Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Estija

Naujausia redakcija: 06-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Estija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos? 1.
2. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai? 2.
3. Kokios yra santuokos nutraukimo pasekmės atsižvelgiant į: 3.
a) asmeninius sutuoktinių santykius? a)
b) sutuoktinių turto padalijimą? b)
c) sutuoktinių nepilnamečius vaikus? (žr. „Tėvų atsakomybė – Estija“) c)
d) pareigą suteikti išlaikymą kitam sutuoktiniui? (žr. „Ieškiniai dėl išlaikymo – Estija“) d)
4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas“? 4.
5. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos? 5.
6. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės? 6.
7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „santuokos pripažinimas negaliojančia“? 7.
8. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos? 8.
9. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės? 9.
10. Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išspręsti nesikreipiant į teismą? 10.
11. Kur turėčiau pateikti pareiškimą nutraukti santuoką / nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) / santuoką pripažinti negaliojančia? Į kokius formalumus būtina atsižvelgti ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo? 11.
12. Ar galima gauti teisinę pagalbą, jei norima padengti bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia? 13.
14. Kokia tvarka Estijoje galima gauti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? 14.
15. Į kurį teismą reikėtų kreiptis, kai norima Estijoje apskųsti teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia teisinį pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? 15.
16. Kokios valstybės teisė taikoma sutuoktinių santuokos nutraukimo bylose, kai jie negyvena Estijoje arba jų pilietybė skiriasi? 16.

 

1. Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos?

Pareiškimas nutraukti santuoką gali būti pateikiamas Civilinės būklės aktų registravimo įstaigai arba teismui.

Civilinės būklės aktų registravimo įstaiga gali nutraukti santuoką remdamasi sutuoktinių susitarimu, pagrįstu bendru rašytiniu pareiškimu, t. y. bendru sutuoktinių susitarimu.

Teismas gali santuoką nutraukti vieno iš sutuoktinių reikalavimu, jeigu sutuoktiniai nesutaria dėl santuokos nutraukimo arba dėl jos nutraukimo sąlygų.

Bet kuriuo iš pirmiau minėtų atvejų išankstinio gyvenimo skyrium (separacijos) sąlygos nėra.

2. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai?

Jeigu pareiškimas nutraukti santuoką pateikiamas Civilinės būklės aktų registravimo įstaigai, vienintelis pagrindas nutraukti santuoką yra bendras sutuoktinių susitarimas dėl santuokos nutraukimo ir visų su tuo susijusių klausimų.

Kai santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimas priklauso teismo kompetencijai, jis turi būti įsitikinęs, kad santuokos tęstinumas yra neįmanomas (t. y. santuoka yra nepataisomai iširusi).

3. Kokios yra santuokos nutraukimo pasekmės atsižvelgiant į:

a) asmeninius sutuoktinių santykius?

Pats santuokos nutraukimas neturi tiesioginių pasekmių asmeniniams sutuoktinių santykiams. Sutuoktinis, sudarius santuoką pakeitęs pavardę, savo nuožiūra gali pasilikti savo santuokinę arba iki santuokos turėtą pavardę.

viršųviršų

b) sutuoktinių turto padalijimą?

Kai sutuoktinių turto teisinis režimas nustatytas pagal įstatymus, sutuoktiniai nėra įpareigoti nutraukę santuoką baigti savo turtinius santykius ir padalyti savo bendrą turtą. Bendras sutuoktinių turtas gali būti padalijamas santuokos metu, santuokos nutraukimo metu arba santuoką nutraukus. Bendro sutuoktinių turto teisinis statusas yra nustatomas arba nuo turto padalijimo momento, arba nuo tada, kai sutuoktinių santuokos ryšiai yra faktiškai nutraukiami.

Kai bendras turtas nėra padalijamas santuokos nutraukimo metu, pagal įstatymus nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas toliau reglamentuoja sutuoktinių santykius, susijusius su santuokos metu įgytu turtu.

Kai sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokinio turto, nutraukus santuoką ši sutartis nustos galioti. Nutraukus santuoką ir pasibaigus sutarties dėl santuokinio turto galiojimui, iš šios sutarties atsirandančios teisės ir pareigos yra panaikinamos. Turtas yra padalijamas remiantis sutartimi dėl santuokinės nuosavybės.

c) sutuoktinių nepilnamečius vaikus? (žr. „Tėvų atsakomybė – Estija“)

Pats santuokos nutraukimas neturi tiesioginių pasekmių sutuoktinių kaip tėvų atsakomybei. Vieno iš sutuoktinių prašymu teismas, nagrinėdamas santuokos nutraukimo bylą, turi išspręsti su vaiku arba išlaikymu susijusius ginčus. Paprastai abu tėvai išlaiko visas globos teises netgi nutraukę santuoką. Tikimasi, kad jie susitars dėl vaiko gyvenamosios vietos ir dėl to, kaip atskirai nuo vaiko gyvenantis antrasis iš tėvų vykdys savo pareigas. Nesant tokio susitarimo, šį ginčą turi išspręsti teismas.

viršųviršų

Ieškinys dėl išlaikymo gali būti pateikiamas vienam iš tėvų nepaisant santuokos nutraukimo, jei antrasis iš tėvų neįstengia atlikti savo pareigos suteikti savo vaikui išlaikymą.

d) pareigą suteikti išlaikymą kitam sutuoktiniui? (žr. „Ieškiniai dėl išlaikymo – Estija“)

Išsituokęs sutuoktinis turi teisę iš buvusio sutuoktinio reikalauti išlaikymo:

 • jeigu sutuoktinis, kuriam reikalinga parama, nepajėgus dirbti ir jis santuokos metu tapo neįgalus arba sulaukė pensinio amžiaus;
 • nėštumo ir vaiko globos metu, kol vaikui sukanka treji metai, jeigu motina tapo nėščia santuokos metu;
 • jeigu sutuoktinis, kuriam reikalinga parama, per trejus metus po santuokos nutraukimo sulaukė pensinio amžiaus arba tapo neįgalus ir jeigu santuoka truko ne trumpiau kaip 25 metus.

Kita sąlyga, taikoma visiems ieškiniams dėl išlaikymo iš buvusio sutuoktinio, yra ta, kad santuoką nutraukusio ir įpareigoto suteikti išlaikymą sutuoktinio finansinė padėtis turi būti tokia, kad jis galėtų suteikti išlaikymą.

4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas“?

Estijos teisinėje sistemoje nėra žinomas gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas.

5. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos?

Žr. pirmiau pateiktą atsakymą.

viršųviršų

6. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės?

Žr. pirmiau pateiktą atsakymą.

Tačiau esama tam tikrų teisinių pasekmių faktinio gyvenimo skyrium (separacijos) atveju (t. y. sutuoktinių santuokos ryšiai yra faktiškai nutrūkę). Jeigu sutuoktinių santuokos ryšiai faktiškai nustojo egzistuoti, tai turtas, vieno iš sutuoktinių įgytas pasibaigus faktiniam gyvenimui skyrium (separacijai), neturi būti reglamentuojamas taikant pagal įstatymus nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą.

7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „santuokos pripažinimas negaliojančia“?

Santuokos pripažinimas negaliojančia Estijos šeimos teisės praktikoje nėra plačiai vartojama sąvoka. Tai yra mažiau paplitęs reiškinys nei santuokos nutraukimas.

Santuoką pripažinti negaliojančia gali tik teismas ir tik remdamasis išsamiai įstatyme nurodytais pagrindais.

8. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos?

Santuoka gali būti pripažinta negaliojančia šiais atvejais:

 • santuoka buvo sudaryta nepaisant santuokinio amžiaus (t. y. sutuoktinis buvo jaunesnis nei 18 metų amžiaus ir neturėjo savo atstovo pagal įstatymą arba teismo sutikimo);
 • santuoka buvo sudaryta tarp asmenų, iš kurių bent vienas jau buvo sudaręs santuoką;
 • santuoka buvo sudaryta tarp tiesiosios ir šalutinės giminystės linijos palikuonių, brolių ir seserų, pusbrolių ir pusseserių, įtėvių ir įvaikių arba tarp vaikų, kuriuos įvaikino tas pats asmuo;
 • santuoka buvo sudaryta tarp asmenų, kurių bent vienam buvo paskirta globa dėl jo apriboto veiksnumo (išskyrus atvejus, kai asmuo, kuriam apribotas veiksnumas, turi savo atstovo pagal įstatymą sutikimą tuoktis);
 • jeigu buvo sudaryta fiktyvi santuoka;
 • jeigu būsimojo sutuoktinio sutikimas tuoktis buvo gautas prieš jo valią apgaulės arba prievartos būdu.

9. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Santuokos pripažinimas negaliojančia reiškia, kad santuoka pripažįstama negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Asmenys, kurių santuoka buvo pripažinta negaliojančia, neturi vienas kito atžvilgiu jokių iš santuokos atsirandančių teisių ar pareigų.

viršųviršų

Nuostatos dėl bendrosios nuosavybės taikomos atsižvelgiant į negaliojančios santuokos metu sutuoktinių bendrai įgytą turtą. Kilus ginčui teismas turi tiksliai nustatyti bendrasavininkių dalis.

Jeigu santuoka pripažįstama negaliojančia dėl to, kad vienas iš būsimųjų sutuoktinių nuo kito būsimojo sutuoktinio nuslėpė faktą, kad jis jau yra susituokęs, arba vertė kitą sutuoktinį tuoktis naudodamas apgaulę arba prievartą, teismas gali priteisti paramą tam asmeniui, kuris sudarė negaliojančią santuoką su kitu sutuoktiniu. Apgauto asmens prašymu teismas, dalydamas negaliojančios santuokos metu įgytą turtą, gali taikyti sutuoktinių turtinius santykius (t. y. bendrą sutuoktinių turtą) reglamentuojančias įstatymų nuostatas.

Sudarius negaliojančia pripažintą santuoką gimę vaikai turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir sudarius teisėtą santuoką gimę vaikai.

10. Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išspręsti nesikreipiant į teismą?

Kaip nurodyta 1 klausime, santuoka gali būti nutraukta Civilinės būklės aktų registravimo įstaigoje. Šiuo atveju į teismą kreiptis nereikia. Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės (pvz., sutuoktinių turto padalijimas) gali būti nustatytos santuoką nutraukiančių sutuoktinių susitarimu.

Tačiau jeigu kyla ginčas, susijęs su santuokos nutraukimu, Civilinės būklės aktų registravimo įstaiga nėra kompetentinga jį išspręsti.

Valstybės remiamų alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima išspręsti su santuokos nutraukimu susijusius klausimus, nėra.

viršųviršų

11. Kur turėčiau pateikti pareiškimą nutraukti santuoką / nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) / santuoką pripažinti negaliojančia? Į kokius formalumus būtina atsižvelgti ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo?

Pareiškimai nutraukti santuoką gali būti pateikiami:

 • vieno iš sutuoktinių gyvenamosios vietos Civilinės būklės aktų registravimo įstaigai;
 • atsakovo gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismui (miesto arba apygardos teismui). Pareiškimas nutraukti santuoką su asmeniu, kuris nustatytąja tvarka yra pripažintas dingusiu be žinios arba kuris pripažintas neveiksniu, arba su asmeniu, kuris buvo nubaustas laisvės atėmimu, taip pat gali būti pateikiamas ieškovo gyvenamosios vietos teismui. Pareiškimas nutraukti santuoką taip pat gali būti pateikiamas ieškovo gyvenamosios vietos teismui, jeigu su ieškovu gyvena nepilnametis vaikas.

Pareiškimai pripažinti santuoką negaliojančia turi būti pateikiami atsakovo gyvenamosios vietos teismui.

Kai sutuoktiniai kreipiasi į Civilinės būklės aktų registravimo įstaigą dėl santuokos nutraukimo, jie turi pateikti bendrą rašytinį pareiškimą nutraukti santuoką. Jie turi patvirtinti, kad tarp jų nėra jokių ginčų, susijusių su vaikais, santuokinio turto padalijimu ir išlaikymo mokėjimu.

Teismui pateikiamas pareiškimas nutraukti santuoką arba pripažinti ją negaliojančia turi atitikti visus civiliniam ieškiniui keliamus oficialius reikalavimus, kurie nustatyti Civilinio proceso kodekse. Ieškinio pareiškimas ir dokumentiniai įrodymai turi būti pateikiami teismui rašytine forma estų kalba. Jeigu bylos šalis pateikia teismui rašytinį pareiškimą, skundą arba dokumentinius įrodymus, kurie nėra parašyti estų kalba, teismas gali pareikalauti iki konkrečiai nurodytos datos išversti minėtus dokumentus. Jeigu vertimas iki nurodytos datos nėra pateikiamas, teismas gali neatsižvelgti į pareiškimą arba dokumentą. Teismui pateikiami prašymai, ieškiniai, apeliaciniai ir kasaciniai skundai, skundai dėl teismo nutarčių ir rašytiniai atsakymai turi būti parašyti įskaitomu mašinraščio raštu ant A4 formato lapo.

viršųviršų

Ieškinyje turi būti nurodomas teismo pavadinimas, pareiškėjo bei atsakovo (sutuoktinių) asmens duomenys, informacija apie jų bendrus nepilnamečius vaikus ir aiškiai nurodytas pareiškėjo reikalavimas. Ieškinyje nurodomi faktai, kuriais grindžiamas ieškinys. Pareiškėjas ieškinyje turi nurodyti ir pateikti turimus įrodymus.

Be to, ieškinyje, kuriame reikalaujama padalyti bendrą turtą, turi būti nurodoma turto sudėtis ir buvimo vieta, ieškovas turi pateikti kiekvieno objekto įvertinimą ir pasiūlymą, kaip turėtų būti padalytas bendras turtas. Jeigu sutuoktiniai buvo sudarę sutartį dėl santuokinio turto, ji turi būti pridedama prie ieškinio.

Ieškinį pasirašo ieškovas arba jo atstovas. Atstovas turi pridėti įgaliojimą arba kitą dokumentą, patvirtinantį jam suteiktus įgaliojimus.

Dokumentiniai įrodymai, kurie pateikiami kaip ieškinio priedas, turi būti prie jo pridedami. Ieškinys ir jo priedai turi būti pateikiami teismui kartu su tiek ieškinio ir jo priedų kopijų, kad kiekvienam atsakovui ir trečiajai šaliai tektų po vieną jų.

Už ieškinio dėl santuokos nutraukimo pateikimą imamas 300 EEK (Estijos kronų) valstybinis mokestis. Už ieškinį dėl turto padalijimo santuokos nutraukimo atveju imamas 2600 EEK valstybinis mokestis. Ieškiniams dėl išlaikymo valstybinis mokestis netaikomas.

12. Ar galima gauti teisinę pagalbą, jei norima padengti bylinėjimosi išlaidas?

Teismas gali visiškai arba iš dalies atleisti fizinį asmenį nuo teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimo ir priskirti mokesčius už advokato paslaugas valstybei, jeigu nustatoma, kad asmuo dėl savo finansinės padėties neturi galimybių padengti bylinėjimosi išlaidų.

viršųviršų

13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia?

Taip. Sprendimą dėl santuokos nutraukimo arba pripažinimo negaliojančia galima apskųsti pagal bendrąsias nuostatas, reglamentuojančias apeliacijos procedūras, jeigu apeliacinį skundą padavęs asmuo mano, kad pirmosios instancijos teismo priimtame sprendime yra klaidų (pvz., pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė įstatymą arba buvo pažeistos procesinės teisės nuostatos).

14. Kokia tvarka Estijoje galima gauti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje?

Visų pirma nutartis dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo gali būti paremta tarptautiniu susitarimu, kurio šalis yra Estija. Remiantis tarptautiniu susitarimu, atskiros pripažinimo procedūros nėra reikalingos. 2002 m. Estija prisijungė prie 1970 m. birželio 1 d. Hagos konvencijos dėl santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium pripažinimo.

Jeigu tarp susijusių valstybių narių ir Estijos nėra sudarytas galiojantis tarptautinis susitarimas dėl sprendimų pripažinimo šeimos bylose, pareiškėjas dėl tokio sprendimo pripažinimo turi kreiptis į Talino miesto teismą (adresas: Liivalaia 24, Talinas). Pareiškimas dėl pripažinimo yra nagrinėjamas pagal procedūrines nuostatas, reglamentuojančias ne ginčo tvarka nagrinėjamas bylas.

viršųviršų

Prie rašytinio pareiškimo pripažinti teismo sprendimą turi būti pridedami šie dokumentai:

 • sprendimo kopija, patvirtinta pagal sprendimą priėmusio teismo arba arbitražo teismo buvimo vietos valstybės teisę, ir oficialus tokio sprendimo įsigaliojimo patvirtinimas;
 • dokumentas, patvirtinantis, kad santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo bylos nagrinėjime nedalyvavusiam atsakovui pagal tos valstybės įstatymus bent vieną kartą laiku buvo įteiktas šaukimas atvykti į teismą;
 • patvirtintus dokumentų vertimus į estų kalbą.

Sprendimas dėl santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo, kurį priėmė užsienio teismas arba kita institucija, yra pripažįstamas, jeigu:

 • pagal sprendimą priėmusios valstybės teisę nėra galimybių apeliacine tvarka apskųsti santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo;
 • pagal Estijos teisę užsienio teismas arba kita institucija turėjo kompetenciją priimti sprendimą dėl santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo;
 • teisminiame bylos nagrinėjime nedalyvavusiam atsakovui pagal tos valstybės įstatymus bent vieną kartą laiku buvo įteiktas šaukimas atvykti į teismą;
 • byla dėl santuokos nutraukimo Estijoje nebuvo pradėta nagrinėti anksčiau nei tos valstybės institucijoje, kurios sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo pripažinimo siekiama;
 • sprendimas dėl gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo neprieštarauja sprendimui dėl santuokos nutraukimo, kuris buvo priimtas anksčiau arba kurį Estija pripažino.

Santuokos nutraukimas arba gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas taip pat turi būti pripažintas, jeigu:

viršųviršų

 • abiejų sutuoktinių gyvenamosios vietos valstybės pripažįsta santuokos nutraukimą arba gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymą, arba
 • abu sutuoktiniai sutinka su pripažinimu Estijoje ir
 • teisminiame bylos nagrinėjime nedalyvavusiam atsakovui pagal tos valstybės įstatymus bent vieną kartą laiku buvo įteiktas šaukimas atvykti į teismą ir
 • byla dėl santuokos nutraukimo Estijoje nebuvo pradėta nagrinėti anksčiau nei tos valstybės institucijoje, kurios sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo pripažinimo siekiama.

Teismas gali atsisakyti pripažinti santuokos nutraukimą arba gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymą, jeigu toks pripažinimas akivaizdžiai prieštarauja esminiams Estijos teisės principams (viešajai tvarkai).

15. Į kurį teismą reikėtų kreiptis, kai norima Estijoje apskųsti teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia teisinį pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais?

Teismo sprendime nurodoma apeliacinio skundo pateikimo tvarka ir terminas. Apeliacinis skundas sprendimą priėmusiam teismui turi būti pateikiamas per 10 dienų nuo viešo sprendimo paskelbimo, o jeigu sprendimas buvo priimtas šalių nešaukus atvykti į teismą, tariama, kad apeliacinio skundo pateikimo terminas prasidėjo nuo sprendimo įteikimo šalims.

Pareiškimai pripažinti užsienio teismo sprendimą, kurio nereglamentuoja tarptautinis susitarimas, nagrinėjami Talino miesto teisme. Potencialus užsienio teismo sprendimo pripažinimo priešininkas turi dalyvauti nagrinėjimo procese kaip suinteresuotasis asmuo pareiškimą nagrinėjančio teismo siūlymu. Kaip nurodyta 14 klausime, užsienio teismo sprendimų pripažinimas vykdomas pagal procedūrines nuostatas, reglamentuojančias bylų nagrinėjimą ne ginčo tvarka.

16. Kokios valstybės teisė taikoma sutuoktinių santuokos nutraukimo bylose, kai jie negyvena Estijoje arba jų pilietybė skiriasi?

Santuokos nutraukimą reglamentuoja valstybės, kurioje yra bendra sutuoktinių gyvenamoji vieta, to meto, kada buvo pradėtas santuokos nutraukimo bylos teisminis nagrinėjimas, teisė. Jeigu sutuoktiniai gyvena skirtingose valstybėse, tačiau turi tą pačią pilietybę, santuokos nutraukimą reglamentuoja tos valstybės, kurios piliečiais sutuoktiniai yra, teisė. Jeigu sutuoktiniai gyvena skirtingose valstybėse ir turi skirtingas pilietybes, santuokos nutraukimą reglamentuoja tos valstybės, kurioje yra paskutinė bendra jų gyvenamoji vieta, jeigu vienas iš sutuoktinių vis dar gyvena toje valstybėje, teisė. Jeigu santuokos nutraukimui taikytinos teisės negalima nustatyti pagal pirmiau minėtas taisykles, taikoma tos valstybės, su kuria sutuoktiniai kitais atžvilgiais yra labiausiai susiję, teisė.

Jeigu santuoką nutraukti pagal pirmiau nurodytą teisę nėra leidžiama arba yra leidžiama tik ypač griežtomis sąlygomis, vietoje jos taikoma Estijos teisė, kai vienas iš sutuoktinių gyvena Estijoje arba yra Estijos pilietis, arba Estijos pilietybę turėjo santuokos sudarymo metu.

Papildoma informacija

 • Estijos teisės aktai anglų kalba eesti keel - English
 • Estijos civilinio proceso kodeksas eesti keel - English
 • Estijos šeimos teisės įstatymas eesti keel - English
 • Estijos tarptautinės privatinės teisės įstatymas eesti keel - English

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Estija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė