Komisja Europejska > EJN > Rozwód > Anglia i Walia

Ostatnia aktualizacja: 05-07-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Rozwód - Anglia i Walia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Jej treść w oryginalnej wersji językowej została zaktualizowana i przeniesiona do europejskiego portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Na jakich warunkach można uzyskać rozwód? 1.
2. Jakie są podstawy orzeczenia rozwodu? 2.
3. Jakie są skutki rozwodu w odniesieniu do: 3.
a) osobistych relacji pomiędzy małżonkami? a)
b) podziału majątku małżonków? b)
c) nieletnich dzieci małżonków? c)
d) obowiązku alimentacyjnego względem współmałżonka? d)
4. Co w praktyce oznacza termin prawny „separacja sądowa”? 4.
5. Jakie są warunki orzeczenia separacji sądowej? 5.
6. Jakie są skutki prawne separacji sądowej? 6.
7. Co w praktyce oznacza termin „unieważnienie małżeństwa”? 7.
8. Jakie są warunki orzeczenia unieważnienia małżeństwa? 8.
9. Jakie są skutki prawne unieważnienia małżeństwa? 9.
10. Czy istnieją jakieś alternatywne sposoby, poza drogą sądową, na rozwiązywanie problemów związanych z rozwodem? 10.
11. Gdzie należy składać wnioski o rozwód / separację sądową / unieważnienie małżeństwa? Jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku? 11.
12. Czy mogę uzyskać pomoc prawną w zakresie pokrycia kosztów postępowania? 12.
13. Czy istnieje możliwość wniesienia odwołania od orzeczenia rozwodu / separacji sądowej / unieważnienia małżeństwa? 13.
14. Co powinienem zrobić, aby Anglia i Walia uznały orzeczenie rozwodu / separacji sądowej / unieważnienia małżeństwa wydane przez sąd innego Państwa Członkowskiego? 14.
15. Do którego sądu należy się zwrócić, aby zakwestionować uznanie orzeczenia rozwodu / separacji sądowej / unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd innego Państwa Członkowskiego? Jaką procedurę stosuje się w takich sytuacjach? 15.
16. Jakie przepisy prawa odnoszące się do rozwodu stosuje sąd w postępowaniu rozwodowym pomiędzy małżonkami, którzy nie mieszkają w Anglii i Walii i którzy są obywatelami różnych państw? 16.

 

1. Na jakich warunkach można uzyskać rozwód?

W Anglii i Walii uzyskanie rozwodu wymaga złożenia pisemnego wniosku (zwanego pozwem) do sądu przez męża lub żonę. Wnioski rozwodowe rozpatruje sąd okręgowy i małżonkowie muszą zwrócić się z wnioskiem rozwodowym do tego sądu. Wnioskodawca musi dowieść, że małżeństwo uległo trwałemu rozkładowi i musi przedstawić dowody dotyczące jednego z pięciu wymienionych poniżej faktów.

Wniosek rozwodowy można złożyć dopiero po upływie przynajmniej roku od daty zawarcia małżeństwa. Jednakże w celu udowodnienia trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego można wykorzystać dowody dotyczące okresu jednego roku od daty zawarcia małżeństwa.

(W większości dużych miast w Anglii i Walii istnieją rozwodowe sądy okręgowe - patrz pytanie 11).

2. Jakie są podstawy orzeczenia rozwodu?

W Anglii i Walii prawo rozwodowe zawiera Ustawa z 1973 r. o postępowaniu sądowym w sprawach małżeńskich. Jedyną postawą do rozwodu jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Aby wykazać rozkład pożycia małżeńskiego konieczne jest przedstawienie dowodów jednej lub kilku win małżeńskich. Istnieje pięć następujących win:

 1. drugi z małżonków dopuścił się zdrady i wnioskodawca uznał dalsze mieszkanie z nim za niemożliwe;
 2. niedorzeczne zachowanie, co oznacza że drugi z małżonków zachowuje się w taki sposób, że od wnioskodawcy nie można zasadnie oczekiwać, że będzie kontynuować mieszkanie z nim;
 3. porzucenie, co oznacza że drugi z małżonków porzucił wnioskodawcę na okres dwóch lat przed wniesieniem pozwu o rozwód;
 4. separacja stron przez okres dwóch lat przed wniesieniem pozwu o rozwód (za zgodą drugiego z małżonków);
 5. separacja przez okres pięciu lat przed wniesieniem pozwu o rozwód (bez zgody drugiego z małżonków).

Konieczne jest przedstawienie dowodów jednej lub kilku z tych win, wraz z dowodami na to, że osoba ubiegająca się o rozwód nie może dłużej mieszkać ze swoim małżonkiem.

back

Do góryDo góry

Sąd jest zobowiązany zbadać w możliwym zakresie domniemane fakty przedstawione przez wnioskodawcę (powoda) oraz domniemane fakty przedstawione przez drugiego małżonka (pozwanego). Jeśli sąd przekonują dowody potwierdzające trwały rozkład pożycia, sędzia okręgowy wydaje orzeczenie rozwodowe.

Sąd może odroczyć postępowanie w każdym momencie, aby umożliwić małżonkom podjęcie próby załagodzenia sporów i uratowania małżeństwa.

Jeśli sąd jest przekonany o trwałym rozkładzie pożycia, najpierw wyda tymczasowe orzeczenie „warunkowe”. Po upływie sześciu tygodni istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie prawomocnego orzeczenia rozwodowego. Nie istnieje określony termin składania wniosku o wydanie prawomocnego orzeczenia rozwodowego.

Jednakże w przypadku złożenia wniosku o prawomocne orzeczenie rozwodowe po upływie okresu dłuższego niż 12 miesięcy od wydania orzeczenia tymczasowego, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić wraz z wnioskiem pisemne wyjaśnienie:

 • wskazujące powody opóźnienia;
 • stwierdzające, czy wnioskodawca i współmałżonek mieszkali ze sobą od czasu wydania orzeczenia tymczasowego, a jeśli tak, w jakim okresie; oraz
 • stwierdzające, jeśli wnioskodawcą jest żona, czy urodziła ona dziecko od momentu wydania orzeczenia tymczasowego, a jeśli tak, wskazujące odpowiednie fakty oraz stwierdzające, czy istnieje domniemanie, że dziecko jest lub może być dzieckiem męża.

Sędzia okręgowy może zażądać od wnioskodawcy złożenia oświadczenia pod przysięgą weryfikującego udzielone przez nią wyjaśnienia i może wydać takie orzeczenie w sprawie wniosku, jakie sędzia okręgowy uzna za odpowiednie.

back

Do góryDo góry

3. Jakie są skutki rozwodu w odniesieniu do:

a) osobistych relacji pomiędzy małżonkami?

Para nie musi już dłużej mieszkać razem. Każdy z małżonków może zadecydować, czy pragnie zachować czy zmienić nazwisko.

b) podziału majątku małżonków?

Podział majątku w przypadku rozwodu w Anglii i Walii reguluje Ustawa z 1973 r. o postępowaniu sądowym w sprawach małżeńskich. Sekcja 24 ustawy pozwala sądowi, w momencie wydania orzeczenia o rozwodzie, unieważnieniu lub separacji sądowej, lub w terminie późniejszym, nakazać przeniesienie majątku z jednego małżonka na drugiego, lub na dziecko obojga małżonków, lub na inną osobę dla dobra dziecka obojga małżonków.

Inne przepisy uprawniają sądy do wydawania nakazów o dokonaniu okresowych płatności, nakazania sprzedaży majątku, do wydania nakazów dotyczących rent lub nakazania wypłaty jednorazowych płatności ryczałtowych lub innych. Sądy mają prawo do decydowania o nakazach wydawanych w każdym poszczególnym przypadku, w celu sprostania wymaganiom danej sprawy w jej szczególnych okolicznościach.

Artykuł 25 ustawy określa różne kwestie, które musi rozważyć sąd w ramach wykonywania swoich uprawnień. Pierwszą kwestią jest dobro dziecka obojga małżonków w wieku poniżej 18 lat. Inne kwestie są następujące:

 • dochód, zdolności zarobkowe, majątek i inne zasoby finansowe, które każdy z małżonków posiada lub będzie prawdopodobnie posiadać w przewidywalnej przyszłości;
 • pod uwagę brany jest również wkład, finansowy lub inny, dokonany przez każdego z małżonków w utrzymanie domu i dzieci
 • potrzeby, obowiązki i zobowiązania finansowe, które posiada każdy z małżonków lub będzie prawdopodobnie posiadać w przewidywalnej przyszłości;
 • poziom życia rodziny przed rozkładem pożycia;
 • wiek każdej ze stron i czas trwania małżeństwa;
 • upośledzenie psychiczne lub kalectwo fizyczne którejkolwiek ze stron;
 • wkład w dobro rodziny, jaki wniosła lub jaki może wnieść w przyszłości każda ze stron;
 • zachowanie małżonków, jeśli jest takie, że niesprawiedliwym byłoby nie uwzględnić go, rozważając sposób podziału majątku;
 • wartość dla każdego z małżonków korzyści, których możliwość nabycia utraci ta strona z powodu rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.
c) nieletnich dzieci małżonków?

Ustalenia w sprawie dzieci danego małżeństwa należy przedstawić w sądzie przed wydaniem prawomocnego orzeczenia rozwodowego. Po rozwodzie oboje rodzice będą wciąż posiadać odpowiedzialność rodzicielską za dzieci obojga małżonków. Każdy z rodziców będzie posiadać odpowiedzialność rodzicielską za dzieci z innych związków, w stosunku do których posiadał odpowiedzialność rodzicielską w momencie rozwodu. Oboje rodzice będą mieli ciągły obowiązek utrzymania dzieci małoletnich, które były dziećmi obojga małżonków.

back

Do góryDo góry

(patrz również „Odpowiedzialność rodzicielska – Wielka Brytania”)

d) obowiązku alimentacyjnego względem współmałżonka?

Obowiązek utrzymania drugiego z małżonków ustanie w momencie rozwodu, z wyjątkiem zabezpieczenia podziału majątku w momencie rozwodu (patrz powyżej).

(patrz również „Powództwo o alimenty – Wielka Brytania”)

4. Co w praktyce oznacza termin prawny „separacja sądowa”?

W przypadku gdy sąd wyda postanowienie o separacji sądowej, małżonek który zwrócił się o wydanie takiego postanowienia zostanie zwolniony z obowiązku mieszkania ze swoim mężem lub żoną. Jednakże nie będzie on w stanie ponownie wstąpić w związek małżeński. W rzeczywistości separacja sądowa to opcja dla małżonków, których małżeństwo uległo trwałemu rozkładowi, ale którzy nie pragną ponownie zawrzeć związku małżeńskiego.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o orzeczenie rozwodu po wydaniu postanowienia o separacji sądowej.

5. Jakie są warunki orzeczenia separacji sądowej?

Warunki separacji sądowej są takie same, jak w przypadku rozwodu. Wnioskodawca musi udowodnić trwały rozkład pożycia i przedstawić dowody istnienia jednego lub więcej faktów wymaganych w celu udowodnienia rozkładu pożycia.

back

Do góryDo góry

6. Jakie są skutki prawne separacji sądowej?

Małżonkowie nie muszą już dłużej mieszkać razem. W przypadku śmierci jednego z małżonków bez sporządzenia testamentu (beztestamentowo), jego majątek zostanie podzielony zgodnie z zasadami zgonu bez testamentu dotyczącymi podziału majątku, z wyjątkiem faktu, że majątek zostanie podzielony tak, jak gdyby były mąż czy żona zmarli uprzednio, a wszelkie korzyści, jakie mogliby otrzymać, zostaną utracone.

Zabezpieczenia podziału majątku dostępne w przypadku rozwodu są również dostępne dla sądu w przypadku separacji sądowej.

7. Co w praktyce oznacza termin „unieważnienie małżeństwa”?

Istnieją dwie formy unieważnienia małżeństwa. Małżeństwo może być uznane za „nieważne”, co oznacza, że małżeństwo nigdy nie było ważne i nie istniało. W odmiennych okolicznościach, małżeństwo może „podlegać unieważnieniu”, co oznacza, że jeden z małżonków może ubiegać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jeśli oboje małżonkowie są zadowoleni, możliwe jest kontynuowanie małżeństwa.

8. Jakie są warunki orzeczenia unieważnienia małżeństwa?

Małżeństwo jest nieważne i niebyłe, jeśli:

 1. nie spełnia warunków Prawa małżeńskiego z 1949 r. do 1986 r. pod następującymi względami:
 2. strony są zbyt blisko spokrewnione
 3. jedna ze stron ma mniej niż szesnaście lat
 4. nie dopełniono odpowiednich formalności zawarcia związku małżeńskiego
 5. w momencie zawierania małżeństwa jedna ze stron była już w prawnym związku małżeńskim
 6. strony nie są osobami różnej płci. Aby małżeństwo było ważne, jeden z partnerów zawierających małżeństwo musi być mężczyzną a drugi kobietą.
 7. w przypadku małżeństwa poligamicznego zawartego poza Anglią i Walią, gdzie jedno z małżonków zamieszkiwało w Anglii i Walii w momencie zawarcia małżeństwa.

Małżeństwo podlega unieważnieniu w następujących okolicznościach:

back

Do góryDo góry

 1. jeżeli małżeństwo nie zostało skonsumowane z powodu niezdolności jednego z małżonków do skonsumowania małżeństwa
 2. jeżeli małżeństwo nie zostało skonsumowane z powodu odmowy skonsumowania małżeństwa przez jednego z małżonków
 3. jeżeli jeden ze małżonków nie wyraził odpowiedniej zgody na zawarcie małżeństwa, ponieważ był pod presją lub został zmuszony do wyrażenia zgody, był w błędzie odnośnie do skutków prawnych małżeństwa lub był psychicznie niezdolny/a do uświadomienia sobie skutków decyzji o zawarciu małżeństwa
 4. jeżeli w momencie zawarcia małżeństwa jeden z małżonków cierpiał na chorobę psychiczną, której charakter sprawiał, że nie był on zdolny do zawarcia małżeństwa
 5. jeżeli w momencie zawarcia małżeństwa jeden z małżonków cierpiał na chorobę weneryczną w formie zaraźliwej
 6. jeżeli w momencie zawarcia małżeństwa żona była w ciąży z mężczyzną innym niż jej mąż.

9. Jakie są skutki prawne unieważnienia małżeństwa?

Jeśli małżeństwo jest nieważne, jest ono całkowicie nieważne i jest traktowane tak, jak gdyby nigdy nie istniało.

Jeśli małżeństwo podlega unieważnieniu, jest ono traktowane jako nieważne od dnia wydania prawomocnego orzeczenia unieważniającego małżeństwo. Do tego momentu małżeństwo traktuje się jako istniejące.

Zarówno w przypadku małżeństw nieważnych, jak i podlegających unieważnieniu, sądy mogą dokonywać ustaleń w kwestii podziału majątku w taki sam sposób, jak w przypadku rozwodu.

10. Czy istnieją jakieś alternatywne sposoby, poza drogą sądową, na rozwiązywanie problemów związanych z rozwodem?

Rząd zachęca do wykorzystywania mediacji rodzinnych w celu rozstrzygnięcia sporów w odpowiednich przypadkach. Mediacje mogą być odpowiednie w przypadku sporów dotyczących dzieci, jak również sporów dotyczących majątku i finansów.

back

Do góryDo góry

Publiczne finansowanie mediacji rodzinnych jest dostępne w ramach Społecznych Służb Prawnych (program rządowy zapewniający finansowanie usług prawnych w przypadku spełnienia określonych warunków), w oparciu o zwykłe testy kwalifikowalności finansowej. Małżonkowie mogą również otrzymać finansowanie publiczne, aby uzyskać pomoc w mediacjach ze strony prawnika. Informacje na temat mediacji rodzinnych dostępne są u Społecznych Służb Prawnych. Wytyczne zawodowe prawników dotyczące spraw rodzinnych zachęcają prawników do uświadamiania klientom potencjalnych korzyści płynących z mediacji rodzinnych.

W niektórych obszarach urzędnicy Służb Doradczych i Pomocniczych Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego (CAFCASS) zapewniają udogodnienia w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących dzieci w sądzie. Sąd może odroczyć sprawę w celu podjęcia próby rozstrzygnięcia sporu w ten sposób.

11. Gdzie należy składać wnioski o rozwód / separację sądową / unieważnienie małżeństwa? Jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Wniosek o rozwód, zwany pozwem, można złożyć w każdym rozwodowym sądzie okręgowym (łącznie z Głównym Urzędem Sądu Rodzinnego w Londynie).

 1. Wniosek o rozwód, w formie zwanej „pozwem” można złożyć w każdym okręgowym sądzie rozwodowym lub w Głównym Urzędzie Sądu Rodzinnego w Londynie. Kompletny wykaz okręgowych sądów rozwodowych zawiera Ulotka nr 1 „Informacje na temat rozwodu”, dostępna w każdym sądzie okręgowym. Ulotka ta, wraz z niezbędnymi formularzami i innymi ulotkami dostępna jest na stronie internetowej służb sądowniczych English. Adresy i numery telefonów wszystkich okręgowych sądów rozwodowych znajdują się również w książce telefonicznej pod hasłem „Sądy”.
 2. Pozwu o rozwód nie można złożyć, jeśli małżeństwo trwało krócej niż rok; konieczne jest udowodnienie w sądzie, że istnieją powody (lub „podstawy”) do stwierdzenia, że małżeństwo dobiegło końca.
 3. Konieczne może być wniesienie opłaty, z której zwolnione mogą zostać osoby otrzymujące zasiłek państwowy lub będące w stanie wykazać, że wniesienie opłaty może spowodować dla nich nadmierne obciążenie. Dalsze szczegółowe informacje na ten temat zawiera Ulotka English nr 2 „Chcę uzyskać rozwód – co muszę zrobić?”
 4. Formularz pozwu (D8) dostępny jest w każdym okręgowym sądzie rozwodowym lub na stronie internetowej English PDF File (PDF File). Należy przedłożyć:
  • 3 kopie formularza D8 (pozew o rozwód)

   W przypadku ubiegania się o rozwód z mężem lub żoną z powodu dopuszczenia się zdrady z osobą, która wymieniona jest imiennie w pozwie, potrzebna jest również dodatkowa kopia pozwu dla tej osoby

  • Oświadczenie dotyczące ustaleń (formularz D8A) dotyczących dzieci obojga małżonków.

   Oświadczenie to jest wymagane w przypadku posiadania dzieci poniżej 18 roku życia.

  • Akt małżeństwa (nie kserokopia), któremu w odpowiednich przypadkach towarzyszy tłumaczenie przysięgłe.
  • Formularz Ex160 w przypadku twierdzenia, że wniesienie opłaty nie jest konieczne.
 5. W przypadku wysyłania pozwu do drugiego małżonka (pozwanego) sąd przesyła powodowi formularz D9H (zawiadomienie o wydaniu pozwu) i informuje o terminie przesłania pozwu do pozwanego. Formularz D9H stanowi potwierdzenie dokonania opłaty (jeśli dokonano) i zawiera numer sprawy rozwodowej. Formularz ten zawiera również informację na temat sposobu postępowania, w przypadku gdy pozwany nie odpowie na pozew.

12. Czy mogę uzyskać pomoc prawną w zakresie pokrycia kosztów postępowania?

Pomoc prawna w ramach Społecznych Służb Prawnych dostępna jest w przypadku sporów dotyczących dzieci oraz majątku, w oparciu o zwykłe przepisy kwalifikowalności finansowej, oraz pod warunkiem że meritum sprawy spełnia wymagania Społecznych Służb Prawnych. Współmałżonkom spełniającym odpowiednie warunki oferuje się ograniczone doradztwo w kwestii ubiegania się o rozwód.

13. Czy istnieje możliwość wniesienia odwołania od orzeczenia rozwodu / separacji sądowej / unieważnienia małżeństwa?

W przypadku wydania tymczasowego orzeczenia warunkowego lub orzeczenia o unieważnieniu, jeden z małżonków ma możliwość zwrócenia się do sądu w celu dowiedzenia, że orzeczenie nie powinno stać się prawomocne. Sąd może uchylić orzeczenie, nakazać jego uprawomocnienie, nakazać dalsze zbadanie sprawy lub potraktować sprawę w każdy inny, uznany przez sąd za słuszny sposób.

W momencie uprawomocnienia się sądowego orzeczenia o rozwodzie, dalsze odwołania nie są możliwe.

Odwołanie od postanowienia o separacji sądowej nie jest możliwe.

back

Do góryDo góry

14. Co powinienem zrobić, aby Anglia i Walia uznały orzeczenie rozwodu / separacji sądowej / unieważnienia małżeństwa wydane przez sąd innego Państwa Członkowskiego?

Rozporządzenie Unii Europejskiej WE nr 1347/2000 z dnia 29 maja 2000 r. stanowi, że decyzja prowadząca do rozwodu, separacji prawnej (separacji sądowej) lub unieważnienia małżeństwa wydana w jednym Państwie Członkowskim może zostać uznana w innych Państwach Członkowskich. Należy uzyskać dokumenty wymagane na mocy art. 32 i 33 rozporządzenia WE z sądu, który wydał postanowienie i przedstawić je Wysokiemu Trybunałowi („The High Court”) w Anglii i Walii. Pomocne może okazać się zasięgnięcie porady prawnej w tej kwestii.

Rozporządzenie to obejmuje jedynie sam rozwód, separację prawną (separację sądową) lub unieważnienie małżeństwa. Nie wpływa na kwestie winy, majątkowe konsekwencje rozwodu, alimenty ani też inne kwestie dodatkowe. Pomiędzy zainteresowaną stroną a Państwem Członkowskim sprawującym jurysdykcję musi zachodzić rzeczywisty związek, zgodnie z określeniem w art. 2 rozporządzenia.

Uznania można odmówić, jeśli decyzja przeczy porządkowi publicznemu, została wydana w sytuacji niestawiennictwa, jeśli pozwanemu nie został przedstawiony dokument wszczynający postępowanie prawne lub dokument równorzędny z dostatecznym wyprzedzeniem umożliwiającym pozwanemu zorganizowanie obrony, lub jeśli decyzja taka nie jest możliwa do pogodzenia z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym Państwie Członkowskim lub państwie nieczłonkowskim pomiędzy tymi samymi stronami, pod warunkiem że wcześniejsze orzeczenie może zostać uznane w Anglii i Walii.

back

Do góryDo góry

Rozporządzenie stanowi, że zainteresowana strona może ubiegać się o decyzję o uznaniu lub nieuznaniu orzeczenia. Wysoki Trybunał może zawiesić postępowanie, jeśli orzeczenie, które ma zostać uznane, jest przedmiotem odwołania.

W przypadku jeśli decyzja nie może zostać uznana na mocy tego rozporządzenia, ustalenia dotyczące uznawania rozwodów uzyskanych zagranicą zawiera ustawa z 1986 r. Prawo Rodzinne. Sekcja 46 ustawy stanowi, że:

 1. Ważność zagranicznego rozwodu, unieważnienia lub separacji prawnej uzyskanych w drodze postępowania sądowego uznaje się, jeżeli –
  1. rozwód, unieważnienie lub separacja sądowa są skuteczne na mocy prawa państwa, w którym zostały uzyskane; oraz
  2. w odpowiednim terminie (czyli terminie rozpoczęcia postępowania mającego na celu uzyskanie rozwodu) jedna ze stron małżeństwa
   1. miała stałe miejsce zamieszkania w państwie, w którym uzyskany został rozwód, unieważnienie lub separacja sądowa; lub
   2. posiadała miejsce pobytu („domicile”) w tym państwie; lub
   3. była obywatelem tego państwa.
 2. Ważność zagranicznego rozwodu, unieważnienia lub separacji sądowej uzyskanych w inny sposób niż w drodze postępowania sądowego uznaje się, jeżeli -
  1. rozwód, unieważnienie lub separacja sądowa są skuteczne na mocy prawa państwa, w którym zostały uzyskane;
  2. w odpowiednim terminie (czyli terminie uzyskania rozwodu) -
   1. każda ze stron małżeństwa posiadała miejsce pobytu w tym państwie; lub
   2. jedna ze stron małżeństwa posiadała miejsce pobytu w tym państwie, a druga strona posiadała miejsce pobytu w państwie, na mocy którego prawa rozwód, unieważnienie lub separacja sądowa uznawane są za ważne; oraz
  3. żadna ze stron małżeństwa nie posiadała stałego miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii przez okres jednego roku przed tym terminem.

Na mocy artykułu 55 Ustawy z 1986 r. Prawo Rodzinne każda osoba może zwrócić się do sądu o stwierdzenie, że rozwód, unieważnienie lub separacja sądowa uzyskane poza Anglią i Walią powinny zostać uznane w Anglii i Walii. Wnioski zwykle składane będą w sądzie okręgowym.

back

Do góryDo góry

Sąd może rozpatrzyć wniosek, pod warunkiem że wnioskodawca

 1. posiada miejsce pobytu w Anglii i Walii w terminie rozpoczęcia postępowania; lub
 2. posiadał stałe miejsce zamieszkania w Anglii i Walii przez okres jednego roku przed tym terminem.

15. Do którego sądu należy się zwrócić, aby zakwestionować uznanie orzeczenia rozwodu / separacji sądowej / unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd innego Państwa Członkowskiego? Jaką procedurę stosuje się w takich sytuacjach?

Z zastrzeżeniem warunków opisanych wyżej dotyczących artykułu 55, na mocy artykułu 55 Ustawy z 1986 r. Prawo Rodzinne każda osoba może zwrócić się do sądu o stwierdzenie, że rozwód, unieważnienie małżeństwa lub separacja sądowa uzyskane poza Anglią i Walią nie powinny zostać uznane w Anglii i Walii. Wnioski zwykle składa się w sądzie okręgowym.

Jeżeli wniosek o uznanie podlega rozporządzeniu WE nr 1347/2000 zgodnie z określeniem w pytaniu 14, wniosek składa się do Wysokiego Trybunału („The High Court”) w Anglii i Walii. Wnioskodawca musi poinformować pozwanego o wniosku i zapewnić pozwanemu możliwość sprzeciwienia się uznaniu decyzji, wysyłając do pozwanego dokumenty, chyba że sąd zdecyduje, że pozwany jednoznacznie przyjął orzeczenie.

Rozporządzenie stanowi, że każda zainteresowana strona może zwrócić się do sądu o uznanie bądź nieuznanie orzeczenia. Wysoki Trybunał („The High Court”) może zawiesić postępowanie, w przypadku gdy orzeczenie, które ma zostać uznane jest przedmiotem odwołania w Państwie Członkowskim, w którym zostało wydane orzeczenie.

16. Jakie przepisy prawa odnoszące się do rozwodu stosuje sąd w postępowaniu rozwodowym pomiędzy małżonkami, którzy nie mieszkają w Anglii i Walii i którzy są obywatelami różnych państw?

Sądy w Anglii i Walii zawsze stosują prawo Anglii i Walii do spraw wnoszonych do tych sądów.

Na mocy przepisów Ustawy z 1973 r. o Postępowaniu w sprawach domicylu i małżeńskich („the Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973”) sądy mają jurysdykcję do orzekania o rozwodzie, nawet jeśli małżeństwo zostało zawarte za granicą, jeżeli jedna ze stron małżeństwa:

 1. posiada miejsce pobytu („domicile”) w Anglii i Walii w terminie rozpoczęcia postępowania; lub
 2. posiadała stałe miejsce zamieszkania w Anglii i Walii przez okres jednego roku przed tym terminem.

Dalsze informacje

 • Informacje dostępne są na stronie internetowej Społecznych Służb Prawnych „Just Ask” English.
 • Departament do Spraw Konstytucyjnych opublikował Plan Rodzicielski pomagający rodzicom dokonać ustaleń dotyczących dzieci po rozwodzie, oraz cztery ulotki English dla rodziców i dzieci stojących w obliczu rozwodu lub separacji.
 • Służby Sądowe wydają szereg ulotek na temat rozwodowego procesu sądowego; szczegóły znajdują się na stronie internetowej English Służb.

« Rozwód - Informacje ogólne | Wielka Brytania - Informacje ogólne »

back

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 05-07-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania