Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 11-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Kopienas tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Laulības šķiršana Eiropā

Kopš 2001. gada 1. marta Eiropas Savienībā izdoto laulības šķiršanas lēmumu atzīšana ir vienkāršāka.

Ja divas personas, kuru pilsonības ir dažādas, vai personas, kuras vairs nedzīvo vienā dalībvalstī, nolemj šķirt laulību, tām jāzina, kurā valstī un kādā tiesā vai iestādē tām jāgriežas.

Padome 2000. gadā pieņēma regulu, kurā noteikts:

 • kuras dalībvalsts tiesas kompetencē ir laulības šķiršanas process;
 • kādā veidā laulības šķiršanas lēmumus, kuri pieņemti vienā dalībvalstī, atzīst citās dalībvalstīs.

Šī regula attiecas uz laulības šķiršanu. Tā skar arī lēmumus, kuri pieņemti vecāku atbildības par kopējiem bērniem aspektā, ja šie lēmumi pieņemti vienlaikus ar laulības šķiršanu. Vairāk informācijas par šo tēmu iespējams rast saitē "Vecāku atbildība". Tomēr minētā informācija neattiecas uz tādām lietām kā, piemēram, lietām par uzturēšanu un īpašuma dalīšanu.

Regulu aizstāja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003, ko sāka piemērot 2005. gada 1. martā. Jaunajā regulā nav grozīti noteikumi par laulības lietām, un to piemēro pēc minētā datuma pieņemtajiem spriedumiem laulības šķiršanas lietās. Tā attiecas arī uz lēmumiem par laulāto atšķiršanu un laulības atzīšanu par spēkā neesošu. Tā kā runa ir par regulu, tās noteikumi ir piemērojami tieši, kas nozīmē, ka ikviens var atsaukties uz tiem tiesā.

Regulu nepiemēro Dānijā.

Regulā nav noteikts, kuras valsts tiesību akti tiesām ir jāpiemēro. Dažos gadījumos dalībvalsts tiesām jāpiemēro citas dalībvalsts likums. Tas ir atkarīgs no katras dalībvalsts tiesību aktiem.

Plašākas informācijas iegūšanai par šo tēmu uzklikšķiniet uz attiecīgo dalībvalstu karogiem.

Kuras ir kompetentas tiesas?

Tiesas ir kompetentas lēmuma pieņemšanai par laulības šķiršanu dalībvalstī:

 • kas ir laulāto pastāvīgā dzīves vieta;
 • kas ir atbildētāja pastāvīgā dzīves vieta;
 • ja laulātie vairs nedzīvo vienā dalībvalstī, kura iepriekš bija laulāto pastāvīgā dzīves vieta, ja viens no viņiem vēl dzīvo attiecīgajā dalībvalstī;
 • kurā dzīvo viens vai otrs laulātais kopēja iesnieguma gadījumā;
 • kurā ir prasītāja pastāvīgā dzīves vieta, bet ar zināmiem nosacījumiem;
 • kuras pilsonība ir laulātajiem.

Puses var izvēlēties tikai vienu no iepriekšminētajām tiesām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja vairāku dalībvalstu kompetentās tiesas iesaistītas lietas izskatīšanā starp vienām un tām pašām pusēm, uzskata, ka lietas izskatīšana ir tās tiesas kompetencē, kura procesā iesaistīta pirmā. Proti, ja lieta iesniegta izskatīšanai noteiktā tiesā, tās piekritībā lieta paliek arī tad, ja to vēlāk iesniedz citā tiesā. Šai pēdējai tiesai savukārt jāatsakās pieņemt piekritību.

Lēmumu atzīšana

 • Lēmumu par laulības šķiršanu, kas pieņemts vienā dalībvalstī, bez īpašas procedūras automātiski atzīst citas dalībvalstis.
 • Tomēr jebkura ieinteresētā persona var pieprasīt, lai tiesnesis neatzīst spriedumu laulības šķiršanas lietā. Tā, piemēram, var notikt gadījumā, kad atzīšana ir neapšaubāmi pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai dažos gadījumos, kad lēmums ir pretrunā citam lēmumam, vai arī, ja, nepildot nosacījumus, prasības iesniegums nav nodots vai oficiāli darīts zināms atbildētājam savlaicīgi un tā, lai viņam būtu iespējams sev nodrošināt aizstāvību.
 • Pateicoties minētajai laulības šķiršanas lēmumu atzīšanai, nav nepieciešama īpaša procedūra, lai atjauninātu civilstāvokļa aktus citā dalībvalstī. Pieprasījums jāizdara, pamatojoties uz laulības šķiršanas (vai laulāto atšķiršanas vai laulības atzīšanas par neesošu) lēmumu, kas saskaņā ar šīs dalībvalsts likumu ir galīgs un nav pārsūdzams.

Jauns priekšlikums par laulības šķiršanas lietās piemērojamajiem tiesību aktiem un jurisdikciju

Atsauces dokumenti

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 11-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste