Evropská komise > ESS > Rozvod > Estonsko

Poslední aktualizace: 06-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Estonsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou předpoklady pro dosažení rozvodu? 1.
2. Jaké jsou důvody k rozvodu? 2.
3. Jaké jsou důsledky rozvodu, pokud jde o: 3.
a) osobní vztahy mezi manželi? a)
b) rozdělení majetku manželů? b)
c) nezletilé děti manželů? (viz. „Rodičovská odpovědnost – Estonsko“) c)
d) vyživovací povinnost k druhému manželovi? (Viz. „Nároky na výživné – Estonsko“) d)
4. Co v praxi znamená právní termín „soudní odluka“? 4.
5. Jaké jsou předpoklady pro soudní odluku? 5.
6. Jaké jsou právní důsledky soudní odluky? 6.
7. Co v praxi znamená právní termín „zrušení manželství“? 7.
8. Jaké jsou předpoklady pro zrušení manželství? 8.
9. Jaké jsou právní důsledky zrušení manželství? 9.
10. Existují alternativní způsoby řešení otázek souvisejících s rozvodem mimosoudní cestou? 10.
11. Kde bych měl podat žádost o rozvod/soudní odluku/zrušení manželství? Jaké náležitosti je nutno dodržet a jaké doklady bych měl k žádosti přiložit? 11.
12. Mohu obdržet právní pomoc na krytí nákladů řízení? 12.
13. Je možné se odvolat proti rozsudku o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství? 13.
14. Jak bych měl postupovat, aby rozsudek o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství vydaný soudem v jiném členském státě byl uznán v Estonsku? 14.
15. Na který soud bych se měl obrátit v Estonsku, abych se mohl bránit proti uznání rozsudku o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství vynesenému v jiném členském státě? Jaký je postup v těchto případech? 15.
16. Jaké právo se použije v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí v Estonsku nebo mají jinou státní příslušnost? 16.

 

1. Jaké jsou předpoklady pro dosažení rozvodu?

O rozvod lze požádat u úřadu životní statistiky nebo u soudu.

Úřad životní statistiky může povolit rozvod po dohodě manželů na základě společné písemné žádosti, tj. společnou dohodou manželů.

Soud může povolit rozvod na žádost každého z manželů, jestliže se manželé na rozvodu nebo na jeho podmínkách neshodnou.

Podmínka předchozí odluky neexistuje v žádném z obou případů.

2. Jaké jsou důvody k rozvodu?

Podává-li se žádost o rozvod u úřadu životní statistiky, je jediným důvodem pro povolení rozvodu společná dohoda manželů o rozvodu a všech s ním souvisejících otázkách.

V případě, že je soud příslušný rozhodnout o povolení rozvodu, musí se přesvědčit, že pokračování manželství je nemožné (tj. nenapravitelný rozvrat manželství).

3. Jaké jsou důsledky rozvodu, pokud jde o:

a) osobní vztahy mezi manželi?

Rozvod jako takový nemá bezprostřední důsledky pro osobní vztahy mezi manželi. Manžel, který po sňatku změnil příjmení, si může podle vlastní vůle ponechat příjmení, které přijal po sňatku, nebo může opět přijmout své příjmení, které užíval před sňatkem.

b) rozdělení majetku manželů?

V případě režimu zákonného společného jmění manželů nejsou manželé povinni ukončit při rozvodu své majetkové vztahy a dělit svůj společný majetek. Společný majetek manželů může být rozdělen buď během manželství, při rozvodu nebo po rozvodu. Stav společného jmění manželů se určuje buď ke dni rozdělení, nebo ke dni skutečného skončení manželských vztahů manželů.

NahoruNahoru

V případě, že rozdělení společného majetku není provedeno po rozvodu, upravuje vztahy manželů k majetku nabytému během manželství i nadále režim zákonného společného jmění manželů.

V případě, že manželé podepsali manželskou smlouvu, skončí tato smlouva při rozvodu. Po skončení manželské smlouvy v důsledku rozvodu zaniknou práva a povinnosti vyplývající z manželské smlouvy. Majetek je třeba rozdělit podle manželské smlouvy.

c) nezletilé děti manželů? (viz. „Rodičovská odpovědnost – Estonsko“)

Rozvod jako takový nemá bezprostřední důsledky pro rodičovskou odpovědnost manželů. Na žádost jednoho z manželů soud řeší spory týkající se dítěte nebo výživného spolu s rozvodem. I po rozvodu obvykle zůstávají veškerá práva plynoucí z péče o dítě zachována oběma manželům. Očekává se, že se shodnou na trvalém bydlišti dítěte a také na tom, jak bude rodič, který s dítětem nežije, vykonávat svou rodičovskou odpovědnost. Nedojde-li k dohodě, vyřeší spor soud.

Žaloba o výživné může být podána proti rodiči bez ohledu na rozvod v případě, že rodič neplní svou povinnost platit výživné svému dítěti.

d) vyživovací povinnost k druhému manželovi? (Viz. „Nároky na výživné – Estonsko“)

Rozvedený manžel má právo žádat výživné od bývalého manžela:

NahoruNahoru

 • jestliže manžel, který potřebuje pomoc, je neschopný práce a během manželství se stal práce neschopným nebo dosáhl důchodového věku;
 • během těhotenství a péče o dítě do věku tří let dítěte, jestliže dítě bylo počato v manželství;
 • jestliže manžel, který potřebuje pomoc, dosáhl důchodového věku nebo se stal invalidním do tří let po rozvodu, pokud manželství trvalo nejméně 25 let.

Další podmínkou pro všechny nároky na výživné od bývalého manžela je, že finanční situace povinného rozvedeného manžela dovoluje poskytovat výživné.

4. Co v praxi znamená právní termín „soudní odluka“?

Estonský právní systém nezná pojem soudní odluka.

5. Jaké jsou předpoklady pro soudní odluku?

Viz. předcházející odpověď.

6. Jaké jsou právní důsledky soudní odluky?

Viz. předcházející odpověď.

Existují však některé právní důsledky skutečné odluky (tj. skutečného skončení manželských vztahů manželů). Jestliže manželské vztahy manželů skutečně skončily, nespadá majetek nabytý každým z manželů po datu skutečné odluky do režimu zákonného společného jmění manželů.

7. Co v praxi znamená právní termín „zrušení manželství“?

Zrušení manželství není široce užívaným nástrojem v praxi estonského rodinného práva. Je mnohem méně obvyklý než rozvod.

O zrušení manželství může rozhodnout pouze soud a jen z důvodů taxativně uvedených v zákoně.

NahoruNahoru

8. Jaké jsou předpoklady pro zrušení manželství?

Manželství může být zrušeno v těchto případech:

 • při uzavření manželství byla porušena podmínka zákonného věku pro uzavření manželství (tj. manžel byl mladší 18 let a neměl souhlas svého zákonného zástupce, popřípadě soudu);
 • manželství bylo uzavřeno mezi osobami, z nichž nejméně jedna již byla ve stavu manželském;
 • manželství bylo uzavřeno mezi přímými předky a potomky, bratry a sestrami, nevlastními bratry a sestrami, adoptivními rodiči a adoptovanými dětmi nebo mezi dětmi adoptovanými stejnou osobou;
 • manželství bylo uzavřeno mezi osobami, z nichž nejméně jedna byla svěřena do opatrovnictví v důsledku omezené způsobilosti k právním úkonům (pokud osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům neměla souhlas ke sňatku od svého zákonného zástupce);
 • jestliže bylo uzavřeno zdánlivé manželství;
 • jestliže byl souhlas k manželství získán proti vůli budoucího manžela podvodem nebo pod nátlakem.

9. Jaké jsou právní důsledky zrušení manželství?

Zrušení manželství znamená, že manželství je považováno za neplatné od jeho počátku. Osoby, jejichž manželství bylo zrušeno, nemají vůči sobě žádná práva nebo povinnosti vyplývající z manželství.

Ve vztahu k majetku společně nabytému manželi během neplatného manželství se uplatní ustanovení o spoluvlastnictví. V případě sporu stanoví podíly spoluvlastníků soud.

NahoruNahoru

Jestliže je manželství zrušeno z důvodu, že jeden z budoucích manželů zamlčel před druhým budoucím manželem skutečnost, že již je ve stavu manželském nebo přiměl druhého manžela k manželství s podvodným úmyslem nebo pod nátlakem, může soud nařídit podporu osobě, která s ním žila v neplatném manželství. Na žádost takto poškozené osoby může soud použít ustanovení upravující zákonné majetkové vztahy manželů (tj. společné jmění manželů) při rozdělování majetku nabytého během neplatného manželství.

Děti narozené ze zrušeného manželství mají stejná práva a povinnosti jako děti narozené v manželství.

10. Existují alternativní způsoby řešení otázek souvisejících s rozvodem mimosoudní cestou?

Jak je uvedeno v bodě č. 1, může být manželství místo u soudu rozvedeno u úřadu životní statistiky. Právní důsledky rozvodu (např. dělení bezpodílového vlastnictví) mohou být vyřešeny dohodou mezi rozvádějícími se manželi.

Avšak v případě, že vznikne spor ohledně rozvodu, není úřad životní statistiky oprávněn jej řešit.

Žádné státem uznávané alternativní způsoby řešení otázek souvisejících s rozvodem mimosoudní cestsou neexistují.

11. Kde bych měl podat žádost o rozvod/soudní odluku/zrušení manželství? Jaké náležitosti je nutno dodržet a jaké doklady bych měl k žádosti přiložit?

Žádosti o rozvod lze podat:

 • u úřadu životní statistiky v místě bydliště některého z manželů;
 • u soudu prvního stupně (městský nebo okresní soud) v místě bydliště odpůrce. Žalobu o rozvod proti osobě, která byla předepsanými postupy prohlášena za pohřešovanou nebo zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo proti osobě, která byla odsouzena k trestu odnění svobody, lze podat také u soudu v místě bydliště žalobce. Žaloba o rozvod může být podána u soudu v místě bydliště žalobce také tehdy, když s ním žijí nezletilé děti.

Žádosti o zrušení manželství je třeba podávat u soudu v místě bydliště odpůrce.

NahoruNahoru

Při žádosti o rozvod u úřadu životní statistiky musí rozvádějící se manželé podat společnou písemnou žádost o rozvod jejich manželství. Musí potvrdit, že mezi nimi nejsou spory ohledně dětí, rozdělení společného jmění a placení výživného.

Při podávání žádosti o rozvod nebo zrušení manželství u soudu, musí žádost splňovat všechny formální požadavky na žalobu v občanskoprávní věci stanovené v občanském soudním řádu. Žalobu a listinné důkazy je nutno předložit soudu v estonštině písemnou formou. Není-li písemná žaloba, odvolání nebo listinný důkaz předložený soudu účastníkem řízení v estonštině, může soud požadovat úředně ověřený překlad žaloby, odvolání nebo listinného důkazu v určené lhůtě. Jestliže překlad není předložen ve lhůtě, soud k žádosti nebo dokladu nemusí přihlížet. Žádosti, žaloby, kasační stížnosti, odvolání proti soudním rozhodnutím a písemná vyjádření musí být soudům předkládány v čitelné tištěné podobě ve formátu A4.

Žaloba musí obsahovat název soudu, osobní údaje týkající se žadatele a odpůrce (manželů) a také jejich společných nezletilých dětí a jasné vyjádření toho, čeho se žalobce domáhá. Žaloba musí obsahovat skutečnosti, na kterých se zakládá; žalobce musí v žalobě uvést a předložit důkazy, které má k dispozici.

Žalobní návrh na rozdělení společného jmění musí navíc uvádět skladbu a umístění majetku, odhad žalobce ohledně hodnoty každého předmětu a návrh na rozdělení společného majetku. Jestliže manželé uzavřeli manželskou smlouvu, musí být přiložena k žalobnímu návrhu.

NahoruNahoru

Žaloba musí být podepsána žalobcem nebo jeho zástupcem. Zástupce musí přiložit plnou moc nebo jiný doklad, který prokazuje jeho zplnomocnění.

Listinné důkazy uvedené jako příloha žaloby musí být k žalobě připojeny. Žaloba a její přílohy musí být předloženy soudu společně s jednou kopií žaloby s přílohami pro každého odpůrce a třetí stranu.

Při podání žádosti o rozvod se platí poplatek ve výši 300,- estonských korun. Při podání žaloby na rozdělení majetku v případě rozvodu se platí poplatek 2600,- estonských korun. Žaloby o výživné jsou od poplatku osvobozeny.

12. Mohu obdržet právní pomoc na krytí nákladů řízení?

Soud může fyzickou osobu zcela nebo částečně zprostit poplatku za právní pomoc a honorář právního zástupce účtovat státu, jestliže zjistí, že finanční situace osoby jí nedovoluje nést náklady řízení.

13. Je možné se odvolat proti rozsudku o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství?

Ano. Je možné se odvolat proti rozsudku o rozvodu nebo zrušení manželství podle všeobecných ustanovení upravujících odvolací řízení, jestliže odvolatel shledá, že rozsudek soudu prvního stupně je chybný (např. soud prvního stupně nesprávně aplikoval právo nebo byla porušena ustanovení procesního práva).

14. Jak bych měl postupovat, aby rozsudek o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství vydaný soudem v jiném členském státě byl uznán v Estonsku?

V první řadě může být rozhodnutí o uznání cizího soudního rozhodnutí založeno na mezinárodní dohodě, jejíž je Estonsko smluvní stranou. Na základě mezinárodní dohody nemusí být nutná zvláštní řízení o uznání. V roce 2002 Estonsko přistoupilo k Haagské úmluvě ze dne 1. června 1970 o uznávání rozvodů a soudních odluk.

NahoruNahoru

Není-li mezi dotyčným členským státem a Estonskem uzavřena mezinárodní dohoda o uznávání soudních rozhodnutí v rodinných věcech, musí se žadatel obrátit na městský soud v Talinu (adresa: Liivalaia 24, Talin) pro uznání soudního rozhodnutí. Žádost o uznání se projednává podle procesních ustanovení upravujících nesporné věci.

Žádost o uznání musí být písemná a musí k ní být přiloženy tyto doklady:

 • kopie soudního rozhodnutí, ověřená podle práva státu, kde sídlí soud nebo arbitrážní soud, který vynesl rozsudek, a úřední potvrzení o nabytí právní moci soudního rozhodnutí;
 • doklad potvrzující, že odpůrci, který se nezúčastnil řízení o rozvodu nebo odluce, byla nejméně jednou a včas podle práva dotyčného státu doručena obsílka;
 • úředně ověřené překlady dokumentů do estonštiny.

Soudní rozhodnutí o rozvodu nebo soudní odluce vydané cizím soudem nebo jiným orgánem se uzná, jestliže:

 • podle práva země vydávající rozhodnutí není možné se odvolat proti rozvodu nebo soudní odluce;
 • podle estonského práva byly soud nebo jiný orgán cizí země příslušné rozhodnout o rozvodu nebo soudní odluce;
 • odpůrci, který se nezúčastnil soudního řízení, byla nejméně jednou a včas podle práva dotyčného státu doručena obsílka;
 • před zahájením rozvodového řízení v zemi, o jejíž uznání rozhodnutí o rozvodu nebo soudní odluce se žádá, nebylo zahájeno rozvodové řízení v Estonsku;
 • rozhodnutí o soudní odluce není v rozporu se soudním rozhodnutím o rozvodu dříve vyneseným nebo uznaným Estonskem.

Rozvod nebo soudní odluka jsou uznány také tehdy, když:

NahoruNahoru

 • země místa bydliště obou manželů uznají rozvod nebo soudní odluku nebo
 • oba manželé souhlasí s uznáním v Estonsku a
 • odpůrci, který se nezúčastnil řízení, byla nejméně jednou a včas podle práva dotyčného státu doručena obsílka, a:
 • před zahájením rozvodového řízení v zemi, o jejíž uznání rozhodnutí o rozvodu nebo soudní odluce se žádá, nebylo zahájeno rozvodové řízení v Estonsku.

Soud může zamítnout uznání rozvodu nebo soudní odluky, jestliže uznání by zjevně bylo v rozporu se základními principy estonského práva (veřejný pořádek).

15. Na který soud bych se měl obrátit v Estonsku, abych se mohl bránit proti uznání rozsudku o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství vynesenému v jiném členském státě? Jaký je postup v těchto případech?

Soudní rozhodnutí stanoví postup a lhůtu odvolání. Odvolání se podá u soudu, který vynesl rozsudek, do 10 dní ode dne veřejného vyhlášení soudního rozhodnutí nebo, jestliže bylo soudní rozhodnutí vydáno bez předvolání stran k soudu, považuje se lhůta odvolání za započatou dnem doručení soudního rozhodnutí.

Žádosti o uznání cizího rozsudku, na které se nevztahuje mezinárodní dohoda, jsou projednávány u městského soudu v Talinu. Možný odpůrce uznání bude z podnětu soudu projednávajícího žádost přibrán za účastníka řízení jakožto osoba mající na řízení zájem. Jak je uvedeno v bodě 14, provádí se uznání cizích soudních rozhodnutí podle procesních ustanovení upravujících nesporné věci.

16. Jaké právo se použije v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí v Estonsku nebo mají jinou státní příslušnost?

Rozvod se řídí právem státu, kde se nachází společné bydliště manželů v době zahájení rozvodového řízení. Mají-li manželé bydliště v různých státech, ale mají stejné státní občanství, řídí se rozvod právem státu, jehož občany manželé jsou. Jestliže manželé mají bydliště v různých státech a mají různé státní občanství, řídí se rozvod podle práva státu jejich posledního společného bydliště, pokud v takovém státě jeden z manželů ještě žije. Nelze-li určit právo použitelné na rozvod podle výše uvedených pravidel, použije se právo státu, s kterým jsou manželé jinak nejúže spojeni.

Jestliže je rozvod nepřípustný podle práva specifikovaného výše, nebo je přípustný jen za mimořádně přísných podmínek, použije se místo něho estonské právo, jestliže má jeden z manželů bydliště v Estonsku nebo má estonské státní občanství nebo měl estonské státní občanství v době uzavření manželství.

Bližší informace

 • Texty estonských právních předpisů v angličtině eesti keel - English
 • Estonský občanský soudní řád eesti keel- English
 • Estonský zákon o rodinném právu eesti keel - English
 • Estonský zákon o mezinárodním právu soukromém eesti keelEnglish

« Rozvod - Obecné informace | Estonsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království