Европейска комисия > ЕСМ > Развод > Право на Общността

Последна актуализация: 11-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Развод - Право на Общността

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Разводът в Европа

От 1 март 2001 г. разводите, получени в Европейския съюз, се признават по-лесно между държавите-членки.

Когато двама души с различна националност или такива, които не живеят вече в същата държава-членка, пожелаят да се разведат, те трябва да знаят към кои съдилища или органи да се обърнат и къде да направят това.

През 2000 г. Съветът прие регламент, определящ:

 • кои съдилища в държавата-членка са компетентни да дадат решение по процедура за развод,
 • как разводи, дадени в една държава-членка, се признават в другите държави-членки.

Този регламент засяга разтрогването на брака. Той се отнася и до решенията относно родителската отговорност за децата от двамата родители, при условие че подобни решения са взети по време на развода. Повече информация по този въпрос може да бъде намерена в „Родителска отговорност“. Той не се отнася обаче до въпроси като издръжката или разделянето на собствеността.

Регламентът е заменен с Регламент № 2201/2003 на Съвета, който влезе в сила на 1 март 2005 г. Новият регламент не изменя правилата по семейните въпроси и се прилага за решенията за развод, дадени след тази дата. Той се отнася и до съдебните раздели и анулиранията. Тъй като е регламент, разпоредбите му са директно приложими, което означава, че всеки може да се позове на тях в съда.

НагореНагоре

Регламентът не е приложим в Дания.

Той не определя кое национално законодателство трябва да приложат съдилищата. В някои случаи съдилищата на една държава-членка трябва да приложат законодателството на друга държава. Това зависи от националното законодателство на всяка от държавите-членки.

За да получите повече информация по този въпрос, щракнете върху флага на съответната държава-членка.

Кои съдилища са компетентни по тези въпроси?

Съдилищата са компетентни да дадат решение за развод:

 • в държавата-членка на обичайно местоживеене на съпрузите;
 • в държавата-членка на обичайно местоживеене на ответника;
 • ако съпрузите не живеят вече в една и съща държава-членка, в държавата-членка, в която последно е било обичайното им местожителство, при условие че единият от тях все още живее в нея;
 • в случаите на съвместна молба за развод - в държавата-членка, в която пребивава единият или другият съпруг;
 • при определени обстоятелства - в държавата-членка на обичайно местоживеене на ищеца;
 • в държавата-членка, на която съпрузите са поданици.

Страните не могат да изберат съд, различен от изброените по-горе.

В случай че делото е заведено в съдилищата на повече от една държава-членка, съдът, в който делото е заведено за първи път, се смята за компетентен. С други думи, ако едно дело е заведено в определен съд, този съд все още е компетентен, дори и ако делото е впоследствие заведено в друг съд. Въпреки това другите съдилища следва да отклонят приемането на юрисдикция.

НагореНагоре

Признаване на решения

 • Развод, даден в една държава-членка, се признава автоматично в другите държави-членки, без каквито и да е специални процедури.
 • Въпреки това всяка заинтересована страна може да поиска съдилищата да не признаят решението за развод. Това може да се случи например там, където такова признаване явно противоречи на обществената политика или, при определени обстоятелства, когато решението противоречи на друго решение или когато признаването е дадено при неявяване в съда, ако на неявилото се лице не е връчен навреме и по начин, позволяващ му да организира своята защита, документ, уведомяващ го за започването на процедурата.
 • В резултат на това признаване на решенията за развод не се изисква специална процедура за актуализиране на документите за гражданско състояние в друга държава-членка. Заявлението трябва да бъде подадено въз основа на окончателно решение за развод (или съдебна раздяла или анулиране), което не може да бъде обжалвано по законите на дадената държава-членка.

Ново предложение относно приложимото законодателство и юрисдикцията по бракоразводните дела

 • Комисията започна работа по приложимото законодателство относно бракоразводните дела. На 14 март 2005 г. тя публикува Зелена книга относно приложимото законодателство и юрисдикцията при бракоразводните дела. В резултат на това бяха получени около 65 отговора English. На 6 декември 2005 г. бе проведено обществено изслушване.
 • В резултат на консултационния процес Комисията представи на 17 юли 2006 г. предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността и въвеждането на правила за приложимото законодателство по брачните дела English PDF File (PDF File 176 KB). Общата цел на това предложение е да осигури ясна и всеобхватна правна рамка по брачните дела в Европейския съюз и да гарантира адекватни решения за гражданите от гледна точка на правна сигурност, предсказуемост, гъвкавост и достъп до съда.

Документи за справка

 • Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността и въвеждането на правила за приложимото законодателство по брачните дела English PDF File (PDF File 176 KB) (COM/2006/0399 окончателен) Оценка на въздействието English PDF File (PDF File 456 KB) (SEC/2006/949)
 • Зелена книга относно приложимото законодателство и компетентността при бракоразводните дела (COM/2005/0082 окончателен). Приложение English PDF File (PDF File 194 KB) към зелената книга
 • Регламент (ЕО) № 2116/2004 на Съвета от 2 декември 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1347/2000 по отношение на договорите със Светия престол
 • Практически наръчник English PDF File (PDF File 291 KB) за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета
 • Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000
 • Регламент (ЕО) № 1347/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност за деца на двамата съпрузи.

« Развод - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 11-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство