comisia europeană > RJE > Divorţul > Republica Cehă

Ultima actualizare: 27-03-2009
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Divorţul - Republica Cehă

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Versiunea lingvistică originală a fost actualizată şi transferată pe portalul european e-justiţie.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Care sunt condiţiile pentru obţinerea unui divorţ? 1.
2. Care sunt motivele pentru divorţ? 2.
3. Care sunt consecinţele divorţului cu privire la: 3.
a) relaţiile personale dintre soţi (de exemplu, numele de familie)? a)
b) împărţirea proprietăţii matrimoniale? b)
c) copiii minori ai soţilor (de exemplu răspunderea părintească şi stabilirea drepturilor de întreţinere?) (a se vedea „răspunderea părintească – Republica Cehă”) c)
d) obligaţia de a plăti întreţinere celuilalt soţ? (a se vedea „stabilirea drepturilor de întreţinere – Republica Cehă”) d)
4. Ce înseamnă termenul juridic „separare legală” în termeni practici? 4.
5. Care sunt condiţiile pentru separarea legală? 5.
6. Care sunt efectele juridice ale separării legale? 6.
7. Ce înseamnă în practică termenul „anularea căsătoriei”? 7.
8. Care sunt condiţiile pentru anularea căsătoriei? 8.
9. Care sunt efectele juridice ale anulării căsătoriei? 9.
10. Există mijloace alternative extra-judiciare pentru rezolvarea chestiunilor legate de divorţ fără a recurge la instanţă? 10.
11. Cui ar trebui să adresez cererea mea de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei? Ce formalităţi trebuie respectate şi ce acte ar trebui să ataşez la cererea mea? 11.
12. Pot obţine asistenţă judiciară pentru a acoperi costurile procedurii? 12.
13. Este posibil să atac o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei? 13.
14. Ce ar trebui să fac pentru ca o hotărâre privind divorţul/separarea legală/anularea căsătoriei pronunţată de o instanţă în alt stat membru să fie recunoscută în Republica Cehă? 14.
15. Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în Republica Cehă pentru a ataca recunoaşterea unei hotărâri privind divorţul/separarea legală/anularea căsătoriei emisă de către o instanţă într-un alt stat membru? Ce procedură se aplică în aceste cazuri? 15.
16. Care este legislaţia aplicabilă într-o acţiune de divorţ între soţi care nu locuiesc în Republica Cehă sau care sunt de naţionalităţi diferite? 16.

 

1. Care sunt condiţiile pentru obţinerea unui divorţ?

La propunerea unuia dintre soţi, instanţa se pronunţă cu privire la divorţ. În timpul procedurilor, instanţa stabileşte dacă motivele de divorţ există sau nu, şi anume dacă căsătoria s-a destrămat sau nu, precum şi cauzele destrămării acesteia.

Căsătoria este considerată în mod automat ca fiind desfăcută în cazul în care aceasta a durat cel puţin un an, soţii au trăit separat cel puţin şase luni, iar celălalt soţ acceptă propunerea de divorţ. În cazul în care se prezintă anumite documente, instanţa nu va cerceta cauzele privind desfacerea căsătoriei şi va acorda divorţul. Documentele în cauză sunt: a) un contract scris care guvernează stabilirea relaţiilor de proprietate reciproce, drepturile şi responsabilităţile privind convieţuirea, precum şi orice altă obligaţie de întreţinere pentru perioada care urmează divorţului, care conţine semnăturile oficiale certificate ale soţilor; b) o hotărâre judecătorească valabilă prin care se aprobă acordul care guvernează circumstanţele privind minorii pentru perioada care urmează divorţului.

Instanţa nu va pronunţa divorţul în cazul în care soţul care nu a contribuit în mod semnificativ la destrămarea căsătoriei prin încălcarea responsabilităţilor sale maritale şi care ar suferi o pierdere însemnată ca urmare a divorţului nu este de acord cu pronunţarea divorţului, cu condiţia existenţei unor circumstanţe excepţionale în favoarea menţinerii căsătoriei. Cu toate acestea, în cazul în care soţii nu au convieţuit pentru o perioadă de timp mai mare de trei ani, instanţa va acorda divorţul într-un astfel de caz, cu condiţia ca căsătoria să se fi destrămat.

SusSus

2. Care sunt motivele pentru divorţ?

Instanţa pronunţă divorţul în cazul în care stabileşte existenţa unei deteriorări fundamentale şi permanente a căsătoriei; în acelaşi timp, aceasta va ţine seama de natura cauzelor care au condus la destrămarea căsătoriei. În cazul în care soţii au copii minori, divorţul nu poate fi acordat atunci când divorţul ar pune în pericol interesele copiilor în cauză datorită unor motive speciale.

3. Care sunt consecinţele divorţului cu privire la:

a) relaţiile personale dintre soţi (de exemplu, numele de familie)?

(a) Soţul care a preluat numele celuilalt soţ poate notifica oficiul de stare civilă în termen de o lună de la pronunţarea hotărârii de divorţ rămasă definitivă cu privire la faptul că acesta doreşte să revină la numele său de familie avut anterior sau că acesta nu va mai adăuga numele celuilalt soţ la numele său de familie iniţial.

b) împărţirea proprietăţii matrimoniale?

(b) Divorţul conduce la anularea proprietăţii comune a soţilor. Codul civil defineşte proprietatea comună a soţilor. Partenerii sau persoanele care doresc să încheie o căsătorie pot extinde sau pot reduce domeniul juridic de aplicare a proprietăţii comune. Instanţa poate reduce, de asemenea, domeniul de aplicare a proprietăţii comune.

În cazul pronunţării divorţului, soţii pot încheia un acord privind stabilirea proprietăţii comune. În cazul în care aceştia nu ajung la un acord, instanţa va stabili proprietatea comună pe baza propunerii unuia dintre soţi. În momentul stabilirii proprietăţii, instanţa va lua în considerare premisele obligatorii prevăzute de lege.

SusSus

După pronunţarea divorţului, soţii încetează a mai avea calitatea de moştenitor legal. După pronunţarea divorţului, fostul soţ poate deveni moştenitor doar în temeiul unui testament.

c) copiii minori ai soţilor (de exemplu răspunderea părintească şi stabilirea drepturilor de întreţinere?) (a se vedea „răspunderea părintească – Republica Cehă”)

(c) Înainte de pronunţarea divorţului dintre părinţii care au copii minori, instanţa va reglementa drepturile şi responsabilităţile soţilor cu privire la copii pentru perioada care urmează divorţului. Instanţa va desemna, în special, soţul care va fi însărcinat cu grija copilului şi modul în care fiecare dintre părinţi va contribui la întreţinerea copilului. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea fişa informativă „răspunderea părintească”.

d) obligaţia de a plăti întreţinere celuilalt soţ? (a se vedea „stabilirea drepturilor de întreţinere – Republica Cehă”)

(d) Soţul divorţat care nu se poate întreţine singur poate solicita ca fostul soţ să contribuie la întreţinerea sa rezonabilă într-un mod corespunzător capacităţilor, posibilităţilor şi bunurilor soţului în cauză. În cazul în care partenerii nu ajung la un acord cu privire la suma plăţii de întreţinere, instanţa va hotărî pe baza propunerii unuia dintre soţi. Plata întreţinerii se poate face fie sub forma unei sume forfetare, fie în rate.

SusSus

Instanţa poate, de asemenea, hotărî cu privire la acordarea întreţinerii soţului care nu a contribuit în mod semnificativ la destrămarea căsătoriei prin încălcarea responsabilităţilor sale maritale şi care ar suferi o pierdere însemnată ca urmare a divorţului, dar numai pentru o perioadă de trei ani de la pronunţarea divorţului. În acest caz, aceasta poate implica, de asemenea, plata unei sume forfetare.

4. Ce înseamnă termenul juridic „separare legală” în termeni practici?

Sistemul separării legale nu există în Republica Cehă.

5. Care sunt condiţiile pentru separarea legală?

A se vedea întrebarea nr. 4.

6. Care sunt efectele juridice ale separării legale?

A se vedea întrebarea nr. 4.

7. Ce înseamnă în practică termenul „anularea căsătoriei”?

Instanţa va anula căsătoria (chiar în lipsa solicitării în acest sens din  partea unuia dintre soţi), în cazul apariţiei unuia dintre motivele de anulare a căsătoriei, acestea fiind:

în cazul în care căsătoria s­-a încheiat cu un bărbat sau o femeie deja căsătorit/căsătorită, cu un ascendent, un descendent sau cu un frate sau o soră;

în cazul în care căsătoria este încheiată cu o persoană care este minor (cu condiţia ca încheierea căsătoriei să nu fi fost acceptată de către instanţă cu privire la o persoană cu vârsta de şaisprezece ani sau mai mare);

SusSus

în cazul în care căsătoria a fost încheiată de către o persoană căreia îi lipsea capacitatea de exerciţiu sau de către o persoană care suferă de o boală psihică care ar putea avea drept rezultat privarea persoanei respective de capacitatea sa de exerciţiu, cu condiţia ca instanţa să nu fi aprobat încheierea căsătoriei.

Instanţa va anula căsătoria doar pe baza propunerii unuia dintre soţi

în cazul în care căsătoria s-a încheiat fără aprobarea instanţei de către o persoană care dispune de o capacitate limitată de exerciţiu sau de către o persoană care suferă de o boală psihică care ar putea conduce la limitarea capacităţii de exerciţiu a acesteia;

în cazul în care declaraţia de încheiere a căsătoriei a fost dată ca urmare a unei ameninţări ilegale sau ca rezultat al unei erori privind identitatea unuia dintre logodnici sau cu privire la natura actului juridic de încheiere a căsătoriei (în acest caz este necesar ca propunerea să fie prezentată cel târziu în termen de un an de la descoperirea faptului).

Căsătoria nu este deloc valabilă

în cazul în care declaraţia de încheiere a căsătoriei a fost dată ca urmare a utilizării forţei care implică violenţă fizică;

în cazul în care căsătoria s-a încheiat cu un minor sub şaisprezece ani;

în cazul în care alte condiţii nu au fost respectate (unele condiţii privind încheierea unei căsătorii în cadrul unei ceremonii religioase şi condiţiile privind încheierea unei căsătorii cu un reprezentant).

8. Care sunt condiţiile pentru anularea căsătoriei?

A se vedea întrebarea nr. 7.

SusSus

9. Care sunt efectele juridice ale anulării căsătoriei?

O căsătorie care este anulată se consideră că nu a fost niciodată încheiată. Căsătoria este considerată ca fiind valabil încheiată în perioada dintre încheierea acesteia şi declararea sa ca fiind nulă. În ceea ce priveşte drepturile şi responsabilităţile soţilor cu privire la copii şi proprietatea acestora după anularea căsătoriei, se aplică aceleaşi dispoziţii ca şi în cazul divorţului. Hotărârea privind anularea căsătoriei înseamnă că declaraţia cu privire la numele de familie ale presupuşilor soţi devine, de asemenea, nulă. Ulterior, ambii soţi revin la numele lor de familie iniţiale, aceştia neavând dreptul de a-şi alege numele de familie. Numele de familie ale copiilor nu se schimbă după anularea căsătoriei.

Prezumţia privind paternitatea soţului mamei rămâne valabilă chiar şi după declararea căsătoriei ca fiind nulă.

10. Există mijloace alternative extra-judiciare pentru rezolvarea chestiunilor legate de divorţ fără a recurge la instanţă?

Asociaţia mediatorilor din Republica Cehă (http://amcr.hyperlink.cz/ ceština) există din anul 2000. În afara acesteia, există diverse servicii de consiliere pentru familii, căsătorii şi relaţii interpersonale. Medierea este disponibilă, dar nu obligatorie.

11. Cui ar trebui să adresez cererea mea de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei? Ce formalităţi trebuie respectate şi ce acte ar trebui să ataşez la cererea mea?

Cererea de divorţ sau de declarare a căsătoriei ca fiind nulă se depune la instanţa districtuală din circumscripţia în care soţii îşi au locul de convieţuire în Republica Cehă, cu condiţia ca cel puţin unul dintre soţi să locuiască în districtul respectiv. În cazul în care acest lucru nu este valabil, propunerea se depune la instanţa districtuală din circumscripţia în care celălalt soţ îşi are domiciliul. În cazul în care celălalt soţ nu îşi are domiciliul pe teritoriul Republicii Cehe, propunerea se depune la instanţa districtuală din circumscripţia în care îşi are domiciliul soţul care prezintă cererea.

SusSus

Instanţa districtuală din Brno este denumită „instanţa municipală”.

Adresele instanţei sunt disponibile pe site-ul web:

http://portal.justice.cz/justice/index.nsf/Soudy?OpenPage ceština - English.

Propunerea trebuie să îndeplinească premizele obligatorii prevăzute de lege şi trebuie să cuprindă probe scrise cu privire la pretenţiile reclamantului.

12. Pot obţine asistenţă judiciară pentru a acoperi costurile procedurii?

Participanţii nu au dreptul la plata de despăgubiri pentru costurile procedurilor de divorţ, de anulare a căsătoriei sau de stabilire a valabilităţii căsătoriei. Instanţa poate aproba plata de despăgubiri pentru aceste costuri sau pentru o parte a acestora în cazul în care circumstanţele cauzei sau situaţia participanţilor justifică acest lucru. În consecinţă, este necesar să se prezinte instanţei o propunere temeinic întemeiată, aceasta urmând să pronunţe o hotărâre.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 138 din Codul de procedură civilă, preşedintele senatului instanţei poate acorda participanţilor scutirea totală sau parţială de la plata cheltuielilor de judecată, cu condiţia ca situaţia participantului să necesite acest lucru şi ca aceasta să nu implice o propunere arbitrară de împiedicare a exercitării unui drept. În cazul în care acest lucru este necesar în vederea protejării intereselor unui participant la proceduri, acesta poate solicita, de asemenea, instanţei numirea unui avocat al participantului respectiv în conformitate cu articolul 30 din Codul de procedură civilă. Instanţa poate, de asemenea, desemna un avocat înainte de începerea procedurilor, fiind necesară îndeplinirea condiţiilor privind scutirea de la plata cheltuielilor de judecată. Participantul trebuie, în consecinţă, să facă dovada, în faţa instanţei, a bunurilor sale şi a situaţiei sale sociale într-un mod pertinent.

SusSus

În plus, presupunând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Legea privind avocaţii, este posibil să se solicite Asociaţiei barourilor de avocaţi numirea unui avocat din oficiu.

13. Este posibil să atac o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei?

Este posibil să se atace o hotărâre prin care s­-a pronunţat divorţul sau s­-a anulat căsătoria în termen de cincisprezece zile de la primirea unui exemplar scris al hotărârii. Calea de atac se introduce în scris în faţa instanţei a cărei hotărâre face obiectul căii de atac. În cazul în care se pronunţă o hotărâre rectificativă cu privire la hotărârea originală, termenul începe să curgă din momentul în care hotărârea rectificativă intră în vigoare.

Calea de atac se consideră, de asemenea, ca fiind introdusă în termen, chiar dacă aceasta ajunge după scurgerea termenului de cincisprezece zile, cu condiţia ca reclamantul să fi urmat instrucţiuni incorecte privind introducerea căii de atac oferite de către instanţă.

14. Ce ar trebui să fac pentru ca o hotărâre privind divorţul/separarea legală/anularea căsătoriei pronunţată de o instanţă în alt stat membru să fie recunoscută în Republica Cehă?

Hotărârile definitive pronunţate de către instanţe străine privind chestiuni legate de căsătorie sunt recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, cu condiţia ca cel puţin unul dintre participanţii la procedură să fie cetăţean ceh. Doar instanţa supremă poate recunoaşte o astfel de hotărâre în urma audierii procurorului suprem al statului. În acelaşi mod ca şi participanţii, propunerea poate fi depusă de orice persoană care poate face dovada unui interes legal în cauză sau de către procurorul suprem al statului în interesul societăţii.

SusSus

În cazul în care, în momentul pronunţării divorţului, toţi participanţii erau cetăţeni ai statului în care s-a pronunţat hotărârea, hotărârile străine valabile în chestiuni legate de căsătorie produc aceleaşi efecte juridice ca şi hotărârile judecătoreşti valabile ale instanţelor din Republica Cehă, fără a fi necesară urmarea unor noi proceduri (atât timp cât nu este necesar să se prezinte o propunere de recunoaştere a hotărârii), cu condiţia ca acest lucru să nu contravină ordinii publice.

Cererea de recunoaştere a unei hotărâri străine privind divorţul sau anularea căsătoriei trebuie să cuprindă:

taxele judecătoreşti în valoare de 1000 CZK (taxă de timbru având această valoare).

un document prin care să se facă dovada faptului că persoana care solicită recunoaşterea hotărârii (sau orice alt participant la procedurile care s-au desfăşurat în faţa instanţei străine) este cetăţean al Republicii Cehe.

hotărârea străină privind acordarea divorţului sau anularea căsătoriei, sub formă de duplicat sau de copie certificată şi în întregime, inclusiv temeiul acesteia şi clauza privind forţa juridică întocmite de către organul care a pronunţat hotărârea.

certificatul de căsătorie pentru căsătoria care s-a desfiinţat prin divorţ ca urmare a hotărârii pronunţate de instanţa străină.

în cazul unei cereri de recunoaştere a hotărârii care face trimitere la declaraţia privind motivele referitoare la anumite informaţii factuale prezentate în cerere sau în procesul-verbal al procedurilor, în locul justificării, trebuie să se prezinte, împreună cu cererea, un duplicat (copie) a cererii care a fost depusă la instanţa străină sau un duplicat al procesului-verbal al procedurilor care au avut loc în faţa instanţei străine.

SusSus

în cazul în care persoana care depune cererea de recunoaştere a hotărârii străine este reprezentată de un mandatar pe baza unei împuterniciri legale, împuternicirea care oferă reprezentantului respectiv dreptul de a acţiona în numele reclamantului în faţa Instanţei Supreme a Republicii Cehe trebuie depusă o dată cu cererea. Reprezentarea pe baza unei împuterniciri legale este adecvată în special în cazul în care persoana care depune cererea îşi are domiciliul în străinătate, caz în care ar fi necesar să se transmită participantului în cauză toate documentele scrise prin intermediul organelor competente ale Republicii Cehe şi ale ţării străine.

Toate documentele în limbă străină care fac dovada faptelor prezentate în cererea de recunoaştere a hotărârii străine trebuie, de asemenea, depuse în instanţă, împreună cu o traducere autorizată în limba cehă (listele traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi ai instanţelor sunt disponibile la fiecare instanţă regională (în Praga la instanţa municipală) sau pe site-ul web http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/znt/znt_hled.sqw ceština - English).

Republica Cehă este parte la Convenţia de la Haga privind recunoaşterea hotărârilor de divorţ şi a separărilor legale, semnată la Haga la 1 iunie 1970 (http://www.hcch.net/e/conventions/text18e.html English - français). Hotărârea pronunţată de către instanţa dintr-un stat care este, de asemenea, parte la convenţie va fi, în consecinţă, recunoscută în Republica Cehă în condiţiile prevăzute de aceasta.

SusSus

15. Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în Republica Cehă pentru a ataca recunoaşterea unei hotărâri privind divorţul/separarea legală/anularea căsătoriei emisă de către o instanţă într-un alt stat membru? Ce procedură se aplică în aceste cazuri?

În cazul în care cel puţin unul dintre participanţii la proceduri este cetăţean ceh, este posibilă introducerea unei căi de atac împotriva recunoaşterii hotărârilor privind toate aspectele legate de căsătorie la Instanţa Supremă (a se vedea pentru căi de atac - întrebarea nr. 13).

În cazul în care toţi participanţii sunt cetăţeni ai statului în care s-a pronunţat hotărârea în momentul pronunţării acesteia, hotărârea va fi în mod automat recunoscută, iar atacarea acesteia este posibilă doar pentru motive care contravin ordinii publice, lucru care poate fi realizat în faţa instanţei competente (a se vedea mai sus - întrebarea nr. 11).

16. Care este legislaţia aplicabilă într-o acţiune de divorţ între soţi care nu locuiesc în Republica Cehă sau care sunt de naţionalităţi diferite?

În Republica Cehă desfiinţarea unei căsătorii prin divorţ este reglementată de sistemul juridic al ţării ai cărei cetăţeni erau soţii în momentul declanşării procedurilor de divorţ. În cazul în care soţii sunt cetăţeni ai unor ţări diferite, desfiinţarea căsătoriei prin divorţ este reglementată de sistemul juridic al Republicii Cehe.

În cazul în care este necesar să se utilizeze un sistem juridic străin care nu ar permite desfiinţarea căsătoriei prin divorţ sau care ar permite acest lucru doar în circumstanţe dificile excepţionale şi dacă cel puţin unul dintre soţi a avut domiciliul în Republica Cehă pentru o perioadă îndelungată de timp, se aplică legea cehă.

Aceleaşi norme se aplică în ceea ce priveşte declaraţia de anulare a unei căsătorii sau prin care se confirmă sau nu valabilitatea căsătoriei.

În cazul în care acest lucru necesită proceduri de divorţ sau în cazul unei declaraţii de anulare a unei căsătorii care a fost pronunţată într-un alt stat, este necesar să se consulte informaţiile privind dispoziţiile din statul respectiv.

Informaţii suplimentare

Link-uri pentru site-uri web:

« Divorţul - Informaţii generale | Republica Cehă - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 27-03-2009

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit