Evropska komisija > EPM > Ločitev > Češka republika

Zadnja sprememba: 03-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Češka republika

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze? 1.
2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze? 2.
3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze v zvezi z: 3.
a) osebnimi odnosi med zakoncema (npr. priimki)? a)
b) delitvijo premoženja zakoncev? b)
c) mladoletnimi otroki zakoncev (npr. starševska odgovornost in zahtevki za preživnino)? (glejte „Starševska odgovornost – Češka“) c)
d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu? (glejte „Zahtevki za preživnino – Češka“) d)
4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi? 4.
5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti? 5.
6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? 6.
7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi? 7.
8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Ali so na voljo alternativne zunajsodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču? 10.
11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti zahtevku? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper sodbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze? 13.
14. Kaj je treba storiti, da bo sodba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana na Češkem? 14.
15. Pri katerem sodišču na Češkem je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje sodbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Katero pravo se uporablja v postopku razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata na Češkem ali imata različno državljanstvo? 16.

 

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

O razvezi zakonske zveze odloča sodišče na predlog enega od zakoncev. V postopku sodišče ugotovi, ali obstajajo razlogi za razvezo zakonske zaveze ali ne, tj. ali je zakonska zveza postala nepopravljivo nevzdržna in kakšni so bili vzroki za to.

Za zakonsko zvezo se samodejno šteje, da je postala nepopravljivo nevzdržna, če je trajala najmanj eno leto, če zakonca nista bila v življenjski skupnosti najmanj šest mesecev in če drugi zakonec podpira predlog za razvezo zakonske zveze. Ob predložitvi nekaterih dokumentov sodišče ne preiskuje vzrokov za nepopravljivo nevzdržnost zakonske zveze in odobri razvezo zakonske zveze. Ti dokumenti so: a) pisna pogodba, ki ureja medsebojna premoženjska razmerja, pravice in odgovornosti skupnega življenja ter morebitno preživnino po razvezi zakonske zveze, z uradno overjenimi podpisi zakoncev; b) veljavna odločba sodišča, ki potrjuje sporazum, s katerim so urejena vprašanja o mladoletnih otrocih po razvezi zakonske zveze.

Sodišče ne odobri razveze zakonske zveze, če zakonec, ki ni znatno prispeval k nepopravljivi nevzdržnosti zakonske zveze s kršitvijo zakonskih odgovornosti in ki bi utrpel znatno škodo zaradi razveze zakonske zveze, ne soglaša z razvezo zakonske zveze, če obstajajo izjemne okoliščine v prid ohranitvi zakonske zveze. Če pa zakonca nista živela v življenjski skupnosti več kot tri leta, sodišče v takšnem primeru odobri razvezo zakonske zveze, če je zakonska zveza postala nepopravljivo nevzdržna.

2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

Sodišče odobri razvezo zakonske zveze, če ugotovi bistveno in trajno nepopravljivo nevzdržnost zakonske zveze; hkrati upošteva, kakšna je narava vzrokov za nepopravljivo nevzdržnost zakonske zveze. Če imata zakonca mladoletne otroke, sodišče lahko odloči, da ne odobri razveze zakonske zveze, če bi bila zaradi posebnih razlogov v nasprotju z interesi otrok.

Na vrh straniNa vrh strani

3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze v zvezi z:

a) osebnimi odnosi med zakoncema (npr. priimki)?

Zakonec, ki je prevzel priimek drugega zakonca, lahko v roku enega meseca po pravnomočnosti odločbe o razvezi zakonske zveze obvesti matični urad o tem, da želi ponovno uporabljati svoj prejšnji priimek ali da poleg svojega priimka ne bo več uporabljal priimka drugega zakonca.

b) delitvijo premoženja zakoncev?

Razveza zakonske zveze pomeni, da se skupno premoženje zakoncev razveljavi. Civilni zakonik opredeljuje, kaj je vključeno v skupno premoženje zakoncev. Pari ali posamezniki, ki želijo skleniti zakonsko zvezo, lahko razširijo ali zmanjšajo opredeljen pravni obseg skupnega premoženja. Tudi sodišče lahko zmanjša obseg skupnega premoženja.

Če pride do razveze zakonske zveze, lahko zakonca skleneta sporazum o ureditvi skupnega premoženja. Če se ne dogovorita, sodišče uredi vprašanje skupnega premoženja na podlagi predloga enega od zakoncev. Pri ureditvi premoženja sodišče izhaja iz zakonsko določenih predpogojev.

Po razvezi zakonske zveze zakonec ni več zakonit dedič. Nekdanji zakonec lahko po razvezi zakonske zveze deduje le na podlagi oporoke.

c) mladoletnimi otroki zakoncev (npr. starševska odgovornost in zahtevki za preživnino)? (glejte „Starševska odgovornost – Češka“)

Pred odobritvijo razveze zakonske zveze sodišče določi staršem mladoletnih otrok pravice in odgovornosti v zvezi z otroki, ki jih imajo zakonci po razvezi zakonske zveze. Sodišče zlasti določi zakonca, ki bo skrbel za otroka, in kako bo vsak od staršev prispeval k preživljanju otroka. Nadaljnje informacije so na voljo v temi „Starševska odgovornost“.

Na vrh straniNa vrh strani

d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu? (glejte „Zahtevki za preživnino – Češka“)

Razvezani zakonec, ki ne more skrbeti zase, lahko zahteva, da nekdanji zakonec prispeva k razumni preživnini glede na njegove zmožnosti, možnosti in sredstva. Če se zakonca ne dogovorita o višini preživnine, sodišče odloči na podlagi predloga enega od zakoncev. Preživnina se plača v pavšalnem znesku ali po obrokih.

Sodišče lahko dodeli preživnino zakoncu, ki ni znatno prispeval k nepopravljivi nevzdržnosti zakonske zveze s kršitvijo zakonskih odgovornosti in ki bi utrpel znatno škodo zaradi razveze zakonske zveze, vendar le za obdobje treh let po razvezi zakonske zveze. Tudi v tem primeru se lahko določi plačilo v enkratnem znesku.

4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi?

Institut prenehanja življenjske skupnosti na Češkem ne obstaja.

5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

Glejte vprašanje 4.

6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

Glejte vprašanje 4.

7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi?

Sodišče razveljavi zakonsko zvezo (čeprav tega ni predlagal noben zakonec), če obstaja kateri koli razlog za razveljavitev zakonske zveze, in sicer:

Na vrh straniNa vrh strani

zakonska zveza je sklenjena z moškim ali žensko, ki je že sklenil/sklenila zakonsko zvezo, s prednikom ali potomcem ali bratom ali sestro;

če je zakonsko zvezo sklenila mladoletna oseba (če za mladoletno osebo, staro šestnajst ali več let, zakonske zveze ni odobrilo sodišče);

če je zakonsko zvezo sklenila oseba, ki ji je bila odvzeta poslovna sposobnost, ali oseba, ki je duševno bolna, zaradi česar se ji lahko odvzame poslovna sposobnost, če sodišče ne potrdi sklenitve zakonske zveze.

Sodišče razveljavi zakonsko zvezo le na podlagi predloga enega od zakoncev:

če je zakonsko zvezo brez potrditve sodišča sklenila oseba z omejeno poslovno sposobnostjo ali oseba, ki je duševno bolna, zaradi česar bi se ji lahko omejila poslovna sposobnost;

če je izjava o sklenitvi zakonske zveze posledica nezakonitih groženj ali napake v zvezi z identiteto enega od zaročencev ali naravo pravnega akta sklenitve zakonske zveze (v tem primeru je treba predložiti predlog najpozneje v enem letu, potem ko je oseba izvedela za to dejstvo).

Zakonska zveza sploh ne obstaja:

če je izjava o sklenitvi zakonske zveze posledica prisile z uporabo fizičnega nasilja;

če je sklenjena z mladoletnikom, ki še ni dopolnil šestnajst let;

če niso upoštevani kateri koli nadaljnji pogoji (nekateri pogoji v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze s cerkveno poroko in pogoji za sklenitev zakonske zveze z zastopnikom).

8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze?

Glejte vprašanje 7.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Za razveljavljeno zakonsko zvezo se šteje, da sploh ni bila sklenjena. Zakonska zveza je bila veljavno sklenjena v obdobju med sklenitvijo in razglasitvijo njene neveljavnosti. Po razveljavitvi zakonske zveze se v zvezi s pravicami in odgovornostmi zakoncev glede otrok in premoženja uporabljajo enake določbe kot za razvezo zakonske zveze. Odločba o razveljavitvi zakonske zveze pomeni, da je neveljavna tudi izjava domnevnih zakoncev o izbiri priimka. Zato oba zakonca ponovno uporabljata svoj prejšnji priimek in ga nimata pravice izbirati. Priimek otrok se po razveljavitvi zakonske zveze ne spremeni.

Domneva očetovstva ali materinstva zakonca se ohrani tudi po razglasitvi neveljavnosti zakonske zveze.

10. Ali so na voljo alternativne zunajsodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču?

Od leta 2000 obstaja Združenje mediatorjev Češke republike (http://amcr.hyperlink.cz/ ceština). Razen navedenega združenja obstajajo tudi različne svetovalne službe za družine, zakonske zveze in medosebne odnose. Mediacija je na voljo, ni pa obvezna.

11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti zahtevku?

Predlog za razvezo zakonske zveze ali razglasitev razveljavitve zakonske zveze se vloži pri okrožnem sodišču, ki je pristojno za okrožje, kjer sta imela zakonca zadnje skupno prebivališče na Češkem, če vsaj eden od zakoncev prebiva v okrožju. V nasprotnem primeru se predlog vloži pri okrožnem sodišču v okrožju, ker prebiva drugi zakonec. Če drugi zakonec ne prebiva na območju Češke, se predlog vloži pri okrožnem sodišču v okrožju, kjer prebiva zakonec, ki vloži predlog.

Na vrh straniNa vrh strani

Okrožno sodišče v Brnu se imenuje „Mestno sodišče“.

Naslovi sodišč so na voljo na spletni strani: ceština - English.

Predlog mora izpolnjevati predpogoje, določene z zakonom, priloženi pa mu morajo biti listinski dokazi v zvezi z zahtevkom vlagatelja.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Udeleženci niso upravičeni do povračila stroškov za postopek razveze zakonske zveze, razveljavitve zakonske zveze ali opredelitve, ali je zakonska zveza veljavna ali ne. Sodišče lahko prizna povračilo teh stroškov ali njihovega dela, če to opravičujejo okoliščine zadeve ali položaj udeležencev. Zato je treba sodišču predložiti dobro utemeljen predlog in sodišče odloči o tem vprašanju.

V skladu z določbami člena 138 Zakonika o civilnem postopku lahko predsednik sodnega senata udeležencem odobri polno ali delno oprostitev plačila sodnih stroškov, če je to potrebno zaradi položaja udeleženca in če to ne pomeni samovoljnega predloga ali oviranja pravice. Če je potrebno zaradi varstva interesov udeleženca v postopku, lahko udeleženec zahteva, da mu sodišče določi pravnega zastopnika v skladu s členom 30 Zakona o civilnem postopku. Sodišče ga lahko določi tudi pred začetkom postopka, vendar je treba izpolnjevati pogoje za oprostitev plačila sodnih taks. Zato mora udeleženec sodišču verodostojno prikazati svoje premoženje in socialni položaj.

Na vrh straniNa vrh strani

Razen tega je mogoče zahtevati, da odvetniška zbornica določi brezplačnega zagovornika, če so izpolnjeni predpogoji iz Zakona o odvetništvu.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper sodbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze?

Pritožbo zoper odločbo o odobritvi razveze zakonske zveze ali razveljavitve zakonske zveze je mogoče vložiti v petnajstih dneh od prejema pisnega izvoda odločbe. Pritožbo je treba vložiti v pisni obliki pri sodišču, ki je izdalo odločbo, zoper katero je vložena pritožba. Če je bila v zvezi z izvirno odločbo izdana odločba, s katero je popravljena izvirna odločba, začne ta rok teči z začetkom pravne veljavnosti te odločbe.

Za pritožbo se šteje, da je bila pravočasno vložena, tudi če jo sodišče prejme po preteku petnajstdnevnega roka, če je pritožnik upošteval navodila sodišča o nepravilni vložitvi pritožbe.

14. Kaj je treba storiti, da bo sodba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana na Češkem?

Pravnomočne odločbe tujih sodišč v zvezi z zakonskimi zadevami so priznane pod pogoji, ki so določeni v zakonu, če je vsaj eden od udeležencev v postopku državljan Češke. Takšno odločbo lahko potrdi le vrhovno sodišče po postopku, pri katerem sodeluje vrhovni državni tožilec. Razen udeležencev lahko predlog vloži vsak, ki dokaže svoj pravni interes v zadevi, ali vrhovni državni tožilec v družbenem interesu.

Na vrh straniNa vrh strani

Če so bili vsi udeleženci v času razveze zakonske zveze državljani države, v kateri je bila izdana odločba, imajo veljavne tuje odločbe v zvezi z zakonskimi zadevami enak pravni učinek kot veljavne odločbe sodišča na Češkem, brez kakršnega koli nadaljnjega postopka (če ni treba vložiti predloga za priznanje odločbe), če to ni v nasprotju z javnim redom.

Predlog za priznanje tujih odločb v zvezi z razvezo zakonske zveze ali razveljavitvijo zakonske zveze mora vključevati:

sodne takse v višini 1 000 CZK (kolek takšne vrednosti);

dokument, ki dokazuje, da je oseba, ki zahteva priznanje odločbe, (ali kateri koli drug udeleženec v postopku, ki ga je vodilo tuje sodišče) državljan Češke;

drugi izvod ali overjen izvod tuje odločbe o odobritvi razveze zakonske zveze ali razveljavitve zakonske zveze v celoti, vključno z obrazložitvijo in klavzulo o pravnomočnosti, ki jo izda organ, ki je izdal odločbo;

poročni list za zakonsko zvezo, ki je prenehala z razvezo zakonske zveze na podlagi tuje odločbe;

v primeru predloga za priznanje odločbe, ki je povezan z navedbo razlogov o nekaterih dejanskih informacijah v predlogu ali zapisniku o postopku, namesto v obrazložitvi, je treba k predlogu priložiti drugi izvod (kopijo) predloga, predloženega tujemu sodišču, ali drugi izvod zapisnika o postopku pri tujem sodišču;

če ima oseba, ki vloži predlog za priznanje tuje odločbe, zastopnika na podlagi pooblastila, je treba predlogu priložiti pooblastilo, ki temu zastopniku daje pravico, da opravlja dejanja v imenu vlagatelja pri vrhovnem sodišču Češke. Zastopanje na podlagi pooblastila je zlasti primerno, če oseba, ki vloži predlog, prebiva v tujini in bi bilo treba dostaviti temu udeležencu v postopku vse pisne dokumente prek ustreznih organov Češke in tuje države.

Na vrh straniNa vrh strani

Predložiti je treba tudi vse dokumente v tujem jeziku, ki dokazujejo dejstva, navedena v predlogu za priznanje tuje odločbe, skupaj s sodno overjenim prevodom v češki jezik (seznam sodnih prevajalcev in tolmačev je na voljo pri vseh regionalnih sodiščih (v Pragi pri Mestnem sodišču) ali na spletni strani http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/znt/znt_hled.sqw ceština).

Češka je pogodbenica Haaške konvencije o priznavanju razvez in prenehanju življenjskih skupnosti, ki je bila podpisana v Haagu 1. junija 1970 (http://www.hcch.net/e/conventions/text18e.html) English - français. Zato je odločba sodišča v državi, ki je tudi pogodbenica te konvencije, priznana na Češkem v skladu s pogoji iz te konvencije.

15. Pri katerem sodišču na Češkem je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje sodbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Pritožbo zoper priznanje odločb v zvezi s katero koli zakonsko zadevo je mogoče vložiti pri vrhovnem sodišču, če je vsaj eden od udeležencev v postopku državljan Češke (v zvezi s pritožbo glejte zgoraj – vprašanje 13).

Če so vsi udeleženci v času izdaje odločbe državljani države, v kateri je bila izdana odločba, je odločba samodejno priznana, ugovor zoper njo pa je možen le zaradi razloga, da je v nasprotju z javnim redom, in sicer le pri ustreznem sodišču (glejte zgoraj – vprašanje 11).

16. Katero pravo se uporablja v postopku razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata na Češkem ali imata različno državljanstvo?

Na Češkem prenehanje zakonske zveze z razvezo zakonske zveze ureja pravni sistem države, katere državljana sta bila zakonca ob začetku postopka razveze zakonske zveze. Če sta zakonca državljana različnih držav, prenehanje zakonske zveze z razvezo zakonske zveze ureja pravni sistem Češke.

Če je treba uporabiti tuj pravni sistem, ki ne dovoljuje prenehanja zakonske zveze z razvezo zakonske zveze ali to dovoljuje pod izjemno težkimi pogoji in če vsaj eden od zakoncev dlje časa prebiva na Češkem, se uporablja češko pravo.

Enaka pravila vejajo za razveljavitev zakonske zveze ali določitev, ali je zakonska zveza veljavna ali ne.

Če je s tem povezan postopek razveze zakonske zveze ali razveljavitve zakonske zveze v drugi državi, je treba poiskati informacije o predpisih v tej državi.

Nadaljnje informacije

Povezave na spletne strani:

« Ločitev - Splošne informacije | Češka republika - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 03-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo