Európska komisia > EJS > Rozvod > Česká republika

Posledná úprava: 03-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Česká republika

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu? 1.
2. Aké sú dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú dôsledky rozvodu pokiaľ ide o: 3.
a) osobné vzťahy medzi manželmi (napríklad, priezviská)? a)
b) rozdelenie majetku manželov? b)
c) maloleté deti manželov (napríklad, rodičovská zodpovednosť a nároky na výživné?) (pozri „Rodičovská zodpovednosť – Česká republika“) c)
d) povinnosť platiť výživné manželovi/manželke? (pozri „nároky na výživné – Česká republika“) d)
4. Čo v praxi znamená právny pojem „právna odluka“? 4.
5. Aké sú podmienky na právnu odluku? 5.
6. Aké sú právne dôsledky právnej odluky? 6.
7. Čo v praxi znamená pojem „zrušenie manželstva“? 7.
8. Aké sú podmienky na zrušenie manželstva? 8.
9. Aké sú právne dôsledky zrušenia manželstva? 9.
10. Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia problémov týkajúcich sa rozvodu bez potreby ísť na súd? 10.
11. Kde mám podať žiadosť o rozvod/právnu odluku/zrušenie manželstva? Ktoré formality sa musia dodržať a ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov spojených s konaním? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva? 13.
14. Čo by som mal urobiť, aby rozhodnutie o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva vydané súdom v inej členskej krajine bolo uznané v Českej republike? 14.
15. Na ktorý súd v Českej republike by som sa mal obrátiť, aby som sa postavil proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje? 15.
16. Ktoré príslušné právne predpisy sa vzťahujú na rozvodové konanie medzi manželmi, ktorí nežijú v Českej republike alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť? 16.

 

1. Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Súd rozhoduje o rozvode na základe návrhu jedného z manželov. Súd počas konania stanoví, či existujú alebo neexistujú dôvody na rozvod, t. j. či došlo alebo nedošlo k rozpadu manželstva a aké boli dôvody rozpadu.

Manželstvo sa automaticky považuje za rozpadnuté, ak manželstvo trvalo aspoň jeden rok, manželia sú odlúčení aspoň šesť mesiacov a druhý z manželov podporuje návrh na rozvod. Ak sa predložia určité dokumenty, súd nebude prešetrovať príčiny rozpadu a povolí rozvod. Sú to tieto dokumenty: a) písomná zmluva, ktorou sa riadi usporiadanie vzájomných majetkových vzťahov, práva a povinnosti súžitia a akékoľvek prípadné výživné v období po rozvode, s úradne overenými podpismi manželov; b) platné súdne rozhodnutie schvaľujúce dohodu, ktorou sa riadia pomery maloletých v období po rozvode.

Súd rozvod nepovolí, ak manžel/manželka, ktorý(á) významne neprispel(a) k rozpadu manželstva porušením svojich manželských povinností a ktorý(á) by v dôsledku rozvodu utrpel(a) výraznú stratu, nesúhlasí s rozvodom, za predpokladu, že výnimočné okolnosti hovoria v prospech zachovania manželstva. Ak však manželia nežili spolu dlhšie ako tri roky, súd rozvod povolí za predpokladu, že došlo k rozpadu manželstva.

2. Aké sú dôvody na rozvod?

Súd rozvod povolí, ak zistí podstatný a trvalý rozpad manželstva; súčasne zohľadní podstatu príčin rozpadu manželstva. Ak manželia majú maloleté deti, rozvod sa nemusí povoliť, ak by bol v rozpore so záujmami týchto detí v dôsledku osobitných dôvodov.

HoreHore

3. Aké sú dôsledky rozvodu pokiaľ ide o:

a) osobné vzťahy medzi manželmi (napríklad, priezviská)?

(a) Manžel/manželka, ktorý(á) prijal(a) meno svojho manželského partnera, môže oznámiť matrike do jedného mesiaca od konečného rozhodnutia o rozvode skutočnosť, že sa chce vrátiť k svojmu predošlému priezvisku alebo že už viac nebude k svojmu pôvodnému priezvisku pripájať priezvisko svojho manžela/manželky.

b) rozdelenie majetku manželov?

(b) Rozvod znamená, že spoločný majetok manželov sa zruší. Občiansky zákonník vymedzuje, čo tvorí spoločný majetok manželov. Páry alebo osoby, ktoré chcú uzavrieť manželstvo, môžu rozšíriť alebo zúžiť vymedzený právny rozsah spoločného majetku. Rozsah spoločného majetku môže zúžiť aj súd.

Ak dôjde k rozvodu, manželia môžu dospieť k dohode o vysporiadaní spoločného majetku. Ak nedospejú k dohode, súd vysporiada spoločný majetok na základe návrhu jedného z manželov. Súd bude pri vysporiadaní majetku vychádzať z právne stanovených podmienok.

Manžel/manželka prestáva byť po rozvode zákonným dedičom. Bývalý manželský partner môže dediť po rozvode iba na základe závetu.

c) maloleté deti manželov (napríklad, rodičovská zodpovednosť a nároky na výživné?) (pozri „Rodičovská zodpovednosť – Česká republika“)

(c) Predtým, než súd povolí rozvod rodičom maloletých detí, upraví práva a povinnosti manželov týkajúce sa detí v období po rozvode. Súd najmä určí, ktorému z manželov bude zverené dieťa do výchovy, a spôsob, akým každý z manželov prispeje k výživnému dieťaťa. Ďalšie informácie – pozri informačnú príručku „Rodičovská zodpovednosť“.

HoreHore

d) povinnosť platiť výživné manželovi/manželke? (pozri „nároky na výživné – Česká republika“)

(d) Rozvedený(á) manžel/manželka, ktorý(á) sa nedokáže o seba postarať, môže požiadať svojho bývalého partnera, aby prispieval na jeho/jej primerané výživné spôsobom zodpovedajúcim schopnostiam, možnostiam a majetku manžela/manželky. Ak manželia nedospejú k dohode o výške výživného, súd rozhodne na základe návrhu jedného z manželov. Toto výživné môže byť vyplatené buď jednorazovo alebo v splátkach.

Súd môže výživné priznať aj manželovi/manželke, ktorý(á) významne neprispel(a) k rozpadu manželstva porušením svojich manželských povinností a ktorý(á) v dôsledku rozvodu utrpí výraznú stratu, ale iba na obdobie troch rokov po rozvode. Aj v tomto prípade môže byť výživné vyplatené jednorazovo.

4. Čo v praxi znamená právny pojem „právna odluka“?

Inštitút právnej odluky v Českej republike neexistuje.

5. Aké sú podmienky na právnu odluku?

Pozri otázku 4.

6. Aké sú právne dôsledky právnej odluky?

Pozri otázku 4.

7. Čo v praxi znamená pojem „zrušenie manželstva“?

Súd zruší manželstvo (dokonca bez toho, aby bol k tomu vyzvaný jedným z manželov), ak nastane ktorýkoľvek z týchto dôvodov na zrušenie manželstva:

HoreHore

ak manželstvo bolo uzavreté s mužom alebo ženou, ktorý(á) je už ženatý/vydatá, s predkom alebo potomkom alebo so súrodencom,

ak manželstvo bolo uzavreté s osobou, ktorá je maloletá (pokiaľ súd nepovolil osobe vo veku šestnásť rokov a viac uzavrieť manželstvo),

ak manželstvo bolo uzavreté s osobou, ktorá bola zbavená spôsobilosti vykonávať právne úkony alebo s osobou, ktorá trpí duševnou chorobou, ktorá by mala za následok zbavenie danej osoby spôsobilosti vykonávať právne úkony, za predpokladu, že súd nepovolil uzavretie manželstva.

Súd zruší manželstvo iba na základe návrhu jedného z manželov:

ak manželstvo bolo uzavreté s osobou s obmedzenou spôsobilosťou vykonávať právne úkony alebo osobou postihnutou duševnou chorobou, ktorá by mala za následok obmedzenie jej spôsobilosti vykonávať právne úkony, bez súhlasu súdu,

ak vyhlásenie o uzavretí manželstva bolo urobené pod nezákonnými hrozbami alebo v dôsledku chyby týkajúcej sa totožnosti jedného zo snúbencov alebo týkajúcej sa podstaty právneho úkonu uzavretia manželstva (v tomto prípade je nutné predložiť návrh najneskôr do jedného roka po zistení tejto skutočnosti).

Manželstvo vôbec nevzniká:

ak vyhlásenie o uzavretí manželstva bolo urobené z donútenia s použitím fyzického násilia,

ak bolo uzavreté s maloletou osobou vo veku menej ako šestnásť rokov,

ak neboli dodržané ďalšie podmienky (niektoré podmienky týkajúce sa uzavretia manželstva cirkevným sobášom a podmienky na uzavretie sobáša so zástupcom).

HoreHore

8. Aké sú podmienky na zrušenie manželstva?

Pozri otázku 7.

9. Aké sú právne dôsledky zrušenia manželstva?

Manželstvo, ktoré sa zruší, sa považuje za manželstvo, ktoré nebolo od samého začiatku nikdy uzavreté. Manželstvo sa považuje za platne uzavreté počas obdobia medzi uzatvorením manželstva a jeho vyhlásením za neplatné. Pokiaľ ide o práva a povinnosti manželov, ktoré sa týkajú ich detí a ich majetku po zrušení manželstva, uplatňujú sa rovnaké opatrenia ako v prípade rozvodu. Rozhodnutie o zrušení manželstva znamená, že vyhlásenie údajných manželov o priezvisku sa tiež stáva neplatným. Obaja manželia sa následne vrátia k svojim pôvodným priezviskám a nemajú právo vybrať si svoje priezvisko. Priezviská detí sa po zrušení manželstva nemenia.

Predpoklad otcovstva manžela matky sa zachováva, dokonca aj po vyhlásení, že manželstvo je neplatné.

10. Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia problémov týkajúcich sa rozvodu bez potreby ísť na súd?

Asociácia mediátorov Českej republiky (http://amcr.hyperlink.cz/ ceština) existuje už od roku 2000. Okrem toho existujú rôzne poradenské služby v oblasti rodinných, manželských a medziľudských vzťahov. Mediácia je k dispozícii, ale nie je povinná.

11. Kde mám podať žiadosť o rozvod/právnu odluku/zrušenie manželstva? Ktoré formality sa musia dodržať a ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti?

Návrh na rozvod alebo na vyhlásenie o zrušení manželstva sa podáva okresnému súdu v okrese, v ktorom mali manželia svoje posledné miesto spolužitia v Českej republike, za predpokladu, že aspoň jeden z manželov žije v tomto okrese. Ak to tak nie je, návrh sa podáva okresnému súdu v okrese, v ktorom žije druhý z manželov. Ak druhý z manželov nežije na území Českej republiky, návrh sa podáva okresnému súdu v okrese, v ktorom žije partner podávajúci návrh na rozvod.

HoreHore

Okresný súd v Brne sa nazýva „mestským súdom“.

Adresy súdov možno nájsť na internetovej stránke: ceština - English.

Návrh musí spĺňať podmienky uvedené v právnych predpisoch a musí obsahovať listinné dôkazy o nárokoch navrhovateľa.

12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov spojených s konaním?

Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s rozvodovým konaním, zrušením manželstva alebo určením, či manželstvo je alebo nie je platné. Súd môže priznať náhradu týchto nákladov alebo ich časti, ak okolnosti prípadu alebo situácia účastníkov opodstatnia priznať takúto náhradu. Je preto nutné predložiť súdu dobre odôvodnený návrh a súd dospeje k rozhodnutiu.

Podľa ustanovení oddielu 138 Občianskeho zákonníka predseda súdneho senátu môže účastníkov úplne alebo čiastočne oslobodiť od súdnych poplatkov za predpokladu, že si to vyžaduje situácia účastníka a za predpokladu, že toto oslobodenie nezahŕňa svojvoľný návrh alebo marenie práva. Ak je to pre ochranu záujmov účastníka konania nutné, účastník môže požiadať súd aj o vymenovanie advokáta uvedeného účastníka podľa oddielu 30 Občianskeho zákonníka. Súd môže určiť advokáta aj pred začatím konania, ale je nutné splniť podmienky oslobodenia od súdnych poplatkov. Účastník musí preto súdu preukázať vierohodným spôsobom svoju majetkovú a sociálnu situáciu.

HoreHore

Okrem toho je možné požiadať advokátsku komoru o vymenovanie bezplatného advokáta, za predpokladu, že podmienky stanovené v zákone o právnych zástupcoch sú splnené.

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva?

Proti rozhodnutiu, ktoré povoľuje rozvod alebo zrušenie manželstva, je možné sa odvolať do pätnástich dní po obdržaní písomnej kópie rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne súdu, ktorého rozhodnutie je premetom odvolania. Ak sa vydá opravné rozhodnutie týkajúce sa pôvodného rozhodnutia, táto lehota začne plynúť od nadobudnutia právnej účinnosti opravného rozhodnutia.

Odvolanie sa považuje za podané včas dokonca aj vtedy, ak príde po pätnásťdňovej lehote, za predpokladu, že odvolávajúci sa dodržal nesprávne pokyny odvolania uvedené súdom.

14. Čo by som mal urobiť, aby rozhodnutie o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva vydané súdom v inej členskej krajine bolo uznané v Českej republike?

Konečné rozhodnutia zahraničných súdov týkajúce sa manželských záležitostí sa uznávajú za podmienok stanovených v právnych predpisoch, za predpokladu, že aspoň jeden z účastníkov konania je občanom Českej republiky. Takéto rozhodnutie môže potvrdiť iba najvyšší súd po prerokovaní s najvyšším štátnym zástupcom. Návrh môže, rovnako ako účastníci, podať ktokoľvek, kto môže dokázať právny záujem o vec alebo najvyšší štátny zástupca v záujme spoločnosti.

Ak všetci účastníci boli v čase rozvodu štátnymi príslušníkmi štátu, z ktorého pochádza rozhodnutie, platné zahraničné rozhodnutia v manželských záležitostiach majú rovnaké právne účinky ako platné súdne rozhodnutia v Českej republike bez akéhokoľvek ďalšieho konania (pokiaľ nie je nutné predložiť návrh na uznanie rozhodnutia), za predpokladu, že nejde o porušenie verejnému poriadku.

HoreHore

Návrh na uznanie zahraničného rozhodnutia týkajúceho sa rozvodu alebo zrušenia manželstva musí obsahovať:

súdny poplatok v sume 1 000 CZK (kolok v tejto hodnote),

dokument dokazujúci, že osoba, ktorá podáva žiadosť o uznanie rozhodnutia (alebo iný účastník konania, ktoré sa uskutočnilo na zahraničnom súde) je štátnym príslušníkom Českej republiky,

duplikát alebo overenú kópiu zahraničného rozhodnutia o povolení rozvodu alebo o zrušení manželstva, vrátane odôvodnenia a doložky o právnej sile, ktoré vystavil orgán, ktorý vydal rozhodnutie,

sobášny list v prípade manželstva, ktoré bolo ukončené rozvodom v dôsledku zahraničného rozhodnutia,

v prípade návrhu na uznanie rozhodnutia, ktoré sa odvoláva na uvedenie dôvodov týkajúcich sa určitých konkrétnych informácií uvedených v návrhu alebo v protokole o konaní namiesto odôvodnenia, musia byť s návrhom predložené duplikát (kópia) návrhu, ktorý bol podaný na zahraničnom súde, alebo duplikát protokolu o konaní na zahraničnom súde,

ak je osoba podávajúca návrh na uznanie zahraničného rozhodnutia zastupovaná zástupcom na základe splnomocnenia, musí byť s návrhom predložené splnomocnenie, ktoré dáva uvedenému zástupcovi právo konať v mene navrhovateľa pred najvyšším súdom Českej republiky. Zastupovanie na základe splnomocnenia je vhodné najmä vtedy, ak osoba podávajúca návrh žije v zahraničí, keďže v takomto prípade by bolo nutné danému účastníkovi zasielať všetky písomné dokumenty cez príslušné orgány Českej republiky a zahraničnej krajiny.

Všetky dokumenty v cudzom jazyku, ktoré dokazujú skutočnosti uvedené v návrhu na uznanie zahraničného rozhodnutia, musia byť tiež predložené s osvedčeným prekladom v českom jazyku (zoznam súdnych prekladateľov a tlmočníkov je k dispozícii na každom krajskom súde (v Prahe na mestskom súde) alebo na internetovej stránke: http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/znt/znt_hled.sqw ceština).

HoreHore

Česká republika je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru o uznávaní rozvodov a právnych odlúk, ktorý bol podpísaný v Haagu 1. júna 1970 (http://www.hcch.net/e/conventions/text18e.html) English - français. Rozhodnutie súdu štátu, ktorý je tiež zmluvnou stranou tohto dohovoru, bude preto uznané aj v Českej republike, za podmienok stanovených týmto dohovorom.

15. Na ktorý súd v Českej republike by som sa mal obrátiť, aby som sa postavil proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje?

Ak aspoň jeden účastník konania je štátnym príslušníkom Českej republiky, je možné podať odvolanie proti uznaniu rozhodnutí týkajúcich sa všetkých manželských záležitostí na najvyššom súde (pozri odvolania – otázka č. 13).

Ak všetci účastníci boli v čase vydania uvedeného rozhodnutia štátnymi príslušníkmi krajiny, v ktorej bolo vydané rozhodnutie, rozhodnutie bude automaticky uznané a je možné ho spochybniť iba z dôvodu, že odporuje verejnému poriadku, a v takom prípade je možné obrátiť sa na príslušný súd (pozri otázku č. 11).

16. Ktoré príslušné právne predpisy sa vzťahujú na rozvodové konanie medzi manželmi, ktorí nežijú v Českej republike alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť?

V Českej republike sa ukončenie manželstva rozvodom riadi právnym systémom krajiny, ktorej boli manželia štátnymi príslušníkmi v čase začatia rozvodového konania. Ak sú manželia štátnymi príslušníkmi rôznych krajín, ukončenie manželstva rozvodom sa riadi právnym systémom Českej republiky.

Ak je nutné uplatniť zahraničný právny systém, ktorý by nepovolil ukončenie manželstva, rozvodom alebo by ho povolil za výnimočne ťažkých okolností, a ak aspoň jeden z manželov žije v Českej republike dlhodobo, využijú sa právne predpisy Českej republiky.

Rovnaké pravidlá platia aj pre vyhlásenie o zrušení manželstva alebo zistenie, či manželstvo je platné alebo neplatné.

Ak si toto vyžiada rozvodové konanie alebo vyhlásenie o zrušení manželstva, ktoré bolo uzavreté v inom štáte, je nutné vyhľadať informácie o nariadeniach v danom štáte.

Bližšie informácie

Pripojenia k internetovým stránkam:

« Rozvod - Všeobecné informácie | Česká republika - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 03-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo