātā, ka viņš vai viņa jau ir precējies vai precējusies, vai piespieda otru laulāto apprecēties ar maldiem vai spaidiem, tiesa drīkst prasīt atbalstīt to personu, kas bija neesošā laulībā ar otru. Pēc apmānītās personas pieprasījuma tiesa drīkst piemērot nosacījumus, kas attiecas uz likumīgajām laulības īpašuma attiecībām (t.i., kopīgs laulāto īpašums), sadalot īpašumu, kas iegūts neesošās laulības laikā.

Bērniem, kas dzimuši anulētā laulībā, ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā laulībā dzimušiem bērniem.

10. Vai ir alternatīvi ārpus tiesu līdzekļi laulības šķiršanas jautājumu risināšanai, nevēršoties tiesā? (piemēram, ģimenes starpniecība)

Kā norādīts 1. punktā, tiesas vietā laulību var šķirt dzimtsarakstu nodaļā. Juridiskās laulības šķiršanas sekas (piemēram, laulības īpašuma sadali) drīkst nokārtot, šķirtajiem laulātajiem vienojoties.

Tomēr strīda gadījumā, kas izriet no laulības šķiršanas, dzimtsarakstu nodaļa nav kompetenta to atrisināt.

Valsts atbalstītu alternatīvu ārpus tiesas līdzekļu laulības šķiršanas jautājumu risināšanai nav.

11. Kur man jāiesniedz pieteikums par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu /laulības anulēšanu? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno šim iesniegumam?

Pieteikumus par laulības šķiršanu var iesniegt:

 • dzimtsarakstu nodaļā abu laulāto dzīvesvietā;
 • pirmās instances tiesā (pilsētas vai apgabala tiesā) atbildētāja dzīvesvietā. Laulības šķiršanas pieteikumu pret personu, kura, ievērojot izveidoto kārtību, ir atzīta par pazudušu bez vēsts vai kurai ir atņemta aktīva tiesībspēja, vai pret personu, kura ir ieslodzīta cietumā, arī drīkst iesniegt prasītāja dzīvesvietas tiesā. Laulības šķiršanas pieteikumu arī var iesniegt prasītāja dzīvesvietas tiesā, ja ar prasītāju dzīvo nepilngadīgi bērni.

Pieteikumi par laulības anulēšanu ir jāiesniedz atbildētāja dzīvesvietas tiesā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Iesniedzot pieteikumu šķirt laulību dzimtsarakstu nodaļā laulātajiem, kuri gatavojas šķirties, ir jāiesniedz kopīga rakstiska prasība par viņu laulības šķiršanu. Viņiem ir jāapstiprina, ka starp viņiem nav strīdu par bērniem, laulības īpašuma sadali un uzturlīdzekļu nodrošināšanu.

Iesniedzot pieprasījumu šķirt vai anulēt laulību tiesā, prasībai ir jāatbilst visām oficiālajām civillietas prasībām, kas noteiktas Civilprocesa kodeksā. Prasības pieteikums un dokumentāri pierādījumi tiesā ir jāiesniedz igauņu valodā rakstiskā veidā. Ja rakstiska prasība, apelācijas sūdzība vai dokumentārs pierādījums, ko iesniedz tiesā tiesvedībai, nav igauņu valodā, tiesa drīkst pieprasīt apstiprinātu prasības, apelācijas sūdzības vai dokumentāru pierādījumu tulkojumu līdz noteiktam termiņam. Ja līdz noteiktam termiņam tulkojums nav iesniegts, tiesa drīkst ignorēt prasību vai dokumentu. Prasības, prasību pieteikumi, apelācijas sūdzības, apelācijas sūdzības kasācijas kārtībā, apelācijas sūdzības pret lēmumiem un rakstiskas atbildes tiesās ir jāiesniedz salasāmā drukātā veidā A4 formātā.

Prasībā ir jāietver tiesas nosaukums, personīgā informācija par prasītāju un atbildētāju (laulātie), kā arī viņu kopīgajiem nepilngadīgajiem bērniem un skaidri izteiktu prasītāja gribu. Prasībā ir jāietver fakti par to, kāds ir lietas pamats; prasītājam prasības paziņojumā ir jāuzskaita un jāsniedz savā rīcībā esošie pierādījumi.

Pie tam prasības pieteikumā par kopīgā īpašuma sadali ir jānorāda īpašuma sastāvs un atrašanās vieta, prasītāja katra priekšmeta dotais novērtējumu un priekšlikums sadalīt kopīgo īpašumu. Ja laulātie ir noslēguši laulības īpašuma līgumu, tas ir jāpievieno prasības paziņojumam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Prasības pieteikums ir jāparaksta prasītajam vai viņa/viņas pārstāvim. Pārstāvis pievieno pilnvarojuma dokumentu vai citu dokumentu, kas pierāda viņa vai viņas pilnvarojumu.

Dokumentāri pierādījumi kā pielikums prasības pieteikumam ir jāpievieno prasības pieteikumam. Prasības pieteikums un tā pielikumi tiesā ir jāiesniedz kopā ar vienu prasības pieteikuma un tā pielikumu kopiju katram atbildētājam un trešai pusei.

Iesniedzot pieteikumu par laulības šķiršanu, ir jāmaksā valsts nodeva 300,- EEK. Iesniedzot prasības pieteikumu par īpašuma sadali laulības šķiršanas lietā, ir maksājama valsts nodeva 2600,- EEK. Uzturlīdzekļu prasības ir atbrīvotas no valsts nodevas maksāšanas.

12. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību procedūras izmaksu segšanai?

Tiesa drīkst pilnībā vai daļēji atbrīvot fizisku personu no maksājumiem par juridisku palīdzību un likt valstij samaksāt advokāta izdevumus, ja tiesa uzskata, ka personas finansiālie apstākļi neļauj viņam/viņai segt tiesvedības izmaksas.

13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu?

Jā. Ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu vai laulības anulēšanu saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem, kas attiecas uz apelācijas sūdzību tiesvedību, ja prasītājs uzskata, ka pirmās instances tiesas spriedums ir kļūdains (piemēram, pirmās instances tiesa ir nepareizi piemērojusi likumu vai ir pārkāpti procedūras likuma nosacījumi).

Lapas augšmalaLapas augšmala

14. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts tiesas lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības anulēšanu atzītu Igaunijā?

Pirmkārt, rīkojumu par ārvalsts lēmuma atzīšanu var pamatot ar starptautisku vienošanos, ko ievēro Igaunija. Saskaņā ar starptautisko vienošanos atsevišķa tiesvedība par atzīšanu nav vajadzīga. 2002. gadā Igaunija pieņēma 1970. gada 1. jūnija Hāgas Konvenciju par laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas atzīšanu.

Ja starp attiecīgo dalībvalsti un Igauniju starptautisks nolīgums par lēmumu atzīšanu ģimenes lietās nav spēkā, iesniedzējs drīkst vērsties Tallinas pilsētas tiesā (adrese: Liivalaia 24, Tallina), lai prasītu lēmuma atzīšanu. Pieteikumu par atzīšanu izskata saskaņā ar procedūras nosacījumiem, kas attiecas uz bez strīda jautājumiem.

Pieteikumam par atzīšanu ir jābūt rakstiskam un tam ir jāpievieno šādi dokumenti:

 • apstiprināta lēmuma kopija, ievērojot tiesas atrašanās valsts likumu vai arbitrāžas tribunālu, kas pieņēma spriedumu, un oficiāls apstiprinājums par lēmuma stāšanos spēkā;
 • dokuments, kas apstiprina, ka atbildētājs, kurš nepiedalījās laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas tiesvedībā, ir savlaicīgi saņēmis tiesas pavēsti, ievērojot tās valsts likumu vismaz vienā gadījumā;
 • apstiprināti dokumentu tulkojumi igauņu valodā.

Lēmums par laulības šķiršanu vai juridisku atšķiršanu, ko izdevusi ārvalsts tiesa vai kāda cita iestāde, ir atzīstams, ja:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • saskaņā ar tās valsts likumu, kura pieņēma lēmumu, nav iespējams iesniegt apelācijas sūdzību pret lēmumu par laulības šķiršanu vai juridisku atšķiršanu;
 • saskaņā ar Igaunijas likumu ārvalsts tiesa vai cita iestāde bija kompetenta izlemt par laulības šķiršanu vai juridisku atšķiršanu;
 • atbildētājs, kurš nepiedalījās tiesvedībā tiesā, savlaicīgi saņēma tiesas pavēsti, ievērojot minētās valsts likumu vismaz vienā gadījumā;
 • laulības šķiršanas tiesvedība Igaunijā nenotika pirms tiesvedības valstī, kuras lēmums par laulības šķiršanu vai juridisko atšķiršanu tiek prasīts; 
 • lēmums par laulāto atšķiršanu nav pretrunā ar lēmumu par laulības šķiršanu, kas iepriekš izdots vai atzīts Igaunijā.

Laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu arī atzīs, ja:

 • abu laulāto dzīvesvietas valstis atzīst laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu vai
 • abi laulātie vienojas par atzīšanu Igaunijā un
 • atbildētājs, kurš nepiedalījās tiesvedībā, bija savlaicīgi saņēmis tiesas pavēsti, ievērojot minētās valsts likumu vismaz vienā gadījumā;
 • laulības šķiršanas tiesvedība Igaunijā netika uzsākta pirms tiesvedības uzsākšanas valstī, kuras lēmums par laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu atzīšanu tiek prasīts.

Tiesa drīkst atteikt atzīt laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas lēmumu, ja atzīšana neatbilstu svarīgākajiem Igaunijas likuma principiem (valsts kārtība).

Lapas augšmalaLapas augšmala

15. Kādā tiesā vērsties, lai Igaunijā apstrīdētu citas dalībvalsts tiesas lēmuma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu atzīšanu? Kāda procedūra šajos gadījumos tiek piemērota?

Tiesas lēmums paredz procedūras un apelācijas sūdzības termiņu. Apelācijas sūdzība ir jāiesniedz tajā tiesā, kas izdeva spriedumu, 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas sabiedrībai vai, ja lēmums tika izdots bez tiesas pavēstes pusēm, apelācijas sūdzības termiņu skaita no lēmuma nodošanas dienas.

Sūdzības par ārvalsts lēmuma atzīšanu, kas neattiecas uz starptautisku nolīgumu, izskata Tallinas pilsētas tiesa. Iespējamais atzīšanas oponents ir jāiesaista tiesvedībā kā ieinteresēto pusi pēc tās tiesas iesnieguma, kura izskata sūdzību. Kā norādīts 14. punktā, ārvalsts tiesu spriedumu atzīšana tiek veikta saskaņā ar procedūras nosacījumiem, kuri attiecas uz bez strīda lietām.

16. Kādu likumu tiesa piemēro gadījumā, ja laulātie nedzīvo Igaunijā, vai ir citas valsts pilsoņi?

Laulības šķiršanu pārvalda tās valsts likums, kurā ir laulāto kopīgā dzīvesvieta laulības šķiršanas tiesvedības sākuma brīdī. Ja laulātie dzīvo dažādās valstīs, bet viņiem ir tāda pati tautība, laulības šķiršanu pārvalda tās valsts likums, kuras pilsoņi laulātie ir. Ja laulātie dzīvo dažādās valstīs un viņiem ir atšķirīga pilsonība, laulības šķiršanu pārvalda tās valsts likums, kurā bija viņu pēdējā kopīgā dzīvesvieta, ja viens no laulātajiem joprojām dzīvo tajā valstī. Ja likumu, kas piemērojams laulības šķiršanai, nevar piemērot saskaņā ar iepriekšminētajiem likumiem, tiek piemērots tās valsts likums, ar kuru laulātajiem ir visciešākie sakari.

Ja laulības šķiršana nav pieļaujama, ievērojot likumu, kā minēts iepriekš vai ir pieļaujama tikai ārkārtīgi stingros nosacījumos, tā vietā tiek piemērots Igaunijas likums, ja viens no laulātajiem dzīvo Igaunijā vai ir Igaunijas pilsonība, vai bija Igaunijas pilsonība laulības noslēgšanas brīdī.

Cita informācija

 • Igaunijas juridisko likumu teksti angļu valodā eesti keel - English
 • Igaunijas Civilprocesa kodekss eesti keel - English
 • Igaunijas ģimenes lietu likums eesti keel - English
 • Igaunijas privātie starptautiskie tiesību akti eesti keel - English

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Igaunija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 07-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste