Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > England och Wales

Senaste uppdatering: 02-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - England och Wales

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet ”hemskillnad”? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet ”annullering av äktenskap”? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i England och Wales? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i England och Wales erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i England eller Wales eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

För att få äktenskapsskillnad i England och Wales krävs att antingen mannen eller hustrun gör en skriftlig ansökan (petition) till domstol. Ansökningar om äktenskapsskillnad handläggs av grevskapsdomstolen (County Court) och makarna måste vända sig till den för att få äktenskapsskillnad. Sökanden måste visa att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet och lägga fram bevis för en av de fem omständigheter som anges nedan.

Ansökan om äktenskapsskillnad kan inte göras innan minst ett år har förflutit sedan dagen för giftermålet. Dock kan bevisning från denna ettårsperiod användas för att visa att djup och varaktig söndring föreligger.

(I de flesta större städer i England och Wales finns grevskapsdomstolar som avgör mål om äktenskapsskillnad – se fråga 11).

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

I England och Wales utgörs lagstiftningen om äktenskapsskillnad av Matrimonial Causes Act 1973. Den enda grunden för äktenskapsskillnad är djup och varaktig söndring i äktenskapet.

För att visa att djup och varaktig söndring föreligger är det nödvändigt att lägga fram bevis för en eller flera omständigheter. De fem omständigheter som kan anföras är följande:

i. Den andra maken har begått äktenskapsbrott och sökanden finner det outhärdligt att leva med honom eller henne.

ii. Oacceptabelt uppförande (unreasonable behaviour) , vilket innebär att den andra maken har uppfört sig på ett sådant sätt att sökanden inte rimligen kan förväntas fortsätta att leva med honom eller henne.

Rygg

Till börjanTill början

iii. Övergivande, vilket innebär att den andra maken har lämnat sökanden två år före ansökan om äktenskapsskillnad.

iv. Makarna har separerat två år före ansökan om äktenskapsskillnad (den andra makens samtycke krävs).

v. Makarna har separerat fem år före ansökan om äktenskapsskillnad (den andra makens samtycke krävs inte).

Bevis för en eller flera av dessa omständigheter måste läggas fram tillsammans med bevis för att den person som ansöker om äktenskapsskillnad inte längre kan leva med sin make.

Domstolen måste så långt det är möjligt utreda de sakförhållanden som anförs av sökanden (käranden) liksom de som anförs av den andra maken (svaranden). Om domstolen är övertygad om att djup och varaktig söndring föreligger, meddelas dom om äktenskapsskillnad av distriktsdomstolen.

Domstolen kan när som helst skjuta upp förfarandet för att ge makarna möjlighet att försöka försonas och rädda äktenskapet.

Om domstolen är övertygad om att djup och varaktig söndring föreligger i äktenskapet, utfärdar den först en dom om provisorisk äktenskapsskillnad. Efter sex veckor kan ansökan lämnas in om slutgiltig äktenskapsskillnad. Det finns ingen tidsgräns för ansökan om slutgiltig dom.

Om ansökan om slutgiltig äktenskapsskillnad lämnas in senare än 12 månader efter domen om provisorisk äktenskapsskillnad, måste sökanden dock lämna in en skriftlig förklaring där han eller hon anger

 • skälen till förseningen,
 • huruvida makarna har levt tillsammans efter det att domen om provisorisk äktenskapsskillnad meddelades och, i så fall, mellan vilka datum, och
 • om det är hustrun som ansöker, huruvida hon har fött barn efter det att domen om provisorisk äktenskapsskillnad meddelades och, i så fall, en redogörelse för relevanta omständigheter och huruvida det är eller kan vara mannens barn.

Distriktsdomstolen får kräva att sökanden lämnar in en edsvuren utsaga där hon intygar den förklaring hon har gett och får meddela det beslut beträffande ansökan som den anser är lämpligt.

Rygg

Till börjanTill början

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?

De måste inte längre leva tillsammans. Vardera maken kan fritt välja om han eller hon vill behålla eller ändra sitt efternamn.

b) fördelningen av makarnas egendom?

Fördelningen av egendom vid äktenskapsskillnad i England och Wales fastställs i Matrimonial Causes Act 1973. Enligt § 24 i lagen får domstolen när den meddelar dom om äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad, eller senare, besluta att egendom ska överföras från den ena maken till den andra, eller till ett barn i familjen, eller till en annan person till förmån för ett barn i familjen.

I andra bestämmelser ges domstolen befogenhet att besluta om fortlöpande betalningar, försäljning av egendom, pensionsbetalningar, betalning av engångsbelopp etc. Domstolarna kan själva bestämma vilka beslut som ska fattas i varje enskilt fall med hänsyn till de särskilda omständigheterna.

I § 25 i lagen anges de olika omständigheter som domstolen ska beakta när den fattar beslut. Den viktigaste gäller välbefinnandet för eventuella barn i familjen under 18 år. Övriga omständigheter är följande:

 • Inkomster, inkomstmöjligheter, egendom och andra ekonomiska tillgångar som respektive make har eller troligen kommer att få inom en förutsebar framtid.
 • Hur respektive make bidragit, ekonomiskt såväl som på annat sätt, till att ta hand om hem och barn.
 • Ekonomiska behov, förpliktelser och ansvar som respektive make har eller troligen kommer att få inom en förutsebar framtid.
 • Familjens levnadsstandard innan äktenskapet splittrades.
 • Respektive parts ålder och hur länge äktenskapet varat.
 • Eventuella fysiska eller mentala funktionshinder som någon av parterna lider av.
 • Hur respektive make har bidragit, eller troligen kommer att bidra, till familjens välfärd.
 • Makarnas uppförande, om det är sådant att det vore oskäligt att bortse från det när man bestämmer hur egendomen bör fördelas.
 • Värdet av eventuella fördelar som respektive make kommer att förlora möjlighet att skaffa sig på grund av äktenskapsskillnaden eller annulleringen.
c) makarnas gemensamma, underåriga barn?

Innan dom om slutgiltig äktenskapsskillnad kan beviljas måste man redogöra för domstolen om hur man ordnat för barnen i äktenskapet. Efter en äktenskapsskillnad har båda föräldrarna fortsättningsvis föräldraansvar för barnen i äktenskapet. En förälder har fortfarande föräldraansvar för de eventuella barn i andra förhållanden som de hade föräldraansvar för vid tidpunkten för äktenskapsskillnaden. Båda föräldrarna är fortsatt skyldiga att sörja för underhållet av underåriga barn som har varit barn i familjen.

Rygg

Till börjanTill början

(Se även Föräldraansvar i Storbritannien”)

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken?

Skyldigheten att sörja för den andra makens underhåll upphör vid äktenskapsskillnad, dock finns särskilda regler för fördelningen av egendom (se ovan).

(Se även Underhållsskyldighet i Storbritannien”)

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet ”hemskillnad”?

Om domstolen meddelar beslut om hemskillnad är den make som ansökt om hemskillnad inte längre skyldig att leva tillsammans med sin man eller hustru. Emellertid kan han eller hon inte gifta om sig. Hemskillnad är i själva verket ett alternativ då det föreligger djup och varaktig söndring i ett äktenskap, men makarna inte vill gifta om sig.

Man kan ansöka om äktenskapsskillnad efter att ha beviljats hemskillnad.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Kraven för att beviljas hemskillnad är de samma som för äktenskapsskillnad. Sökanden måste visa att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet och måste lägga fram bevis för en eller flera av de omständigheter som krävs för att visa detta.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Makarna måste inte längre leva tillsammans. Om en av makarna dör utan att efterlämna ett testamente, fördelas denna makes egendom enligt reglerna för arv på grund av släktskap (s. k. intestatarv) , med det undantaget att egendomen fördelas som om den f. d. mannen eller hustrun redan vore död, och han eller hon går därför miste om sin del av arvet.

Rygg

Till börjanTill början

Vid hemskillnad får domstolen tillämpa samma bestämmelser om fördelning av egendom som vid äktenskapsskillnad.

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet ”annullering av äktenskap”?

Det finns två former av annullering av äktenskap. Ett äktenskap kan antingen förklaras vara ogiltigt (void) , vilket innebär att äktenskapet aldrig varit i kraft eller existerat. Under olika omständigheter kan ett äktenskap vara upphävbart (voidable) , vilket innebär att en av makarna får ansöka om att det ska förklaras inte vara i kraft. Äktenskapet får bestå om båda makarna vill det.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Ett äktenskap är ogiltigt om

(a) det inte uppfyller villkoren i de äktenskapslagar som antagits mellan 1949 och 1986, eftersom

(b) parterna är för nära släkt,

(c) en av parterna är under 16 år,

(d) formkraven för ingående av äktenskap inte har iakttagits,

(e) en av parterna redan var gift när äktenskapet ingicks,

(f) parterna inte är av skilda kön; en av parterna i ett äktenskap måste vara man och den andra måste vara kvinna för att ett äktenskap ska vara giltigt,

(g) en av makarna, när det gäller polygama äktenskap som ingåtts utanför England och Wales, hade domicil i England och Wales när äktenskapet ingicks.

Ett äktenskap är upphävbart under följande omständigheter:

a. Äktenskapet har inte fullbordats, eftersom en av makarna inte förmått fullborda det.

Rygg

Till börjanTill början

b. Äktenskapet har inte fullbordats, eftersom en av makarna har vägrat att fullborda det.

c. En av makarna har egentligen inte gått med på äktenskapet, eftersom han eller hon var utsatt för press och tvingades till samtycke, inte förstod de juridiska effekterna av äktenskapet, eller var mentalt oförmögen att förstå effekterna av beslutet att gifta sig.

d. En av makarna hade när äktenskapet ingicks en mental sjukdom av ett slag som gjorde honom eller henne olämplig för äktenskap.

e. En av makarna hade en sexuellt överförbar könssjukdom när äktenskapet ingicks.

f. Hustrun var gravid med någon annan än maken när äktenskapet ingicks.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

Om ett äktenskap är ogiltigt är det inte i kraft och anses aldrig hade existerat.

Om ett äktenskap är upphävbart är det inte längre i kraft från och med dagen för det slutgiltiga beslutet om annullering av äktenskapet. Det anses ha existerat fram till den dagen.

Vid ett ogiltigt såväl som ett upphävbart äktenskap kan domstolen fatta beslut om fördelning av egendomen på samma sätt som vid äktenskapsskillnad.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Från regeringshåll uppmuntras användningen av familjemedling i lämpliga fall för att lösa tvister. Medling kan vara lämpligt vid tvister som rör barnen samt vid tvister om egendom och pengar.

Bidrag för familjemedling kan fås från Community Legal Service (ett statligt program som finansierar rättshjälp om vissa villkor är uppfyllda) , förutsatt att man uppfyller de normala ekonomiska kraven för stöd. Också makar som får hjälp genom medling hos en advokat kan få bidrag från allmänna medel. Information om familjemedling kan fås från Community Legal Service. I riktlinjerna för utövande av advokatyrket uppmanas advokaterna att när det gäller familjeärenden göra klienterna uppmärksamma på nyttan av familjemedling.

Rygg

Till börjanTill början

I visa områden erbjuder Children and Family Court Advisory and Support Service (CAFCASS) hjälp för att lösa domstolstvister som rör barn. Domstolen kan skjuta upp ett ärende så att ett försök kan göras att lösa tvisten på detta sätt.

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga?

Ansökan om äktenskapsskillnad (petition) lämnas till en grevskapsdomstol som handlägger mål om äktenskapsskillnad (inbegripet Principal Registry of the Family Division i London).

(a) Du kan lämna din ansökan till en grevskapsdomstol som handlägger mål om äktenskapsskillnad eller till Principal Registry of the Family Division i London. En fullständig förteckning över sådana grevskapsdomstolar finns i broschyren Leaflet 1 ”About Divorce”, som kan fås från grevskapsdomstolarna. Broschyren finns också på domstolsverkets webbplats (Court Service website) , liksom nödvändiga blanketter och andra broschyrer. Adresser och telefonnummer till alla grevskapsdomstolar som handlägger mål om äktenskapsskillnad finns också i telefonkatalogen under ”Courts”.

(b) Du kan ansöka om äktenskapsskillnad endast om du har varit gift i över ett år och du måste kunna visa för domstolen att du har anledning (eller ”grunder”) för att hävda att äktenskapet är slut.

(c) Du kan bli tvungen att betala en avgift, men du kan också befrias från avgiften om du får socialunderstöd eller kan visa att betalning av avgiften skulle orsaka dig otillbörliga svårigheter. Närmare uppgifter om detta finns i broschyren Leaflet 2 ”I want to get a divorce - what do I do?”

Rygg

Till börjanTill början

(d) Blanketten för ansökan (D8) kan fås från en grevskapsdomstol som handlägger mål om äktenskapsskillnad eller från webbplatsen. Du måste sända in följande:

 • Tre exemplar av blankett D8 (ansökan om äktenskapsskillnad).

Om du skiljer dig från din man eller hustru på grund av äktenskapsbrott med en i ansökan namngiven person, behövs ett extra exemplar av ansökan för den personen.

 • Uppgifter om arrangemangen för barnen i äktenskapet (blankett D8A).

Detta krävs om du har barn som är under 18 år.

 • Ditt äktenskapscertifikat (inte en kopia) och vid behov en översättning utförd av en certifierad översättare.
 • Blankett Ex160, om du antar att du inte behöver betala någon avgift.

(e) När ansökan sänds till den andra maken (svaranden) sänder domstolen dig blankett D9H (meddelande om att ansökan delgetts) och underrättar dig om när ansökan sänts till svaranden. Blankett D9H är kvitto på avgiften (om du har betalat en sådan) och innehåller äktenskapsmålets nummer. Den innehåller också information om vad du ska göra om svaranden inte svarar på din ansökan.

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Rättshjälp från Community Legal Service kan fås för tvister som rör barn och tvister om egendom, förutsatt att de normala ekonomiska kraven för stöd är uppfyllda och sakförhållandena i målet uppfyller de krav som ställs av Community Legal Service. Makar som uppfyller kraven kan få begränsad rådgivning om hur man ansöker om äktenskapsskillnad.

Rygg

Till börjanTill början

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

Om dom om provisorisk äktenskapsskillnad eller annullering har meddelats, kan en make vända sig till domstolen för att lägga fram bevis för varför en slutlig dom inte bör meddelas. Domstolen kan antingen åsidosätta domen, meddela en slutlig dom, besluta att ytterligare utredningar ska göras eller hantera ärendet på något annat sätt som den finner vara bäst.

När slutlig dom på äktenskapsskillnad meddelats kan denna inte överklagas.

Det är inte möjligt att överklaga ett beslut om hemskillnad.

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i England och Wales?

I Europeiska unionens förordning EG nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 fastställs att ett beslut om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en medlemsstat kan erkännas av de andra medlemsstaterna. Du bör från den domstol som meddelat domen införskaffa de handlingar som krävs enligt artiklarna 32 och 33 i EG-förordningen och lämna dem till High Court i England och Wales. Det är tillrådligt att vända sig till en juridisk rådgivare i denna fråga.

Denna förordning omfattar endast själva äktenskapsskillnaden, hemskillnaden eller annulleringen av ett äktenskap. Den påverkar inte frågor som gäller skulden till äktenskapets upplösning, fördelningen av egendom, underhåll eller andra sidofrågor. Det måste finnas en verklig koppling mellan den berörda parten och den medlemsstat som utövar sin behörighet (se artikel 2 i förordningen).

Rygg

Till börjanTill början

Erkännande kan vägras om det strider mot grunderna för rättsordningen, om domen har meddelats mot en utebliven svarande och denne inte har delgivits stämningsansökan eller motsvarande handling i tillräckligt god tid och på ett sådant sätt att svaranden kunnat förbereda sitt svaromål, om domen är oförenlig med en dom som har meddelats mellan samma parter i England och Wales, eller om domen är oförenlig med en dom som tidigare har meddelats i en annan medlemsstat eller i en icke-medlemsstat mellan samma parter, såvida den först meddelade domen kan erkännas i England och Wales.

I förordningen fastställs att varje berörd part får ansöka om ett beslut om att domen ska eller inte ska erkännas. High Court får låta handläggningen av målet vila om ändring har sökts i den dom som det görs gällande ska erkännas.

Om ett beslut inte kan erkännas enligt denna förordning, tillämpas de bestämmelser om erkännande av äktenskapsskillnad som beviljats utomlands som anges i Family Law Act 1986

 • I § 46 i denna lag fastställs följande:

  (1) Äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad som beviljats genom dom utomlands ska erkännas om:

  (a) äktenskapsskillnaden, annulleringen eller hemskillnaden är i kraft enligt lagen i det land där den beviljats, och

  (b) en av parterna i äktenskapet vid tidpunkten i fråga (dvs. den dag då förfarandet för äktenskapsskillnad inleddes)

  (i) hade hemvist i det land där äktenskapsskillnaden, annulleringen eller hemskillnaden beviljades, eller

  (ii) hade domicil i det landet, eller

  (iii) var medborgare i det landet.

  (2) Äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad som beviljats utomlands på annat sätt än genom dom ska erkännas om:

  (a) äktenskapsskillnaden, annulleringen eller hemskillnaden är i kraft enligt lagen i det land där den beviljats,

  (b) vid tidpunkten i fråga (dvs. den dag då äktenskapsskillnaden beviljades)

  (i) båda parterna i äktenskapet hade domicil i det landet, eller

  (ii) en av parterna i äktenskapet hade domicil i det landet och den andra parten hade domicil i ett land enligt vars lagstiftning äktenskapsskillnaden, annulleringen eller hemskillnaden erkänns som giltig, och

  (c) ingen av parterna i äktenskapet hade hemvist i Storbritannien under en oavbruten period av ett år omedelbart före den dagen.

  Enligt § 55 i Family Law Act 1986 kan en person ansöka vid domstol om en förklaring om att äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad som beviljats utanför England och Wales ska erkännas i England och Wales. Ansökan görs vanligen till grevskapsdomstol.

  Domstolen kan behandla ansökan förutsatt att sökanden

  (i) har domicil i England och Wales den dag då förfarandet inleds, eller

  (ii) hade hemvist i England och Wales under en oavbruten period av ett år omedelbart före den dagen.

 • 15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i England och Wales erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

  Förutsatt att de villkor som anges ovan avseende § 55 är uppfyllda kan en person enligt § 55 i Family Law Act 1986 ansöka vid domstol om fastställande av att äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad som beviljats utanför England och Wales inte ska erkännas i England och Wales. Ansökan görs vanligen till grevskapsdomstol.

  Om en ansökan om erkännande lämnas in enligt EG-förordning 1347/2000 i enlighet med vad som anges i fråga 14, ska den lämnas till High Court i England och Wales. Sökanden måste underrätta svaranden om ansökan och ge svaranden möjlighet att motsätta sig erkännandet av beslutet genom att sända svaranden handlingarna, om inte domstolen fastställer att det är tydligt att svaranden godtagit domen.

  I förordningen fastställs att en berörd part får ansöka om ett beslut om att domen ska erkännas eller inte ska erkännas. High Court får låta handläggningen av målet vila om ändring i den dom som görs gällande har sökts i den medlemsstat där domen meddelades.

  16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i England eller Wales eller har olika medborgarskap?

  Domstolarna i England och Wales tillämpar alltid engelsk-walesisk rätt i de ärenden som de handlägger.

  Enligt bestämmelserna i Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973 har domstolarna behörighet att handlägga mål om äktenskapsskillnad, även om äktenskapet ingåtts utomlands, om en av parterna i äktenskapet

  (i) har domicil i England och Wales den dag då förfarandet inleds, eller

  (ii) hade hemvist i England och Wales under en oavbruten period av ett år omedelbart före den dagen.

  Ytterligare information

  • Information finns på Community Legal Service webbplats ”Just Ask”.
  • Ministeriet för konstitutionella frågor har gett ut en planeringshjälp för föräldrar, ”Parenting Plan”, för att hjälpa dem att planera för barnen efter en skilsmässa, samt fyra broschyrer för föräldrar och barn som står inför skilsmässa eller hemskillnad.
  • Domstolsverket har gett ut ett antal broschyrer om domstolsprocessen vid äktenskapsskillnad. Närmare uppgifter finns på domstolsverkets webbplats.


  « Äktenskapsskillnad - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

  Rygg

  Till börjanTill början

  Senaste uppdatering: 02-08-2007

   
  • Gemenskapsrätt
  • Internationell rätt

  • Belgien
  • Bulgarien
  • Tjeckien
  • Danmark
  • Tyskland
  • Estland
  • Irland
  • Grekland
  • Spanien
  • Frankrike
  • Italien
  • Cypern
  • Lettland
  • Litauen
  • Luxemburg
  • Ungern
  • Malta
  • Nederländerna
  • Österrike
  • Polen
  • Portugal
  • Rumänien
  • Slovenien
  • Slovakien
  • Finland
  • Sverige
  • Förenade kungariket