Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Tjeckien

Senaste uppdatering: 03-11-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Tjeckien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna skall kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden (till exempel efternamn)? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn (till exempel föräldraansvar och underhållsskyldighet?) (se ”Föräldraansvar – Tjeckien”) c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? (Se ”Underhållsskyldighet – Tjeckien”) d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (”legal separation”)? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap skall annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar skall man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur skall man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Tjeckien? 14.
15. Till vilken domstol skall man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Tjeckien erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Tjeckien eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna skall kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Beslut om äktenskapsskillnad fattas av domstol på någon av makarnas begäran. Under förfarandet fastställer domstolen om det finns grund för äktenskapsskillnad, det vill säga om det föreligger varaktig söndring och, om är fallet, de bakomliggande orsakerna.

Varaktig söndring anses automatiskt föreligga om äktenskapet har varat i minst ett år, makarna levat åtskilda i minst sex månader och den andra maken stödjer ansökan om äktenskapsskillnad. Förutsatt att vissa handlingar lämnas in kommer domstolen bevilja äktenskapsskillnad utan att undersöka orsakerna till äktenskapets upplösning. Det rör sig om följande handlingar: a) ett skriftligt avtal för reglering av de inbördes förmögenhetsförhållandena, rättigheter och skyldigheter som följer av samlevnaden och eventuellt underhåll för perioden efter äktenskapsskillnaden, inklusive makarnas officiellt bekräftade underskrifter, b) ett giltigt domstolsbeslut om godkännande av avtal som reglerar situationen för eventuella underåriga barn efter skilsmässan.

Domstolen kommer inte att bevilja äktenskapsskillnad om en maka/make som inte i någon betydande omfattning har bidragit till äktenskapets upplösning och som kommer att lida en betydande förlust på grund av äktenskapsskillnaden inte vill gå med på äktenskapsskillnad, förutsatt att det finns särskilda skäl för att bevara äktenskapet. Domstolen kan likväl bevilja äktenskapsskillnad även i sådana fall, om makarna har bott åtskilda i minst tre år och det råder djup och varaktig söndring.

Till börjanTill början

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Domstolen beviljar äktenskapsskillnad om den kan konstatera att det råder en djup och varaktig söndring i äktenskapet. Samtidigt tar den hänsyn till orsakerna bakom söndringen. Om makarna har underåriga barn kan äktenskapsskillnad inte beviljas om den av särskilda skäl skulle stå i strid med barnens intressen.

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden (till exempel efternamn)?

En maka/make som har antagit den andra makens namn kan inom en månad från det att beslutet om äktenskapsskillnad vann laga kraft anmäla att han eller hon vill ta tillbaka sitt tidigare efternamn eller inte längre vill använda den andra makens efternamn tillsammans med det ursprungliga egna efternamnet.

b) fördelningen av makarnas egendom?

Äktenskapsskillnaden innebär att makarnas egendomsgemenskap upphör. I civillagen definieras vad som utgör giftorättsgods. Par eller enskilda som vill ingå äktenskap kan utvidga eller begränsa vad som skall utgöra giftorättsgods. Även domstolen kan begränsa vad som utgör giftorättsgods.

Om det kommer till äktenskapsskillnad kan makarna ingå ett avtal för att reglera förmögenhetsförhållandena dem emellan. Om de inte lyckas nå en överenskommelse kommer domstolen att fastställa makarnas förmögenhetsförhållanden på ansökan från en av makarna. Domstolen stödjer sig på i lag angivna kriterier när den fastställer förmögenhetsförhållandena. 

Till börjanTill början

Efter äktenskapsskillnaden förlorar makarna sin legala arvsrätt. En före detta make kan efter äktenskapsskillnaden endast komma i fråga för arv på grundval av ett testamente.

c) makarnas gemensamma, underåriga barn (till exempel föräldraansvar och underhållsskyldighet?) (se ”Föräldraansvar – Tjeckien”)

Innan äktenskapsskillnad beviljas föräldrar till underåriga barn, reglerar domstolen makarnas rättigheter och skyldigheter när det gäller barnen för tiden efter äktenskapsskillnaden. Domstolen bestämmer särskilt vilken av makarna som skall ha vårdnaden om barnet och hur var och en av makarna ska bidra till barnets underhåll. För närmare upplysningar, gå till rubriken ”Föräldraansvar” på webbplatsen.

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? (Se ”Underhållsskyldighet – Tjeckien”)

En frånskild person som saknar förmåga att försörja sig själv kan begära att den före detta makan/maken i rimlig utsträckning bidrar till hans eller hennes underhåll, varvid hänsyn ska tas till den underhållsberättigades förmåga, möjligheter och tillgångar. Om paret inte kan enas om underhållets storlek, fastställer domstolen detta på begäran av en av makarna. Underhållet kan betalas ut antingen som ett engångsbelopp eller uppdelat.

Domstolen kan vidare bevilja underhåll till den av makarna som inte i någon betydande utsträckning har bidragit till äktenskapets upplösning och som kommer att lida en betydande förlust på grund av äktenskapsskillnaden, men endast för en period på tre år från äktenskapsskillnaden. Även i detta fall kan det bli fråga om utbetalning av ett engångsbelopp.

Till börjanTill början

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (”legal separation”)?

Institutet hemskillnad finns inte i Tjeckien.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Se fråga 4.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Se fråga 4.

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Om någon av grunderna för att annullera ett äktenskap föreligger fattar domstolen beslut om att annullera äktenskapet (även om ingen av makarna har begärt det). Dessa skäl är följande:

Om äktenskapet har ingåtts med en man eller en kvinna som redan är gift, med en familjemedlem i rätt upp- eller nedstigande led eller med ett syskon.

Om en av makarna är underårig (i fråga om personer har fyllt 16 år endast under förutsättning att äktenskapet inte har godkänts av en domstol).

Om äktenskap har ingåtts av en person som fråntagits sin kapacitet att vidta rättshandlingar eller av en person som lider av ett psykiskt funktionshinder som skulle leda till att personen i fråga skulle förlora sin kapacitet att vidta rättshandlingar, förutsatt att domstolen inte har godkänt ingåendet av äktenskapet.

Domstolen kommer att annullera äktenskapet enbart på begäran av en av makarna

om äktenskapet utan domstolens samtycke har ingåtts av en person med begränsad kapacitet att vidta rättshandlingar eller en person med ett psykiskt funktionshinder som skulle leda till en begränsning av hans eller hennes kapacitet att vidta rättshandlingar, eller

Till börjanTill början

om förklaringen om äktenskapets ingående har avgivits som en följd av olagliga hot eller ett missförstånd rörande den ena partens identitet eller den rättsliga betydelsen av att ingå äktenskap (i detta fall är det nödvändigt att lämna i en begäran inom ett år från det att sakförhållandet upptäcktes).

Äktenskap anses överhuvudtaget inte ha ingåtts

om förklaringen om äktenskapets ingående har avgivits till följd av fysiskt våld,

om en av parterna är en underårig som inte har fyllt sexton år,

om övriga villkor inte är uppfyllda (vissa villkor rörande ingående av äktenskap genom kyrkbröllop och villkoren för att ingå äktenskap genom ombud).

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap skall annulleras?

Se fråga 7.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 

Ett äktenskap som annullerats betraktas som om det aldrig har ingåtts. Äktenskapet anses ingånget på giltigt sätt under perioden från det att äktenskapet ingicks till dess att det ogiltigförklarades. När det gäller makarnas rättigheter och skyldigheter beträffande deras barn och egendom efter det att äktenskapet har annullerats, gäller samma bestämmelser som vid äktenskapsskillnad. Beslutet om annullering av äktenskapet innebär även att de påstådda makarnas val av efternamn blir ogiltigt. Båda makarna måste återta sina tidigare efternamn. De har ingen valmöjlighet. Eventuella barns efternamn ändras dock inte när äktenskapet annulleras.

Till börjanTill början

Presumtionen att moderns make är far till parets gemensamma barn kvarstår också efter det att äktenskapet har ogiltigförklarats.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 

Det tjeckiska medlarsamfundet (http://amcr.hyperlink.cz/ ceština) har funnits sedan 2000. Därutöver finns det olika rådgivningstjänster som bistår med rådgivning i frågor rörande familj, äktenskap och personliga relationer. Medling finns, men är inte obligatorisk.

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar skall man bifoga?

En ansökan om äktenskapsskillnad eller om annullering av äktenskap skall ges in vid distriktsdomstolen i det distrikt där paret senast bodde tillsammans i Tjeckien, förutsatt att åtminstone en av makarna är bosatt i distriktet. Om så inte skulle vara fallet ska ansökan ges in vid distriktsdomstolen i det distrikt där den andra maken är bosatt. Om den andra maken inte är bosatt inom Tjeckiens territorium, ska ansökan ges in vid distriktsdomstolen i det distrikt där den ansökande maken är bosatt.

Distriktsdomstolen i Brno kallas ”stadsrätt”.

Domstolarnas adresser finns på

http://portal.justice.cz/ ceština - English.

Till börjanTill början

Ansökan måste uppfylla lagens villkor och omfatta dokumentation som styrker kärandens yrkanden.

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Parterna har inte automatiskt rätt till ersättning för rättegångskostnaderna i mål om äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskap eller fastställelse av huruvida äktenskapet är giltigt eller ej. Domstolen kan bevilja ersättning för dessa kostnader eller delar av dem om omständigheterna i det aktuella fallet eller parternas situation motiverar det. Därför är det viktigt att ansökan är väl underbyggd.

Enligt bestämmelserna i avsnitt 138 i civilprocesslagen kan ordföranden i domstolsrådet bevilja parterna full befrielse från rättegångskostnaderna, förutsatt att deras situation så kräver och att detta undantag inte gör det möjligt för parterna att utan grund göra gällande en rättighet eller att förhindra utövandet av en rättighet. Om skyddet av en parts intressen i förfarandet så kräver, kan den berörda parten också ansöka om att domstolen utser ett ombud för honom i enlighet med avsnitt 30 i civilprocesslagen. Domstolen kan utse ett juridiskt ombud redan innan rättegången inleds, men då måste parten i fråga uppfylla kraven för befrielse från rättegångskostnader. Parten måste därför kunna redogöra för sina tillgångar och sin sociala situation på ett trovärdigt sätt.

Förutsatt att förutsättningarna i lagen om advokater är uppfyllda, är det dessutom möjligt att ansöka om kostnadsfritt juridiskt bistånd hos advokatsamfundet.

Till börjanTill början

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

Det är möjligt att överklaga en dom på äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap inom 15 dagar från mottagandet av en kopia av domen. Överklagandet ska lämnas in skriftligen till den domstol vars dom överklagandet gäller. Om det ursprungliga beslutet är föremål för ett beslut om rättelse, börjar den ovan nämnda fristen att löpa den dag beslutet om rättelse vinner laga kraft.

Även om överklagandet inkommer efter 15-dagarsfristen anses överklagandet ha lämnats in i tid, om klaganden följt oriktiga instruktioner från domstolen.

14. Hur skall man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Tjeckien?

Utländska domstolars lagakraftvunna domar i äktenskapsmål erkänns under de förutsättningar som anges i lagen, förutsatt att åtminstone en av parterna i målet är tjeckisk medborgare. Endast högsta domstolen kan erkänna en sådan dom, efter att ha hört landets högsta åklagarmyndighet. Förutom av parterna kan ansökan lämnas in av var och en som kan visa att han har ett lagligt intresse av saken eller av den högsta åklagarmyndigheten, om det ligger i samhällets intresse.

Om parterna vid tidpunkten för äktenskapsskillnaden var medborgare i det land där domen meddelades, har giltiga utländska avgöranden i äktenskapsmål samma rättsliga verkningar som giltiga domstolsavgöranden som meddelats i Tjeckien, utan att det behövs några ytterligare förfaranden (så länge det inte är nödvändigt att göra en framställan om erkännande av domen), förutsatt att det inte innebär ett åsidosättande av allmän ordning och säkerhet.

Till börjanTill början

En framställan om erkännande av en utländsk dom på äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap ska omfatta följande:

Domstolsavgifter på 1000 CZK (stämpel på detta belopp).

Ett dokument som styrker att den person som ger in framställan om erkännande av domen (eller varje annan part i målet vid den utländska domstolen) är tjeckisk medborgare.

Den fullständiga utländska domen på äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap i avskrift eller vidimerad kopia, inklusive domskälen samt den rättskraftsbestämmelse som utfärdats av den myndighet som meddelade avgörandet.

Vigselbeviset för det äktenskap som avslutats genom äktenskapsskillnad som en följd av den utländska domen.

Om det är fråga om en framställan om erkännande av ett avgörande som hänvisar till motiveringen av vissa sakuppgifter i ansökan, i stället för till en styrkande handling, ska framställan om erkännande åtföljas av ett exemplar av den ansökan som givits in vid den utländska domstolen eller av en utskrift av protokollet från rättegången vid den utländska domstolen.

Om den person som ger in en framställan om erkännande av ett utländskt domstolsavgörande företräds av ett befullmäktigat ombud, ska den fullmakt som ger ombudet rätt att handla på sökandens vägnar inför Tjeckiens högsta domstol bifogas framställan. Lösningen med ett ombud som handlar med stöd av en fullmakt är särskilt lämplig om den person som ger in framställan är bosatt utomlands, eftersom det i annat fall skulle bli nödvändigt att översända alla skriftliga handlingar till denna part via behöriga myndigheter i Tjeckien och det andra landet.

Till börjanTill början

Alla dokument på främmande språk som styrker sakuppgifterna i framställan om erkännande av den utländska domen ska åtföljas av en auktoriserad översättning till tjeckiska (en förteckning över auktoriserade översättare och tolkar finns tillgänglig vid varje regiondomstol (i Prag vid stadsdomstolen) eller på Internet: http://www.justice.cz/ ceština - English).

Tjeckien är part i Haagkonventionen om erkännande av äktenskapsskillnader och hemskillnader, undertecknad i Haag den 1 juni 1970 (http://www.hcch.net/e/conventions/text18e.html) English - français. Avgöranden från domstolar i länder som också är parter i denna konvention erkänns därför i Tjeckien på de villkor som anges i konventionen.

15. Till vilken domstol skall man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Tjeckien erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Om åtminstone en av parterna i målet är tjeckisk medborgare är det möjligt att överklaga beslut om erkännande av domar i äktenskapsmål som meddelats i en annan medlemsstat till högsta domstolen (se fråga 13 om överklagande).

Om alla parter var medborgare i domstolslandet då domen meddelades, erkänns domen automatiskt och kan endast ifrågasättas på den grunden att den innebär ett åsidosättande av allmän ordning och säkerhet, inför den domstol som är behörig (se fråga 11 ovan).

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Tjeckien eller har olika medborgarskap?

I Tjeckien regleras upphörande av äktenskap genom äktenskapsskillnad av rätten i det land där makarna var medborgare när förfarandet för äktenskapsskillnad inleddes. Om makarna är medborgare i olika länder, regleras äktenskapets upphörande genom äktenskapsskillnad av tjeckisk rätt.

Emellertid ska tjeckisk rätt tillämpas om de utländska reglerna inte medger att äktenskapet upphör genom äktenskapsskillnad eller endast medger det under mycket speciella omständigheter, och åtminstone en av makarna har varit bosatt i Tjeckien under lång tid.

Samma regler gäller för annullering av äktenskap eller fastställelse av huruvida äktenskapet är giltigt eller ej.

Om det är fråga om ett mål om upplösning eller annullering av ett äktenskap som ingåtts i ett annat land, är det nödvändigt att ta reda på vilka regler som gäller i den medlemsstaten.

Ytterligare information

Länkar till webbplatser:

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Tjeckien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-11-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket