Európai Bizottság > EIH > Válás > Anglia és Wales

Utolsó frissítés: 05-07-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Válás - Anglia és Wales

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.
 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Milyen feltételeknek kell teljesülniük a házasság felbontásához? 1.
2. Milyen okok vezethetnek a házasság felbontásához? 2.
3. Milyen következményekkel jár a válás az alábbiak vonatkozásában: 3.
a) a házastársak közötti személyes kapcsolatok?  a)
b) a házastársak közötti vagyonmegosztás? b)
c) a házastársak kiskorú gyermekei c)
d) tartásdíj fizetésének kötelezettsége a másik házastárs számára d)
4. Mit jelent a gyakorlatban a „bírósági különválás” jogi szakkifejezés? 4.
5. Milyen feltételei vannak a bírósági különválásnak? 5.
6. Milyen jogkövetkezményekkel jár a bírósági különválás? 6.
7. Mit jelent a gyakorlatban a “házasság érvénytelenítése” kifejezés? 7.
8. Milyen feltételek mellett érvényteleníthető egy házasság? 8.
9. Milyen jogkövetkezményekkel jár a házasság érvénytelenítése? 9.
10. Léteznek-e alternatív, nem bírósági eszközök a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések bírósági eljárás mellőzésével történő megoldására? 10.
11. Hova kell benyújtani a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése iránti keresetet (kérelmet)? Milyen formai előírásokat kell betartani, és milyen iratokat kell a keresethez mellékelni? 11.
12. Kaphatok-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére? 12.
13. Lehet-e fellebbezni a házasságot felbontó/bírósági különválást/házasság érvénytelenítését kimondó határozat ellen? 13.
14. Mit kell tennem egy másik tagállam bírósága által a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat Angliában és Walesben történő elismertetésére? 14.
15. Melyik bírósághoz kell fordulnom egy másik tagállam bírósága által a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat elismerésének ellenzése céljából? Milyen eljárást kell ilyen esetekben követni? 15.
16. Milyen jogot alkalmaz a válásra a bíróság olyan házastársak esetében, akik nem Angliában és Walesben élnek, vagy akik különböző állampolgárságúak? 16.

 

1. Milyen feltételeknek kell teljesülniük a házasság felbontásához?

Angliában és Walesben a házasság felbontásához a férj vagy a feleség által a bírósághoz benyújtott írásos kereset (kérelem) szükséges. A házasság felbontása iránti kereseteket a County Court intézi, és a házasfeleknek e bírósághoz kell folyamodniuk a válás érdekében. A felperesnek kell bizonyítania, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, és bizonyítékot kell szolgáltatnia az alább felsorolt öt tény egyikére.

Nem lehet kérni a házasság felbontását a házasság megkötésétől számított legalább egy év eltelte előtt. A házasság helyrehozhatatlan megromlásának bizonyítására azonban felhasználható olyan bizonyíték, ami a házasság megkötése óta eltelt egy éven belül keletkezett.

(Bontópereket intéző County Court Anglia és Wales legtöbb nagyvárosában található, lásd a 11. kérdést).

2. Milyen okok vezethetnek a házasság felbontásához?

Angliában és Walesben a válásra vonatkozó jogot az 1973. évi Házassági törvény tartalmazza. A házasság felbontásának egyetlen oka a házasság helyrehozhatatlan megromlása.

A házasság helyrehozhatatlanul megromlásának bizonyítására egy vagy több házassági mulasztásra kell bizonyítékot szolgáltatni. A következő öt okról lehet szó:

 1. az egyik házastárs házasságtörést követett el, és a felperes a továbbiakban elviselhetetlennek tartja a vele való együttélést;
 2. ésszerűtlen magatartás, ami annyit jelent, hogy a házastárs olyan módon viselkedett, hogy a felperestől ésszerűen nem várható el, hogy továbbra is vele éljen;
 3. elhagyás, ami annyit jelent, hogy a házastársa a házasság felbontása iránti kereset benyújtása előtt két évvel elhagyta a felperest;
 4. a felek különváltan élnek (a másik házastárs hozzájárulásával) a házasság felbontása iránti kereset benyújtása előtt két éven át;
 5. a felek különváltan élnek (a másik házastárs hozzájárulása nélkül) a házasság felbontása iránti kereset benyújtása előtt öt éven át;

E tények közül egyet vagy többet kell bizonyítani, annak bizonyításával együtt, hogy a válást kezdeményező fél a továbbiakban nem tud házastársával együtt élni.

back

Lap tetejeLap teteje

A bíróságnak a lehető legalaposabban fel kell derítenie a felperes (kérelmező) és az alperes (kérelmezett) által állított tényeket. Ha a bíróság meggyőződött arról, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, a kerületi bíró meghozza a házasságot felbontó határozatot.

A bíróság bármikor elhalaszthatja az eljárást, hogy a házasfeleknek időt biztosítson ellentéteik rendezésére és a házasság megmentésére.

Ha a bíróság meggyőződött arról, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, a kerületi bíró először egy ideiglenes, „nisi” határozatot hoz. Hat hét elteltével lehet kérelmet benyújtani a határozat véglegesítésére. Nincs határidő arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig lehet benyújtani a határozat véglegesítésére vonatkozó kérelmet.

Azonban ha a véglegesítés iránti kérelmet a „nisi” határozatot követő 12 hónapon túl nyújtják be, a kérelmezőnek írásbeli magyarázatot kell ahhoz csatolnia a következő tartalommal:

 • a késedelem indokolása;
 • nyilatkozat arról, hogy a „nisi” határozat óta együttélt-e a házastárssal, és ha igen, mely időszakban; és
 • nyilatkozat arról, hogy a feleség a „nisi” határozat óta adott-e gyermeknek életet, amennyiben igen, nyilatkozat a lényeges tényekről és arról, hogy a gyermek apja ténylegesen vagy valószínűsíthetően a férj.

A kerületi bíró eskü alatti nyilatkozatot kérhet a felperestől az adott magyarázat igazolására, és a kérelemre saját belátása szerint hozhat ilyen határozatot.

3. Milyen következményekkel jár a válás az alábbiak vonatkozásában:

back

Lap tetejeLap teteje

a) a házastársak közötti személyes kapcsolatok?  

A párnak a továbbiakban nem kell együtt élnie. Mindegyik házastárs eldöntheti, hogy vezetéknevét megtartja vagy megváltoztatja. 

b) a házastársak közötti vagyonmegosztás?

A válás alkalmával történő vagyonmegosztást Angliában és Walesben az 1973. évi Házassági törvény szabályozza. A törvény 24. szakasza lehetővé teszi a bíróság számára, hogy a válást, az érvénytelenítést vagy különválást kimondó határozat meghozatalakor vagy azt követően elrendelje, hogy az egyik házasfél valamely tulajdonát adja át a másik házasfélnek vagy a család gyermekének, vagy a család gyermeke javára más személynek.

Más rendelkezések felhatalmazzák a bíróságot időszakos fizetési kötelezettség, ingatlan eladása, nyugdíjhozzájárulás fizetése, egyösszegű kifizetések elrendelésére és más határozatok meghozatalára. A bíróság mérlegelésére tartozik az, hogy egy adott esetben milyen határozatot hoz, hogy az megfeleljen az eset sajátos kívánalmainak az adott körülményeknek megfelelően.

A törvény 25. szakasza állapítja meg a különböző kérdéseket, amelyeket a bíróságnak mérlegelési jogköre gyakorlásakor figyelembe kell vennie. Ezek közül az első a családban élő bármely 18 év alatti gyermek jóléte. A többi kérdés a következő:

 • az a jövedelem, keresőképesség, ingatlan, amellyel mindegyik házastárs rendelkezik, vagy az előre látható jövőben rendelkezni fog;
 • figyelembe veszik a házastársak által az otthonteremtéshez és a gyermekneveléshez adott pénzügyi és egyéb hozzájárulást
 • mindegyik házastárs meglévő vagy az előre látható jövőben keletkező pénzügyi szükségletei, kötelezettségei és felelősségei;
 • a házasság felbomlása előtt a család életszínvonala;
 • a felek életkora és a házasság időtartama;
 • azon testi vagy szellemi fogyaték, amelyben bármelyik fél szenved;
 • a család jólétéhez bármelyik fél által teljesített, vagy az előre látható jövőben valószínűleg teljesítésre kerülő hozzájárulás;
 • a házastársak magatartása, amennyiben a vagyonmegosztáskor méltánytalan lenne azt figyelmen kívül hagyni;
 • mindkét házastárs vonatkozásában az az érték, amelynek megszerzésére a házasság felbomlása vagy érvénytelenítése miatt elveszíti a lehetőséget .
c) a házastársak kiskorú gyermekei

A házasságot felbontó végleges határozat meghozatala előtt a házasságból származó gyermekekre vonatkozó megállapodást a bíróságnak be kell mutatni. A válást követően továbbra is fennmarad mindkét szülő felelőssége a házasságból született gyermekek vonatkozásában. Mindegyik szülő továbbra is felelős azon más kapcsolatokból született gyermekekért, akiknek vonatkozásában szülői felelőssége a válás idején fennállt. Mindkét szülőt folyamatos kötelezettség fogja terhelni a családban élő kiskorú gyermekek eltartásáért.

back

Lap tetejeLap teteje

(lásd ugyancsak a Szülői felelősség - Egyesült Királyság“ részt)

d) tartásdíj fizetésének kötelezettsége a másik házastárs számára

A válással megszűnik a másik házastárs eltartásának kötelezettsége, a váláskori vagyonmegosztásra vonatkozó rendelkezés kivételével (lásd fent).

(lásd ugyancsak a “Tartási igények - Egyesült Királyság“ részt)

4. Mit jelent a gyakorlatban a „bírósági különválás” jogi szakkifejezés?

Amennyiben a bíróság határozatot hoz a bírósági különválásról, az ezt kérelmező felet a továbbiakban nem terheli kötelezettség a férjével vagy feleségével történő együttélésre. Nem házasodhatnak azonban újra össze. Lényegében a bírósági különválás azon házastársak számára fennálló választási lehetőség, akiknek házassága helyrehozhatatlanul megromlott, de nem kívánnak újraházasodni.

A bírósági különválás elrendelését követően lehet kérni a válás kimondását.

5. Milyen feltételei vannak a bírósági különválásnak?

A bírósági különválás feltételei megegyeznek a válás feltételeivel. A felperesnek kell bizonyítania, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, és bizonyítékot kell szolgáltatnia a házasság megromlásának bizonyításához szükséges tények egyikére.

back

Lap tetejeLap teteje

6. Milyen jogkövetkezményekkel jár a bírósági különválás?

A párnak a továbbiakban nem kell együtt élnie. Ha a házastársak egyike végintézkedés hátrahagyása nélkül hunyt el, tulajdona a törvényes öröklés vagyonmegosztásra vonatkozó szabályai szerint száll át, azzal a kitétellel, hogy a vagyont úgy kell megosztani, mintha a volt férj vagy feleség már meghalt volna, és elveszít mindent, amit egyébként örökölt volna.

A bírósági különválásnál a vagyonmegosztásra a váláskori vagyonmegosztásnál tárgyalt lehetőségek állnak rendelkezésre.

7. Mit jelent a gyakorlatban a “házasság érvénytelenítése” kifejezés?

A házasság érvénytelenítésének két formája létezik. A házasságot érvénytelennek lehet nyilvánítani, ami annyit jelent, hogy a házasság soha nem volt érvényes és nem is létezett. Más körülmények között a házasság „megtámadható” lehet, ami annyit jelent, hogy a házastársak egyike kérheti a házasság érvénytelenítését. Lehetséges a házasság fennmaradása is, ha azzal mindkét házastárs egyetért.

8. Milyen feltételek mellett érvényteleníthető egy házasság?

A házasság semmis és érvénytelen, ha:

 1. nem felel meg az 1949-1986 évi Házasságkötési törvényeknek amiatt, hogy:
 2. a felek túl közeli rokonságban állnak.
 3. az egyik házasfél nem töltötte be a 16. életévét.
 4. nem teljesült a házasság minden alaki előírása.
 5. a házasságkötés idején a felek egyike már törvényesen házas volt.
 6. a felek nem ellenkező neműek. Az érvényes házassághoz az egyik házastársnak a férfi, a másiknak pedig a női nemhez kell tartoznia.
 7. Anglia és Wales területén kívül kötött poligám házasság esetén, ha a házasságkötés idején a házasfelek egyike Angliában és Walesben élt

A házasságot a következő esetekben lehet megtámadni:

back

Lap tetejeLap teteje

 1. A házasságot nem hálták el, az egyik házastársnak a házasság elhálására való képtelensége miatt.
 2. A házasságot nem hálták el, mert az egyik házastárs megtagadta a házasság elhálását.
 3. Hiányzott az egyik házasfél egyetértése a házassághoz, mert kényszer vagy fenyegetés hatására egyezett abba bele, vagy tévedésben volt a házasság joghatályát illetően, vagy szellemi képességei hiányoztak ahhoz, hogy felfogja a házasság megkötésének hatásait.
 4. A házasság megkötésének időpontjában az egyik házasfél olyan fajtájú elmebetegségben szenvedett, amely őt házasságra képtelenné teszi.
 5. A házasság megkötésének időpontjában az egyik házasfél fertőző nemi betegségben szenvedett.
 6. A házasságkötés idején a feleség már várandós volt úgy, hogy a gyermek apja nem a férj.

9. Milyen jogkövetkezményekkel jár a házasság érvénytelenítése?

A házasság semmissége esetén az teljesen érvénytelen, és úgy kell kezelni, mintha soha nem létezett volna.

Ha a házasság megtámadható, azt a házasság érvénytelenítését elrendelő határozat véglegesítésének napjától kell érvénytelennek tekinteni. A házasságot eddig az időpontig érvényesnek kell tekinteni.

Mind a semmis, mind a megtámadható házasságok esetében a bíróság rendelkezhet a vagyonmegosztásról, a válással megegyező módon.

10. Léteznek-e alternatív, nem bírósági eszközök a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések bírósági eljárás mellőzésével történő megoldására?

A kormány megfelelő esetekben ösztönzi a családjogi mediáció használatát a viták megoldására. A mediáció helyénvaló lehet a gyermekekkel, vagyonmegosztással és pénzügyekkel kapcsolatos jogviták esetén.

back

Lap tetejeLap teteje

A családjogi mediációra állami támogatás kérhető a Közösségi Jogi Szolgálattól (ez egy olyan kormányzati rendszer, amely meghatározott feltételek fennállása esetén jogi segítséghez biztosít pénzeszközöket), a szokásos pénzügyi jogosultsági vizsgálatok mellett. Az állami támogatás igényelhető a házastársak számára az ügyvéd közreműködésével bonyolított mediációhoz is. A családjogi mediációról bővebb információt a Közösségi Jogi Szolgálatnál lehet beszerezni. Az ügyvédek családjogi ügyekre vonatkozó szakmai iránymutatásai ösztönzik őket arra, hogy ügyfeleiket tájékoztassák a családjogi mediáció lehetséges előnyeiről.

Néhány területen a Gyermekelhelyezési és Családjogi Bírósági Tanácsadó és Támogató Szolgálat (CAFCASS) tisztviselői lehetőséget biztosítanak a gyermekekkel kapcsolatban bíróságra került jogviták rendezésében. A bíróság a jogvita ilyen módon történő elintézéséig az ügyet felfüggesztheti.

11. Hova kell benyújtani a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése iránti keresetet (kérelmet)? Milyen formai előírásokat kell betartani, és milyen iratokat kell a keresethez mellékelni?

A kérelemnek nevezett, házasság felbontása iránti keresetet bármely, bontópereket intéző County Courthoz be lehet nyújtani (beleértve a londoni Principal Registry of the Family Divisiont is).

 1. A kérelemként elkészített házasság felbontása iránti keresetet személyesen be lehet adni bármely, bontópereket intéző County Courthoz vagy a londoni Principal Registry of the Family Divisionhoz. A bontópereket intéző County Courtok listája megtalálható a „Válásról” szóló 1. tájékoztatóban, amely bármely County Courtnál beszerezhető. A tájékoztató – a szükséges formanyomtatványokkal és egyéb tájékoztatókkal együtt – elérhető a Bírósági Szolgálat internetes oldalán English. A „Bíróságok” címszó alatti telefonkönyvben megtalálható a bontópereket intéző County Courtok címe és telefonszámai.
 2. Nem indítható házasság felbontása iránti kereset, ha egy évnél nem régebben kötötték a házasságot, és képesnek kell lenni annak bíróság előtti bizonyítására, hogy oka (alapja) van azon állításnak, miszerint a házasság véget ért.
 3. Lehetséges, hogy illetéket kell fizetni, de ez alól mentesülnek az állami támogatásban részesülők, vagy azok, akik bizonyítják, hogy az illeték megfizetése aránytalan nehézséget okozna. E kérdésről további részletek találhatók a “Válni akarok - mit tegyek?” című 2. tájékoztatóban English 
 4. A kérelem formanyomtatványa (D8) beszerezhető bármely, bontópereket intéző County Courtnál, vagy letölthető az internetes oldalról English. Az alábbi iratokat kell beküldeni:
  • a D8 nyomtatvány (válási kérelem) 3 példányban
   ha a válást a férj vagy feleség olyan személlyel való házasságtörése miatt kezdeményezik, akit a kérelemben meg is neveznek, a kérelem egy további példányát kell csatolni e személy számára
  • A házasságból született gyermekek vonatkozásában kötött megállapodásról szóló nyilatkozat (a D8A formanyomtatványon).
   Ez abban az esetben szükséges, ha 18 év alatti gyermekekről van szó.
  • Házassági anyakönyvi kivonat (nem fénymásolatban), szükség esetén annak hiteles fordításával.
  • Az Ex160 formanyomtatvány illetékmentesség esetén.
 5. Amikor a kérelmet megküldik a házastársnak (alperes), a bíróság megküldi a felperesnek a D9H formanyomtatványt (értesítés a kérelem kibocsátásáról) és közli, hogy mikor küldte meg a kérelmet az alperesnek. A D9H formanyomtatvány egyben a lerótt illeték nyugtája (ha történt illetékfizetés), és megadja a házasság felbontása iránti kereset ügyszámát is. Tájékoztatást tartalmaz arról is, hogy mi a teendő, ha az alperes a kérelemre nem válaszol.

12. Kaphatok-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

A Közösségi Jogi Szolgálat keretében költségmentességet igényelhető a gyermekekkel és a vagyonnal kapcsolatos jogvitákban, a szokásos pénzügyi jogosultsági rendelkezéseknek megfelelően, illetve ha az ügy érdeme megfelel a Közösségi Jogi Szolgálat követelményeinek.  Az arra jogosult házastársaknak korlátozott mértékű segítség áll rendelkezésre a házasság felbontása iránti kereset kibocsátásához.

back

Lap tetejeLap teteje

13. Lehet-e fellebbezni a házasságot felbontó/bírósági különválást/házasság érvénytelenítését kimondó határozat ellen?

Amennyiben közbenső „nisi” határozat vagy érvénytelenséget kimondó határozat meghozatalára került sor, a házastársak egyikének lehetősége van a bíróság elé bizonyítékokat terjeszteni annak alátámasztására, hogy miért nem szabad a határozatot véglegesíteni. A bíróság a határozatot hatályon kívül helyezheti, elrendelheti annak véglegesítését, további vizsgálatok lefolytatását, vagy az ügyben megteheti az általa legjobbnak ítélt intézkedést.

A házasságot felbontó határozat véglegesítését követően az ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Nem lehet fellebbezni a bírósági különválást kimondó határozat ellen.

14. Mit kell tennem egy másik tagállam bírósága által a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat Angliában és Walesben történő elismertetésére?

Az Európai Unió 2000. május 29-i 1347/2000/EK rendelete kimondja, hogy a válásra, jogi különválásra (bírósági különválásra), vagy házasság érvénytelenítésére egyik tagállamban hozott határozatokat a többi tagállamban el lehet ismerni. Ehhez az EK-rendelet 32. és 33. cikkében megadott iratokat kell beszerezni a határozatot hozó bíróságtól, majd ezeket Angliában és Walesben a High Courthoz kell benyújtani. Hasznosnak találhatja, ha ebben a kérdésben jogi tanácsot kér.  

back

Lap tetejeLap teteje

Ez a rendelet csak a válásra, jogi (bírósági) különválásra és a házasság érvénytelenítésére vonatkozik. Nem érinti a vétkességi kérdéseket, a házasság vagyoni következményeit, a tartást vagy egyéb más kiegészítő kérdéseket. Az érintett fél és a joghatóságot gyakorló tagállam között a rendelet 2. cikkében meghatározott valós kapcsolatnak kell fennállnia.

Az elismerést meg lehet tagadni, ha a határozat a közrendbe ütközik, ha azt a tárgyaláson való megjelenés elmulasztása miatt hozták, ha az alperesnek nem kézbesítették az eljárást kezdeményező határozatot vagy ezzel egyenértékű iratot a védelméről való gondoskodásra megfelelő időben, ha az nem összeegyeztethető az ugyanazon felek között Angliában és Walesben folyó eljárásban hozott ítélettel, vagy egy másik tagállamban vagy harmadik országban ugyanazon felek között hozott korábbi ítélettel, feltéve, hogy a korábbi ítélet Angliában és Walesben elismerhető.

A rendelet előírja, hogy bármely érdekelt fél kérheti az ítélet elismerését vagy elismerésének megtagadását. A High Court felfüggesztheti az eljárást, ha fellebbezést nyújtottak be azon ítélet ellen, amelynek elismerését kérik.

Ha e rendelet értelmében a határozatot nem lehet elismerni, a házasság külföldön történt felbontásának elismerésére az 1986. évi Családjogi törvény rendelkezései vonatkoznak. A törvény 46. szakasza előírja, hogy:

 1. A házasság külföldi eljárásban történt felbontását, érvénytelenítését, vagy az így elrendelt különválást el kell ismerni, ha –
  1. a házasság felbontása, érvénytelenítése és a különválás érvényes azon ország joga szerint, amelyben a határozatot meghozták; és
  2. az adott időpontban (azaz abban az időpontban, amikor a házasság felbontása iránti eljárás megindult) bármelyik házastárs
   1. szokásos tartózkodási helye abban az országban volt, amelyben a házasság felbontását, érvénytelenítését vagy a különválást kimondták; vagy
   2. lakóhelye ebben az országban volt; vagy
   3. ezen ország állampolgára volt.
 2. A házasság külföldi eljárásban történt felbontását, érvénytelenítését, vagy az így elrendelt különválást egyéb esetekben is el kell ismerni, ha –
  1. a házasság felbontása, érvénytelenítése és a bírósági különválás érvényes azon ország joga szerint, amelyben a határozatot meghozták;
  2. az adott időpontban (azaz abban az időpontban, amikor a házasság felbontása iránti eljárás megindult) –
   1. mindkét házastárs lakóhelye ebben az országban volt; vagy
   2. bármelyik házastárs lakóhelye ebben az országban volt, a másik házastárs lakóhelye pedig olyan országban, amelynek joga szerint a házasság felbontása, érvénytelenítése vagy a különválás érvényes; és
  3. az ezen időpontot közvetlenül megelőző egy éven keresztül egyik házastárs szokásos tartózkodási helye sem volt az Egyesült Királyságban.

Az 1986. évi Családjogi törvény 55. szakasza alapján bárki kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy a házasság Anglián és Walesen kívül elrendelt felbontását, érvénytelenítését és a jogi különválást Angliában és Walesben el kell ismerni. A kérelmet rendszerint a County Courthoz kell benyújtani.

back

Lap tetejeLap teteje

A bíróság elintézheti a kérelmet, ha a kérelmező

 1. az eljárás megindításakor Angliában és Walesben rendelkezik lakóhellyel; vagy
 2. az ezen időpontot közvetlenül megelőző egy éven keresztül szokásos tartózkodási helye az Egyesült Királyságban volt.

15. Melyik bírósághoz kell fordulnom egy másik tagállam bírósága által a válás/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat elismerésének ellenzése céljából? Milyen eljárást kell ilyen esetekben követni?

Az 55. szakaszra utaló, fent felvázolt feltételek mellett az 1986. évi Családjogi törvény 55. szakasza alapján bárki kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy a házasság Anglián és Walesen kívül elrendelt felbontásának, érvénytelenítésének és a jogi különválásnak Angliában és Walesben történő elismerését meg kell tagadni. A kérelmet rendszerint a County Courthoz kell benyújtani.

Ha a kérelem a 14. kérdésben meghatározott módon a 1347/2000/EK rendeletben meghatározott elismerésre irányul, ezt Angliában és Walesben a High Courthoz kell benyújtani. A kérelmezőnek kell a kérelmezettet a kérelemről értesítenie, és az iratok megküldésével lehetőséget kell számára biztosítania a határozat elismerésének ellenzésére, kivéve, ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a kérelmezett az ítéletet visszavonhatatlanul elfogadta.

A rendelet előírja, hogy bármely érdekelt fél kérheti az ítélet elismerését vagy elismerésének megtagadását. A High Court felfüggesztheti az eljárást, ha az ítélet meghozatalának helye szerinti tagállamban fellebbezést nyújtottak be azon ítélet ellen, amelynek elismerését kérik.

16. Milyen jogot alkalmaz a válásra a bíróság olyan házastársak esetében, akik nem Angliában és Walesben élnek, vagy akik különböző állampolgárságúak?

Anglia és Wales bíróságai az előttük indított eljárásokban minden esetben Anglia és Wales jogát alkalmazzák.

Az 1973. évi Lakóhellyel és házassággal kapcsolatos eljárásokról szóló törvény rendelkezései alapján a bíróság hatáskörrel rendelkezik a külföldön megkötött házasság felbontására, ha bármelyik házastárs:

 1. az eljárás megindulásakor Angliában és Walesben rendelkezik lakóhellyel; vagy
 2. az ezen időpontot közvetlenül megelőző egy éven keresztül szokásos tartózkodási helye Anglia és Wales volt.

További információk

 • Információk elérhetők a Közösségi Jogi Szolgálat “Just Ask“ English („Csak kérdezzen!”) internetes oldalán.
 • Az alkotmányos ügyek hivatala közzétette a Szülői tervet, a szülők válását követően a gyermekekre vonatkozó megállapodások megkötésének elősegítésére, valamint négy tájékoztatót English a válás vagy különválás előtt álló szülők és gyermekek részére.
 • A Bírósági Szolgálat számos tájékoztatót tesz közzé a házasság felbontásának bírósági eljárásáról, és a részletek megtalálhatók annak internetes oldalán English

« Válás - Általános információk | Egyesült királyság - Általános információk »

back

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 05-07-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság