Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse > Estland

Seneste opdatering : 22-11-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - Estland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse? 1.
2. Hvad anses for skilsmissegrund? 2.
3. Hvad er de retlige følger af en skilsmisse med hensyn til: 3.
a) de personlige relationer mellem ægtefællerne? a)
b) bodeling? b)
c) ægtefællernes mindreårige børn? (jf. “Forældreansvar - Estland”) c)
d) forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag? (jf. “Underholdsbidrag - Estland”) d)
4. Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis? 4.
5. Hvad er betingelserne for at opnå separation? 5.
6. Hvad er de retlige følger af separation? 6.
7. Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis? 7.
8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab? 8.
9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af ægteskab? 9.
10. Eksisterer der alternative udenretslige midler til løsning af spørgsmål i forbindelse med skilsmisse? 10.
11. Til hvilken instans skal jeg indgive min begæring om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring? 11.
12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? 13.
14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat, anerkendt i Estland? 14.
15. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til i Estland for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 15.
16. Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Estland, eller som er af forskellig nationalitet? 16.

 

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse?

Der kan indgives begæring om skilsmisse til det befolkningsstatistiske kontor eller en domstol.

Det befolkningsstatistiske kontor kan bevilge skilsmisse efter fælles overenskomst mellem ægtefællerne på grundlag af en fælles skriftlig begæring, dvs. ved ægtefællernes fælles aftale.

En domstol kan bevilge skilsmisse på begæring af en af ægtefællerne, hvis ægtefællerne ikke er enige om skilsmissen eller betingelserne herfor.

Der er ikke krav om forudgående separation i nogen af tilfældene.

2. Hvad anses for skilsmissegrund?

Hvis der indgives begæring om skilsmisse til det befolkningsstatistiske kontor, er den eneste gyldige grund til bevilling af skilsmisse en fælles overenskomst mellem ægtefællerne om skilsmisse og alle dertil relaterede spørgsmål.

I tilfælde af at en domstol har kompetence til at bevilge skilsmisse, skal domstolen sikre sig, at ægteskabets fortsatte beståen er umulig (dvs. ægteskabets uoprettelige sammenbrud).

3. Hvad er de retlige følger af en skilsmisse med hensyn til:

a) de personlige relationer mellem ægtefællerne?

Skilsmisse har som sådan ingen umiddelbare følger for ægtefællernes personlige relationer. En ægtefælle, som ændrer sit efternavn ved indgåelsen af ægteskabet, kan efter sit ønske beholde det efternavn, han eller hun fik ved giftermål, eller tage sit efternavn fra før ægteskabet tilbage.

TopTop

b) bodeling?

I tilfælde af lovbestemt fællesejeordning er ægtefællerne ikke forpligtede til at opgøre deres formuerelationer og dele deres fælleseje ved skilsmisse. Ægtefællernes fælleseje kan deles enten under ægteskabet, ved skilsmisse eller efter skilsmissen. Datoen for status over ægtefællernes fælleseje er enten datoen for bodelingen eller datoen for ophøret af ægtefællernes ægteskabelige relationer.

Hvis delingen af fællesejet ikke sker ved skilsmisse, vil den lovbestemte fællesejeordning fortsat være gældende for relationerne mellem ægtefællerne med hensyn til formuegoder, der er erhvervet i ægteskabet.

Har ægtefællerne har underskrevet en ægteskabsformuekontrakt, ophører kontrakten ved skilsmisse. Ved ægteskabsformuekontraktens ophør som følge af skilsmisse ophæves de rettigheder og pligter, der opstår af kontrakten. Boet skal deles i henhold til ægteskabsformuekontrakten.

c) ægtefællernes mindreårige børn? (jf. “Forældreansvar - Estland”)

Skilsmisse har som sådan ingen umiddelbare følger for ægtefællernes forældremyndighed. På anmodning fra en af ægtefællerne skal domstolen afgøre tvister vedrørende barnet eller underholdspligt samtidig med skilsmissesagen. Begge forældre beholder normalt fuld forældremyndighed efter skilsmissen. De forventes at aftale, hvor barnet skal bo, og hvordan den forælder, hos hvem barnet ikke bor, skal udøve sin forældremyndighed. I fravær af en sådan aftale træffer domstolen afgørelse.

TopTop

Der kan kræves børnebidrag fra en forælder uafhængigt af skilsmissen, hvis forælderen ikke opfylder sin pligt til at betale for barnets underhold.

d) forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag? (jf. “Underholdsbidrag - Estland”)

En fraskilt ægtefælle har ret til underholdsbidrag fra sin tidligere ægtefælle:

 • hvis den ægtefælle, der har behov for bidrag, ikke er i stand til at arbejde, og han/hun blev handicappet eller nåede pensionsalderen i ægteskabet,
 • under graviditet og barsel, indtil barnet bliver tre år, hvis barnet blev undfanget i ægteskabet,
 • hvis den ægtefælle, der har behov for bidrag, nåede pensionsalderen eller blev handicappet inden tre år efter skilsmissen, hvis ægteskabet varede i mindst 25 år.

En yderligere betingelse for at kræve underholdsbidrag fra en tidligere ægtefælle er, at den underholdspligtige ægtefælles finansielle situation tillader betaling af underholdsbidraget.

4. Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis?

I det estiske retssystem findes begrebet separation ikke.

5. Hvad er betingelserne for at opnå separation?

Se foregående svar.

6. Hvad er de retlige følger af separation?

Se foregående svar.

Imidlertid er der visse retlige følger af en faktisk separation (dvs. faktisk ophør af ægtefællernes samliv). Hvis ægtefællernes samliv i realiteten er ophørt, er ejendele, som ægtefællerne har erhvervet efter datoen for den faktiske separation, ikke omfattet af den lovbestemte fællesejeordning.

TopTop

7. Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis?

Omstødelse af ægteskab er ikke et særlig udbredt retsmiddel i estisk familieretspraksis. Det er meget sjældnere end skilsmisse.

En afgørelse om omstødelse af ægteskab kan kun træffes af domstolen og kun af grunde, der er udtømmende angivet i loven.

8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?

Et ægteskab kan omstødes i følgende tilfælde:

 • ægteskabet blev indgået i modstrid med bestemmelserne om den lovlige alder for indgåelse af ægteskab (dvs. en af ægtefællerne var under 18 år og havde ikke fået sin værges eller rettens samtykke hertil)
 • ægteskabet blev indgået mellem to personer, hvoraf mindst den ene allerede var gift
 • ægteskabet blev indgået mellem to personer, hvoraf den ene er direkte efterkommer efter den anden, eller mellem bror og søster, halvbror og halvsøster, adoptivforælder og adoptivbarn eller mellem børn adopteret af samme person
 • ægteskabet blev indgået mellem personer, hvoraf mindst den ene var umyndiggjort på grund af sin begrænsede retlige handleevne (medmindre, den person, der var under værgemål, havde opnået sin værges samtykke)
 • der er tale om et skinægteskab
 • samtykke til ægteskabet blev opnået imod en af de kommende ægtefællers vilje ved hjælp af svig eller voldelig tvang.

9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af ægteskab?

Omstødelse af ægteskab betyder, at ægteskabet anses for ugyldigt fra begyndelsen. Personer, hvis ægteskab er blevet omstødt, har ingen rettigheder eller forpligtelser over for hinanden i kraft af ægteskabet.

TopTop

Bestemmelserne om fælleseje gælder med hensyn til ejendom, der er erhvervet i fællesskab mellem ægtefællerne i løbet af det ugyldige ægteskab. I tilfælde af tvist skal domstolen afgøre størrelsen af hver parts bodel.

Hvis et ægteskab omstødes, fordi en af de kommende ægtefæller skjulte for den anden, at han eller hun allerede var gift, eller påvirkede den anden til at gifte sig med ham eller hende ved hjælp af svig eller voldelig tvang, kan domstolen bestemme, at den, der havde giftet sig ugyldigt med den anden, skal have bistand. På anmodning fra den person, der har været udsat for manipulation, kan domstolen anvende bestemmelserne om lovbestemt fællesejeforhold (dvs. fælleseje mellem ægtefæller), når den skal afgøre delingen af de ejendele, der er erhvervet i det ugyldige ægteskab.

Børn født i et omstødt ægteskab har samme rettigheder og pligter som børn født i ægteskab.

10. Eksisterer der alternative udenretslige midler til løsning af spørgsmål i forbindelse med skilsmisse?

Som nævnt under pkt. 1 kan et ægteskab opløses ved skilsmisse hos det befolkningsstatistiske kontor i stedet for ved retten. De retlige følger af skilsmisse (dvs. bodeling) kan aftales mellem ægtefællerne.

Hvis der opstår uenighed i forbindelse med skilsmisse, har det befolkningsstatistiske kontor imidlertid ikke kompetence til at løse den.

Der findes ikke statsstøttede udenretslige alternativer til løsning af spørgsmål vedrørende skilsmisse.

11. Til hvilken instans skal jeg indgive min begæring om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring?

Begæring om skilsmisse kan indgives til:

TopTop

 • det befolkningsstatistiske kontor, hvor en af ægtefællerne har bopæl,
 • retten i første instans (byret eller amtslig domstol), hvor modparten har bopæl. En skilsmissesag, der anlægges imod en person, som i henhold til den faste procedure er blevet erklæret savnet eller umyndiggjort, eller imod en person, som er blevet idømt frihedsstraf, kan også anlægges ved retten i sagsøgerens retskreds. En skilsmissesag kan ligeledes anlægges ved retten i sagsøgerens retskreds, hvis sagsøgeren har mindreårige børn boende hos sig.

Begæring om omstødelse af ægteskab skal indgives til retten der, hvor modparten har bopæl.

Når der ansøges om skilsmisse ved det befolkningsstatistiske kontor, skal ægtefællerne indsende en fælles skriftlig ansøgning om at blive skilt. De skal bekræfte, at der ikke foreligger uenighed mellem dem med hensyn til børn, bodeling og betaling af bidrag.

Når der indgives begæring om skilsmisse eller omstødelse af ægteskab til retten, skal begæringen overholde alle formelle krav til et civilt søgsmål, således som det er bestemt i retsplejeloven. En begæringserklæring skal sammen med skriftlig dokumentation indsendes til retten på estisk. Hvis en skriftlig begæring, en anke eller dokumentationen ikke foreligger på estisk, når en af parterne indsender den til retten, kan retten forlange en autoriseret oversættelse af denne begæring, anke eller dokumentation inden en nærmere angivet dato. Hvis oversættelsen ikke er afleveret inden denne dato, kan retten se bort fra begæringen eller dokumentet. Begæringer, erklæringer, anker, kassationsappeller, appeller af afgørelser og skriftlige svar skal fremsendes til retten i læselig, maskinskrevet form i A4-format.

TopTop

Begæringen skal indeholde navn på domstolen, personlige oplysninger om sagsøger og sagsøgte (ægtefællerne) og deres mindreårige fællesbørn samt sagsøgerens udtrykkelige ønske. Begæringen skal indeholde de fakta, som ligger til grund for søgsmålet. Sagsøger skal angive og fremlægge sådanne beviser, som han eller hun er i besiddelse af til støtte for sin påstand.

Herudover skal en begæringserklæring om bodeling indeholde sammensætning og placering af ejendelene, sagsøgers vurdering af værdien af hver genstand og et forslag til bodeling. Hvis ægtefællerne har indgået en ægteskabsformuekontrakt, skal denne vedlægges begæringserklæringen.

En begæringserklæring skal være underskrevet af sagsøger eller dennes repræsentant. En repræsentant skal i givet fald vedlægge et autorisationsdokument eller andet dokument, der godtgør den pågældendes adkomst til at repræsentere sagsøger.

Dokumentationen og en fortegnelse herover vedlægges begæringserklæringen som bilag. En begæringserklæring og bilagene hertil skal indgives til retten sammen med en kopi af begæringserklæringen og bilagene for hver sagsøgt og tredjemand.

Der skal erlægges en afgift på 300 EEK til staten ved indgivelse af en skilsmissebegæring. Ved indgivelse af en begæringserklæring om bodeling i en skilsmissesag er afgiften til staten 2 600 EEK. Sager om underholds- og børnebidrag er fritaget fra afgift.

12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Retten kan helt eller delvis fritage en fysisk person for betaling af retsbistand og lade staten betale advokatsalæret, hvis den finder, at den pågældendes økonomiske situation ikke tillader ham/hende at bære sagsomkostningerne.

TopTop

13. Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab?

Ja. Det er muligt at anke en afgørelse om skilsmisse eller omstødelse af ægteskab i henhold til de almindelige bestemmelser om ankesager, såfremt appellanten mener, at afgørelsen i første instans er fejlbehæftet (f.eks. at retten i første instans har anvendt loven forkert, eller der er sket brud på bestemmelserne i retsplejeloven).

14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat, anerkendt i Estland?

En retskendelse om anerkendelse af en udenlandsk afgørelse kan først og fremmest være baseret på en international aftale, som Estland har undertegnet. Ifølge en international aftale er separate anerkendelsessager muligvis overflødige. I 2002 tiltrådte Estland Haag-konventionen af 1. juni 1970 om anerkendelse af skilsmisser og separationer.

Hvis der ikke foreligger en international aftale om anerkendelse af retskraftige afgørelser i familieretlige sager mellem den pågældende medlemsstat og Estland, skal ansøgeren rette henvendelse til byretten i Tallinn (adresse: Liivalaia 24, Tallinn) for at få afgørelsen anerkendt. Ansøgningen om anerkendelse behandles efter bestemmelserne i den frivillige retspleje.

Ansøgning om anerkendelse skal ske skriftligt, og følgende dokumenter skal vedlægges:

 • en kopi af afgørelsen, hvis ægthed er attesteret i henhold til loven i den stat, hvor den domstol eller voldgiftsret, som traf afgørelsen, er beliggende, og en officiel bekræftelse af afgørelsens ikrafttræden autoriserede oversættelser til estisk af dokumenterne.
 • et dokument til bekræftelse af at sagsøgte, som ikke deltog i skilsmisse- eller separationssagen, fik forkyndt en stævning rettidigt i henhold til loven i den pågældende stat ved mindst én lejlighed
 • autoriserede oversættelser til estisk af dokumenterne.

Afgørelsen om skilsmisse eller separation, som er truffet af en udenlandsk ret eller et andet organ, skal anerkendes, hvis:

TopTop

 • det ikke er muligt i henhold til loven i det land, hvor afgørelsen om skilsmisse eller separation er truffet, at anke denne
 • den udenlandske ret eller et andet organ i det pågældende land ifølge estisk lov havde kompetence til at træffe afgørelse om skilsmisse eller separation
 • sagsøgte, som ikke deltog i retssagen, fik forkyndt en stævning rettidigt i henhold til loven i den pågældende stat ved mindst én lejlighed
 • skilsmissesagen ikke blev indledt i Estland, førend den blev indledt i det land, for hvilket afgørelsen om skilsmisse eller separation søges anerkendt
 • afgørelsen om separation ikke strider mod den afgørelse om skilsmisse, som allerede er truffet eller anerkendt af Estland.

Skilsmisse eller separation skal også anerkendes, hvis:

 • begge ægtefællers bopælslande anerkender skilsmissen eller separationen, eller
 • begge ægtefæller er enige i anerkendelsen i Estland, og
 • sagsøgte, som ikke deltog i retssagen, fik forkyndt en stævning rettidigt i henhold til loven i den pågældende stat ved mindst én lejlighed, og
 • skilsmissesagen ikke blev indledt i Estland, førend den blev indledt i det land, for hvilket afgørelsen om skilsmisse eller separation søges anerkendt.

Retten kan afvise at anerkende skilsmisse eller separation, hvis en anerkendelse med sikkerhed ville være i modstrid med de væsentligste principper i estisk ret (offentlig orden).

15. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til i Estland for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

Domstolens dom omfatter fremgangsmåde og frist for indsigelse. Indsigelsen skal indgives til den domstol, der traf afgørelsen, inden for 10 dage efter offentliggørelsen af dommen. Hvis dommen blev afsagt uden indstævning af parterne, skal fristen for indgivelse af indsigelse anses for at være indledt ved afsigelsen af dommen.

TopTop

Ansøgninger om anerkendelse af en udenlandsk afgørelse, der ikke er omfattet af en international aftale, behandles af byretten i Tallinn. Hvis en person gør indsigelse mod anerkendelsen, skal denne deltage i retssagen som part på begæring af den domstol, der behandler ansøgningen. Som angivet under spørgsmål 14 foregår anerkendelse af udenlandske afgørelser i henhold til bestemmelserne i den frivillige retspleje.

16. Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Estland, eller som er af forskellig nationalitet?

En skilsmisse er omfattet af loven i den stat, hvor ægtefællerne har fælles bopæl på tidspunktet for indledningen af skilsmissesagen. Hvis ægtefællerne bor i forskellige stater, men har samme statsborgerskab, er skilsmissen omfattet af loven i den stat, hvor ægtefællerne er statsborgere. Hvis ægtefællerne bor i forskellige stater og har forskelligt statsborgerskab, er skilsmissen omfattet af loven i den stat, hvor de senest havde fælles bopæl, hvis en af ægtefællerne stadig bor i den pågældende stat. Hvis den lov, der finder anvendelse på skilsmissen, ikke kan bestemmes i henhold til førnævnte regler, gælder loven i den stat, som ægtefællerne på anden vis har størst tilknytning til.

Hvis en skilsmisse ikke er tilladt i henhold til loven som angivet ovenfor eller kun er tilladt i henhold til yderst strenge betingelser, gælder i stedet estisk lov, hvis en af ægtefællerne bor i Estland eller har estisk statsborgerskab eller havde estisk statsborgerskab på tidspunktet for indgåelse af ægteskabet.

Yderligere oplysninger

 • Engelske oversættelser af estiske retsakter eesti keel - English
 • Estlands retsplejelov eesti keel- English
 • Estlands familielovgivning eesti keel - English
 • Estlands internationale privatret eesti keel - English

« Skilsmisse - Generelle oplysninger | Estland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 22-11-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige